Items where Subject is "Agriculture"

Jump to: Thesis
Number of items at this level: 236.

Thesis

ՀՀ տարածքում շահագործումից դուրս եկած հանքավայրերի ռեկուլտիվացիայի խնդիրները.

Աշնանացան ցորենի մի քանի սորտերի սերմարտադրության տեխնոլոգիան Սյունիքի մարզի Սիսիանի տարածաշրջանի պայմաններում.

Կոլորադյան բզեզի կենսակերպի առանձնահատկությունները ԼՂՀ-ում և պայքարի միջոցառումների մշակումը դրա դեմ.

Էլեկտրակինետիկ երևույթները և դրանց օգտագործումը Արարատյան հարթավայրի հողերի աղաջրային ռեժիմների կարգավորման համար.

Տարբեր մելիորանտների ազդեցությունը հողի հատկությունների փոփոխության և կենսաբանական ակտիվության վրա.

Եգիպտացորենի ցանքերի մոլախոտվածությունը և պայքարի միջոցառումների մշակումը Հայաստանի Հանրապետության պայմաններում.

Հողի հիմնական մշակման, պարարտացման և ցանքի նորմայի ազդեցությունը աշնանային ցորենի Ախթամար սորտի բերքատվության հատիկի որակի վրա Սյունիքի մարզի Սիսիանի տարածաշրջանի պայմաններում.

Նոր խառնուրդային հերբիցիդների կիրառումը հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքերում.

Կարտոֆիլի վիրուսազերծ տնկանյութի սորտաթարմացման ժամկետների ուսումնասիրությունը ՀՀ նախալեռնային գոտու պայմաններում.

Արևելյան պտղակերը Արարատյան հարթավայրի նախալեռնային գոտու պայմաններում և պայքարի միջոցառումների մշակումը նրա դեմ.

Ամառացման վարունգի կենսաֆորմոլոգիական առանձնահատկությունները և մշակման տեխնոլոգիան ՀՀ Արարատյան հարթավայրի պայմաններում.

Վիրուսազերծ կարտոֆիլի սորտաթարմացման ժամկետի ուսումնասիրությունը Արարատյան հարթավայրի նախալեռնային գոտում.

Աղակալված հողերի լվացման գործընթացի արագացումը ցածր հաճախականության մեխանիկական տատանումների կիրառմամբ.

Ծխախոտի կանաչատերև և դեղնատերև սորտերի համեմատական ուսումնասիրությունը ՀՀ նախալեռնային գոտու պայմաններում.

Խաչածաղկավոր մշակաբույսերին վնասող լվիկները և պայքարի միջոցառումների մշակումը նրանց դեմ Արմավիրի մարզի պայմաններում.

Աղաջրային ռեժիմի կանխատեսումը և կարգավորումը ոռոգելի հողատարածություններում.

Հողագոյացման առանձնահատկությունները Սևանի հողագրունտներում և լճի ջրերի կենսածին աղտոտումը թուլացնելու ուղիների մշակումը.

Ծաղկակաղամբի կենսամորֆոլոգիական առանձնահատկությունները և մշակման տեխնոլոգիան ամառային-աշնանային շրջանում Արարատյան հարթավայրի պայմաններում.

Հայաստանի Հանրապետության վարելահողերի կադաստրային գնահատումը և հողօգտագործման արդյունավետության տնտեսական կարգավորման խնդիրները.

Հանքային, օրգանահանքային պարարտանյութերի և տոպազի համատեղ կիրառության ագրոկենսաբանական արդյունավետությունը ՀՀ Արարատի մարզի դեղձենու տնկարկներում.

Ոռոգման և աչքերով բեռնվածության ազդեցությունը խաղողի «Կանգուն» և «Հաղթանակ» սորտերի վազերի շիվերի աճի ու բերքատվության վրա Արցախի միջին լեռնային գոտում.

Վարելահողերի մելիորատիվ վիճակի բարելավման միջոցառումների մշակումը ջրախնայողության նպատակով Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի տարածաշրջանի պայմաններում.

Եգիպտացորենի հասունության տարբեր ժամկետներ ունեցող հիբրիդների համեմատական ուսումնասիրությունը Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի տարածաշրջանի պայմաններում.

Նոր եթերայուղատու մշակաբույսերի տնտեսական և կենսաբանական առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը ՀՀ Արարատյան դաշտի պայմաններում.

Հացահատիկային և շարահերկ մշակաբույսերի ցանքերում օրգանահանքային պարարտանյութերի և բնական մելիորանտների կիրառության ագրոէկոլոգիական գնահատումը Սևանի ավազանում և ՀՀ տեխնածին աղտոտված հողատարածքներում.

