Items where Subject is "Mechanics"

Jump to: Thesis
Number of items at this level: 76.

Thesis

Влияние грунтовых условий на интенсивность землетрясения и степень сейсмических воздействий на сооружения.

Теоретическое и экспериментальное исследование несущих стен крупнопанельных зданий при вертикальном и горизонтальном воздействиях нагрузки.

Строительные отделочные высоконаполненные композиционные материалы на основе отходов производства туфового камня.

Совместная работа канатной арматуры с бетоном в предварительно напряженных элементах с учетом сейсмического воздействия (на примере плит "Спанкрит").

Исследование систем автоматического управления искусственных конечностей методом характеристических передаточных функций.

Исследование напряженно-деформированного состояния тонких пологих гибких неоднородных вязкоупругих оболочек в условиях линейной ползучести материала.

Разработка модифицированных методов конечных элементов для решения задач изгиба пластин.

Термоползучесть стальных и железобетонных оболочек при высоких температурах.

Динамико-технологические основы разработки склоновых машино-тракторных агрегатов.

Исследование технологии и свойств бесцементных бетонов на основе природных и искусственных заполнителей (гранулированного пеностекла из вулканического алюмосиликатного сырья.

Напряженно-деформированное состояние железобетонных колонн одноэтажных промышленных зданий при сейсмическом воздействии.

Напряженно-деформированное состояние конструктивных элементов ослабленных трещинами и отверстиями.

Вопросы сейсмостойкости зданий и сооружений с учетом их взаимодействия с грунтом, пространственного характера колебаний, нелинейности деформирования.

Проблемы конструирования и строительства обратно висячих металлических мостов.

Некоторые особенности напряженно-деформированного состояния элементов железобетонных каркасных зданий при сейсмическом воздействии и совершенствование их проектирования.

Особенности напряженно-деформированного состояния железобетонных конструкций из бетонов на природных заполнителях РА.

Оценка напряженно-деформированного состояния стержневых систем и изгиба пластин модифицированным методом конечных элементов.

Колебания точечно опертых прямоугольных и круглых плит.

Напряженное состояние упругого пространства, содержащего взаимоперпендикулярные трещины и абсолютно жесткие тонкие включения.

Решение некоторых смешанных задач плоской теории упругости методом "парных" интегральных уравнений.

Оптимальный выбор расположения опор в задачах изгиба и колебаний упругих пластинок.

Исследование физикомеханических характеристик и напряженнодеформированного состояния материалов с кристаллической структурой.

Технологические и физико-химические особенности синтеза высокоактивных цементов с использованием промышленных отходов.

Разработка вариантов решения двумерных задач методом конечных элементов с учетом межэлементной непрерывности перемещений.

Исследование несущей способности стальных труб, заполненных бетоном с учетом ползучести.

Конструкции деформационных швов и ограничителей пролетных строений сейсмостойких автодорожных мостов.

Реологические характеристики композиционных материалов с различными системами армирования.

Կենսաբժշկական սարքերի գործադիր մեխանիզմների օպտիմալ նախագծման և կառավարման թվային մեթոդների մշակում.

Разработка новых органических связующих и строительные композиты на их основе.

Реологическое моделирование вязкоупругих, упругопластических и вязкоупругопластических строительных материалов.

Напряженно-деформированное состояние плотин при статических и динамических воздействия.

Разработка нового варианта метода конечных элементов для расчета стержневых систем.

Решение ряда линейных и нелинейных задач электродинамики.

Пластическое состояние неоднородных призматических и цилиндрических стержней при кручении и изгибе.

Разработка и обоснование технологической схемы и основных параметров горной противоэрозионной зернотукотравяной сеялки.

Установление влияния повторного сейсмического воздействия на поведение зданий сооружений при сильных землетрясениях.

Прочность и деформативность стен из монолитного бетона на природных пористых заполнителях с применением несъемной опалубки в виде стеклофибробетонных тонкостенных листов.

Разработка и обоснование методов снижения уплотняющего воздействия сельскохозяйственных агрегатов на почву в условиях горного земледелия.

Локализованные колебания ортотропных цилиндрических оболочек и конструкций из одинаковых незамкнутых круговых цилиндрических оболочек.

Смешанные граничные задачи для составных пространства и полупространства, содержащих трещину.

Բարակ սալերի և գլանային թաղանթների դինամիկական խնդիրները առաձգականության ոչսիմետրիկ տեսությամբ.

Հակահարթ դեֆորմացիայի ժամանակ ճաքերով ուղղանկյուն պրիզմատիկ կտոր-առ-կտոր համասեռ առաձգական մարմինների լարվածային վիճակը.

Առաձգական շերտում և ամրանավորված սալում նորմալ ալիքների հետազոտումը.

Собственные краевые и интерфейсные колебания ортотропных цилиндрических оболочек.

