Items where Subject is "Pedagogy"

Jump to: Thesis
Number of items at this level: 561.

Thesis

Научно-методические основы совершенствования точности двигательных действий.

Տրամաբանական խնդիրները որպես կրտսեր դպրոցականի մոտ էվրիստիկական գործունեության և մաթեմատիկական մտածողության զարգացման միջոց.

Ավագ դպրոցում ֆիզիկական դաստիարակության ժամանակակից տեխնոլոգիայի մշակման գիտատեսական հիմունքները.

Բաց օրգանական ռինոլալիայով երեխաների կապակցված խոսքի զարգացումը մինչվիրահատական շրջանում.

Համաշխարհայնացումը և Հայաստանի կրթության համակարգի հիմնախնդիրները.

Հայախոս երեխաների հնչարտաբերման խանգարումների շտկման առանձնահատկությունները.

Անգլերենի ակադեմիական գրագրության ուսուցման տեխնոլոգիաները լեզվական մասնագիտությունների համար.

Обучение политически направленной лексике в профессиональном курсе английского языка.

Система конструирования и использования тестов в школьном обучении русскому языку.

Մայրենի լեզվի ուսուցման գործընթացում հատուկ (օժանդակ) դպրոցում սովորողների գրավոր խոսքի խանգարումների շտկման միջոցներն ու մեթոդները.

Повышенный режим занятий в системе физического воспитания старших дошкольников.

Роль межпредметных связей в повышении эффективности языкового обучения в высшей педагогической школе.

Исследование подвижности позвоночника школьников и методика ее совершенствования.

Игровые методы на уроках русского языка в начальных классах армянской школы.

Роль тестирования в системе аттестации учителей русского языка армянских школ.

Социально-педагогические аспекты вовлечения женщин Армении в физкультурно-спортивную деятельность.

Лингвистический аспект обучения лексической сочетаемости в системе преподавания русского языка в армянской школе.

Система формирования у учащихся старшей школы возможностей, умений и навыков перехода от словосочетания к предложению на уроках русского языка.

Լոգոպեդական աշխատանքների առանձնահատկությունները վաղ մանկական աուտիզմով երեխաների հաղորդակցման գործընթացում.

Ընտանեկան դաստիարակության հիմնահարցը հայ էթնոմանկավարժական մշակույթում.

Ավագ դպրոցի ուսուցչի մասնագիտական մոտիվացիայի զարգացումը որպես կառավարման հիմնախնդիր.

Особенности разминки юных спортсменок-дзюдоисток.

Նախադպրոցականի խոսքի լեզվաբանական վերլուծությունը որպես կրթական ծրագրի մշակման հիմք.

Էրգոթերապևտիկ միջամտության մոդելավորումը ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցում.

Կրտսեր դպրոցականների առողջագիտական դաստիարակության հիմնախնդիրը տարրական դպրոցում.

Իսպաներենի երկրագիտական բառապաշարի ուսուցման մեթոդական համակարգը.

Մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի կառավարման գործընթացի զարգացման տեխնոլոգիան Հայաստանի Հանրապետությունում.

Лингводидактические аспекты учебного перевода и его место в системе обучения русскому языку.

Բարոյական արժեքների ձևավորումը մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում.

Տարրական դպրոցի ապագա ուսուցչի կոմբինատորային մտածողության զարգացման համակարգը.

Ուսուցչի մասնագիտական պատրաստության համակարգերի ռազմավարությունը (Հայաստանի Հանրապետության և Մեծ Բրիտանիայի կրթական համակարգերի համեմատական վերլուծություն).

Մանկավարժական նոր տեխնոլոգիաները որպես ավագ դպրոցի բնագիտական հոսքի ֆիզիկա դասընթացի ուսուցման արդյունավետության բարձրացման գործոն.

Компьютерный метод процесса тренировки и отбора футболистов.

Развитие медиативных навыков в профильно-ориентированном курсе английского языка (на примере подъязыка технологии пищевых продуктов).

Հայերենի ուսուցման առանձնահատկությունները այլալեզու ուսանողներով համալրված խմբերում.

Обучение особенностям реализации в речи конструкций с глаголами движения.

Ситуативные занятия как средство осуществления коммуникативного принципа обучения русскому языку в педагогическом вузе (факультет дошкольной педагогики и психологии).

Модель интегрированного обучения и воспитания дошкольников с особенностями развития.

Активизация познавательной деятельности младшего школьника на уроках русского языка в национальной школе.

Возрастная Динамика развития полового самосознания, пути и условия его формирования у детей дошкольного возраста.

Динамика изучения глаголов движения в современной стратегии коммуникативного обучения русскому языку в школе.

Пути оптимизации методов обучения арифметическим действиям в начальных классах специальной (вспомогательной) школы.

Активная речь как предпосылка формирования коммуникативной компетенции учащихся при обучении русскому языку в вузе.

Взаимосвязанное обучение лексике и грамматике русского языка в практическом курсе на материале спецтекстов (для нерусских групп филологических факультетов).

Современные концептуальные основы педагогической аксиологии.

Методика совершенствования целевой точности подач в теннисе.

Пути совершенствования восприятия чувства времени у детей с задержкой психического развития.

Методика лечебной физической культуры при плоскостопии у дошкольников.

Отбор и организация лексического материала в ситуативном обучении английской лексике.

Развитие речи у дошкольников с нарушением слуха в процессе игровой деятельности.

Особенности нарушений восприятия и понимания текста у детей с моторной алалией и пути их коррекции.

Спортивная подготовка: анализ развития системы и проблемы.

Технология Европейского Языкового Портфолио как средство формирования и контроля коммуникативной компетенции студентов языкового профиля.

Обучение монологическому высказыванию с использованием информационно-коммуникационных и проектных технологий (неязыковой вуз.немецкий язык как второй иностранный).

Формирование социально-бытовых навыков у учащихся специальной (вспомогательной) школы.

Теоретические основы профессионально-ориентированного обучения русскому языку на основе сопоставительно-типологического анализа языкового материала (на филологических факультетах).

Профессионально-ориентированное обучение русскому языку на основе языка средств массовой информации в аспекте интеллектуализации учебного процесса (на историко-географическом факультете педвуза).

Учет социокультурного содержания обучения русскому языку (с разными уровнями углубления).

Дистанционное образование и перспективы его развития в Армении.

Значимость текста ка основной единицы обучения на уроке русского языка в армянской школе.

Задачи формирования экологического сознания учащихся.

Комплексная организация развития умений делового общения на английском подъязыке агробизнеса и маркетинга.

Проблема отбора и организации лексического и грамматического материала профессионально-ориентированных учебных текстов (гуманитарный факультет армянского неязыкового вуза).

Обучение студентов-филологов глаголам восприятия на занятиях по русскому языку.

Восстановление речи афазии у билингвов.

Раннее формирование первооснов связной русской речи (на материале обучения русскому языку в детских дошкольных учреждениях РА).

Взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности в процессе овладения научным стилем русской речи.

Теория и практика формирования мировоззрения студентов.

Лингводидактические основы создания учебного пособия по русскому языку /для студентов юридических факультетов/.

Особенности профессионально-прикладной физической подготовки слушателей Академии полиции Республики Армения.

«Տեխնոլոգիա» դասընթացը որպես դպրոցականների գեղագիտական դաստիարակության միջոց.

ՀՀ բուհերում հումանիտար մասնագիտությամբ ուսանողներին ռուսերենի դասավանդման ընթացքում քերականական կառույցների ուսուցման լեզվադիդակտիկ հիմունքները.

Մաթեմատիկայի ուսուցման մասնագիտական ուղղորդման համակարգը տնտեսագիտական մասնագիտություններում.

Տրամաբանության տարրերի ներառումը և ուսուցման մեթոդիկան մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացում.

Տարրական դպրոցի ուսուցչի մանկավարժական տեխնիկայի ձևավորման մեթոդներն ու միջոցները.

Ավագ դպրոցականների ինքնակառավարման ունակությունների զարգացումը մանկավարժական գործընթացում.

Ազգային ավանդույթները որպես բարոյագիտական մտածողության ձևավորման միջոց.

Անգլերենի դասագրքաստեղծման սկզբունքների ընտրության հիմնախնդիրն արդի փուլում.

ՈՒսուցման գործընթացում ձևամոլության դրսևորումները և դրանց հաղթահարման ուղիները.

Էկոլոգիական կրթությունը որպես տնտեսագիտական բուհի ուսանողների անձի էկոլոգիական գիտակցության զարգացման միջոց.

«Բնագիտություն» առարկայի խորացված ուսուցումը «Կենսոլորտի ֆիզիկա» ընտրովի դասընթացի դասավանդման օրինակով.

