Items where Subject is "Metallurgy and Material Science"

  • Subjects (135)
    • Metallurgy and Material Science (135)
Jump to: Thesis
Number of items at this level: 135.

Thesis

Գծայնացվող ծածկույթների բարդության վերաբերյալ.

Հատուկ նշանակության տաքացվող հագուստի մշակում.

Սալիցիլիդեն ամինաթթուների խելատների և հակաուռուցքային դոքսոռուբիցին դեղանյութի ցինկօքսիդային կոմպոզիցիաների ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը.

Պղնձի սուլֆիդային խտանյութերի ռեակցիոն կարողությունների մեծացման և ալյումինաթերմային եղանակով պղինձ-երկաթային հավելանյութերի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը.

Հանքային խտանյութերից և երկրորդային ելանյութերից կապարի կորզման և ռաֆինացման տեխնոլոգիայի մշակումը.

Պղինձ-մոլիբդենային միասնական խտանյութի համալիր հիդրոմետալուրգիական վերամշակմամբ արժեքավոր մետաղների կորզման տեհնոլոգիայի մշակումը.

Կաշվե գալանտերեայում ազգային նախշերի օգտագործման նոր մեթոդների և տեխնոլոգիաների մշակումն ու կիրառումը.

Հակաշփական նշանակության պղնձյա ամրանավորված փոշե-համաձուլվածքների կառուցվածքի և հատկությունների ձևավորումը.

Մետաղաալմաստային կոմպոզիտային նյութերի մշակումը և նրանց ստացումը տաք արտամղմամբ.

Հայաստանի քրոմիտային խտանյութերից ալյումինաթերմային եղանակով քրոմի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը.

Ֆունկցիոնալ նշանակության սննդամթերքների տեխնոլոգիաների մշակում.

Հրաբխածին թեթև լցանյութերով փրփրաբետոնների և շինվածքների տեխնոլոգիայի մշակում.

Կողմնորոշված ալմաստե հատիկներով գործիքների ստեղծման հիմնական դրույթները և նրանց ստացման գործընթացների մշակումը.

Բարձր ակտիվության ցեմենտների մշակումը և դրանց հիման վրա արագ ամրացող բետոններ.

Երկաթի հեմատիտային հանքաքարերից երկաթափոշու ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը.

Ջերմամշակմամբ ալյումինային համաձուլվածքների կառուցվածքի և հատկությունների ձևավորումը փայլաթիթեղի արտադրության ընթացքում.

Կենսաբանական հաջորդականությունների ֆունկցիոնալ հեռավորությունը, թվային իրականացումը և կիրառությունները կենսաինֆորմատիկայում.

Մոլիբդենիտային խտանյութերից սիլիկաջերմային մեթոդով մոլիբդենի երկսիլիցիդի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը.

Մխման եղանակների ազդեցությունը կռելի թուջերի կառուցվածքի և հատկությունների ձևավորման վրա.

Տիտանի ալյումինիդների ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը ռուտիլից ալյումինաթերմային վերականգնման եղանակով.

Ալյումինային հակաշփական համաձուլվածքների ձուլման տեխնոլոգիայի մշակումը և կառուցվածքի ու հատկությունների ձևավորումը.

Գրունտային պատվարների հաշվարկա-նախագծային մեթոդների կատարելագործումը.

Քաջարանի մագնետիտային և մոլիբդենիտային խտանյութերից ֆերոմոլիբդենի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը ալյումինաթերմիկ եղանակով.

Մոլիբդենիտային խտանյութերից բարձր մաքրությամբ և դիսպերսայնությամբ մոլիբդենի դիսուլֆիդի ստացման տեխնոլոգիայի մշակում.

Թերմանախալարված մետաղական կոնստրուկցիաների հաշվարկման նախագծման և պատրաստման ճարտարագիտական առանձնահատկությունները.

Տեղական հումքով սպիտակ ցեմենտի բովախառնուրդների կազմերի մշակումը և դեկորատիվ շաղախներ նրանց հիման վրա.

Դժվարահալ մետաղներով կարծր համաձուլվածքների ջերմադիֆուզիոն մետաղապատմամբ մաշակայուն շերտերի ստացման և կառուցվածքի ու հատկությունների ձևավորման տեսական և տեխնոլոգիական հիմունքները.

Բարձր տեխնոլոգիական հատկություններով ցածր լեգիրված պղնձե համաձուլվածքների մշակումը.

Տապասարի քրոմիտներից և պղնձաձուլական գործարանի թափոնախարամներից սիլիկաթերմային վերականգնման եղանակով ֆերոսիլիկաքրոմի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը.

Երկաթի հիմքով երկմետաղական հակաշփման փոշեհամաձուլվածքների կառուցվածքի և հատկությունների ձևավորումը տաք արտամղմամբ.