Միկրոպոլյար առաձգական օրթոտրոպ ձողերի դինամիկական վիճակների ուսումնասիրման կիրառական մոդելների կառուցում և համեմատական վերլուծություն.

Հիդրամեխանիկական դեֆորմացմամբ գլանային թաղանթների պլաստիկ ձևափոխման պրոցեսների մոդելավորումը.

Продольный сдвиг составного упругого пространства и полупространства с концентраторами напряжений различного типа.

Էլեկտրահաղորդիչ ուղղանկյուն սալերի տատանումները արտաքին հաստատուն մագնիսական դաշտում.

Կտոր առ կտոր հաստատուն հաստության սալերի օպտիմալ նախագծումը ծռման, կայունության և տատանումների խնդիրներում.

Սալերի և թաղանթների տարածական դինամիկական խնդիրների ասիմպտոտիկ լուծումներ.

Հակահարթ դեֆորմացիայի և ոլորման ժամանակ տարբեր տեսքի շերտավոր առաձգական մարմինների լարվածադեֆորմացիոն վիճակը.

Дифракция волн сдвига в составном электроупругом пространстве с трещиной и электродом.

Оптимизация управления гарантированным поиском подвижного объекта.

Առաձգականության տեսության ոչ ստացիոնար խառը եզրային խնդիրների լուծումը վերջավոր արագությամբ շարժվող ճաքերի և դրոշմների առկայությամբ.

Հավասարաչափ շարժվող բացարձակ կոշտ դրոշմների կոնտակտային փոխազդեցությունը համասեռ և բաղադրյալ առաձգական մարմինների հետ.

Սահքի էլեկտրաառաձգական ալիքների տեղայնացումը անհամասեռ պիեզոդիէլեկտրիկ միջավայրում.

Локализованные колебания ортотропных цилиндрических оболочек и конструкций из одинаковых незамкнутых круговых цилиндрических оболочек.

Առաձգական և մագնիսաառաձգական տատանումները կոշտ հիմքի վրա դրված իզոտրոպ շերտում.

Սեյսմիկ ազդեցության դեպքում ավտոճանապարհային կամուրջների հեծանային թռիչքային կառուցվածքների լարվածա-դեֆորմացիոն վիճակը շարժական բեռնվածքների հաշվառմամբ.

Нелинейные колебания и устойчивость прямоугольных пластин, обтекаемых сверхзвуковым потоком газа.

Արագ հասունացող պանրի արտադրության տեխնոլոգիայի կատարելագործում.

Մետաղական նախապատրաստվածքներից գլոցմամբ տարբեր հատույթներով արտադրատեսակների ստացման գործընթացների մոդելավորում և համապատասխան լարվածադեֆորմացիոն վիճակների ուսումնասիրություն.

Գետնահողերի սողքի և հիստերեզիսի ուսումնասիրությունը լարումների աստիճանական և պարբերական փոփոխությունների դեպքում.

Սալերի ստիպողական և ազատ տարածական տատանումների ասիմպտոտիկան.

Առաձգականության տեսության կոնտակտային և խառը եզրային խնդիրների լուծման դիսկրետ եզակիությունների թվային վերլուծական մեթոդը.

Սալերի կայունության խնդիրներ. անիզոտրոպիա, տեղայնացված անկայունություն, ոչ կոնսերվատիվ ուժեր.

Դեֆորմացվող պինդ մարմինների կոնտակտային փոխազդեցությունը տրիբոլոգիական և ջերմային գործոնների հաշվառմամբ.

Փոփոխական բնութագրիչներով դեֆորմացվող համակարգերի կառուցվածքի օպտիմալացումը և տատանումների ղեկավարումը.

Задачи управления и стабилизации составных динамических систем.

Միկրոպոլյար առաձգական օրթոտրոպ ձողերի ստատիկական վիճակների ուսումնասիրման կիրառական մոդելների կառուցում և համեմատական վերլուծություն.

Լայնական սահքերի հաշվառման ազդեցությունը սալերի ծռման խնդիրներում.

Միկրոպոլյար օրթոտրոպ բարակ սալերի կիրառական մոդելների կառուցումը և համապատասխան եզրային խնդիրների լուծումը.

Շերտերի և սալերի գծային և երկրաչափորեն ոչ գծային խառը եզրային խնդիրների ասիմպտոտիկ լուծումները.

Исследование одного класса смежных граничных задач теорий упругости и фильтрации методом интегральных уравнений.

Երկու դինամիկ օբյեկտների շարժման կառավարման օրենքների կառուցումն ու օպտիմալացումը բախումից խուսափման խնդիրներում.

Ճաքեր և խոռոչներ պարունակող հեծանի ծռման, տատանման և կայունության խնդիրների անալիզ.

This list was generated on Fri Dec 8 06:23:19 2023 UTC.