Տարբեր էներգիապրոտեինային հարաբերակցությամբ կերախառնուրդային ազդեցությունը բրոյլերների վրա.

Տրիտիկալեյի մի քանի սորտերի և հեռանկարային ձևերի ուսումնասիրումը ՀՀ Արարատյան հարթավայրի պայմաններում.

Գլուխ սոխի ցանքերի քիմիական քախհանի տարբերակված տեխնոլոգիան Արարատյան դաշտավայրի պայմաններում.

Հանքային պարարտանյութերի ազդեցությունը դաշտային մշակաբույսերի բերքի քանակի, որակի և հողում օրգանական նյութերի կուտակման վրա.

Արարատյան հարթավայրի ոռոգվող հողերի արդի մելիորատիվ-էկոլոգիական գնահատականը և դրանց բարելավման ուղիները.

Միկրոնուկլեումներից լավագույնի ընտրության կենսաբանական հիմնավորումները և նրա օգտագործումը մեղուների մայրաբուծական տնտեսությունում.

Մորմազգի բանջարային մշակաբույսերի սերմերով փոխանցվող սնկային հիվանդությունները ՀՀ-ում և քիմիական նոր միացությունների փորձարկումը դրանց դեմ.

Պոմիդորի տարբեր ժամկետներում հասունացող հետերոզիսային հիդրիդների ստացումը Արարատյան հարթավայրի պայմաններում.

Դամղանի հովտի հողերի գնահատման արդյունավետ մեթոդների կիրառումը գարու և աշնանացան ցորենի տեղաբաշխման նպատակով.

Կորիզավորների հիմնական հիվանդությունները և պայքարի միջոցառումների կատարելագործումը ծակոտկեն բծավորության ու դեղձենու ալրացողի դեմ Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզում.

Բույսերի տեղաբաշխման սխեմաների և հանքային պարարտանյութերի ազդեցությունը պոմիդորի արդյունավետության բարձրացման վրա Արարատյան դաշտի պայմաններում.

Բեռնվածության և էտի երկարության ազդեցությունը խաղողի Այվազյանի Մուսկատենի և Անահիտ սորտերի շիվերի աճի ու բերքատվության վրա.

Սևանա լճի ավազանի վարելահողերի մելիորատիվ վիճակի ուսումնասիրումը, բարելավման ուղիների մշակումը բերրիության բարձրացման ու ջրախնայողության նպատակով.

Խաղողի միջվազային մշակության տեխնոլոգիայի կատարելագործում և բանող օրգանների պարամետրերի հիմնավորում.

Տարերային աղետներից հետո կառուցվածքների վերականգնման և ուժեղացման նախապատրաստական աշխատանքների կառավարման հիմնախնդիրները.

Հումուսահումքի մշակման տեխնոլոգիայի կատարելագործում և բանող օրգանի պարամետրերի հիմնավորում.

Հալոգեն պարունակող հիմնաալյումաբորատային ապակիների սինթեզ և բարձր հաղորդականությամբ նյութերի մշակում.

Բիտումի փրփրեցման տեխնոլոգիական նոր պարամետրերի մշակում և դրանց հիման վրա ասֆալտաբետոնային բաղադրակազմեր.

Երևանում ավտոտրանսպորտի երթևեկության բարելավումը՝ ժամանակակից կառավարման մեթոդներով.

Տարբեր կերերի մանրացման բազմաֆունկցիոնալ մեքենայի մշակում և պարամետրերի հիմնավորում.

Տեղական և խառնացեղ այծերի մատղաշի մսային մթերատվությունը Վայոց Ձորի մարզի Եղեգնաձորի տարածաշրջանի պայմաններում.

Պլաստիկ նյութերից պատրաստված խոռոչիկներում պոմիդորի սածիլների մշակության արդյունավետությունը.

Հայաստանի անտառների պահպանության և կայուն կառավարման հիմնախնդիրները.

Հայաստանի հազվագյուտ և անհետացող դեղաբույսերը և դրանց վերարտադրության խնդիրները.

Բանջարային լոբու սորտերի կենսաբանական առանձնահատկությունները և մշակման տեխնոլոգիան ամառային ցանքերում.

Քաղցր տաքդեղի և բադրիջանի սորտուսումնասիրությունը Հայաստանի Հանրապետության լեռնաանտառային գոտու և Արարատյան հարթավայրի պայմաններում.

Ֆիզիկական գործոններով դդմիկի նախացանքային մշակման ազդեցությունը բույսերի արդյունավետության և սերմի որակի վրա պատրաստման տարբեր ֆոներում.

Սիսեռի համաշխարհային հավաքածուի սորտանմուշների համեմատական ուսումնասիրությունը ՀՀ Կոտայքի մարզի բարձրադիր գոտու պայմաններում.

