Items where Subject is "Veterinary"

Jump to: Thesis
Number of items at this level: 97.

Thesis

Создание Мартунинского типа армянской полугрубошерстной породы овец и пути его дальнейшего совершенствования.

Шерстная продуктивность, качество шерсти овец армянской полугрубошерстной породы и пути их улучшения.

Изучение результатов разведения линий, родственных групп, семейств кавказской бурой породы скота и использование их в селекции.

Кавказская бурая порода скота в Армянской ССР и пути повышения эффективности ее совершенствования.

Научное обоснование технологий производства говядины в условиях Армении.

Оценка хозяйственно-биологических качеств помесей. полученных от скрещивания кавказской бурой, джерсейской и голтинской пород с целью разведения желательного типа "в себе".

Научные основы и практические методы улучшения продуктивных качеств овец, разводимых в Армении.

Формирование продуктивных качеств и морфобиолигических особенностей кроссбредных овец в онтогенезе в условиях предгорной зоны Армении.

Генетико-технологические параметры скота кавказской бурой породы и их использование в селекции.

Эффективность использования гибридных свиноматок и хряков при скрещивании.

Основные физико-технологические свойства шерсти пород овец, разводимых в Армении.

Продуктивность овец породы мазех и в типе корридель в Котайкском и Гегаркуникском марзах.

Влияние бактерицидина на естественную резистентность и яйценоскость кур.

Количественная и качественная оценка мясной продуктивности молодняка разных генотипов скота.

Влияние генотипических особенностей и паратипических факторов на формирование и проявление естественной резистентности у крупного рогатого скота.

Ոչխարների բնական բազմապղությունը և նրանց կենսատնտեսական հատկանիշների ուսումնասիրությունը.

Խոճկորների աճն ու զարգացումը և խոզերի բտման արդյունավետությունը ամարանտի խոտալյուր պարունակող կերախառնուրդով կերակրելիս.

Эффективность средств активной профилактики ящура в Республике Армения.

Влияние добавки лизина и метионина на мясную продуктивность, содержание жира и холестерина у бройлеров.

Черно-пестрая порода скота и пути повышения эффективности ее разведения в Республике Армения.

Այծերի և ոչխարների արգանդի արյան անոթների և նյարդերի մակրո, միկրո մորֆոլոգիական կառուցվածքը.

Ինֆեկցիոն էնտերոտոքսեմիայի համաճարակաբանական առանձնահատկությունները և պայքարի միջոցառումները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Համընդհանուր և մոլեկուլային մեթոդներով ախտածին լեպտոսպիրների համաճարակաբանական ուսումնասիրությունն Իրանում.

Թռչնաբուծական մթերքների անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննությունը և որակական ցուցանիշների բնութագիրը կախված պահպանման պայմաններից.

Мочекислый диатез-подагра кур (этиология, патогенез, лечебно-профилактические мероприятия).

Հանրապետությունում իրացվող կաթի և կաթնամթերքի անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննությունը.

Разработка средств экстренной и длительной защиты свинопоголовья от ящура и классической чумы свиней.

Сравнительная клинико-экспериментальная характеристика динамики остеогенеза при использовании металлических и полимерных фиксаторов в остеосинтезе.

Диагностика и лечение маститов у коров.

Разработка новых средств и методов профилактики и химиотерапии пастереллеза сельскохозяйственных животных.

Особенности эпизоотологии и специфической профилактики болезни Гамборо в промышленном птицеводстве Армении.

Некоторые аспекты эпизоотологии, диагностики и активной профилактики ящура в Армении.

Некоторые вопросы патогенеза и разработка средств для диагностики, лечения маститов у коров.

Влияние некоторых сульфаниламидов на функции желудка и кишок собаки.

Аэрозольный метод иммунизации свиней инактивированной вакциной против болезни Ауески.

Патогенез бронхопневмонии у телят и ее коррегирующая терапия.

Խիտոզանի կիրառումը գրիպի ինակտիվացված պատվաստանյութում որպես ադյուվանտ.