Քաջարանի մոլիբդենիտային խտանյութից գերմաքուր կապարի մոլիբդատի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը.

Ալավերդու պղնձաձուլական կոմբինատի թափոնների հիման վրա լցոնային խառնուրդներ հորային փորվածքների լցման համար.

Հայաստանի մոլիբդենային խտանյութերի վերամշակության տեխնոլոգիայի մշակումը.

Հայաստանի բազմամետաղային հանքանյութերից գունավոր մետաղների և երկաթի կորզման հիդրոմետալուրգիական գործընթացների տեսական ու տեխնոլոգիական հիմունքների մշակում.

Բարձրամուր ալյումինային դեֆորմացվող համաձուլվածքների ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը և կառուցվածքի ու հատկությունների ձևավորումը.

Երկաթի հիմքով անծակոտկեն հակաշփական փոշեհամաձուլվածքների ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը և կառուցվածքի ու հատկությունների հետազոտումը.

Կապարի երկրորդային հումքից մետաղական կապարի կորզման և չլուծվող անոդների ստացման տեհնոլոգիաների մշակումը.

Արտաքին գործոնների ազդեցությունը տեքստիլ արտադրատեսակների ջերմաֆիզիկական հատկությունների վրա և դրանց գնահատման մեթոդի մշակումը.

Պիրիտի բարձր պարունակությամբ պղնձակոլչեդանային հանքանյութերից ոսկու կորզման տեխնոլոգիայի մշակումը.

Ջերմատեխնիկական մշակմամբ ամրացված փոշե համասեռ և բազմաշերտ արդյունաբերական պողպատների և քվազիկոմպոզիտների ստեղծումը.

Մետաղափոշիների ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը քլորիդների վերականգնման եղանակով.

Բնական թեթև լցանյութերով երկաթբետոնե սյուների կրողունակությունը սեղմող և լայնական նշանափոխ ուժերի համատեղ ազդեցության դեպքում.

Հայաստանի բնական բենտոնիտների հիմքով պլաստիկ յուղման նյութերի ստեղծումն ու սահմանային յուղման շփահանգույցներում դրանց հետազոտումը.

Մոլիբդենի և ռենիումի համալիր կորզման տեխնոլոգիայի մշակումը սուլֆիդային խտանյութի լիագումար հիդրոմետալուրգիական վերամշակմամբ.

Հայաստանի հանքային գունանյութերով նոր մածուկների ստեղծումը և դրանց օգտագործումը բնական կաշիների վերջնամշակման գործընթացում.

Հայաստանի պայմաններում բարձրամուր բետոնների ստացման տեխնոլոգիայի հետազոտումը.

Էլեկտրատեխնիկական նշանակության արույրե ճշգրիտ ձուլվածքների ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը.

Ցրված և հազվագյուտ տարրեր պարունակող ֆտորբորատային ապակիների ուսումնասիրությունը.

Սուլֆիդաբազմամետաղային հանքանյութերից ոսկու կորզման բարելավված տեխնոլոգիայի մշակումը.

Պիրիտի և խալկոպիրիտի բարձր պարունակությամբ մոլիբդենիտային խտանյութերի համալիր հիդրոմետալուրգիական վերամշակմամբ արժեքավոր մետաղների կորզման տեխնոլոգիայի մշակումը.

Խալկոպիրիտային խտանյութի ուղղակի հիդրոքլորիդային տարրալուծմամբ արժեքավոր մետաղների համալիր կորզման տեխնոլոգիայի մշակումը.

Ալյումինաթերմային եղանակով Հայաստանի քրոմիտային խտանյութից ֆերոքրոմի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը.

Պղնձաձուլական արտադրության խարամներից և պղնձատար թափոններից ալյումինաթերմային վերականգնման եղանակով երկաթ-պղնձային լիգատուրաների ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը.

Բարձր լիամխվելիությամբ ոչ ջերմակայուն գործիքային պողպատների կառուցվածքի և հատկությունների ձևավորումը նաիրիտային լատեքսի ջրային լուծույթում մխելիս.

Կոմպոզիտային պողպատների կառուցվածքի և հատկությունների ձևավորումը ջերմատեխնիկական մշակման ժամանակ.

Ծակոտկեն փոշենյութերից տաք ճնշումով մշակմամբ հոծ և սնամեջ արտադրատեսակների ստացման տեխնոլոգիայի մշակում.

Կաբելային արտադրության թափոններից պղնձափոշու ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը և հետազոտումը.

Շինարարական ջերմամեկուսիչ իրերի և կոնստրուկցիաներ թեթև բետոններից.

Գերթեթև խոշոր լցանյութերի ստացում օքսիդիանի փքմամբ.

Ավտոճանապարհային կամուրջների թռիչքային կառուցվածքի թեթևացված կոնստրուկցիայի և նրա կառուցման տեհնոլոգիայի մշակումը հակադարձ կախովի համակարգերի օգտագործմամբ.

