Items where Subject is "Mathematics and Cybernetics"

  • Subjects (113)
    • Mathematics and Cybernetics (113)
Jump to: Thesis
Number of items at this level: 113.

Thesis

«Բարդ որոշելի» բանաձևերի արտածումների բարդությունները ասույթային հաշվի համակարգերում.

Վերջավոր դաշտերի վրա անվերածելի, նորմալ և տեղադրության բազմանդամների կառուցման եղանակներ.

Լազերային ճառագայթման փոխազդեցությունը պարբերական կառուցվածքում արատ պարունակող հեղուկ բյուրեղների հետ.

Առցանց ալգորիթմական մոդելները տվյալների մաքսիմալ կանոնավորված ենթակառուցվածքի խնդիրներում.

Ռեկուրսիվ օպերատորի անշարժ կետերի հետազոտում.

Երկուական կոդեր ադիտիվ կապի գծերում.

Ցանցային տեսքի որոշ դիսկրետ օբյեկտների կառուցվածքների հետազոտում.

Տրամաբանական ծրագրավորման որոշ ալգորիթմական պրոբլեմների մասին.

Անլար ցանցերի մաթեմատիկական մոդելներում ալգորիթմական խնդիրների հետազոտում.

Առանց տիպերի ֆունկցիոնալ ծրագրերի ձևափոխությունների և նրանց պրոցեդուրային սեմանտիկաների մասին.

Գրաֆների կիրառմամբ մոդելի հետազոտություն.

Օպտիմիզացման խնդիրներ առանց լարի ցանցերում.

Բուլյան հավասարումների համակարգերի մոտավոր լուծումներ.

Բուլյան և ստոխաստիկ համակարգեր և դրանց կիրառությունները.

Լիցքավորված մասնիկների ճառագայթման առանձնահատկությունները տորուդային ռեզոնատորներում.

Տեղեկություններ թաքցնող որոշ համակարգերի ինֆորմացիոն-տեսական հետազոտություն.

Ռադիոլոկացիոն ազդանշանների ձևավորման և մշակման արդյունավետ եղանակների հետազոտումը.

Լոկալ Օրե-տիպի պայմաններով գրաֆների Համիլտոնյան հատկություններ.

Գերմեծ ինտեգրալային սխեմաների հատակագծման երկակի գրավիտացիայի մեթոդը.

Իդեսպոտենտ հանրահաշիվների բազմանդամների բնութագրումը: Դե Մորգանի երկկիսախմբեր և եռակիսախմբեր.

Գրաֆում հատուկ տիպի մաքսիմալ զուգակցումների կառուցման մասին.

Ճշգրիտ հանգույցների կոնստրուկցիաներ հանրահաշվական կորերի վրա.

Բազմաչափ բազմանդամային միջարկման և Գասքա-Մաեզթուի վարկածի վերաբերյալ.

Բազմաչափ բինար խորանարդի գագաթների ենթաբազմությունների տրոհումների քանակական նկարագիրը.

Մակերևույթների չեբիշևյան ցանցեր և չեբիշևյան խրձեր ռիմանյան տարածություններում.

Մեդիալ համակարգեր.

Խմբերին իզոտոպ քվազիխմբերի (լատինական քառակուսիներ).

Գրաֆների միջակայքային տոտալ ներկումներ.

Առաձգականության տեսության խառը խնդիրներ լարումների կուտակիչներ պարունակող տիրույթների համար և ալիքների դիֆրակցիան այդ տիրույթներում.

Համընդհանուր ցանցային լեզվից հայերեն նախադասությունների սերման մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովման մշակումը.

Կենսաբանական հաջորդականությունների ֆունկցիոնալ հեռավորությունը, թվային իրականացումը և կիրառությունները կենսաինֆորմատիկայում.

Վարկածների օպտիմալ ստուգում ընդհատ աղբյուրներով որոշ մոդելներում.

Հաշվողական կլաստերի միջավայրում սիստոլիկ ալգորիթմների իրականացման ծրագրային գործիքային միջոցի մշակում.

Մագնիսական գլխիկների անալիզ և սինթեզ.