Սովորողների ստեղծագործական ակտիվության ձևավորման պայմանները և դրանց գեղարվեստամանկավարժական ղեկավարումը.

Կապակցված խոսքի ուսուցումը դպրոցում.

Հանրակրթական դպրոցի աշակերտների հանդուրժողականության դաստիարակությունը.

Միջանձնային հաղորդակցման իրականացման ուղիներն ու տեխնոլոգիաները կրտսեր դպրոցում.

Իրանի հանրակրթական դպրոցների կառավարման առանձնահատկությունները /ավագ դպրոց/.

Նիկոլ Աղբալյանի մանկավարժական գործունեությունը.

Մենթորային փոխհարաբերությունների գիտամեթոդական հիմնավորումը բուհական և հետբուհական կրթության համակարգում.

Ընտանեկան դաստիարակության հիմնախնդիրները տնտեսավարման նոր համակարգի պայմաններում.

Ավագ դպրոցականների էկոլոգիական կրթության ու դաստիարակության բովանդակությունը և մանկավարժական պայմանները.

Մենապայքարային մարզաձևերում մարմնի քաշի կարգավորման գիտամանկավարժական հիմունքները.

Հեռավար ուսուցման կազմակերպման ու զարգացման մոդել՝ ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ.

ՈՒսուցման նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը մանկավարժական բուհի տեխնիկական առարկաների դասավանդման գործընթացում.

Էկոլոգիական կրթության համակարգի կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Դպրոցականների գիտելիքների գնահատման համակարգի բարեփոխման հիմնախնդիրը տարրական դպրոցում.

Էկոլոգիական կրթության բովանդակությունն ու ձևերը մանկավարժական բուհում.

Անգլերեն պատմագիտական տերմինաբանության ընտրությունը և մեթոդական տիպականացումը՝ որպես ուսումնական գործընթացի արդյունավետության բարձրացման պայման (ոչ լեզվական բուհերի համար).

Էկոլոգիական դաստիարակության ուղիներն ու միջոցները հանրակրթական դպրոցում.

Տարրական դասարանների երկլեզու (բիլինգվ) աշակերտների գրի խանգարումների առանձնահատկությունները և դրանց շտկման ուղիները.

Կրտսեր դպրոցականի մտածողության զարգացումը ուսուցման գործընթացում (մայրենի լեզվի նյութերի հիման վրա).

Ժամանակակից հայոց լեզվի շարահյուսության ուսուցման տեսական-մոթոդական հիմունքները միջնակարգ դպրոցում.

Արցախի գիտակրթական համակարգի կայացման ընթացքն ու զարգացման միտումները.

Մաթեմատիկայի ուսուցման մեթոդական առանձնահատկությունները ռազմական ուղղվածությամբ ուսումնական հաստատություններում.

Երաժշտառիթմական շարժումը որպես կրտսեր դպրոցականների պարային կարողությունների զարգացման միջոց.

Ֆրանսերենով բանավոր հաղորդակցության կարողությունների ձևավորումը տարրական դպրոցում.

Սովորողների ուսման որակի և գիտելիքների գնահատման ներդպրոցական վերահսկողությունը.

Ավագ դպրոցականների մտավոր դաստիարակության հիմնախնդիրը արդի պայմաններում և նրա օպտիմալացման ուղիներն ու միջոցները.

Մարմնամարզական տերմինաբանությունը՝ ֆիզիկական վարժությունների ուսուցման տեսական հիմք.

Խոսութային իրազեկության զարգացումը ֆրանսերենի մասնագիտական դասընթացում.

Սովորողների գեղարվեստական կրթության մանկավարժական պայմանները միջին մասնագիտական կրթօջախներում /թատերական ստուդիաների օրինակով/.

Ազգային ավանդույթների օգտագործումը որպես դպրոցականների բարոյական դաստիարակության օպտիմալացման միջոց.

Դաստիարակչական գաղափարները արցախահայ բանահյուսության մեջ.

Սկզբնական մարզական պատրաստության օպտիմալացումը գեղարվեստական մարմնամարզությունում.

Դասարանի ղեկավարի գործառույթները որպես ավագ դպրոցականների մոտ բարոյական արժեքների ձևավորման միջոց.

Մկրտիչ Խրիմյանի մանկավարժական հայացքներն ու գործունեությունը.

Դպրոցականների իրավական դաստիարակությունը որպես իրավախախտումների կանխարգելման ձևերից մեկը.

Պատանի լողորդների հատուկ պատրաստականության գնահատումը և լողի արագության կանխատեսումը.

Սամբո ըմբշամարտում ոտքերի բռնվածքներով կատարվող գցումների ուսուցման մեթոդիկայի հիմնավորումը.

Սկսնակ մարմնամարզիկների ընտրության մեթոդիկան.

Գրականության տեսության ուսուցումը հանրակրթական դպրոցի միջին և ավագ դասարաններում.

ՈՒսանողական ինքնակառավարման համակարգի բարեփոհման ոիղիները բուհում.

Պարարվեստը որպես անձի գեղագիտական զարգացման միջոց և նրա ուսուցման մեթոդները.

Մայրենի զարգացնող ուսուցման հիմնահարցը ծրագիր, դասագիրք և դասագործընթաց համակարգում (տարրական դասարաններ).

Արվեստի պատմության դասընթացը որպես ավագ դպրոցականների գեղարվեստական կրթության միջոց.

Փոխներգործուն մեթոդների կիրառումը հանրակրթական դպրոցի քիմիայի դասընթացում որպես ուսուցման արդյունավետության բարձրացման միջոց.

Հայաստանի ազգաբնակչության ֆիզկուլտուրային կրթվածության ձևավորման սոցիալ-մանկավարժական պայմանները.

Մանկավարժական կոլեկտիվի և համայնքի համագործակցության կազմակերպման ձևերը դպրոցում.

Բազմաչափանիշային մոտեցման հիման վրա ուսանողների գիտելիքների գնահատման մեթոդիկան համակարգչային գրաֆիկայում.

Ֆիզիկական դաստիարակության համակարգի գիտակիրառական հիմունքները.

Սովորողների ստեղծագործական ընդունակությունների զարգացումը արտադպրոցական խմբակներում.

Ավետիք Իսահակյանի ստեղծագործության ուսուցումը դպրոցում.

Ավագ դպրոցականների հոգևոր դաստիարակության առանձնահատկությունները.

Կրտսեր դպրոցականների գեղարվեստական պատկերացումների ձևավորումը արվեստի համալիր ուսուցման գործընթացում.

Անգլերենի հատկաբանությունների ուսուցման հիմնախնդիրն ավագ դպրոցում.

Դեռահաս դպրոցականների էկոլոգիական կրթության մանկավարժական պայմանները.

Պատմավեպի ուսուցումը ավագ դպրոցում.

Դերանվան ուսուցման մեթոդիկան միջնակարգ դպրոցում.

Դեկորատիվ կիրառական արվեստը դպրոցականների գեղարվեստական կրթության համակարգում.

ՈՒսանողների ստեղծագործական երևակայության զարգացումը հագուստի դիզայնի դասընթացում.

Աշակերտական կոլեկտիվը որպես սովորողների արժեքային կողմնորոշումների ձևավորման միջոց.

Կերպարվեստի պարապմունքները որպես երեխաների գեղարվեստական ընդունակությունների զարգացման գործոն.

Սովորողների կարողությունների և հմտությունների զարգացումը «գեղարվեստական ձևավորում» առարկայի պարապմունքների ընթացքում.

Ավագ դեռահաս դպրոցականների ակտիվ կենսադիրքորոշման ձևավորումը արդի պայմաններում.

Ավագ դեռահաս դպրոցականների անձնային ուղղվածության ձևավորումը արդի պայմաններում.

Լեզվաբանական իրազեկության զարգացման հիմնախնդիրն անգլերենի բանասիրական ուղղվածության դասընթացում.

Լեզվական արտահայտչամիջոցների ուսուցումը որպես կրտսեր դպրոցականի բանավոր խոսքի զարգացման միջոց.

Գեղարվեստական մշակույթի դերը ապագա հանդիսատեսի ձևավորման գործընթացում.

Երաժշտատեսական առարկաները որպես ուսանողների ստեղծագործական կարողությունների զարգացման միջոց.

Մաթեմատիկական ճոճանակի ընդհանրացրած մոդելի կիրառումը ֆիզիկայի բուհական դասընթացում.

Տարրական դպրոցի ապագա ուսուցչին մաթեմատիկական տրամաբանության հիմունքների ուսուցման մոթոդիկան.

