Items where Subject is "Psychology"

Jump to: Thesis
Number of items at this level: 168.

Thesis

Ընտանիքի սոցիալ-հոգեբանական գործոնների ազդեցությունը կրտսեր դպրոցականի վախերի կանխարգելման գործում.

Նույնականացումը որպես անձի վարքի ձևավորման սոցիալ-հոգեբանական գործոն.

Դեռահասների մտածողության զարգացումը համատեղ խմբային գործունեության մեջ աշխարհագրության ուսուցման ընթացքում.

Սովորողների մտածողության զարգացումը համատեղ ստեղծագործական գործունեության մեջ.

Դեռահասների տեսական մտածողության զարգացումը հանրահաշվական խնդիրները տարբեր եղանակով լուծելու միջոցով.

Ժամկետային զինծառայողների քրեածին վարքի սոցիալ-հոգեբանական պատճառները և դրանց հաղթահարման ուղիները.

Ռիսկի խմբի անչափահասների դեվիանտ վարքի ախտորոշման և հոգեշտկման հոգեբանամանկավարժական գործոնները.

Քաղաքական լիդերի անձի ձևավորումը և ամբողջատիրական վարչակարգում նրա անձնային հատկանիշների դրսևորումը.

Հոգեբանական օտարացման պատճառները օժշտված երեխաների փոխհարաբերություններում և դրանց հաղթահարման հոգեբանական ուղիները.

Անձի ինքնավերաբերմունքի ձևավորման սոցիալ-հոգեբանական օրինաչափություններն ու առանձնահատկությունները.

Իրավունքի և բարոյականության մասին այլափոխված պատկերացումների հոգեբանական յուրատիպությունները կին հանցագործների մոտ և դրանց պրոֆիլակտիկայի ուղիները.

Միջանձնային կոնֆլիկտների դրսևորումների հոգեբանական առանձնահատկությունները կրթության կառավարման միջին օղակում.

Սահմանամերձ գոտու բնակչության հետվնասվածքային հոգեվիճակների յուրահատկությունները պատերազմից հետո (ՀՀ Տավուշի մարզի օրինակով).

Սոցիալական ներգործությունների ոչ համարժեք ընկալումները որպես անձի սոցախտահարման նախադրյալներ.

Հետաղետյան շրջանում դեռահասների ու պատանիների իրավախախտումների քրեահոգեբանական և սոցիալ հոգեբանական վերլուծությունը.

Տրամաբանականի և ինտուիցիայի փոխհարաբերությունը սուբյեկտի իմացական գործունեության մեջ.

Անձի ազգային նույնականացման փոխակերպման առանձնահատկությունները միջազգայնորեն չճանաչված պետականության պայմաններում(Լեռնային Ղարաբաղի օրինակով).

Քարտեզագրման նշանների իմացաբանական ֆունկցիան դեռահասների մտածողական գործունեության մեջ.

Գործարար միջավայրում կոնֆլիկտների ծագման և հաղթահարման յուրահատկությունները.

Դատապարտյալների հոգեբանական պատրաստականությունը ռեադապտացիային.

Նախադպրոցականի սեռային ինքնագիտակցությունը և սոցիալական նախընտրության հարաբերակցությունը.

Հեռուստահաղորդումների ներգործությունը հասարակության մեջ սոցիալական և բարոյաքաղաքական ոչ համարժեք դիրքորոշումների և համոզմունքների ձևավորման վրա.

Երիտասարդի առողջ կենսակերպի արժեքային կողմնորոշման ձևավորման հոգեբանական գործոնները.

Մանկատան սոցիալական որբերի վարքի շեղումների հոգեբանական յուրահատկությունները դեռահասության շրջանում և դրանց կանխարգելման ուղիները.

Ուսուցչի անձնային հոգեբանական որակները նրա մանկավարժական գործունեության բնութագրումներում.

Նշանային տարբեր արտահայտչամիջոցներով կազմված ուսումնական տեքստի ընկալման և հասկացման յուրահատկությունները.

Հոգեբանական օտարացումը որպես երեխա-ծնող, աշակերտ-մանկավարժ հարաբերությունների խաթարումների պատճառ և դրա հաղթահարման ուղիները.

Մենեջերի մասնագիտական փորձի ազդեցությունը անձնային որակների դրսևորման վրա.

Նախադպրոցականների և կրտսեր դպրոցականների խոսքի թերզարգացման հոգեբանական պատչառները և դրանց հաղթահարման ուղիները.