Ձևման խնդիրների մոդելավորումը և դրանց կիրառումը տեխնոլոգիական գործընթացներում.

Օրիենտացված գրաֆների գագաթային համարակալում.

Раскраски ерафов с локальными условиями.

Համեմատությունների գրաֆների ներկման խնդիրների հետազոտում և ալգորիթմների մշակում.

Հանրահաշվական բազմացանցային վերապայմանավորիչների կառուցումը էլիպտական հավասարումների վերջավոր տարրային մոտարկումների համար.

Բեզիեյի կորերով տվյալների մոտարկման ալգորիթմների մշակում.

Որոշ դասերի գրաֆների ճիշտ կողային ներկումների բազմության մեջ միջակայքային սպեկտրով գագաթների թվի էքստրեմալ արժեքների մասին.

Մի դասի սինգուլյար ինտեգրալ հավասարումների լուծման մեթոդի և կիրառական խնդիրներում դրա գործածության մասին.

Երկանկյունագծային մատրիցների պսևդոհակադարձման ալգորիթմի կառուցումը և դրա զուգահեռացման հարցերի հետազոտումը.

Հաշվողական խմբերի տեսության մեթոդների կիրառումը ծածկագրման մեջ.

Հանրահաշվական բազմացանցային վերապայմանավորիչների համեմատական վերլուծությունը ցանցի խտացման տարբեր արագությունների համար.

Յակոբիի բազմանդամներով վերլուծությունների զուգամիտության արագացման ալգորիթմներ.

Ֆունկցիոնալ ծրագրերի հիմնական սեմանտիկայի մասին.

Ծրագրավորման պրոցեդուրային լեզուների և ոչ դետերմինացված վերջավոր ավտոմատների տրամաբանական մոդելավորում.

Իդեմպոտենտ հանրահաշիվների բազմանդամների բնութագրումը: Դե Մորգանի երկկիսախմբեր և եռակիսախմբեր.

Ֆունկցիոնալ ծրագրերի տիպային կոռեկտության մասին.

Լագրանժի միջին արժեքներով բազմաչափ միջարկման վերաբերյալ.

Ֆորմալ համակարգերում արտածումների բարդությունների հետազոտում.

Մեդիալ տիպի հանրահաշիվների ներկայացումները.

Հանրահաշվական բազմամակարդակային վերապայմանավորիչների կառուցումը փոքրագույն քառակուսիների մեթոդում.

Դիսկրետ էքստրեմալ խնդիրների հետազոտում.

Տեղադրության կանոնի տարատեսակների էֆեկտիվությունը դասական և ոչ դասական տրամաբանական համակարգերի համար.

Խառը խնդիրը չորրորդ կարգի վերասերվող դիֆերենցիալ-օպերատորային հավասարումների համար.

Նեյմանի խնդիրը չորրորդ կարգի վերասերվող դիֆերենցիալ-օպերատորային հավասարումների համար.

Քվանտային համակարգերի Գիբսյան բաշխումներ. կլաստերային վերլուծություններ և վիճակագրական գումարի ասիմպտոտիկան.

Խմբերի ո-պարբեբական արտադրյալների ավտոմորֆիզմների մասին.

Օրթոգոնալ համակարգերով գրիդի ալգորիթմի զուգամիտությունը.

Ավտոմատ նախագծման ուղեգծման որոշ ալգորիթմների մշակում և կիրառական ծրագրերի ստեղծում.

Конвейерные языки и стабилизации конвейеров.

Գրաֆների միջակայքային կողային ներկումների հետազոտում.

Создание систем дистанционного обучения и исследование их функциональных параметров.

Алгебраические многосеточные переобуславливатели для конечноэлементных матриц.

Разработка алгоритмов быстрых преобразований Уолша-Адамара с заранее заданным коэффициентом сжатия.

Разработка и анализ методов повышающих пропускную способность систем передачи информации.

Модель и виртуальная среда управления разграничением доступа для распределенных приложений, основанных на базах данных.

Развитие и применение алгоритмов статистического анализа эпидемиологических данных.