Էրոզացված հողերի ագրոարտադրական հատկությունների բարելավման ուղիները Իրանի հյուսիս արևմուտքի պայմաններում.

Հայաստանի Հանրապետության ջրային պաշարների կանխատեսումը, գնահատումը և համալիր կառավարումը.

Կովկասյան գորշ, ջերսեյան և հոլշտինյան ցեղերի տրամախաչման արդյունավետությունը Սևանի ավազանում.

Վարելահողերի կադաստրային գնահատումը և դրանց օգտագործման արդյունավետ ուղիների մշակումը Սևանի գոտու պայմաններում.

Վարելահողերի հողաշինարարական կազմակերպման մեթոդների կատարելագործումը ՀՀ Արմավիրի մարզի օրինակով.

Անտառվերականգնման արդյունավետ ուղիների մշակումը Լոռու մարզի Գուգարքի տարածաշրջանի անտառի վերին գոտում.

Ճակնդեղի ցանքերի մոլախոտվածությունը և պայքարի միջոցառումների մշակումը Շիրակի մարզի պայմաններում.

Հայաստանի տարածքում աճող, առավել տարածված վայրի բանջարաբույսերը և դրանց օգտագործման հնարավորությունները.

Խաղողի վազի հիմնական վնասակար տզերը և պայքարի միջոցառումների մշակումը նրանց դեմ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պայմաններում.

Մորմազգի բանջարանոցային մշակաբույսերին վնասող լվիճները Արագածոտնի մարզում և պայքարի միջոցառումների մշակումը հիմնական տեսակների դեմ.

Գյուղատնտեսական հողատեսքերի երկրագործման արդյունավետության բարձրացման ուղիների մշակումը Արագածոտնի մարզի Թալինի տարածաշրջանում.

Աշնանացան գարու համաշխարհային հավաքածուի սորտանմուշների ուսումնասիրությունը Արարատյան հարթավայրի նախալեռնային գոտու պայմաններում.

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի պայմաններում հացահատիկային մշակաբույսերի արմատային փտախտները և պայքարի քիմիական միջոցների փորձարկման արդյունքները.

Ծխախոտի գլխավոր վնասատուների կենսաէկոլոգիական առանձնահատկությունները և պայքարի միջոցառումների մշակումը նրանց դեմ Արարատի մարզում.

Հողային պաշարների արդյունավետ կառավարման մեթոդների կատարելագործումը և երկրատեղեկատվական համակարգերի կիրառումը Արարատի մարզի պայմաններում.

Պտղատու ծառատեսակների կոկցիդների դեմ պայքարի միջոցառումների մշակումը Արարատյան հարթավայրի նախալեռնային գոտում.

Պոմիդորի դաշտերի մոլախոտվածությունը և պայքարի նոր արդյունավետ տեխնոլոգիայի մշակումը Արարատյան հարթավայրի պայմաններում.

Խաղողի նոր սորտերի բազմացման և մշակության ագրոկենսաբանական ու ֆիզոլոգիական հիմունքները.

Հատապտղային մշակաբույսերի վնասատուները Արարատյան հարթավայրի նախալեռնային գոտում և էկոլոգիապես անվտանգ պայքարի միջոցառումների մշակումը հիմնական տեսակների դեմ.

Խորդենու մշակության առանձնահատկությունները և հեռանկարները մելիորացված աղուտ-ալկալի հողերում.

Տարբեր տեսակի օրգանական պարարտանյութերի կիրառման նորմաների սահմանումը վաղահաս կարտոֆիլի ցանքերում Արարատյան հարթավայրի պայմաններում.

Դաշտային մշակաբույսերը և տարածված մոլախոտերը Հայաստանի տարածքում նոր քարի-երկաթի դարաշրջաններում.

Ագրոէկոհամակարգերի ներկա վիճակը և դրանց կայունության պահպանման ուղիների մշակումը Արագածոտնի մարզի չոր տափաստանային գոտու պայմաններում.

Հաճարի մշակության մի քանի հարցերի ուսումնասիրությունը ՀՀ Կոտայքի մարզի անջրդի պայմաններում.

Բանջարային լոբու հիմնական վնասատուների կենսաէկոլոգիական առանձնահատկությունները և պայքարի միջոցառումների մշակումը նրանց դեմ Արարատյան հարթավայրի պայմաններում.

Արարատյան հարթավայրի Արարատի մարզի Մասիսի տարածաշրջանի գերխոնավ հողերի արդի մելիորատիվ վիճակը և բարելավման ուղիները.

Հողի ջրային ռեժիմի ազդեցությունը խաղողի վազի աճի ու բերքատվության վրա ԼՂՀ նախալեռնային գոտու պայմաններում.

Հայաստանի Հանրապետության հողային ռեսուրսների օգտագործման ինֆորմատիվության բարձրացման կատարելագործումը.