Արդյունաբերական յուղերի հիմքով նոր քսուքայուղային կոմպոզիտների ստեղծումն ու հետազոտումը.

Ալյումինային հրամուր փոշեհամաձուլվածքների ստացումը և կառուցվածքի ու հատկությունների ձևավորումը տաք արտամղմամբ.

Տաք արտամղմամբ ստացված արագահատ փոշեպողպատների ջերմային մշակման առանձնահատկությունները, կառուցվածքը և հատկությունների ձևավորումը.

Բարիում-ստրոնցումի տիտանատի և մագնեզիում-ցինկային ֆերիտների ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը ինքնատարածվող բարձրջերմաստիճանային սինթեզի մեթոդով.

Պղնձի և ցինկի էլեկտրոլիտիկ կորզումը ազնիվ մետաղների բարձր պարունակությամբ բազմակոմպոնենտային խտանյութից.

Քարամշակման համար ալմաստամետաղական նոր կոմպոզիցիոն նյութերի մշակումը և կառոըցվածքի ու հատկությունների ձևավորումը տաք մամլմամբ.

Հայաստանի երկաթահանքային խտանյութերից երկաթափոշու ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը.

Թափոնների հիման վրա արդյունավետ ադհեզիոն հավելանյութերի մշակումը ասֆալտբետոնների համար.

Моделирование процесса и разработка технологии неосесимметричной глубокой вытяжки листового молибдена.

Պղնձի հիմքով բարձրամուր կոմպոզիցիոն նյութերի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը.

Ջերմադիֆուզիոն եղանակով վոլֆրամամոլիբդենային արագահատ պողպատների ռենիումապատման տեհնոլոգիայի մշակումը և կառուցվածքագոյացման գործընթացի հետազոտումը.

Ֆերոսիլիցիումի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը մետալուրգիական արտադրական թափոնախարամներից.

Պղինձ-մոլիբդենային օքսիդացած հանքանյութերից պղնձի սուլֆիդների ստացման տեխնոլոգիայի մշակում՝ Թեղուտի հանքավայրի օրինակով.

Մակաբացման ապարների և հանքահարստացման պոչերի համատեղ լցակույտերի ձևավորման տեխնոլոգիայի մշակում.

Ցինկի և կապարի բարձր պարունակությամբ սուլֆիդապղնձային խտանյութից արժեքավոր մետաղների համալիր կորզման տեխնոլոգիայի մշակումը.

Պղնձաձուլական արտադրության թափոնակույտային խարամներից երկաթափոշու ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը.

Ակրիլաթթվի էսթերների սինթեզ և դրանց փոխարկումները.

Ալմաստային ապարաքայքայիչ գործիքների շահագործման ցուցանիշների վրա կառուցվածքային պարամետրերի ազդեցության հետազոտումը.

Տեղական հումքով ջերմամեկուսիչ նյութերի էներգախնայող տեխնոլոգիայի մշակում.

Ալյումինի հիմքով հակաշփական փոշեհամաձուլվածքների ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը և կառուցվածքի ու հատկությունների ձևավորման գործընթացի հետազոտումը.

Կոշիկների ներսում միկրոկլիմայի հետազոտումը դրանց առողջապահական հատկությունների կատարելագործման նպատակով.

Ոսկու և արծաթի բարձր պարունակությամբ պղնձի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը դրմբոնի խտանյութից.

Մոլիբդենի սուլֆիդային խտանյութերից բարձր ջերմաստիճանային ինքնատարածվող սինթեզի մեթոդով մոլիբդենի օքսիդի և սիլիցիդի ստացման տեխնոլոգիաների մշակում.

Механохимический синтез микро- и нано-композиционных материалов в системах типа Ме'О + Ме"О и Ме'- Ме"О.

Գորշ և թերթաքարային մետաղակիր ածուխներից ազնիվ մետաղների կորզման տեխնոլոգիայի մշակումը.

Высокотемпературные сверхпроводящие полимер-керамические нанокомпозиты, синтез и свойства.

Разработка способов исследования и комплексной оценки физико-математических свойств обувных материалов.

Синтез и исследование свойств полиакриламидного гидрогеля нетрадиционным методом.

Разработка технологии получения наноэлектронных структур на основе сегнетомагнетиков и исследование их свойств.

Разработка и исследование энергонезависимых запоминающих элементов с полупроводниковыми и ферроэлектрическими структурами.

Моделирование и исследование физических явлений наноразмерных металл-оксид-полупроводниковых транзисторов на основе карбида кремния.

Основы построения быстродействующих энергонезависимых запоминающих устройств.

Улучшение качественных характеристик чулочно-носочных изделий совершенствованием технологических процессов отделки.