Профилактика нарушения окислительно-восстановительных процессов и процессов перекисного окисления липидов у собак при стрессе.

Лечение и профилактика при диспепсии телят препаратом"ЖАК".

Макро-микроморфология костного остова и мускулатуры армянской полугрубошерстной породы овец.

Влияние гипокинезии на некоторые стороны обмена веществ и естественной резистентности животных.

Корригирующая терапия при неспецифической бронхо-пневмонии телят с применением гидрокортизона.

Изменение качества мёда в случае инфекционных заболеваний пчёл в различных климатических поясах Армении.

Профилактика острых респираторных заболеваний молодняка крупного рогатого скота в Армении.

Влияние селенита натрия и витамина Е на резистентность и морфологические показатели организма кроликов.

Профилактика и лечение заболеваний копытец у коров.

Влияние биоактивных веществ-селена, молибдена и сычужной жидкости, на организм птицы и обработанные микроэлементами инкубационные качества яиц.

Идентификация и некоторые фармакологические свойства кристаллических веществ, выделенных из культуральной жидкости чайного гриба.

Թարախային վերքերի բուժումը բուսական թուրմի միջոցով.

Տավարի և խոզերի պաստերլյոզի երկարժեք վակցինայի ստացումը և նրա իմունածնության որոշումը.

Ֆասցելյոզով և դիկրոցելյոզիվ հիվանդ ոչխարների սպանդից ստացված մսեղիքի և լյարդի սանիտարական գնահատականը և սննդային արժեքը.

Պաստերելյոզի համաճարակաբանության ուսումնասիրությունը Արցախի Հանրապետությունում.

Տավարի նախաստամոքսների դիստոնիայի ախտածնությունը և նրա կարգավորիչ թերապիան.

Տավարի հելմինթոֆաունայի առանձնահատկությունները ՀՀ տարբեր կլիմաաշխարհագրական գոտիներում.

Տավարի հիպոդերմատոզի տարածվածությունը և կանխարգելման նոր եղանակի ներդրումը Արագածոտնի մարզի մի շարք տնտեսություններում.

Խոզերի սալմոնելյոզի ախտաբանաանատոմիական փոփոխությունները խառն ինֆեկցիաների դեպքում.

Նախաստամոքսների հիպոտոնիայով և գաստրոէնտերիտով հիվանդ տավարի լյարդի հետազոտումը ասպիրացիոն պունկցիայի եղանակով.

Կովերի մաստիտների ախտածնության որոշ հարցերը և նրանց կանխարգելումը.

Թթու կաթնամթերքների ազդեցությունը ժտերի բնական դիմադրողականության և ստամոքսաղիքային ուղու որոշհիվանդությունների կանխարգելման վրա.

Խշխշան պալարի վակցինայի իմունածնության բարձրացման ուղիները.

Հակասիբիրախտային արտաբջջային հակածնի ստացումը և նրա իմունածին ակտիվության որոշումը.

Սիբիրախտի հարուցչի փոփոխականությունը և ինֆեկցիայի դրսևորման բնույթը.

Հակահամաճարակային միջոցառումների կազմակերպումը և նրա արդյունավետության որոշումը ժամանակակից պայմաններում Սյունիքի մարզում.

Լյարդի որոշ ֆունցիաների փոփոխությունը հորթերի բրոնխոպնևմոնիայի դեպքում և նրա կարգավորիչ թերապիան.

Հայկական կոպտաբուրդ և կիսակոպտաբուրդ ցեղերի ոչխարների վեգետատիվ նյարդային համակարգի մակրո-միկրոմորֆոլոգիան.

Տավարի նախաստամոքսների հիպոտոնիան և նրա բուժումը դեղանյութերի նոր համակցությունով.

Ճագարների համակցված իմունացումը պաստերելյոզի և վիրուսային արյունահոսային հիվանդության նկատմամաբ.

Կաթնաթթվային պատրաստուկների և հակաբիոտիկների ազդեցությունը հորթերի բնական դիմադրողականության վրա.