Առանձնահատուկ կոլեկտիվները և դրանց դաստիարակչական հնարավորությունները.

Աշակերտների ինքնուրույն աշխատանքները որպես երկրաչափության ուսուցման արդյունավետության բարձրացման միջոց.

Կրթադաստիարակչական համակարգի կառավարման տեխնոլոգիաները դպրոցում.

Կենսաբանության դպրոցական դասընթացի համակարգված ուսուցման տեսությունն ու պրակտիկան.

Սովորողների բարոյա-իմացական պահանջմունքների ձևավորումը հանրակրթական առարկաների ուսուցման գործընթացում.

Բայի բառաքերականական կարգերի ուսուցումը միջին դպրոցում.

Լևոն Շանթի մանկավարժական հայացքները.

Հումանիստական դաստիարակությունը երեխայի անձի լիարժեք զարգացման գործընթացում.

Դիմացկունության զարգացման տարիքային առանձնահատկությունները և դրա մշակման մեթոդիկայի անհատականացումը կրտսեր դպրոցական տարիքում.

Վիճակագրական հասկացությունների և օրինաչափությունների ձևավորման մեթոդիկան մոլեկուլային ֆիզիկայի ուսուցման գործընթացում.

ՈՒսուցման գործընթացում գործնական խաղերի կառուցման և կիրառման ընդհանուր տեսական հիմունքները.

Գերմաներեն մասնագիտական կողմնորոշման նվազագույն քերականության ընտրությունը և ուսուցման ռազմավարությունը /պատմագիտական նյութի հիման վրա/.

Հայոց լեզվի տրոհվող լրացումների ուսուցումը միջնակարգ դպրոցում.

Նախադպրոցականների ստեղծագործական կարողությունների ձևավորման գեղարվեստա-մանկավարժական պայմանները.

Աշակերտների ինքնուրույնության և ստեղծագործական կարողությունների զարգացումը որպես հայոց լեզվի և գրականության ուսուցման արդյունավետության բարձրացման միջոց միջնակարգ դպրոցում.

Նախազորակոչային տարիքի դպրոցականների ֆիզիկական դաստիարակության բովանդակությունը կապված ազգային բանակում ծառայելուն պատրաստվելու հետ.

Մտավոր հետամնաց դպրոցականների բարոյական դաստիարակության մանկավարժական մոտեցումների փորձարարական հիմնավորումը.

Մանկապարտեզ չհաճախող երեխաներին դպրոցական կյանքին նախապատրաստելու մանկավարժահոգեբանական պայմանները.

Ցատկունակությունը որպես մարդու շարժողական ընդունակություն և նրա մշակման մեթոդիկան.

ՈՒսանողների միջմշակութային հաղորդակցության կարողությունների ձևավորման մանկավարժական պայմանները բուհում.

Հնչարտաբերական իրազեկության զարգացումը մասնագիտական անգլերենի դասընթացում.

Գեղագիտական պահանջմունքների ձևավորման արդյունավետության բարձրացման մանկավարժական պայմանները գյուղական դպրոցում տարվող արտադասարանական-արտադպրոցական դաստիարակչական աշխատանքներում (ավագ դպրոցական տարիքի աշակերտների շրջանում).

Աշակերտների բառապաշարի հարստացումը տարրական դասարաններում.

Զորակոչիկների ֆիզիկական պատրաստականության վիճակը և կատարելագործման ուղիները.

Քաղաքային կրթական համակարգի կառավարման առանձնահատկությունները և զարգացման միտումները.

Ինտերակտիվ մեթոդների կիրառումը ֆիզիկամաթեմատիկական առարկաների դասավանդման գործընթացում (մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում).

Գեղագիտական մտածողության ձևավորումը ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների գործընթացում.

Դեկորատիվ-կիրառական արվեստը մանկավարժական ինստիտուտի գեղարվեստական դաստիարակության ֆակուլտետի ուսանողների գեղագիտական և բարոյական դաստիարակության համակարգում.

Սովորողների քաղաքացիական դաստիարակության հիմնահնդիրները ազգային կրթության համակարգում.

Մանկավարժական գործընթացի սուբյեկտների համագործակցության ուղիներն ու միջոցները ներդպրոցական կառավարման համակարգում.

ՀՀ կրթության համակարգի կառավարման տեսությունը և պրակտիկան.

Երաժշտական արվեստը դպրոցականների գեղագիտական դաստիարակության և գեղարվեստական կրթության համակարգում.

Անգլերենի երկրագիտական ենթալեզվի ուսուցման կազմակերպման հիմնախնդիրները.

«Գեղարվեստական նախագծում» առարկայի դասավանդման հիմնախնդիրը բուհական համակարգում.

Համագործակցության մանկավարժության տեսությունը և պրակտիկան.

ՀՀ մանկավարժական բուհերում «Ձեռնարկատիրական գործունեության հիմունքներ» դասընթացի մոդելավորման և ուսուցման մեթոդները.

Ուսանողների ֆիզիկական դաստիարակության գործընթացի օպտիմալացումը.

Ուսանողների մասնագիտական կողմնորոշված ֆիզիկական պատրաստության գործընթացում համալրող միջոցների փոխներգործության արդյունավետությունը.

Ապագա ուսուցչի հոգևոր զարգացման ուղիներն ու միջոցները բուհական կրթության համակարգում.

Էկրանային համակարգը որպես գեղագիտական դաստիարակության միջոց.

Մաթեմատիկայի ուսուցման մեթոդական առանձնահատկությունները տնտեսագիտական թեքումով դպրոցներում և դասարաններում.

Լեզվանյութի ընտրության հիմնախնդիրն անգլերենի խորացված ուսուցման դասընթացում.

Տարբերակված ուսուցման իրագործման մեթոդական համակարգը երկրաչափության դպրոցական դասընթացում.

«Դժվար» դեռահասների դաստիարակության առանձնահատկությունները արդի սոցիալական պայմաններում.

Տնտեսագիտական կրթության իրականացումը հանրակրթական դպրոցի մաթեմատիկայի դասընթացում.

Ֆեմենիստական շարժման էությունը, ձևավորման ու զարգացման մանկավարժական պայմանները և առանձնահատկությունները Հայաստանում.

Դեռահասի ուսումնաիմացական գործունեության ակտիվացման մանկավարժական պայմանները /օտար լեզուների ուսուցման նյութերի հիման վրա/.

Հայ կրթական գործը սփյուռքում (Լիբանան,Սիրիա).

Արցախի դպրոցականների օլիմպիական կրթության կազմակերպման առանձնահատկությունները (ֆիզիկական դաստիարակության օրինակով).

Հայկական ազգային շարժախաղերը՝ որպես նախադպրոցականների ֆիզիկական դաստիարակության հիմնական միջոց.

Հանրակրթական դպրոցների և արտադպրոցական կառույցների համագործակցությունը դպրոցականների գեղագիտական դաստիարակության համակարգում.

Նախադպրոցականի սեռային դաստիարակության հոգեբանամանկավարժական ժամանակակից մոտեցումները.

Ազգային ավանդույթները և սովորույթները անձի ձևավորման համակարգում.

Գործաբանական իրազեկության զարգացման հիմնախնդիրը տնտեսագիտական կողմնորոշման գործարարական անգլերենի դասընթացում.

Դժվար դաստիարակվող երեխաների ինքնահաստատման մանկավարժական ուղիները.

Համակարգչային ուսուցման ադապտացիոն մեթոդների կիրառումը հանրակրթական դպրոցում.

Գոյականի բառաքերականական կարգերի ուսուցումը միջին դպրոցում որպես սովորողների բառապաշարի հարստացման միջոց.

Տնտեսագիտական դաստիարակության մեթոդիկան ավագ դպրոցում.

Մոդելավորող մարզումների համակարգի անհատականացումը հեծանվային սպորտում.

Մարմնամարզության դասավանդման մեթոդիկայի կատարելագործման ուղիները հանրակրթական դպրոցում.

Ուսուցչի մանկավարժական մշակույթի ձևավորումը գեղարվեստական կրթության համակարգում.

Գեղարվեստական գործունեությունը նախադպրոցականի հուզազգացմունքային ոլորտի զարգացման կարևոր գործոն.

Հնարքների դասակարգումը և ուսուցման մեթոդական առանձնահատկությունները կարատե դո մարտարվեստում.

ՈՒսուցիչների մասնագիտական վերապատրաստման արդյունավետ ուղիները շարունակական կրթության համատեքստում.

Ծանրամարտի ձևավորումը, նրա էվոլյուցիան և հեռանկարները (Հայաստանի օրինակով).