Մանկական հանցավորության զարգացման շարժընթացը նոր տնտեսական հարաբերությունների պայմաններում և դրա հաղթահարման հոգեբանական ուղիները.

Ազգաբնակչության շրջանում սոցիալական վախերի ու նեգատիվ սպասումների հոգեբանական պատճառները և դրանց հաղթահարման ուղիները.

Երաժշտական անծանոթ տեքստը հանպատրաստից կարդալ-կատարելու ունակության ձևավորման և զարգացման հոգեբանական գործոնները.

Ընտանեկան քրեածին հարաբերությունների սոցիալ-հոգեբանական պատճառները և դրանց վաղ կանխարգելումը.

Միջէթնիկական անհանդուրժողականության սոցիալ-հոգեբանական դետերմինացիան.

Ուսանող-դասախոս հարաբերությունների կառավարման հոգեբանական մեխանիզմները.

Երկլեզվությունը որպես անձի սահմանային կարգավիճակ և նրա ազդեցությունը անձի դիրքորոշումների ձևավորման վրա.

Մարգինալության դրսևորման յուրահատկությունները փոխակերպվող հասարակությունում (սոցիալ-հոգեբանական վերլուծություն).

Ավագ դեռահասների մտածողությամբ պայմանավորված ինքնագիտակցության դրսևորման առանձնահատկությունները.

Դեռահասների ինքնագիտակցության զարգացումը և նրա դինամիկան.

Ստեղծարարության զարգացման և անձնային առանձնահատկությունների դրսևորման օրինաչափությունները.

Սոցիոմետրական կարգավիճակը և հավանականությունների մակարդակը օժշտված երեխաների միջանձնային հարաբերություններում և դրանց կառավարման հոգեբանական պայմանները.

Լիդերության սոցիալ-հոգեբանական մոդելների փոխակերպումները անցումային հասարակությունում.

Կրտսերից միջին դպրոց անցման ջրջանի հոգեբանական ուղեկցության համալիր մոդելի մշակման հիմնախնդիրները.

Մեջքի քրոնիկ ցավային համախտանիշի հոգեբանական դետերմինացիան.

Սոցիալ-հոգեբանական գործոնների ազդեցությունը ժամանակակից ընտանիքի կայունության վրա.

Հատուկ դպրոցի սաների իրավահարաբերությունների ձևավորումը որպես նրանց ռեսոցիալիզացիայի վճռորոշ գործոն.

Փրկարարաների հոգեկան հուսալիության դրսևորման առանձնահատկությունները.

Երաժշտության հոգեբանության պատմությունը որպես հոգեբանության բնագավառ և դրա տեսամեթոդաբանական հիմունքները.

Անձի ինքնագիտակցության համակարգում էթնիկ կարծրատիպերի գործառութային դերը.

Պատանիների ազգագիտակցության դրսևորման հոգեբանական առանձնահատկությունները.

Ծնողազուրկ և ծնողական խնամքից զրկված երեխաների սոցիալական հարմարումը և դրա դժվարությունների հոգեբանական պատճառները.

Ազգային ինքնության կառուցվածքում տարածքային բաղադրիչի հոգեբանական առանձնահատկությունները հայաստանաբնակ և սփյուռքահայ երիտասարդների շրջանում.

Անձնային առանձնահատկությունների դրսևորումը որպես կանանց կտղուցքային խանգարումների նախապայման.

Ազգային ավանդույթների և սովորույթների դերը դեռահասների ազգագիտակցության ձևավորման գործում.

Դպրոցի կառավարման յուրահատկությունը պայմանավորող հոգեբանական գործոնները.

Հատուկ կարիքներով երեխաների հոգեբանական հարմարումը դպրոցին համատեղ ուսուցման պայմաններում.

Զինվորական ծառայությանը նորակոչիկների սոցիալ-հոգեբանական հարմարման դժվարությունները և դրանց հաղթահարման ուղիները.

Տարեցների սոցիալ-հոգեբանական հարմարման գործընթացի գենդերային առանձնահատկությունները.

Խմբային մտածողության կազմակերպման պայմանները և ձևերը իմացական խնդիրներ լուծելիս.

Իշխանության դրդապատճառի դրսևորումները ղեկավարի կառավարչական գործառույթներում.

Երեխաների միջանձնային ընկալման առանձնահատկությունները դպրոցին հարմարման գործընթացում.