Исследование динамически порождаемых процессов и разработка инструментальных средств поддержки приложений в вычислительных системах кластерного типа.

Разработка принципов и теоретических основ создания сверхвысокочастотных и координатных фотоэлектронных приборов с резистивными электродами.

Некоторые вопросы организации параллельных вычислительных системах кластерного типа.

Численное решение нелинейной задачи изгиба сверхпроводящей пластинки в магнитном поле.

Разработка и исследование модели нейронных сетей характерных зрительных анализаторов с целью создания на их основе технических устройств.

Методы построения адаптивных средств организации объектно-ориентированных СУБД.

Проблемы модуляции и детектирования в системах связи многостанционного доступа с кодовым разделением.

Разработка методов и средств построения механизмов интерактивного взаимодействия в системах компьютерной телефонии.

Разработка пользовательского интерфейса управления распределенными базами данных в кластерных системах.

Разработка методов увеличения размерности зашумленных изображений.

Параметрическая интерполяция и численное решение уравнений свёрточного типа.

Моделирование и программная инструментальная поддержка некоторых процессов прогнозирования.

Параметрическая интерполяция и приближенное нахождение периодических решений интегро-дифференциально-разностных уравнений.

Разработка комплекса алгоритмов и программ иерархической сегментации и восстановления изображений.

Матрицы Адамара и блочные последовательности.

Организация удаленного доступа к армяноязычным библиографическим базам данных.

Исследование и реализация сетевых почтовых систем компьютерной телефонии.

Разработка и реализация базового модуля в сетевой системе компьютерной телефонии.

Разработка адаптивных ЦВЗ-алгоритмов защиты музыкальных произведений.

Улучшение алгоритмов раскопок данных и применение в системах мониторинга.

Исследование и разработка методов построения реконфигуритуемых стеганографических систем.

Разработка и исследование электронных систем обучения.

Разработка и реализация методов оптимального водораспределения в условиях ограниченности водных ресурсов.

Исследование и разработка интегрированной информационной системы научно-технических документов.

Распознавание эквивалентности процессов над средами взаимодействующих объектов.

Разработка методов анализа и тестирования распределенных информационных систем и инструментальных средств обеспечения корректности банковских процессов.

Դիսկրետ կոմբինատոր խնդիրներ վերջավոր դաշտերում.

Эффективное решение задачи Дирихле для дифференциальных уравнений в частных производных шестого порядка.

Տիպիզացված ֆունկցիոնալ ծրագրերի իրականացման մասին.

Ագահ ալգորիթմներ բազմաչափ բանախյան տարածություններում.

0-1 մատրիցների համար լավագույն թեստ գտնելու խնդիրների և դրանց մոտավոր ալգորիթմների մասին.

Չորս երկարությամբ հավասարակշռված [2,3]-գերնույնությունները հակադարձելի հանրահաշիվներում և զուգորդական [3]-գերնույնությունները կիսախմբերում.

Գրաֆների լոկալ-հավասարակշռված 2-տրոհումների մասին.

Բերգմանի տեսքի օպերատորներ ֆունկցիոնալ տարածությունների վրա Cᶰ-ի գնդում.

Բազմաչափ բազմանդամային միջարկման, GC բազմությունների և Գազքա-Մաեզթուի վարկածի վերաբերյալ.

Ագահ ալգորիթմներ L¹-ում.

SLDNF-ռեզոլյուցիայի մասին ժխտումով տրամաբանական ծրագրավորման մեջ.

Անլուծելիության աստիճաններ և միթոտիկություն` ըստ թույլ (T- և wtt-) և աղյուսակային հանգեցումների.

Разработка и создание распределенной иерархической системы кеширования данных в среде WWW с контролем доступа пользователей.

n-անկախ հանգույցների բազմությունների վերաբերյալ.

n-ճշգրիտ և GCn բազմությունների նոր հատկության վերաբերյալ.

Πn-ճշգրիտ և Πn-անկախ հանգույցների բազմությունների վերաբերյալ.

Հյուսված q-երկկավարների ներկայացումները.

This list was generated on Sun Sep 24 08:06:53 2023 UTC.