Նախադպրոցական կրթական հաստատության և ընտանիքի համագործակցությունը երեխաների ֆիզիկական դաստիարակության գործընթացում.

Սոցիալ-մանկավարժական ծառայության դերը դպրոցի կառավարման համակարգում.

Տնտեսագիտական կրթության համակարգի բովանդակությունը և նրա ուսուցման առանձնահատկությունները դպրոցում.

Տնտեսագիտական տերմինաբանության ընտրության և մեթոդական տիպականացման սկզբունքները (ոչ լեզվական բուհերում գերմաներենի ուսուցման ժամանակ).

Ավագ դպրոցի բնագիտամաթեմատիկական հոսքերում մաթեմատիկայի ուսուցման արդյունավետության բարձրացման հիմնահարցը.

Չոմսկու սերող փոխակերպման տեսության կիրառումը օտար լեզուների դասավանդման գործընթացում.

Հարաբերականության հատուկ տեսության տարրերի ուսուցման մեթոդիկան ավագ դպրոցում.

Էլեկտրադինամիկայի ուսուցման բովանդակությունը և մեթոդիկան ֆիզիկայի խորացված ուսուցմամբ դասարաններում.

Քննադատական մտածողության զարգացման մեթոդական համակարգի կիրառումը բուհում.

Խորհրդանշանը գեղարվեստական մտածողության համակարգում.

Դեռահասների մտավոր դաստիարակության հիմնահարցը Վ.Ա. Սուխոմլինսկու մանկավարժական համակարգում և նրա այժմեականությունը.

Խոսութային իրազեկության փուլային զարգացման առանձնահատկությունները մասնագիտական անգլերենի դասընթացում.

Մասնագիտական բառապաշարի ընտրության և ուսուցման հիմնախնդիրը նախադպրոցական անգլերենի բուհական դասընթացում.

Մանկական ստեղծագործությունները՝ ավագ նախադպրոցականի խոսքի հնչյունային կուլտուրայի դաստիարակության միջոց.

Հովհաննես Թումանյանի ստեղծագործության ուսուցումը դպրոցում.

Դպրոցի և ընտանիքի համատեղ գործունեությունը կրտսեր դպրոցականների առողջ ապրելակերպի ձևավորման գործում (ֆիզիկական դաստիարակության օրինակով).

Թույլ տեսնող երեխաների տեսողական ընկալման զարգացումը խաղի ժամանակ.

Ֆիզիկական կուլտուրայի արտադասարանական պարապմունքների մեթոդիկան.

Ժողովրդական բանահյուսության դերը սովորողների բարոյական որակների ձևավորման գործում.

Սոցիալական դաստիարակության ժամանակակից հիմնախնդիրը.

Պրոբլեմահարույց ուսուցման տեսության ժամանակակից հիմնախնդիրները.

Պոլիֆոնիան դպրոցականների երաժշտական բազմաձայն մտածողության ձևավորման միջոց.

Հայաստանի դպրոցականների ֆիզիկական դաստիարակության ռացիոնալացման հիմնահարցերը.

Ավագ դպրոցականների էկոլոգիական կուլտուրայի ձևավորումը հանրակրթական առարկաների ուսուցման գործընթացում.

Ֆիզկուլտուրային-սպորտային շարժումը Հայաստանում շուկայական հարաբերությունների անցման պայմաններում.

Բառատեսակների ուսուցումն ըստ իմաստի և ձևի որպես խոսքի զարգացման միջոց.

«Մանուել Քաջունու մանկավարժական ժառանգությունը».

Բնագիտության դասավանդման կատարելագործման ուղիները մտավոր խանգարումներ ունեցող սովորողների ուսուցման գործընթացում /«մարդ»բաժնի օրինակով/.

Աքսիոմատիկ մեթոդը մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում (հանրակրթական դպրոցի հանրահաշվի և մանկավարժական բուհերի բարձրագույն հանրահաշվի դասընթացների օրինակով).

Թույլ տեսնող կրտսեր դպրոցականների գրավոր խոսքի խանգարումների շտկողական աշխատանքների օպտիմալացումը.

Ուսուցման կազմակերպման կոլեկտիվ եղանակի իրականացման մեթոդաբանությունը, տեսությունը և պրակտիկան.

Սովորողների գեղարվեստական հետաքրքրությունների ձևավորումը համակարգչային դիզայնի ուսուցման գործընթացում.

Ուսումնադաստիարակչական գործընթացի կառավարումը դպրոցի զարգացման պայմաններում.

Անձի ձևավորման հիմնախնդիրը աշակերտական ինքնավարության համակարգում.

Լողորդների արագաուժային հնարավորությունների իրականացման մեթոդիկայի կատարելագործումը.

Ըմբշամարտում գցումների տեխնիկայի ուսուցման մեթոդիկան.

Միջառարկայական կապերի իրականացումը տարրական դասարաններում որպես կրտսեր դպրոցականի գեղագիտական դաստիարակության օպտիմալացման միջոց.

Ստեղծագործական մտածողության ձևավորման մեթոդական հիմունքները քիմիայի դպրոցական դասընթացում.

Սովորողների տեխնիկական մտածողության զարգացման մանկավարժական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում.

Էկոլոգիական հասկացությունների ձևավորումը կենդանաբանության դասերին, արտադասարանական և արտադպրոցական պարապմունքներին.

Մանկավարժական հասկացությունների համակարգում հստակություն ապահովելու հիմնախնդիրը լուծման իր տարբերակով.

Մանկական ուղեղային կաթվածով նախադպրոցականների դաստակների ֆունկցիոնալ հնարավորությունների զարգացման միջոցները և մեթոդները.

ՈՒսումնահետազոտական խնդիրների լուծումների ինքնուրույն որոնման կարողությունների ձևավորումը որպես սովորողների մաթեմատիկական մտածողության զարգացման միջոց.

Կրթական համակարգի աշխատողների աշխատանքային շահադրդման սոցիալ-մանկավարժական պայմանները.

Գողարվեստական ընկալման մանկավարժահոգեբանական մեխանիզմները և դրանց ձևավորման պայմանները.

Հայկական մատենական նկարչության ազդեցությունը սովորողների ստեղծագործական կարողությունների զարգացման վրա.

Անգլերենի մասնագիտական կողմնորոշման ընթերցանական կարողությունների զարգացումը հատուկ կազմված թեստերի միջոցով.

Լիդերության հիմնախնդիրը մանկավարժության մեջ.

Կրտսեր դպրոցում աշխատանքի ուսուցման ժամանակակից տեխնոլոգիաները.

Ավագ դպրոցի սովորողների ինքնուրույն չանաչողական գործընթացի արդյունավետության բարձրացման մեթոդիկան (նոր և նորագույն պատմության դասընթացի ուսուցման օրինակով).

Անգլերեն ընթերցանության ուսուցման և ստուգման ռազմավարությունները հանրակրթական ավագ դպրոցում.

Շարժումների կառավարման առանձնահատկությունները բիլիարդ մարզաձևում.

Բուհերում տնտեսագիտական առարկաների դասավանդման ընդհանուր դիդակտիկական հիմունքները.

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման գործընթացի կառավարման մանկավարժական տեխնոլոգիաների տեսությունն ու պրակտիկան.

Ուսուցիչների մասնագիտական գործունեության փորձագիտական գնահատման համակարգը հանրակրթական դպրոցում.

Սոցիալական մանկավարժությունը սոցիալական դաստիարակագիտությամբ փոխարինելու հիմնախնդիրը.

Մասնագիտական կրթության պետական կրթական չափորոշիչների ձևավորման գործընթացի գիտամանկավարժական հիմունքները.

Ֆիզիկայի ուսումնական խնդիրների վերլուծությունը և լուծումը համակարգակառուցվածքային մոտեցմամբ.

Համընդհանուր բնույթի ֆիզիկական մոդելների դերը և օգտագործման մեթոդիկան դպրոցում ֆիզիկայի ուսուցման գործընթացում.

Գիտական իմացության հիմնական մեթոդների կիրառումը ֆիզիկայի ուսուցման գործընթացում.

Ֆիզիկայի տնային փորձարարական աշխատանքների կազմակերպման մեթոդիկան հիմնական դպրոցում.

Գրաճանաչությունը և նրա ուսուցման արդի պրակտիկան.

Գեղարվեստական նախագծման ուսուցման մեթոդիկան միջին մասնագիտական կրթական համակարգում.

Նախնական ընտրության և բազմամյա պատրաստության մեթոդիկայի հիմնավորումը սեղանի թենիսում.

Մշակութային ժառանգությունը որպես անձի գեղարվեստական աշխարհայացքի ձևավորման գործոն.