Оптимизация технологических параметров освоения Шамлугского медного месторождения при комбинированном способе разработки.

Влияние фторидов и оксидов лантана и иттрия на структуру и оптические параметры боратных стекол.

Разработка обогреваемой одежды специального назначения.

Մոլիբդենային խտանյութերի վերամշակման և ստացված միացությունների հիման վրա լեգիրող և նոր նյութերի ստացման տեսական և տեխնոլոգիական հիմունքների մշակումը.

Получение исходного аминоспирта для ганглерона и кватерона в условиях межфазного катализа.

Բազմաբաղադրիչ նյութերի կիրառմամբ ասբեստազերծ արգելակային ջերմակայուն կոմպոզիտային շփանյութերի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը.

Влияние внешних факторов на теплофизические свойства текстильных изделий и разработка метода их оценки.

Синтез высококальциймагнезиальных стеклокристаллических материалов на основе перлита.

Разработка состава и технологии получения облицовочных стеклокристаллических материалов на основе горных пород.

Исследование структуры и свойств макрокомпозитных сталей при наследственном высокотемпературном термомеханическом упрочнении.

Формирование структуры и свойств порошковых алюминиевых сплавов.

Исследование структурных нарушений полупроводниковых кристаллов возникающих под внешними воздействиями методом рентгенодифракционного муара.

Разработка и исследование гигиенического средства для пальцев ног.

Получение полимерных композитов в различных тепловых режимах.

Термохимическая обработка твердых сплавов и быстрорежущих сталей азотом и углеродом, исследование их структур и свойств.

Исследование адсорбционных и ионообменных свойств природных цеолитов Армении и их применение в областях очистки вод и гемосорбции.

Исследование физико-химических основ и разработка технологии получения волластонита из природного γ-тридимита Сисианского района.

Высокоскоростное затвердевание расплава под воздействием электрического тока.

Разработка теоретических и экспериментальных основ новых рентгенодифракционных методов выявления структурных несовершенств кристаллических материалов.

Разработка основных теоретических и технологических положений улучшения производства, качества и потребительских свойств кожи.

Разработка технологии получения сложных оксидных материалов на основе лантана и железа.

Разработка теоретических и технологических основ создания анодных материалов, применяемых в процессах гидроэлектроизвлечения металлов.

Химико-металлургические процессы переработки металлосодержающих руд Армении.

Разработка теоретических и технологических основ создания фрикционных безасбестовых композиционных материалов на полимерной основе.

Самораспространяющийся высокотемпературный синтез марганец-цинкового феррита.

Разработка технологии легирования и раскисление низколегированных сталей дисилицидом молибдена.

Теоретические и технологические основы формирования структур и свойств твердосплавных инструментов при химико-термической обработке и пайке.

Разработка и исследование закалоных сред на основе Наиритового латекса.

Разработка технологии получения текстильных волокон на основе сополимеров акронитрила с сорбиновый кислоты.

Исследование влияния различных факторов на прочность клеевых соединений обуви.

Формирование структуры и свойств армированных металлокерамических материалов при экструзии.

Разработка теоретических и технологических основ структурных изменений и формирование свойств инструментов из быстрорежущих сталей и сплавов в процессе резания.

Химически стойкие силикатные строительные материалы на основе вулканических пород.

Շտոկվերկային հանքավայրերի կոնդիցիաների և բաց մշակման պարամետրերի օպտիմալացումը.

Исследование методических вопросов промышленной оценки месторождений и проявлений угля и горючих сланцев Армении.

Պղնձի հիմքով բարձր հաղորդականությամբ և ջերմակայունությամբ փոշեկոմպոզիտային նյութերի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը.

Թեղուտի մոլիբդենային խտանյութից բարձրջերմաստիճանային ինքնատարածվող սինթեզի եղանակով ֆերոմոլիբդենի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը.

Ջերմամշակման ազդեցությունը 585 հարգի նիկել-ցինկային սպիտակ ոսկու համաձուլվածքների կառուցվածքի ու հատկությունների ձևավորման վրա.

Բորալյումինատային B₂O₃-AL₂O₃ –LiF համակարգի ապակեգոյացման և միկրոշերտավորման երևույթների ուսումնասիրություն և ցածր ջերմաստիճանային ապակիների և ապակեբյուրեղային նյութերի մշակում.

Синтез, физико-химические и термолюминесцентные свойства средних молибдатов Ce, Pr, Nd, Eu, Tb, Dy, Er.

Исследование твердофазных реакций в системах типа [MeO-Me₁] и синтез сверхтвердых тугоплавких материалов на их основе.

P₂O₅-B₂O₃-V₂O₅ համակարգի հիմքով հողալկալիական մետաղի ֆտորիդ պարունակող ապակիների ստացման տեխնոլոգիայի մշակում.

This list was generated on Mon Apr 15 01:56:36 2024 UTC.