Ամուսինների անձնային անբարենպաստ որակները որպես կոնֆլիկտների և ամուսնալուծությունների հոգեբանական նախադրյալներ.

Դեռահասների մտքի ուղիղ և հետադարձ ընթացքների ձևավորումը որպես տեսական մտածողության միջոց.

Ժողովրդական պատկերացումների հոգեբանական դրսևորումները հետաղետյան շրջանի երազներում.

Պատանիների ինքնագիտակցության զարգացումը ուսումնական գործունեության մեջ.

Պատանիների մտածողության զարգացումը համատեղ խմբային գործունեության մեջ գեղարվեստական գրականության նյութերի հիման վրա.

Արդյունաբերական ձեռնարկության ղեկավարի հոգեբանական մոդելի հիմնախնդիրները.

Անձնային փորձի հոգեբանական փոխակերպումը գեղարվեստական ստեղծագործության մեջ.

Անձի դեվիանտ վարքը որպես արտակարգ իրավիճակների ներգործության հետևանք և դրա հաղթահարման ուղիները.

Փոխարինող ընտանիքի հոգեբանական առանձնահատկությունների ազդեցությունը դեպրիվացված երեխաների վրա /ՍՕՍ ընտանիքի մոդել/.

Անձի հոգեբանական առանձնահատկությունների դերը սուիցիդալ վարքի պատճառականության շղթայում.

Անձնավորության հարմարման առանձնահատկությունները սոցիալական տարբեր միջավայրերում(Զինվորների և ուսանողների հետ կատարվող ուսումնասիրությունների հիման վրա).

Անձի ինքնուրույնությունը և զարգացման ճգնաժամը պատանեկան տարիքում.

Ներշնչման արդյունավետությունը պայմանավորող կոգնիտիվ գործոնները.

Միջանձնային հարաբերությունների և ուսումնական մոտիվացիայի հարաբերակցության դինամիկան միջին դպրոցում.

Անձի մասնագիտական նույնականության գենդերային առանձնահատկությունները Հայաստանի կրթական համակարգում.

Հոգեբանական պատրաստության յուրահատկություններն ըմբշամարտում.

Ապագա մանկավարժների ուսումնական դրդապատճառների շարժընթացը ուսումնառության տարիներին.

Հոգեբանական ժամանակը անձի նորմայում և ախտաբանության մեջ.

Արտակարգ իրավիճակներում սոցիալ-հոգեբանական ադապտացիայի և հոգեբանական ռեսուրսների համահարաբերակցությունը.

Հանրային ծառայության կառավարչի հոգեբանական պատրաստման համակարգի կառուցարկման հայեցակարգային հիմքերը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ա. Ի. Միրաքյանի ներդրումը հոգեկան արտացոլման հայեցակարգի զարգացման գործում.

Երիտասարդների սթրես-կայունության ընթացքի դրսևորման հոգեբանական առանձնահատկությունները (սահմանամերձ գոտու օրինակով).

Կոգնիտիվ ֆունկցիաների դերը պարանոիդ շիզոֆրենիա ախտորոշում ունեցող հիվանդների ինքնագիտակցության մեջ.

Ոստիկանի անձի հոգեբանական առանձնահատկությունների պայմանավորվածությունը մասնագիտական գործունեությամբ.

Ախտածին դերերի ազդեցությունը ներընտանեկան հարաբերությունների վրա.

Անձի բնութագրերի և ինքնակառավարման փոխներգործության օրինաչափությունները՝ հարաբերական հանգստի և քննական լարվածության պայմաններում /մանկավարժական ԲՈՒՀ-ի օրինակով/.

Հոգեբանական գործոններով պայմանավորված սեռական անբավարվածությամբ կանանց վարքային դրսևորումները (իրանցի կանանց օրինակով).

Հայ ընտանիքի գործառման սոցիալ-հոգեբանական գործոնները (Հայաստանում և ԱՄՆ-ում բնակվող հայ ընտանիքների օրինակով).

Արտակարգ իրավիճակներում աշխատող լրագրողի սոցիալ-հոգեբանական պատրաստվածության հիմնախնդիրը.

Խնդրահարույց իրավիճակներում կոնֆլիկտների դրսևորման հոգեբանական առանձնահատկությունները (քննչական գործունեության օրինակով).

Սոցիալական դիրքորոշումների դերը սննդային վարքի շեղումների ձևավորման գործում.