Անգլերենի ճարտարապետաշինարարական տերմինաբանության ընտրության սկզբունքներն ու ուսուցման ռազմավարությունները համակարգչային տեխնոլոգիաների կիրառմամբ.

Դպրոցականների գեղագիտական ընկալման ձևավորումը կինոարվեստի ֆակուլտատիվ պարապմունքների միջոցով.

Ֆիզիկական դաստիարակության հիմնահարցերը հայ մանկավարժների մեկնաբանմամբ.

Բուհում և դպրոցում «Քիմիա» առարկայի նկատմամբ սովորողների անձնային դրական վերաբերմունքի ձևավորման դիդակտիկական համակարգը.

Էկոլոգիական կրթության կազմակերպման առանձնահատկությունները բուհում՝ քիմիայի դասավանդման գործընթացում.

Մանկավարժական տեխնոլոգիաների կիրառությունը որպես մաթեմատիկայի դասավանդման արդյունավետության բարձրացման գործոն.

Ծնողների ֆիզկուլտուրային կրթվածության դերը երեխաների ֆիզիկական դաստիարակության կազմակերպման գործընթացում.

Շարահյուսական գիտելիքների ուսուցումը որպես կրտսեր դպրոցականի խոսքի զարգացման միջոց.

Ուսանողների ստեղծագործական մտածողության զարգացման սոցիալ -մանկավարժական պայմանները.

Բնագիտության (բույսերի բաժին) տարբերակված ուսուցման առանձնահատկությունները օժանդակ դպրոցում.

Ավագ դպրոցականների դաստիարակության համակարգի առանձնահատկությունները արդի պայմաններում (Աղետի գոտու դպրոցների փորձի հիման վրա).

Ուսանողների հորինվածքային կարողությունների զարգացումը որպես մասնագիտական պատրաստվածության միջոց.

Դպրոցականների շարժողական ընդունակությունների մշակման տարբեր մեթոդների արդյունավետության հիմնավորումը.

Իմբեցիլ երեխաների խոսքի զարգացումը խաղային գործունեության գործընթացում.

Ոչ ստանդարտ խնդիրների և մեթոդների կիրառությունը մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացի ուսուցման գործընթացում.

Հայ զինվորի դաստիարակության համակարգի ստեղծման մանկավարժական հիմունքները.

Կրտսեր դպրոցականների էկոլոգիական դաստիարակության օպտիմալացումը միջառարկայական կապերի իրացմամբ.

Անգլերենի՝ որպես երկրորդ օտար լեզվի, բայական ժամանակաձևերի ուսուցումը բարձրագույն դպրոցում.

Մոդելների կիրառումը մոլեկուլի կառույցի ուսուցման գործում.

Տեսական ֆիզիկայի հնարքների կիրառությունը ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացի ուսուցման գործընթացում.

Տեսողության խանգարումով երեխաների ճարպկության դաստիարակումը.

Ակրոբատիկայում ձեռքերի աշխատանքի ուսուցման մեթոդիկայի կատարելագոծումը.

Կրտսեր դպրոցականի իմացական մտածողության զարգացումը ինֆորմատիկայի նախագիտելիքների ուսուցման գործընթացում.

Ճարպկության դրսևորման տեսական ու գործնական տեսակետները և մշակման մեթոդիկան.

Ուսուցչի մանկավարժական ձեռնահասության ձևավորման ժամանակակից համակարգը.

Կոմիտասի երաժշտամանկավարժական հայացքները, դրանց տեսամեթոդական հիմնավորումը և կիրառական նշանակությունը.

Կրտսեր դպրոցականի գեղարվեստական կրթության իրականացումը մանկավարժական գործընթացում.

Համակարգչային կրթության մեթոդական համակարգը հանրակրթական դպրոցում.

Համակարգչային տեխնիկայի կիրառումը ֆիզկուլտուրային կրթության գործընթացում.

Ընտանեկան դաստիարակությունը որպես դեռահասի անձի ձևավորման ու զարգացման սոցիալական գործոն.

Ուսանող-փրկարարների մասնագիտական հմտությունների կատարելագործման մեթոդիկան.

Գոյականի և ածականի խոսքի մասային տարարժեքությունը և նրա ուսուցումը բուհական համակարգում.

Գենետիկայի դասավանդման արդյունավետության բարձրացման ուղիները բուհում.

Երգը օտար լեզուների դասավանդման գործընթացում (նոր մեթոդա-մանկավարժական հայեցակարգ).

Սովորողների գեղագիտական մտածողության ձևավորման ժամանակակից խնդիրները.

Ֆուտբոլիստների վարքագծի ուսումնասիրման և դաստիարակման առանձնահատկությունները.

Հայ հին և միջնադարյան գրականության ուսուցումը ավագ դպրոցում.

Հաղորդակցական քերականության սկզբունքների կիրառումը մասնագիտական անգլերենի դասընթացում.

Ռուսալեզու միջավայրում հայ երեխաների գրաճանաչության կազմակերպման առանձնահատկությունները մեկօրյա ուսուցման պայմաններում.

Մարդկային հարաբերությունների կառավարման տեսությունների և մեթոդների դերը Իրանի Մազանդարան նահանգի միջնակարգ դպրոցների զարգացման գործում.

Աշակերտների գեղարվեստական ընկալունակության զարգացումը կերպարվեստից արտադպրոցական պարապմունքների ընթացքում.

Արվեստի դերը նախադպրոցական տարիքի երեխաների ազգային գիտակցության ձևավորման գործում (սփյուռքահայ իրականության մեջ).

Անձի սոցիալ-մշակութային ներուժի ձևավորման ինտեգրատիվ բնույթը.

Օտար լեզուների ուսուցիչների վերապատրաստման ժամանակակից հիմնախնդիրները.

Դպրոցականների շարժողական պատրաստության իրականացման մեթոդական պայմանները ֆիզիկական դաստիարակության գործընթացում (գյուղական դպրոցների օրինակով).

ՀՀ հումանիտար մասնագիտությունների համար նախատեսված ռուսերենի էլեկտրոնային դասագրքերի ստեղծման լեզվադիդակտիկական հիմունքները.

Բռնցքամարտում սկզբնական ընտրության համալիր համակարգի կատարելագործումը.

Արդի կրթադաստիարակչական հիմնախնդիրները Ջավախքի հայկական դպրոցներում.

Լսողության խանգարումներով նախադպրոցականների արտաբերական կարողությունների զարգացման միջոցներն ու մեթոդները.

Սովորողների ազգային ինքնագիտակցության զարգացման միջոցները ավագ դպրոցի բնագիտամաթեմատիկական հոսքում.

Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության բարձրագույն կրթության համակարգերի փոխակերպման հիմնախնդիրները.

Հանրահաշվի ուսուցման գիտամեթոդական հիմունքները.

Թանգարանային կրթական ծրագրերի իրականացման հիմնախնդիրը (Հայաստանի թանգարանների օրինակով).

Ձևաբանական գիտելիքների ուսուցման մեթոդական համակարգը տարրական դպրոցում.

Առողջ ապրելակերպի մշակույթի ձևավորման հիմնախնդիրը մեծահասակների կրթության համակարգում.

Նորարարական գործընթացների կառավարման համակարգը ժամանակակից դպրոցում.

Լատիներենի ուսուցման բովանդակության արդիականացումը օտար լեզուների ֆակուլտետում.

Ադդիկտիվ վարքով դեռահասների անձնային և սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները.

Աշխարհագրության ուսուցման արդյունավետության բարձրացումը հանրակրթական դպրոցում` տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ.

Սովորողների արժեքային կողմնորոշումների ձևավորումը տարրական դպրոցում.

Գովազդային տեքստի լեզվի և ոճի ուսուցման հիմնախնդիրը /անգլերեն նյութի հիման վրա/.

Բանավոր թարգմանության ուսուցման մեթոդական համակարգը անգլերենի մասնագիտական դասընթացում.

Սովորողների ֆիզիկական դաստիարակության հիմնախնդիրները առողջ ապրելակերպի ձևավորման համատեքստում.

Էկոլոգիական կրթության իրականացման հիմնախնդիրները ֆիզիկայի ուսուցման համակարգում.

Ունկնդրողական կարողունակությունների զարգացման վերահսկումը մասնագիտական անգլերենի դասընթացում.

Հայաստանի Հանրապետության, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի բարձրագույն կրթության համակարգերի կառավարման համեմատական վերլուծություն.

Գործաբանական իրազեկության զարգացման հիմնախնդիրը տնտեսագիտական կողմնորոշման գործարարական անգլերենի դասընթացում.