Օրգանական պարարտանյութերի կիրառման արդյունավետությունը վաղահաս կարտոֆիլի ցանքերում Արարատյան հարթավայրի պայմաններում.

Կաթիլային ոռոգման հիմնահարցերը և իրականացումը ՀՀ պայմաններում.

Սոյայի համաշխարհային հավաքածուի ուսումնասիրության արդյունքներն Արարատյան հարթավայրի պայմաններում.

Լոլիկի տեղական և ներմուծված սորտանմուշների տնտեսակենսաբանական առանձնահատկությունները.

Աշնանացան ցորենի համաշխարհային հավաքածուի ուսումնասիրությունը Շիրակի գոտու պայմաններում.

Հողի մշակման տարբեր տեխնոլոգիաների ազդեցությունը աշնանացան ցորենի բերքատվության վրա ՀՀ Արմավիրի մարզի Էջմիածնի պայմաններում.

Հասկավոր հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքերի մոլախոտերի դեմ պայքարի միջոցառումների մշակումը Լոռու մարզի պայմաններում.

Խնձորենու կլոնային պատվաստակալների աճն ու բազմացումը Արարատյան հարթավայրի նախալեռնային գոտու պայմաններում.

Տավարի կովկասյան գորշ ցեղի տնտեսա-կենսաբանական հատկանիշները և սելեկցիոն նոր չափանիշների մշակումն ու օգտագործումը ցեղի կատարելագործման համար Հայաստանի Հանրապետությունում.

Կարտոֆիլի աոողջ տնկանյութի արտադրության կենսատեխնոլոգիան և ագրոտեխնիկան Հայաստանի բնակլիմայական տարբեր պայմաններում.

Բեռնվածության և էտի երկարության ազդեցությունը խաղողի «Այվազյանի Վարդաբույր» և «Վանի» սորտերի շիվերի աճի ու բերքատվության վրա.

Առվույտի աճի և զարգացման առանձնահատկությունները կապված հնձի ժամկետից և կյանքի տևողությունից Արարատյան հարթավայրի պայմաններում.

Ոռոգելի շագանակագույն կարբոնատային հողերում էրոզիոն պրոցեսների թուլացման հնարավորությունների ուսումնասիրումը ջրային ռեժիմի կարգավորման միջոցով.

Մաքրացեղ բուծումից և միջցեղային տրամախազումից ստացված ինբրեդային ճագարների որոշ կենսատնտեսական առանձնահատկությունները.

Ջրափոխանակումը աէրացիայի և գրունտային ջրերի գոտիներում ուղղաձիգ դրենաժի աշխատանքի ֆոնի վրա.

Ագրոէկոհամակարգերի տեխնածին ծանրաբեռնվածության գնահատումը և բարելավման ուղիները Արարատի տարածաշրջանում.

Դդմի պտուղների կենսաքիմիական և քիմիկոտեխնոլոգիական գնահատականը՝ կախված սորտային առանձնահատկություններից ու պահպանման ժամկետներից.

Միասնական հողատեղեկատվական համակարգի ստեղծման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Վայրի բանջարային բույսերում ծանր մետաղների պարունակության քանակական և որակական դինամիկան տարբեր էկոլոգիական պայմաններում.

Սածիլատնկիչի ոռոգման ակոսահանի կատարելագործում և պարամետրերի հիմնավորում.

Չրխկանների տարածվածությունը և դրանց դեմ պայքարի միջոցառումների մշակումը Արագածոտնի և Կոտայքի մարզերի կարտոֆիլի դաշտերում.

Բազմամյա տնկարկների հողաշինարարական կազմակերպման մեթոդների կատարելագործումը նախալեռնային գոտու պայմաններում.

Արարատյան հարթավայրի հողերի դեգրադացման պատճառները և պայքարի միջոցառումները.

Բանջարային լոբու սորտանմուշների կենսաձևաբանական առանձնահատկությունները և սելեկցիոն գնահատականը Արարատյան դաշտի պայմաններում.

Հումապխտած երշիկի տեխնոլոգիայի կատարելագործում.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միասնական տարածքային թվային կադաստրի ստեղծումը.

Տարբեր եղանակներով կարտոֆիլի առողջ տնկանյութի ստացումը ՀՀ նախալեռնային գոտու պայմաններում.

Картофельная нематода в Армении и меры борьбы с нею.

Բազմանպատակ կադաստրային համակարգի քարտեզագրական հիմքի բովանդակության կատարելագործումը.

Արարատյան գոգահովտի մակերեսային ջրերի որակական կազմը և դրանց ազդեցությունը ոռոգելի հողերի մելիորատիվ վիճակի վրա.