Կոգնիտիվ-վարքաբանական մեթոդը որպես հուզական խնդիրներ ունեցող կանանց բուժման միջոց.

Անձի հոգեբանական տիպերի և աշխատանքային սթրեսի փոխկապակցվածությունը.

Ուսուցման ոճերի ազդեցությունը առաջին դասարանցու ուսումնական առաջադիմության և ինքնագնահատականի վրա.

Մարզիկի անձի ինքնիրացման առանձնահատկությունները և մարզական նվաճումների փոխկապվածությունը.

Հուզական ինտելեկտի զարգացման անհատական նախադրյալները և դրսևորման հատկանիշների գնահատումը.

Նոր ուսումնական միջավայրում ուսանողի անձնային աճը պայմանավորող հոգեբանական գործոնները.

Անձի անվտանգության հոգեբանական գործոնների դերը կենսագործունեության տարբեր պայմաններում.

Ժամանակի գնահատման անձնային առանձնահատկությունները տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ազդեցության ներքո.

Անհատական և խմբային ֆիզիկական վարժությունների ազդեցության առանձնահատկությունները սթրեսի և տագնապայնության կարգավորման վրա.

Կյանքի հմտությունների հոգեբանական վարժանքի ազդեցությունն անձի ինքնագնահատականի վրա.

Հոգեդիագնոստիկ մեթոդիկաների համադրման և դրանց կիրառման համեմատական վերլուծություն.

Ինքնաագրեսիայի հոգեբանական պատճառականությունը և կանխարգելման ուղիները.

Գործունեության արդյունավետությանը նպաստող անձնային գործոնների և դրդապատչառների փոխպայմանավորվածության առանձնահատկությունները (ՀՀ ԶՈւ սպայահրամանատարական կազմի օրինակով).

Ինքնավերաբերմունքի դերը դատապարտյալների հարմարման գործընթացում.

Հովսեփ Թութունջյանի հոգեբանական հայացքները.

Անձի ինքնության կրոնական և ազգային Ես-պատկերների դրսևորումները.

Ինտելեկտուալ և անձնային հատկությունների համահարաբերակցության առանձնահատկությունները անձի զարգացման տարբեր փուլերում.

Ստեղծարարության դրսևորման օրինաչափությունները դեռահասի ուսումնական գործընթացում.

Վերահսկողության լոկուսի և ամուսնական բավարարվածության փոխհարաբերությունը.

Մտածողության ոճերի դրսևորման առանձնահատկությունները իմացական խնդիրների բազմատարբերակային լուծման գործընթացում.

Երկրաշարժի նկատմամբ բնակչության սոցիալ-հոգեբանական խոցելիության նվազեցման ուղիները.

Քաղաքական գործչի վերաբերյալ պատկերացումները՝ որպես քաղաքական իմիջի ձևավորման գործոն.

Մանկատան սաների միջանձնային և միջխմբային հարաբերությունների կարգավորման հոգեբանական առանձնահատկությունները.

Թրաֆիքինգի սոցիալ-հոգեբանական պատճառներն ու վաղ կանխարգելման ուղիները.

Դեռահասների շեղվող վարքի սոցիալ-հոգեբանական պատճառները և դրանց հաղթահարման ուղիները.

Հիմնային պահանջմունքների և անձնային հատկությունների համահարաբերակցական առանձնահատկությունները (մանկավարժական ԲՈՒՀ-ի ուսանողների օրինակով).

Անձի ինքնահաստատման գործընթացում հուզական ինտելեկտի ազդեցության գենդերային առանձնահատկությունները.

Ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքներում աշխատող բժիշկների և բուժքույրերի սթրեսին դիմակայելու առանձնահատկությունները՝ հուզական ինտելեկտի հարցարանի կիրառման միջոցով (Իրանում և Հայաստանում).

Ամուսնական կյանքից բավարարվածության և հուզական իտելեկտի փոխադարձ կապը.

Սոցիալ-դերային մոտեցումը ընտանիքի հոգեբանության մեջ.

Երեխաների նկատմամբ բռնությունների հոգեբանական պատճառականությունը ընտանիքում.

Մոր ագրեսիվ վարքի հոգեբանական պատճառները և կանխարգելման ուղիները.

Երկլեզու անձի ես-կոնցեպցիայի առանձնահատկությունները.

Դեռահասության ճգնաժամի ընթացքի առանձնահատկությունների պայմանավորվածությունը անձի խառնվածքի տիպով բնավորության շեշտվածությամբ և ինտելեկտի մակարդակով.