Ուսուցիչների մասնագիտական վերապատրաստման արդյունավետ ուղիները շարունակական կրթության համատեքստում.

Միջմշակութային հեռահաղորդակցական կարողությունների ձևավորումը անգլերենի մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացում.

Գրական տարրական գիտելիքները որպես կրտսեր դպրոցականի ընթերցողական կարողության ձևավորման հիմք.

Հանրակրթական դպրոցի աշակերտների հանդուրժողականության դաստիարակությունը.

Լրագրող ուսանողների հանպատրաստի խոսքի հմտությունների զարգացումը միջմշակութային հաղորդակցում ուսուցանելիս.

Կրտսեր դպրոցականների օլիմպիական դաստիարակության մեթոդիկայի առանձնահատկությունները.

Մասնագետների պատրաստման որակի հիմնախնդրի լուծումը նախնական մասնագիտական(արհեստագործական) կրթության բարեփոխումների գործընթացում.

Իրանի «Ազատ» համալսարանի դասախոսների գործունեության արդյունավետության գիտամեթոդական հիմքերը.

Կրոնական հասկացույթների ուսուցման յուրահատկություններն անգլերենի բուհական դասընթացում.

Մասնագիտական կրթական ծրագրերի կատարելագործումը աշխատաշուկայի պահանջների հաշվառմամբ.

Ապացուցումների ուսուցման չափորոշչային արդյունքների կանխատեսման մեթոդաբանական հիմունքները.

Նախադպրոցական տարիքի երեխաների տեսողության պահպանման և դրա խանգարումների կանխարգելման մանկավարժական պայմանները.

Տարրական և միջին դպրոցների կառավարման առանձնահատկություններն Իրանում.

Մանկավարժական արժեբանության ժամանակակից հայեցակարգային հիմքերը.

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազգեն Առաջինը մանկավարժ.

Ընտանիքում արդյունավետ դաստիարակության կազմակերպման մանկավարժական պայմանները.

Հատուկ ուսումնական բաժանմունքի տեսողական շեղումներ ունեցող ուսաանողների ֆիզիկական դաստիարակության բովանդակությունը.

Առողջ ապրելակերպի մշակույթի ձևավորման մանկավարժական պայմանները հիմնական դպրոցում.

Դպրոցականների շարժողական պատրաստության մարզական ուղղվածության մեթոդիկան.

Միջմշակութային հաղորդակցման հմտությունների զարգացումը անգլերենի մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացում.

Ավագ դպրոցականների մասնագիտական կողմնորոշման հիմնախնդիրը ժամանակակից դպրոցում.

Ավագ դպրոցականների արժեքային կողմնորոշումների ձևավորման ուղիները.

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դերը Իրանի բարձրագույն կրթության որակի ապահովման համակարգում.

Կրկնության կազմակերպման արդյունավետ մանկավարժական տեխնոլոգիաներն ավագ դպրոցում.

Մանկավարժների մեթոդական միավորումների գործունեության կատարելագործման հիմնախնդիրը ժամանակակից դպրոցում.

Դասավանդողների և ուսանողների փոխգործակցության կատարելագործման հիմնախնդիրը.

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մասին գիտելիքների իմացության կարևորությունը հանրակրթական դպրոցում որպես դրա կանխարգելման կարևոր միջոց.

Ծանրամարտում տեխնիկական պատրաստության օպտիմալացման մեթոդիկան.

Մաթեմատիկական մոդելավորումը որպես միջառարկայական կապերի իրականացման արդյունավետ միջոց.

Նորովի մոտեցում ուսանողների բարոյամշակութային արժեքների ձևավորման հիմնախնդրին.

Իրադրային քերականության ուսուցումը անգլերենի մասնագիտական դասընթացում.

Բուհի կրթական միջավայր ուսանողների ինտեգրման մանկավարժական պայմանները.

Պետական մարմինների և մարզական հասարակական կազմակերպությունների փոխհարաբերությունների արդյունավետությունը ֆիզիկական դաստիարակության ոլորտում.

Իրավաբանական մանկավարժության հայեցակարգային հիմքերը.

Ուսանողի ֆիզիկական դաստիարակության համակարգի ձևավորման և կազմակերպման գիտատեսական հիմքերը բուհում.

Ուսանողների պրոֆեսիոնալ պատրաստության կատարելագործման ուղիները մանկավարժական պրակտիկայի ընթացքում.

Պատանի ֆուտբոլիստների առաջատար շարժողական ընդունակությունների մշակման մեթոդիկան.

Մանկավարժական խորհրդատվության իրականացման պայմաններն ու միջոցները հանրակրթական համակարգում.

Տեսողության խանգարումներով նախադպրոցականների տարածական կողմնորոշման կարողությունների ձևավորումն ընտանիքում.

Պարզ նախադասության ուսուցման հիմնախնդիրները միջին դպրոցում.

Դպրոցականների ֆիզիկական պատրաստվածության հիմնահարցերը և դրանց բարելավման ուղիները (Սիրիայի և Հայաստանի օրինակով).

Դիսլեքսիայի կանխարգելումը նախադպրոցական տարիքում.

Օտարալեզու սովորողների՝ հայոց լեզվի արագացված ուսուցման գործընթացի առանձնահատկությունները.

Մատթեոս Մամուրյանը մանկավարժ.

Սովորողների իմացական գործունեության արդյունքների գնահատման հիմնախնդիրները դպրոցում քիմիայի ուսուցման գործընթացում.

Բացոթյա նկարչության դասավանդման առանձնահատկությունները հանրակրթական դպրոցում.

Ակրոբատիկական պարապմունքների ազդեցությունը թույլ տեսնող երեխաների տեսողական ֆունկցիաների վրա.

Հարություն Ալամդարյանը մանկավարժ.

Դպրոցականների բիլաթերալ ուսուցման մեթոդիկան ֆիզիկական կուլտուրայի դասերին.

Հանգունության մեթոդի կիրառումը որպես ավագ դպրոցում ֆիզիկայի ուսուցման արդյունավետության բարձրացման միջոց.

Կրտսեր դպրոցի ապագա ուսուցչի հաղորդակցման մշակույթի ձևավորման տեխնոլոգիան բուհում.

Формирование речевой компетенции учащихся начальной школы на уроках русского языка.

Ավագ դպրոցի աշակերտի գիտական աշխարհայացքի ձևավորման մեթոդական համակարգը կենսաբանության ուսուցման գործընթացում.

Նախադպրոցականի համագործակցային կարողությունների ձևավորման մանկավարժական պայմանները.

Տեխնոլոգիական գործոնները որակյալ ուսուցման գործընթացում.

Թանգարանը որպես տեղեկատվական-հաղորդակցական համակարգ. գործառույթները, զարգացման հեռանկարները (ՀՀ թանգարանների օրինակով).

Ֆիզիկայի խորացված ուսուցման մեթոդիկայի կատարելագործման հիմնախնդիրը ավագ դպրոցում.

Ավագ դպրոցականների ռազմաֆիզիկական պատրաստության առանձնահատկությունները մարմնամարզության օրինակով.

Պրոֆեսիոնալ-կիրառական ֆիզիկական պատրաստության մեթոդիկայի հիմնավորումը բժշկական քոլեջներում.

Գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների որակի վերահսկման տեսակները և ձևերը կրտսեր դպրոցականի ուսուցման գործընթացում.

Ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը որպես աստղագիտության առարկայի դասավանդման արդյունավետության բարձրացման միջոց հիմնական դպրոցում.

ՀՀ մանկավարժական բուհում «Սահմանադրական իրավունք» առարկայի դասավանդման մեթոդիկայի կատարելագործման հիմնախնդիրը.

Կոնֆլիկտային իրավիճակների հաղթահարումը ներդպրոցական դաստիարակության համակարգում.

Սեռատարիքային անցումային փուլերի առանձնահատկությունները և դպրոցականների դաստիարակության արդի խնդիրները.

Ներդպրոցական վերահսկողության կատարելագործման ուղիներն ու միջոցները հանրակրթական դպրոցի բարեփոխումների արդի փուլում.

Հանրակրթական դպրոցում լոգոպեդական աշխատանքների օպտիմալացման հիմնական ուղիները.

Ֆիզիկական պատրաստության մեթոդիկան սպորտային պարերում.

Դիագնոստիկայի տեսական և մեթոդաբանական վերլուծությունը մանկավարժության մեջ.

Ուսումնամարզական գործընթացի առանձնահատկությունները կարատե մարզաձևում.

Ուսուցչի մասնագիտական գործունեության կատարելագործման ժամանակակից տեխնոլոգիաները.