Արարատյան հարթավայրի երկրորդային աղակալված և ալկալիացված հողերի մելիորատիվ վիճակի համալիր գնահատումը.

Կաղամբի տերևակեր գլխավոր վնասատուների դեմ էկոլոգիական սկզբունքով ինտեգրացված պայքարի մշակում Լոռու մարզի պայմաններում.

Ագրոտեխնիկական և վերամշակման տեխնոլոգիական պրոցեսների կիրառման ազդեցությունը շաքարի ճակնդեղից ստացվող էթանոլի քանակի և որակի վրա Իրանի հյուսիս-արևմուտքի պայմաններում.

Լոլիկի տեղական և ներմուծված սորտերի ու հիբրիդների ագրոկենսաբանական և քիմիատեխնոլոգիական առանձնահատկությունները.

Ծանր մետաղներով աղտոտված հողերի բարելավումը տարբեր բույսերիմշակության միջոցով (ֆիտոմելիորացիայով) Իրանի Խուզիստանի նահանգում.

Եգիպտացորենի միկորիզայի սիմբիոզի ուսումնասիրումը ջրի և ֆոսֆորական սննդառության տարբեր ռեժիմների պայմաններում և նրա արդյունավետության բարձրացման ուղիները.

Հակաէրոզիոն միջոցառումների հողաշինարարության կազմակերպման ուղիների մշակումը Վայոց ձորի մարզի օրինակով.

Ծիրանենու և դեղձենու կլոնային պատվաստակալների ագրոկենսաբանական առանձնահատկությունների գնահատումը Արարատյան գոգահովտի պայմաններում.

Ագրոտեխնիկական որոշ միջոցառումների ազդեցությունը պոմիդորի մի քանի հիբրիդների արդյունավետության վրա պաշտպանված գրունտի պայմաններում.

Խնձորենու առավել տարածված սնկային հիվանդությունները ԼՂՀ-ում և պայքարի համալիր միջոցառումները նախալեռնային գոտու պայմաններում.

Հողի ջրային դեֆիցիտի ազդեցությունը սիսեռի մորֆո-ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունների վրա.

Պոմիդորի սելեկցիոն նոր ելանյութի ուսումնասիրում, գնահատում և ընդգրկում սելեկցիայում.

Արարատյան հարթավայրի աղակալված և ալկալիացված հողերի մելիորատիվ վիճակի բարելավումը ֆիզիկական և քիմիական միջոցների կիրառմամբ.

Իրանի Իսլամական Հանրապետության Գորգան նահանգի արոտավայրերի բուսածածկի նշանակությունը ոչխարների մթերատվության բարձրացման համար.

Շուրջտարյա բացօդյա պահվածքի ազդեցությունը կովկասյան գորշ ցեղի ցուլիկների աճի և զարգացման վրա.

Հանքային և օրգանական պարարտանյութերի տնտեսա-էկոլոգիական արդյունավետությունը գարնանացան գարու ցանքերում Ապարանի տարածաշրջանի պայմաններում.

Խաղողի Սև Արենի և Կարդինալ սորտերի մշակության ագրոկենսաբանական առանձնահատկությունները Արցախի նախալեռնային և միջին լեռնային գոտիների անջրդի պայմաններում.

Ոռոգելի հողերի հողաշինարարական կազմակերպման մեթոդների կատարելագործումը Արարատյան հարթավայրի և նախալեռնային գոտու պայմաններում.

Բնական հանքանյութերի և օրգանական պարարտանյութերի կիրառմամբ հողի մակերեսից ջրի գոլորշիացման թուլացումը և ագրոֆիզիկական հատկությունների բարելավումը Արարատյան հարթավայրի պայմաններում.

Ազոտոբակտեր կենսաբանական պարարտանյութի կիրառման ագրոէկոլոգիական արդյունավետությունը ծխախոտի դաշտում.

Եգիպտացորենի ցանքերի մոլախոտվածությունը և դրա դեմ պայքարի միջոցառումների մշակումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պայմաններում.

Կաթիլային և ակոսային ոռոգման եղանակների համեմատությունը սեխի բերքատվության և որակի վրա Իրանի Իսլամական Հանրապետության Սեմնան նահանգի տարածքում.

Վիտամինահանքային պրեմիկսների մշակում հորթերի աճեցման համար.

Բնական հանքային նյութերի, գործարանային թափոնների և դրանց ակտիվացրած ձևերի օգտագործման հնարավորությունն Արարատյան հարթավայրի սոդային աղուտ-ալկալի հողերի մելիորացման համար.

Սևանի լեռնաշղթայի արևահայաց լանջերի էկոհամակարգերի ներկա վիճակը և դրանց բարելավման ուղիները.