Խոշոր եղջերավոր կենդանիների տուբերկուլյոզի համաճարակաբանության ուսումնասիրությունը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Համաճարակային միջոցառումների արդյունավետությունը Ջրառատի թռչնաբուծական համալիրում.

Ոչխարների մարսողական համակարգի պարազիտաֆաունան Հայաստանում.

Ներկրված տավարի ջերսեյ ցեղի կենսաբանական և մթերատու հատկությունների ուսումնասիրումը Հայաստանի հյուսիսարևելյան գոտում.

Изучение биологических свойств штаммов вирусов трансграничных болезней (ящур и африканская чума свиней) в Республике Армения.

Կենդանիների ախտահարված վերքերի բուժումը և օրգանիզմի դիմադրողականության բարձրացումը Մուխինի թուրմով.

Մսեղիքում և ենթամթերքներում տեղի ունեցող փոփոխությունների սանիտարական գնահատականը կախված պահպանման պայմաններից.

Տարբեր գենոտիպի տավարի նորոգման մատղաշի ինտենսիվ աճեցման ազդեցությունը մթերատվության ձևավորման և առաջին զուգավորման հասակի վրա.

Հորթերի դաբաղի կանխարգելումը պասիվ և ակտիվ իմունացման միջոցներով.

Խոշոր և մանր եղջերավոր կենդանիների բրուցելոզի համաճարակաբանական առանձնահատկությունները, կանխարգելման ու պայքարի միջոցառումների կատարելագործումը Հայաստանում.

Հայաստանի Հանրապետությունում դաբաղի ակտիվ կանխարգելման միջոցների արդյունավետությունը.

Էխինոկոկոզի թրթուրային շրջանի ազդեցությունը խոշոր և մանր եղջերավոր կենդանիների մսի և ենթամթերքների սննդային արժեքի վրա.

Պրոբիոտիկների կարգավորիչ ազդեցությունը ոչխարների աղիքային միկրոֆլորայի վրա.

Լյարդի գործառնական խանգարումները հորթերի դիսպեպսիայի դեպքում և նրա կարգավորիչ թերապիան.

Սիբիրախտի համաճարակային ռիսկերի գործոնների գնահատումը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Բրուցելոզի համաճարակաբանության ուսումնասիրությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում.

Որոճող կենդանիների խշխշան պալարի առանձնահատուկ կանխարգելման միջոցների մշակումը ՀՀ պայմաններում.

Ցիմբուշի ազդեցությունը իմունային համակարգի հակամարմնագոյացման վրա.

Կոլիբակտերիոզի հարուցչի շիճուկաբանական տիպավորումը Գետամեջի և Լուսակերտի թռչնաֆաբրիկաներում.

Կաթի փորձաքննությունը և սանիտարական գնահատականը՝ կովերին ցորենի խմորման մնացորդներով կերակրելու դեպքում.

Կոլիբակտերիոզի հարուցչի համալիր հակածինների ստացումը և իմունածնության որոշումը.

Դաբաղի կանխարգելման և պայքարի միջոցառումների կատարելագործումը ՀՀ Շիրակի մարզում.

Նորածին հորթերի դիսպեպսիայի ախտածնության որոշ հարցերը և բուժումը.

Իրանում շրջանառվող սալմոնելաների առանձնահատկությունների ուսումնասիրումը ֆենոտիպային և գենոտիպային մեթոդներով.

Լակոբակտերին-6 կենսաբանական ակտիվ պատրաստուկի ազդեցությունը հորթերի բնական դիմադրողականության վրա.

Եղևնու (ABIES MILL.) յուղի կիրառումը սիբիրախտի կանխարգելման և բուժման դեպքում.

Թռչնագրիպի վիրուսի H9N2 շտամի գեների մոլեկուլային բնութագիրը Իրանում.

Изучение полиморфизма генов IGF-1, ADRB3, BMP-15 и их ассоциативного влияния на продуктивные и репродуктивные качества овец иранской породы белучи.

Влияние рационов различной структуры на рост, развитие и дальнейшую продуктивность ремонтных телок-помесей кавказская бурая X голштино-фризская.

This list was generated on Sat Sep 23 09:07:36 2023 UTC.