Խոսքի ընդհանուր թերզարգացումով երեխաների բառապաշարի հարստացումը որպես դպրոցական ուսուցման նախապայման.

Հայերենի ուղղագրության ուսուցման առանձնահատկությունները օժանդակ դպրոցում.

Դպրոցականների հոգևոր զարգացման սոցիալ-մանկավարժական պայմանները գրականության և արվեստի պատմության պարապմունքներին.

Կերպարվեստային գործունեությունը որպես ավագ նախադպրոցական տարիքի երեխաների մտավոր կարողությունների ակտիվացման միջոց.

Տեսողության խանգարումներով երեխաների տարածության մեջ կողմնորոշվելու կարողության զարգացումը շարժախաղերի միջոցով.

Հանրակրթական դպրոցում մաթեմատիկայի արտադասարանային աշխատանքների կազմակերպումն արդի պայմաններում.

Ավագ դպրոցի ֆիզիկայի դասընթացի «մոլեկուլային ֆիզիկա» բաժնի խորացված թեմաների ուսուցման մեթոդաբանությունը.

Ձյուդոյիստների մարզման մեթոդիկայի օպտիմալացումը բազային պատրաստության փուլում.

Կենսաբանության դասավանդման մեթոդիկայի կատարելագործման ուղիները ավագ դպրոցում.

Ուսանողների լեզվազգացողության զարգացման տեխնոլոգիաները մանկավարժական բուհում.

Գենդերային մոտեցման իրականացման մեթոդիկան ֆիզիկական դաստիարակության գործընթացում.

Դեռահաս դպրոցականներին ստեղծագործական գործունեության մղող դրդապատճառները դաստիարակության պայմաններում.

Կերպարվեստի պարապմունքները որպես դպրոցականների ստեղծագործական կարողությունների ձևավորման միջոց.

Երեխաների շարժողական պատրաստության հաջորդայնության ապահովումը մանկապարտեզ-կրտսեր դպրոց համակարգում.

Կերպարվեստի ինտեգրատիվ ուսուցման մեթոդական համակարգը հանրակրթական դպրոցում.

Ավագ նախադպրոցականի կապակցված խոսքի զարգացումը համատեղ գործունեության ընթացքում.

Քննադատական մտածողության տեխնոլոգիան որպես կրտսեր դպրոցականների ճանաչողական կարողությունների զարգացման միջոց արդի դպրոցում.

Բնապահպանական և բնօգտագործման կուլտուրայի ձևավորման միջոցներն ու ձևերը հիմնական դպրոցում.

Մտավոր հետամնաց նախադպրոցականների փոխօգնության կարողությունների ձևավորման միջոցներն ու մեթոդները.

Միջմշակութային հաղորդակցության հայեցակերպը ՀՀ միջին դպրոցի անգլերենի դասագրքերում.

Կրտսեր դպրոցականների գիտելիքների ձևավորման մեթոդիկան «ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայից.

Ավագ դպրոցի բնագիտամաթեմատիկական հոսքում սովորողների ուսումնահետազոտական կարողությունների ձևավորման մանկավարժական պայմանները.

Ֆրանսերենով բանավոր հաղորդակցման քերականական մեխանիզմների ձևավորումը տարրական դպրոցում.

Մանկավարժական հասկացությունների նորացման հիմնախնդիրը.

Դպրոցականների գիտելիքների գնահատման և նրանց առողջության պահպանման հարաբերակցության հիմնահարցը.

Կենսաբանության թեստերի կիրառման մեթոդական համակարգը հանրակրթական դպրոցում.

Նախադպրոցականների դաստիարակության և ուսուցման հիմնահարցերը Սոֆյա Արղությանի մանկավարժական հայացքներում.

Ածականի բառաքերականական կարգերի ուսուցումը միջին դպրոցում.

Մայրենիի դասավանդման փուլերի հաջորդայնության հիմնախնդրի գիտամեթոդական հիմունքները տարրական դպրոցում.

Մանկավարժական մասնագիտական կոմպետենտության զարգացման մեթոդաբանական հիմքերն ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացներում.

Սովորողների ռազմահայրենասիրական դաստիարակության կատարելագործման ուղիներն ու միջոցները.

Լեզվամշակութային իրազեկության զարգացումը բնագրային ֆիլմերի միջոցով անգլերենի մասնագիտական դասընթացում.

Քաղաքային բնակավայրերի բնապահպանական հիմնախնդիրների ուսումնասիրման մեթոդիկան ավագ դպրոցում.

Համաշխարհայնացումը և Իրանի կրթության համակարգի հիմնախնդիրները.

Սեղանի թենիսը՝ որպես տեսողության խանգարումով երեխաների ֆիզիկական դաստիարակության կարևոր միջոց.

Աշխարհագրության և ֆիզիկայի միջառարկայական կապերը որպես դպրոցականի տրամաբանական մտածողության զարգացման գործոն.

Մտավոր զարգացման խնդիրներով կրտսեր դպրոցականի ուսումնաաշխատանքային գործունեության կազմակերպման մանկավարժական պայմանները.

Սովորողների էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության առանձնահատկությունները հիմնական դպրոցում.

Անգլերեն հոգեբանական բառապաշարի ուսուցման մեթոդական համակարգը մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացում.

Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում ֆիզիկական դաստիարակության հիմնախնդիրների լուծումը մանկավարժական տեխնոլոգիաների միջոցով.

Տեսողության խանգարումներով նախադպրոցականների տարածական կողմնորոշման կարողությունների ձևավորումն ընտանիքում.

Սովորողների հանրամշակութային հաղորդակցական կոմպետենտության ձևավորման հիմնախնդիրն ավագ դպրոցում.

Էլեկտրադինամիկայի խորացված թեմաների ուսուցման արդյունավետության բարձրացման ուղիները.

Իրանի և Ճապոնիայի կրթության համակարգերի կառավարման համեմատական վերլուծություն.

Բառակապակցությունների ուսուցման հիմնախնդիրները հանրակրթության հիմնական դպրոցում.

Խոսքային հաղորդակցման ձևավորման առանձնահատկությունները և միջոցներն աուտիզմի շտկման գործընթացում.

Դպրոցականների տեսական գիտելիքների ձևավորման մեթոդիկան ֆիզիկական կուլտուրայի դասերին.

Методическая система обучения устному переводу в профессиональном курсе английского языка.

Взаимосвязанное обучение использования газетной лексики на практических занятиях по русскому и английскому языкам.

Методические основы интенсивного обучения русской орфографии на начальном этапе в Центре довузовского образования (ЦДО).

Методы оказания эрготерапевтической помощи детям с церебральным параличом.

Особенности оказания коррекционно-развивающей помощи заикающимся детям в условиях семьи.

Сравнительный анализ управления систем высшего образования Республики Армения, Германии и Франции.

Жестовый язык как средство общения и обучения глухих.

Специфика обучения русским фразеологизмам, выражающим эмоции, в Армянской аудитории.

Коммуникативные основы информационных технологий в преподавании русского языка (на материале глаголов движения).

Говорение как доминанта в процессе формирования и развития автоматизмов (при обучении русскому языку как иностранному учащихся-армян в вузе).

Теоретические основы проектирования и практическая реализация мультимедийных учебных пособий по русскому языку для основной школы РА.

Содержание физического воспитания студентов с нарушением зрения специального учебного отделения.

Обучение русскому глагольному префиксальному словообразованию в армянской старшей школе.

Формирование социокультурной компетенции на занятиях по русскому языку в неязыковых вузах.

«ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայի ծրագրի ընտրովի նյութի դասավանդումը և կատարելագործման մեթոդիկան.

Значение межпредметных связей в преподавании физической культуры и биологии.

Формирование профессиональной компетентности учителя начальной школы в условиях образовательных реформ.

Контроль развития аудитивной компетенции в профессиональном курсе английского языка.

Использование телекоммуникационных средств в заочном курсе английского языка.

Подвижность позвоночника человека: возрастной аспект и методика совершенствования.

Развитие спонтанных речевых навыков в процессе обучения межкультурной коммуникации студентов-журналистов.

Концепция формирования системы совершенствования профессиональных компетенций учителей русского языка в РА.

Конверсия как способ формирования лингвистической и компенсаторной компетенций у студентов, обучающихся на факультетах русской филологии в Армении.

Технология Портфолио в процессе профессиональной подготовки стундентов-будущих учителей русского языка.

Лингводидактические основы изучения грамматических структур в процессе обучения русскому языку студентов гуманитарных специальностей в вузах РА.

Բնագիտական կրթության բովանդակության ինտեգրման հիմնախնդիրը ավագ դպրոցում.