Արարատյան հարթավայրի ստորերկրյա ջրերի շահագործական պաշարների հիմնավորումը շրջակա միջավայրի էկոլոգիական հավասարակշռության պահպանման պայմանով.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի գյուղատնտեսական նշանակության հողերի արդյունավետ օգտագործման ուղիները.

Հողային հերբիցիդների ազդեցությունը կարտոֆիլով զբաղեցված սևահողերի կենսաբանական ակտիվության վրա Գեղարքունիքի մարզի պայմաններում.

Համայնքային հողօգտագործման տարածական տվյալներով ապահովումը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Հայաստանի Հանրապետության բնական ռեսուրսների հողատեղեկատվական համակարգի ստեղծումը.

Բուսական միջուկով հացի մեջ օգտագործվող վայրի բույսերի տարածվածությունը ԼՂՀ-ում, նրանց կենսաբանական առանձնահատկությունները և մշակության մեջ ներդնելու հնարավորությունները.

Պարարտացման նոր համարգի մշակումը լոլիկի բարձրորակ սածիլների և բարձր բերքի ստացման նպատակով Արարատյան դաշտի պայմաններում.

Կարտոֆիլի սորտերի և սորտատիպերի համեմատական ուսումնասիրումը Իրանի Գոլեստան նահանգի լեռնային և հարթավայրային պայմաններում.

Սալորենու պատվաստակալների և ներմուծված մի քանի սորտերի գնահատումը ՀՀ Արարատյան հարթավայրի պայմաններում.

Ձմերուկի մի քանի սորտերի մշակության ագրոկենսաբանական առանձնահատկությունները ԼՂՀ նախալեռնային գոտու պայմաններում.

Աշնանացան ցորենի ցանքերում հողի ջրային ռեժիմի ուսումնասիրությունը և կարգավորման ուղիները Արցախի տարբեր հողակլիմայական գոտիներում.

Ցորենի արմատային փտախտների ուսումնասիրությունը և քիմիական պայքարի միջոցառումների մշակումը ԻԻՀ Գորգանի տարածշրջանի պայմաններում.

Շաքարի ճակնդեղի ցանքերում առավել տարածված վնասատուների դեմ ինտեգրացված պայքարի մշակումը ՀՀ Շիրակի հարթավայրային գոտում.

Կանաչ պարարտացման և հանքային պարարտանյութերի էկոլոգիատնտեսական արդյունավետությունը աշնանային ցորենի ցանքերում ԻԻՀ Խուզիստանի ոռոգելի հողերում.

Միկորիզայի բնակեցման ազդեցությունը գարու և ցորենաշորայի աճի և սննդառության վրա ջրի և ցինկի անբավարարության պայմաններում.

Հանքային և օրգանական պարարտանյութերի ազդեցությունը դդմի աճի, բերքատվության և պտղի որակի վրա ԻԻՀ Գորգանի տարածաշրջանի պայմաններում.

Հակաէրոզիոն համալիր միջոցառումների մշակումն ու գնահատումը Թալեղան գետի ջրհավաք ավազանում ԻԻՀ պայմաններում.

Ջրման ժամկետների ազդեցությունը բարդենու կլոնների վնասատուների վրա Իրանի Քարաջի նահանգի պայմաններում.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի վարելահողերի և արոտավայրերի ագրոարտադրական հատկությունները, դրանց բարելավման ուղիները.

Գետնանուշի նոր սորտերի մշակության արդյունավետ տեխնոլոգիաները Արարատյան դաշտավայրի պայմաններում.

Բույսերի վրա որոշ պեստիցիդների մուտագեն ազդեցության նվազեցումը կենսահեղուկի կիրառմամբ.

Ծանր մետաղներով աղտոտված ոռոգման ջրերի ազդեցությունը բրնձի բերքի քանակի, որակի և շրջակա միջավայրի վրա ԻԻՀ Սեյեդ Մահալլեի շրջանում.

Տարբեր եղանականերով կարտոֆիլի առողջ տնկանյութի ստացումը ՀՀ նախալեռնային գոտու պայմաններում.

Գարնանային ցորենի մշակության արդյունավետությունը ԻԻՀ Գոլեստանի մարզի անջրդի աղակալած հողերում.

Пути освоения и эффективного использование солонцов-солончаков Араратской равнины.

Эколого-токсикологическая оценка экосистем техногенных зон Лорийского марза и пути реабилитации почв.

Экономико-экологическая эффективность применения различных доз органо-минеральных удобрений и цеолита в посевах кукурузы в условиях северного Хузестана ИРИ.

Эффективность возделывания основных овощных культур в условиях закрытого грунта.

Эффективность комплекса почвозащитных мероприятий на эродированных и эрозионноопасных агроландшафтах горностепного пояса Республики Армения.