Անձի մտածողության առանձնահատկությունների և կոնֆլիկտայնության հարաբերակցությունը.

Սոցիալական մեկուսացման պայմաններում դատապարտյալների աուտոագրեսիվ վարքի հոգեբանական հիմքերը.

Անձի զարգացման ճգնաժամը երեք տարեկանում և դրա ընթացքը պայմանավորող գործոնները.

Անցումային հասարակությունում արդյունավետ գործարարի սոցիալ-հոգեբանական նախադրյալները.

Особенности и проявления психических состояний у ветеранов войны (на примере Ирано-Иранской войны).

Психологическое время в норме и патологии личности.

Метафизический подход к методологии исследования психического отражения реальности.

Անձի դրամային վարքի հոգեբանական կարգավորիչների տարածաժամանակային դրսևորումները.

Гендерные особенности профессиональной идентичности личности в образовательной системе Армении.

Психологические предпосылки неадаптированного поведения младших подростков и пути их ранней профилактики.

Структура и место психической готовности в общей системе подготовки каратиста.

Исследование динамики объектной дегуманизации на примере Карабахского конфликта.

Взаимосвязь неадекватной самооценки и агрессивности младших подростков и психологические пути их преодоления.

Аттракция как механизм формирования внутригрупповых социальных установок.

Концептуальный анализ феномена идентичности и особенности её формирования, развития и проявления.

Проблема возрастных кризисов развития личности.

Миф как социально-психологический фактор формирования имиджа политического лидера.

Психологические особенности планирования кадров организации на основе карьерных ориентаций сотрудников (на примере Центрального банка РА).

Экзистенциально-гуманистические концепции личностно-развивающего обучения в системе высшего образования Армении (история, методология и технологии реализации).

Психологические основы взаимодействий госслужащих в трудных конфликтогенных ситуациях.

Психологически значимые качества спасателей в системе профессиональной пригодности.

Значение психологических показателей в процессе отбора призывников.

Позитивная установка к нормам права как важнейший фактор психологической профилактики отклоняющегося поведения юношей.

Психологическая проблема стресса в учебной деятельности студентов педвуза, проявленная в постсоветский период.

Исследование психологических характеристик деятельности водителей военной техники.

Значение трудов Э. А. Асратяна в изучении механизмов психических явлений.

Влияние управленческой деятельности на формирование критериев отбора персонала.

Эмоциональные состояния как элемент субъективной стороны преступного деяния и пути их регуляции.

Անձի արժեքային ոլորտի վերակառուցումները մասնագիտական կարգավիճակի փոփոխության պայմաններում.

Մրցավարի գործունեության հուսալիությունը պայմանավորող հոգեբանական գործոնները (ֆուտբոլի օրինակով).

Սթրեսի հակազդումների էթնոմշակութային առանձնահատկությունները.

Բարդ իրավիճակներին առնչվող որոշումների ընդուման հոգեբանական առանձնահատկությունները.

Բնավորության շեշտվածության ձևավորմանը նպաստող հոգեբանական գործոնները.

Հակահասարակական վարքի սուբյեկտիվ գործոնները և դրանց նախազգուշացման ուղիները.

Հանրային ծառայողի հոգեկան աշխատունակությունը կարգավորող տեսաձայնային ներազդման մեթոդի արդյունավետությունը.

Բանակցությունների ընթացքում արդյունավետ որոշումների ընդունումը պայմանավորող հոգեբանական գործոնները.

Մարդկային ռեսուրսների համակարգի կառավարման տեղայնացման հոգեբանական նախադրյալները (միջազգային կազմակերպությունների օրինակով).

Սոցիալ-հոգեբանական թրեյնինգների գործառույթներն ավագ դպրոցականների հոգեշտկման և հոգեկարգավորման գործընթացում.

Հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների հանդեպ ծնողական վերաբերմունքի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները.

Ագրեսիայի բարձր մակարդակ ունեցող 12-14 տարեկան դեռահասների սոցիալական ընկալման առանձնահատկությունները.

6-7 տարեկան երեխաների մտածողության առանձնահատկությունները առարկաների տարածական հարաբերությունների ընկալման և վերլուծության ընթացքում.

Психологический механизм влияния волшебной сказки на формирование личности младших школьников (8-9 лет).

This list was generated on Sun Sep 24 07:37:29 2023 UTC.