Items where Subject is "Philosophy"

Jump to: Thesis
Number of items at this level: 110.

Thesis

Փախստականների սոցիալական ադապտացիան Հայաստանում.

Փաստարկում և լեզու.

Ճշմարտության հիմնախնդիրը և փաստարկման տեսությունը.

Գիտության սոցիոլոգիան և գիտելիքի չափելի բնութագրերը (իմացաբանական-մեթոդաբանական վերլուծություն).

Գեորգի Գյուրջիևի էզոտերիկական ուսմունքի փիլիսոփայական վերլուծություն.

Վաղ հավատալիքներն ու դիցաբանությունը Հայաստանում.

Փաստարկման արտատրամաբանական-հոգեբանական գործոնները.

Ազատականությունը որպես ինքնակազմակերպվող սոցիոմշակութային համակարգ.

Դեմարկացիայի հիմնախնդրի ժամանակակից հայեցակարգերի իմացաբանական վերլուծություն.

Առաքել Սյունեցու փիլիսոփայական հայացքները.

Փիլիսոփայությունը որպես գիտական իմացության կրեատիվ գործոն.

Ադապտացիայի պրոբլեմի սոցիալ-փիլիսոփայական վերլուծությունը.

Անցումային հասարակությունը որպես տրանսֆորմացիոն գործունեության համակարգ.

Սիմեոն Ա Երևանցու կյանքը և գործունեությունը.

Մաթեմատիկական տեսությունը. տրամաբանական և իմացաբանական վերլուծություն.

Փաստարկման հարցերը Դավիթ Անհաղթի երկասիրություններում.

Վեճը որպես մտավոր հաղորդակցման եղանակ. փիլիսոփայական վերլուծություն.

Ռիչարդ Ռորտիի փիլիսոփայության քննական վերլուծությունը.

Ավետիք Իսահակյանի գրական ժառանգության աշխարհայացքային-փիլիսոփայական տեսանկյունները.

Փոխակերպվող հասարակությունը որպես սոցիոմշակութային այլընտրանքների համակարգ.

Տրամաբանական բնույթի հիմնահարցը այլընտրական տրամաբանական համակարգերում.

Սոցիոմշակութային պարադոքսների առանձնահատկությունները համակարգային փոխակերպումների համատեքստում.

Զանգվածային մշակույթի գործառնական առանձնահատկությունները սպառողական հասարակությունում.

Հայկական սոցիումի արդի փոխակերպումների իմաստավորումն արդիականացման տեսության համատեքստում.

Հովհան Որոտնեցին՝ Արիստոտելի երկերի մեկնիչ.

Կառավարման սկզբունքների սոցիալ-փիլիսոփայական էությունը և գործադրման հիմնախնդիրները.

Էկումենիզմը և հայ եկեղեցին.

Քաղաքացիական հասարակության ձևավորման սոցիոմշակութային առանձնահատկությունները Հայաստանում.

Կոնֆլիկտների սոցիոմշակութային շարժառիթները փոխակերպվող հասարակությունում.

Իմացաբանության հիմնավորման հիմնախնդիրները (մեթոդաբանական վերլուծություն).

Հակափաստարկների էվրիստիկական նշանակությունը փիլիսոփայական մտածողության զարգացման պրոցեսում.

Ինտրայի ներանձնախոհական իմաստնությունը.

Հերմենեվտիկայի հիմնախնդիրների պատմամշակութային տեսանկյունները.

Քաղաքական որոշումների ընդունման մեթոդաբանական վերլուծություն.

Յովհաննէս Պլուզ Երզնկացիի «Ի Տաճկաց իմաստասիրաց» ը և իմաստասիրական արձակը իսլամական աղբիուրներուն լոյսին տակ.

Մարդու հիմնախնդիրը Դավիթ Անհաղթի փիլիսոփայության մեջ.

Զրադաշտականութեան քննական վերլուծութիինը.

Առաքել Դավրիժեցու պատմափիլիսոփայական ըմբռնումները.

Միջնադարյան ժողովրդաքրիստոնեական աղբյուրները և հայ եկեղեցու պատմության խնդիրները.

Մարտարվեստների փիլիսոփայական հիմքերը.

Գարեգին Նժդեհի փիլիսոփայական հայացքները.

Վաղ քրիստոնեական հակաերրորդաբանական հոսանքները (կրոնագիտական վերլուծություն).

Մաղաքիա Օրմանյանի սոցիալ-փիլիսոփայական հայեցակարգի քննական վերլուծություն.

«Բաց հասարակությունը» որպես համաշխարհայնացման սոցիոմշակութային մոդել.

Անցումային հասարակության սոցիոմշակութային փոխակերպումների առանձնահատկությունները.

Գաբրիել Վահանյանի «Աստծո մահը» ուսմունքի փիլիսոփայական վերլուծություն.

Մեկնաբանության մեթոդը և նրա փիլիսոփայական նշանակությունը.

Իսկության գոյության պրոբլեմը Հ.-Գ. Գադամերի փիլիսոփայական հերմենեվտիկայում.

«Բանալի ճշմարտութեան» երկը և նրա պատմագիտական արժեքը.

Ներշնչման արդյունավետությունը պայմանավորող կոգնիտիվ գործոնները.

Բիոէթիկայի հիմնախնդիրների փիլիսոփայական վերլուծությունը.

Ցանցային հասարակության ձևաբանությունը և սոցիալական նույնականության հիմնահարցը.

Սոցիոմշակութային պարադոքսների առանձնահատկությունները համակարգային փոխակերպումների համատեքստում.

Ցինիզմը որպես ամբոխի մարդու սոցիոմշակութային դիմակ.