Տանձենու վնասատուները Արարատի մարզում և պայքարի միջոցառումների մշակումը տերևալվիկների դեմ.

Ագրոտեխնիկական մի քանի միջոցառումների ազդեցությունը սիսեռի բերքի քանակի և որակի վրա ԼՂՀ միջին լեռնային գոտու պայմաններում.

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ոռոգման արդյունավետության գնահատումը Սյունիքի մարզի պայմաններում.

Խախտված հողերի քարտեզագրման և հողաշինարարական կազմակերպման ուղիների մշակումը Գեղարքունիքի մարզի օրինակով.

Հողերի միավորման գործընթացում ԵՏՀ-ի ներդրումը Կոտայքի մարզի օրինակով.

Разработка и внедрение технологии кондированных изделий из плодоовощного сырья.

Разработка технологии геродиетического молока и масла, с использованием масляного концентрата каротиноидов.

Применение субпродуктов в производстве копченостей.

Разработка технологии упаковки мясных продуктов в гибкие полимерные пленки.

Изучение и подбор столовых сортов винограда для Кировабад-Казахской зоны Азербайджанской ССР.

Трансформация основных элементов питания минеральных удобрений на многолетних насаждениях Армении.

Технологическая и биохимическая оценка крепких напитков из абрикоса и туты.

ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի վարելահողերի հողաէրոզիոն բնութագիրը դրանց պահպանման ու բերրիության բարձրացման ուղիները.

Засоренность полей основных сельскохозяйственных культур Лорийского марза и разработка новых систем борьбы с ней.

Теоретические, прикладные результаты селекции винограда в армянской сельскохозяйственной академии, ботанические и агробиологические особенности новых сортов.

Армянские формы миндаля и изучение их биологических-хозяйственных особенностей в предгорной зоне Араратской равнины.

Технология интенсивного возделывания виноградников в зоне укрывной культуры Армении.

Сомаклональная изменчивость в селекции перца.

Пути повышения эффективности окоренения черенков винограда и сортовой шелковицы.

Агробиологическая характеристика и перспективность внедрения некоторых сортов и гибридов томата в условиях Араратской равнины.

Селения томатов для индустриального овощеводства.

Продукционный процесс экосистем Араратской котловины и пути их улучшения.

Технология получения спирта из растительного сырья амаранта и их химическая характеристика.

Технологическая разработка выработки этилового спирта-ректификата из плодового сырья и их химическая характеристика.

Разработка технологии производства плодово-ягодных крепких, сладких и шипучих вин Армении.

Влияние БТБ и лепидоцида на микрофлору и ферментативную активность облесенных типичных черноземов.

Биологическая и хозяйственная характеристика сортов сои в весеннем и летнем посевах в условиях Араратской равнины.

Исследование вирусных болезней картофеля в лабораторных и полевых условиях.

Фитотехнология почечного чая в условиях гидропоники на Араратской равнине.

Гибридная депрессивность пшеницы.

Научные основы повышения продуктивности овощных культур в условиях закрытого грунта в зависимости от водного и питательного режимов.

Պարարտանյութերի արդյունավետությունը սիսեռի ցանքերում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետըության Հադրութի շրջանի շագանակագույն հողերի պայմաններում.

Агромониторинг экосистем техногенных зон Республики Армения и разработка мероприятий по восстановлению плодородия почв.

Биологическая и хозяйственная характеристика сортов и гибридов томатов при применении сетевых пробных скрещиваний.

Вредители сосняков Севанского бассейна и разработка мер борьбы с основными видами.

Оценка зимостойкости новых сортов и перспективных гибридов винограда.

Управление почвенными и водными ресурсами водосборного бассейна р. Карун провинции Хузестан Ирана.

Продуктивность возделывания перца в условиях защищенного грунта в зависимости от сорта, площади питания и формирования растений.

Исследование и разработка эффективного способа получения коллекционных коньяков высокого качества.

Разработка технологии получения игристых вин методом бутылочной шампанизации и газированных вин из плодово-ягодного сырья.

Некоторые аспекты биохимии созревания, технологии хранения плодов и исследование возможности производства пектина из местного сырья.

Исследование и разработка способа получения высококачественных коньячных спиртов в крупных емкостях (бутах) для производства марочных коньяков.

Разработка технологии получения бинарных сорбентов из вторичного сырья пищевой промышленности.

Влияние режимов тестоприготовления и разделки на качество хлеба "Разданский" и "Матнакаш".

Совершенствование техники и технологии производства рассольного сыра Чанах.

Совершенствование некоторых технологических параметров производства шампанских, игристых вин и повышение их качества в условиях Армении.

Исследование технолого-биохимических процессов производства вина типа херес и разработка комплексных мероприятий по повышению стабильности готовой продукции.

Влияние антиокислителей и упаковки на продолжительность хранения филе замороженной рыбы "Кобия".