Սովորողների իմացական իմացական հետաքրքրությունների զարգացումը ֆիզիկայի պատմական նյութերի օգտագործմամբ.

Формирование коммуникативных механизмов использования побудительных предложений при обучении русскому языку (на неспециальных факультетах).

Формирование фонетико-фонологической компетенции армянских школьников при обучении русскому языку (в условиях субординативного билингвизма и диглоссии).

Олимпийское движение и методика олимпийского образования юных спотсменов.

Особенности изучения паронимической лексики в терминосистеме экономики обучении русскому языку как языку специальности в армянской аудитории.

Лингводидактические основы создания электронного учебника по русскому языку для гуманитарных специальностей РА.

Անիմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ուսանողների մեդիագրագիտության ձեվավորման հիմնախնդիրը մանկավարժական բուհում.

Քաղաքացիական դաստիարակության հիմնախնդիրները դպրոցականի անձի զարգացման գործընթացում.

Անգլերենի ունկնդրության կարողությունների զարգացման մեթոդական համակարգը ոչ լեզվական ֆակուլտետում.

Ուսանողների լեզվազգացողության զարգացման մեթոդները մանկավարժական բուհում.

Контрастивный анализ как лингвистическая база обучения русскому глаголу студентов-китайцев.

Профессионально-ориентированное обучение русскому языку студентов исторических факультетов педвузов в контексте лингвострановедения.

Մեդիան և քաղաքական տեխնոլոգիաները ՀՀ լրատվադաշտի օրինակով).

Խոսքային լսողության գնահատման մեթոդիկան վաղ ակուստիկ փոխհատուցման պայմաններում.

Մտավոր սեփականության կրթության կազմակերպումը գիտելիքահենք տնտեսության զարգացման համատեքստում.

Պատանի ըմբիշների մասնագիտական հնարքների արդյունավետության բարձրացումը շարժումների ճշգրտության կատարելագործման մեթոդիկայի կիրառմամբ.

Кросскультурный подход в системе современного языкового образования при обучении русскому языку как иностранному.

Процесс формирования теоретических основ методической организации коммуникативно-речевой деятельности.

Формирование основ коммуникативной и социокультурной компетенции учащихся в процессе билингвального обучения в начальной школе.

Методика обучения больных с ограниченными двигательными возможностями самостоятельным занятиям ЛФК.

Поликультурное воспитание на уроках русского языка.

Особенности специальной подготовки фехтовальщиков и методика её совершенствования.

Формирование правильной ходьбы у детей с нарушением зрения.

Методический аспект единичности и множественности в системе обучения русскому языку.

Особенности сурдопедагогической работы с детьми, перенесшими кохлеарную имплантацию.

Пропедевтический курс русского языка как составная часть профессиональной подготовки будущего учителя.

Развитие художественно-творческих умений учащихся на занятиях декоративно-прикладным искусством (кружки, факультативные занятия).

Углубленное обучение русскому языку в армянской школе как инновационная педагогическая система (принципы проектирования и опыт реализации).

Комплексный подход к обучению устному монологическому общению на русском языке студентов-филологов (на материале текстов по специальности).

Развитие навыков межкультурной коммуникации на уроках русского языка (на основе лингвострановедческих текстов).

Подготовка студентов-юристов к публичной монологической речи (с использованием деловых игр).

Теоретические основы непрерывности и преемственности в системе физкультурного образования.

Особенности профессионально-прикладной физической подготовленности спасателей.

Совершенствование системы начального отбора пловцов в учебно-тренировочные группы.

Пути совершенствования эффективности выполнения бросков мяча в баскетболе.

Тенденции развития методических теорий билингвизма на современном этапе.

Непосредственные составляющие предложения как учебный материал и их использование в обучении английскому языку (на материале сельскохозяйственных текстов).

Приемы внедрения некоторых основных положений КСО в систему обучения русскому языку в неязыковом вузе (на материале спецтекстов по информатике).

Умственное развитие детей старшего дошкольного возраста и роль общения в этом процессе.

Стратегии формирования профессиональной компетентности преподавателя иностранного языка в лингвистическом вузе.

Формирование результативности индивидуального стиля деятельности баскетболистов в сложных соревновательных ситуациях.

Հանրակրթական դպրոցի 1-6 դասարանների աշակերտների գեղարվեստական գործունեության ակտիվացումը կերպարվեստի պարապմունքների միջոցով.

Методика обучения учащихся 10-11 классов пониманию экспрессивных средств выражения мысли автора в текстах периодической печати (английский язык, школа с углубленным изучением предмета).

Հաջորդելիության դրվածքը և նրա կատարելագործման ուղիները 12-ամյա դպրոցի մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում.

Բուսաբանություն առարկայի բովանդակության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի հիմնախնդիրը հայ մանկավարժության մեջ 1800-1920 թթ.

Աստրախանի Աղաբաբյան հայոց ուսումնարանը /1809-1918 թթ./.

Հայ նախադպրոցական մանկավարժության սկզբնավորումն ու զարգացումը 19-րդ դարի 2-րդ կեսին.

Աշխարհագրական գիտելիքների ուսուցման առանձնահատկությունները Արևմտյան Հայաստանի դպրոցներում 19-րդ դարի 2-րդ կեսին.

ՈՒսուցչի պատրաստման հիմնախնդիրը Արևելյան Հայաստանում 19-րդ դարի 30-80-ական թվականներին.

Արևմտահայ մանկավարժական միտքն ու դպրոցը 19-րդ դարի 50-ական թվականներից մինչև 20-րդ դարի սկիզբը (1850-1915 թթ.).

Երևանի թեմական հոգևոր դպրոցը որպես 19-րդ դարի ազգային մշակույթի կենտրոն.

Անձի համակողմանի ձևավորման ու զարգացման հիմնախնդիրը հայ պարբերականներում (19-րդ դարի երկրորդ կես և 20-րդ դարի սկիզբ).

Կովկասի ազգությունների կրթվածության մակարդակները և դպրոցական գործի զարգացման միտումները (19-րդ դարի երկրորդ կեսի տվյալների համեմատական վերլուծություն).

Հայ պարբերական մամուլը և ընտանեկան դաստիարակության հիմնահարցը 19-րդ դարի երկրորդ կեսին.

Կարնո կրթական համակարգը 19-րդ դարի երկրորդ կեսին 20-րդ դարի սկզբին /Սանասարյան վարժարան/.

Մանկավարժական միտքը և ֆիզիկական դաստիարակությունը Հայաստանում 19-րդ դարի կեսերից մինչև 20-րդ դարի առաջին տասնամյակը.

Մաթեմատիկայի ուսուցման հիմնահարցը 19-րդ դարի հայ պարբերական մամուլում.

Սեռական դաստիարակության հիմնահարցը արևմտահայ դպրոցի և մանկավարժական մտքի պատմության մեջ (19-րդ դարի սկզբից մինչև 50-60-ական թվականները).

Հայ արվեստի 1920-1950-ական թվականների վերելքի լուսաբանումը երիտասարդության հոգևոր դաստիարակության նպատակաուղղվածությամբ.

Անգլերեն լեզվի դասավանդման սկզբունքների զարգացման գործընթացը (1960-2000 թթ.).

Педагогические условия преодоления последствий катастрофы у подростков /на примере Спитакского землетрясения в 1988 г./.

Педагогическое руководство эстетическим воспитанием учащихся 4-7 классов в процессе обучения народным художественным промыслам.

Опора на текст в системе развития диалогической речи учащихся 4-7-х классов национальной /армянской/ школы.

5-7 տարեկան սահմանափակ կարողություններով երեխաների պատրաստվածությունը դպրոցական ուսուցմանը.

Классификация грамматических ошибок в русской речи учащихся-армян 5-8 классов и возможности их дифференцированного предупреждения.

Աշխարհագրության ուսուցման արդյունավետության բարձրացման միջոցների և մեթոդների համակարգը (հիմնական դպրոցի 5-8-րդ դասարաններում).

История армянской школы в Грузии с 7-ого века до начала 20-ого века.

Վիրահայ դպրոցի պատմությունը 7-րդ դարից մինչև 20-րդ դարի սկիզբը.

Կարդալու հմտությունների ձևավորումն ուզարգացումը I-III դասարաններում մայրենիի դասի գործընթացում.

Сравнительный анализ проблем дошкольного воспитания и образования во взглядах армянских и русских педагогов XIX века.

Աշխատանքային դաստիարակության հիմնահարցը հայ մանկավարժության պատմության մեջ (XIX դարի երկրորդ կես-XX դարի սկիզբ).

This list was generated on Mon May 20 19:08:55 2024 UTC.