Հուդայահելլենիստական մեկնարվեստի ազդեցությունը վաղ քրիստոնեական փիլիսոփայության վրա.

Օտարումը հետխորհրդային հայ հասարակությունում (հիմնախնդրի սոցիալ-փիլիսոփայական վերլուծություն).

Ավանդույթը որպես սոցիալական համակարգի կառուցարկման եղանակ.

Արդիականացման ամբիվալենտությունը. պատմասոցիոլոգիական հայեցակարգման փորձ.

Բարոյաիրավական հայեցակարգերի հարացուցային վերլուծություն.

Իսլամի և ժողովրդավարության հիմնահարցը Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում.

Նոր գլոբալ կանոնների և բարոյագիտության փիլիսոփայական հիմունքները.

Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» երկի խորհրդաբանական ընկալումները ԺԳ-ԺԸ դդ-ում.

Երվանդ վարդապետ Տեր-Մինասյանի կրոնագիտական հայեցակարգը.

Հանդուրժողականությունը որպես արդի սոցիոմշակութային տարածության կառուցարկման մեխանիզմ.

Յուրայինի և օտարի փոխհարաբերության հիմնախնդիրը սոցիոմշակութային փոխակերպումների համատեքստում.

Փաստարկման Երևանյան դպրոցը (մեթոդաբանական և իմացաբանական վերլուծություն).

Հումանիզմը արդի դարաշրջանի հիմնախնդիրների համատեքստում.

Փոխաբերությունը փիլիսոփայական գիտելիքի համակարգում.

Парадигмальный анализ этико-правовых концепций.

Հասկացման հերմենևտիկակական հղացքը և նրա նշանակությունը ազգային ինքնության հետազոտության համար.

Ուտոպիան որպես ապագայի մոդելավորման սոցիոմշակութային նախագիծ.

Արդի տեղեկատվական հասարակության սոցիոմշակութային գործառույթները.

Диалог культур в современных условиях (методологический аспект).

Социально-философская концепция формирования единого образовательного пространства СНГ в условиях глобализации.

Трансформационная логика и различные системы логических наук.

Методологический анализ понятий определенности и неопределенности в контексте современной философии естествознания.

Филон Александрийский в армянской средневековой герменевтике.

Политизация национальных интересов в постсоветском пространстве.

Соотношение гносеологического и логического в математике.

Общая теория регулирования социальных конфликтов в истории американской социально-философской мысли.

Павликянство-историко-философский анализ.

Генеалогический метод истории в контексте методологических проблем гуманитарных наук.

Хаос как системообразующий механизм самоорганизации социума.

Особенности межсубъектных взаимодействий в социальной системе.

Аргументация, ее предметная область и возможности.

Социальное в жанре портрета /опыт историко-философского анализа/.

Проблема женщины и семьи в философии живой этики.

Метод экстраполяции и его роль в социальном предвидении.

Морфология сетевого общества и проблема социальной идентичности.

Հայոց ինքնության դրսևորումները «Սասնա ծռեր» էպոսում (փիլիսոփայական վերլուծություն).

Հայոց ինքնության լուսավորական նախագիծը (փիլիսոփայապատմական վերլուծություն).

Փիլիսոփայական և գեղագիտական միտքը 13-14-րդ դարերի հայ քերականության մեկնություններում.

Մարդու հիմնահարցը 13-15-րդ դարերի հայ փիլիսոփայության մեջ.

Հայ վաճառականության ֆենոմենի պատմափիլիսոփայական վերլուծություն (17-18-րդ դարեր).

18-րդ դարի երկրորդ կեսի հնդկահայ լուսավորիչների բարոյագիտական հայացքները.

ֆրանսիական լուսավորականությունը և 19-րդ դարի կեսերի հայ փիլիսոփայական միտքը.

Հայ առաքելական եկեղեցու բարենորոգության հիմնահարցը 1901-1906 թթ. (կրոնագիտական վերլուծություն).

Լուսավորականության արժևորումը 20-րդ դարի երկրորդ կեսի փիլիսոփայության մեջ.

Աշխարհականացման հիմնախնդիրը 20-րդ դարի իրանական հասարակագիտական մտքում.

Կրոնի և փիլիսոփայության փոխհարաբերության հարցը իրանական մշակույթում (9-13 դդ.).

Ընդհանրական եկեղեցին քրիստոսաբանական վիճաբանությունների վաղ փուլում (IV դարի երկրորդ կես-V դարի 20-ական թվականներ).

Եկեղեցի-պետություն հարաբերությունները V դարի հայ մատենագրության մեջ.

Հայ-բյուզանդական եկեղեցական հարաբերությունները V-VI դարերում (420-550-ական թվականներ).

Հայ մեթոդաբանական միտքը V-VII դարերում.

Հայ միջնադարյան արվեստի կրոնափիլիսոփայական տեսությունը (V-VII դդ.).

XIX դարի 40-60-ական թվականների հայ լուսավորական փիլիսոփայությունը.

Մարդու հիմնախնդիրները XIX դարի հայ փիլիսոփայական և հասարակական մտքի մեջ.

Պատմափիլիսոփայական հայեցակարգերը XIX դարի հայ փիլիսոփայության մեջ մեթոդաբանական վերլուծություն.

XX դարի սկզբի հայ փիլիսոփայական մտքի քննական վերլուծություն (Երվանդ Ֆրանգյան, Դավիթ Անանուն).

Կոնֆլիկտի վերլուծության տեսա-մեթոդաբանական հիմքերը XX դարի վերջի արևմտյան սոցիոլոգիայում.

This list was generated on Mon Sep 25 14:14:44 2023 UTC.