Совершенствование технологии производства сыра "Армен" в фермерских хозяйствах.

Կարմրահյութ խաղողի սորտից վարդագույն գինու պատրաստման տեխնոլոգիայի մշակում և որակական հատկանիշների հետազոտում.

Լոլիկի հարավամերիկյան ցեցը Արարատի մարզում և պայքարի համալիր միջոցառումների մշակումը դրա դեմ.

Արցախի Հանրապետության անտառային դարչնագույն հողերի ագրոքիմիական և ագրոֆիզիկական հատկությունների բարելավումը պարարտանյութերի և մելիորանտների կիրառմամբ.

Արցախի Հանրապետության Դրմբոնի և Կաշենի մետաղահանքային արդյունաբերության ազդեցության գնահատումը հող-ջուր-բույս համակարգում.

Սիսեռի և նրա վայրի ազգակիցների կենսաբազմազանության և ֆիլոգենետիկ վերլուծությունը միկրոարբանյակային նիշերի և ամպլիֆիկացված հատվածների պօլիմորֆիզմի Ահեպ (AFLP) միջոցով.

Aspergillus flavus Link, սնկով ընկուզավոր որոշ տեսակների և գետնանուշի աղտոտվածությունը և պայքարի միջոցառումների մշակումը ԻԻՀ Խորասանե Ռազավի և Սեմնան նահանգներում.

Հողերի աղակալվածության ազդեցությունը թալի (Atriplex L.) մի քանի տեսակների ագրոկենսաբանական հատկությունների վրա ԻԻՀ պայմաններում.

Սակավաջրության ազդեցությունը կաղամբազգիների (Brassicaceae L.) ընտանիքի յուղատու որոշ տեսակների ագրոֆիզիոլոգիական հատկանիշների վրա ԻԻՀ Մաշհադի մարզի պայմաններում.

Բալենու և կեռասենու (Cerasus(Mill.)) Հայաստանում տարածված տեսակների գնահատումը որպես պատվաստակալ բարձրարժեք սորտերի համար.

Սակավաջրության պայմաններում հանքային պարարտանյութերի և ոռոգման տարբեր չափաբաժինների ազդեցությունը մշակովի գինձի (Coriandrum sativum L.) մորֆոֆիզոլոգիական առանձնահատկությունների և բերքատվության ցուցանիշների վրա ԻԻՀ Խորամաբադի պայմաններում.

Զոմիայի (Hyssopus officinalis L.) ագրոտեխնիկական հարցերի ուսումնասիրությունը ԻԻՀ Արաքի շրջանի պայմաններում.

In vitro каллусная культура в селекции огурца.

Ծիրանենու (PRUNUS ARMENIACA L.) մի շարք ձևերի որոշ ֆենոտիպային հատկանիշներով նույնականացումը ԻԻՀ Քարաջի տարածաշրջանի պայմաններում.

Սնման տարբեր մակերեսների և Rizobium, Pseudomonas բակտերիաների ազդեցությունը սովորական լոբու (Phaseolus vulgaris L.) բերքի քանակի ու որակի վրա ԻԻՀ Արաքի շրջանի պայմաններում.

Պարարտացման գործոնի ազդեցությունը կորթինի (Satureja hortensis L.) աճի, զարգացման և կենսազանգվածում եթերայուղերի քանակի և որակի վրա ԻԻՀ Արաքի շրջանի պայմաններում.

Ծծմբի և Thiobacillus բակտերիալ խտանյութի ազդեցությունը հլածուկի (Brassica napus ssp. olieferum) բույսերում ֆոսֆորի և ծանր մետաղների կլանման վրա ԻԻՀ կարբոնատային հողերի պայմաններում.

Ագրոտեխնիկական որոշ միջոցառումների ազդեցությունը կարծր ցորենի (Triticum durum Desf.) մի քանի սորտերի արդյունավետության վրա ԻԻՀ Մազանդարան նահանգի պայմաններում.

Влияние дефицита воды на эколого-физиологические показатели вигны лучистой (Vigna radiata L.) на различных стадиях роста и развития.

Կաղամբի (brassica oleraceae l.) որոշ տարատեսակների մշակության առանձնահատկությունները ՀՀ արագածոտնի մարզի պայմաններում.

Культура тканей in vitro в селекции томата.

Физиолого-биохимические показатели непарного шелкопряда (ocneria dispar L.) и кормовых растений в прогнозе численности вредителя.

Կովկասյան գորշ x շվից, կովկասյան գորշ x հոլշտին խառնացեղ կովերի տնտեսական օգտակար հատկանիշների գնահատումը և դրանց բարելավման ուղիները.

This list was generated on Sun Dec 3 04:52:16 2023 UTC.