Items where Subject is "Linguistics"

Jump to: Thesis
Number of items at this level: 528.

Thesis

Ժամանակակից անգլերենի նշանային բաղադրությունները լեզվում և խոսքում.

Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում, համեմատական ուսումնասիրություն.

Когнитивно-прагматический аспект теории политического дискурса (на материале публичных выступлений американских и британских политических деятелей).

Лексико-семантические особенности синонимов и антонимов в ораторской речи (на материале выступлений современных англо-американских политических деятелей).

Лингвостилистические особенности англоязычного газетного виртуального дискурса.

Синонимия временных синтаксических конструкций в современном английском языке.

Стилеобразующая функция категории модальности в ораторской речи (на материале современных англо-американских политических деятелей).

Коннотация прилагательных-цветообозначений в современном немецком языке.

Валентностные характеристики каузативных глаголов в современном английском языке.

Անձնական և անդրադարձ դերանունների գործաբանական արժևորումը ժամանակակից անգլալեզու սոցիալական մեդիայում.

Лингвостилистические особенности субъективно-оценочной модальности в тексте короткого рассказа (на материале рассказов У. Сарояна).

Հաճախականության բառարանը որպես հայոց լեզվի մինիմում-բառարանի հիմք.

Ստ. Մալխասյանի «Հայերեն բացատրական բառարանը».

Ռուս-հայերեն բառարանագրությունը Սովետական իշխանության տարիներին.

Եղիշե Չարենցի չափածո ստեղծագործությունների լեզուն ու ոճը.

Ածական անունը ժամանակակից հայերենում.

Գեղամ Սարյանի պոեզիայի լեզուն և ոճը.

Испытание гипотезы В. Ингве на именной группе с препозитивным атрибутивным комплексом (на материале армянского языка).

Դիցաբանական կերպարների վերակերտման լեզվական առանձնահատկությունները Պ. Բ. Շելլիի «Ազատագրված պրոմեթեոս» դրամայում և հայերեն թարգմանվածքում.

Методы определения лексической семантики в английской и русской лексикографии.

Семантика и прагматика дейктического слова (на примере современного английского языка).

Фразеологизированные синтаксические структуры в русском языке (на материале простого предложения).

Вариативность средств выражения пассива в английском языке.

Фигура сравнения как особенность индивидуального стиля автора (на материале английского языка).

Структурно-смысловая организация сверхфразовой косвенной речи в английском языке.

Проблемы именного предложения в традиционном арабском языкознании.

Лингвостилистические особенности когнитивной структуры англоязычного юридического дискурса (на материале судебных речей американских юристов).

Словообразовательная парадигма в функциональном освещении (на материале отсубстантивной деривации).

Лингво-текстологический анализ основных источников религиозно-правовой системы ислама (на материалах собрания хадисов Имама ал-Бухари).

Способы выражения экспрессивности в словообразовательной системе современного английского языка.

Лингвостилистические закономерные соответствия в переводах с армянского языка на русский язык /на материале переводов художественной прозы Г. Матевосяна.

Речевой дискурс персонажей и тип языковой личности в романе Ф. М. Достоевского "Подросток".

Функциональная перспектива в сложносочиненных союзных предложениях (на материале английского языка).

Нарраторская оценка сказочного текста и фактор адресата (на материале англоязычной народной сказки).

Библейские крылатые слова в русском языке: опыт системного описания.

Жанрово-дискурсивные особенности языка политической рекламы (на материале англо-американских предвыборных листовок).

Հայերենի հոլովական համակարգի ըմբռնումը և պատմական զարգացումը հայ քերականագիտության մեջ.

Անցյալ կատարյալ ժամանակը հայերենում.

Անգլիական առածների և ասացվածքների իմաստատրամաբանական և գործառական առանձնահատկությունները.

Երկրագործական գործիքների անվանումները հայերենի բարբառներում.

Լյուդվիգ Վիտգենշտայնի «լեզվական խաղերը» որպես լեզվագործաբանական կաղապարներ.

Դաշտենցի արձակի լեզուն և ոճը.

Լաքերենի Ալիշտարի բարբառը.

Սարիի տեղանունները.

Հայոց մականունները և մականվանական հիմքերով ազգանունները.

Անորոշ դերբայն ստորոգյալի կազմում («եղանակավորող + անորոշ դերբայ» կառույցը).

Օ. ՈՒալդի արձակի լեզվաբանաստեղծական առանձնահատկությունները և դրանց արտացոլումը հայերեն թարգմանություններում.

Կրկնավոր ձևերի իմաստային-տիպաբանական վերլուծություն (հայերենի, ռուսերենի, անգլերենի նյութի հիման վրա).

Ժամանակակից թուրքերենի և հայերենի բայի անդեմ ձևերի զուգադրական-տիպաբանական քննություն.

Ավետիք Իսահակյանի չափածոյի խոսքարվեստը.

Ինտրայի «Ներաշխարհի» լեզուն և ոճը.

«Բնակավայր» իմաստային դաշտը հայերենում.

Լրագրային տեքստի կառուցվածքային առանձնահատկությունները հաղորդակցական լեզվաոճաբանության տեսանկյունից (ժամանակակից անգլալեզու մամուլի փաստական նյութի հիման վրա).

Միսաք Մեծարենցի քնարերգության լեզուն և ոճը.

Հույզերի կարգայնացումը անգլերենի յուրացման ընթացքում.

Գերմաներենի հնչույթային համակարգի տիպաբանական առանձնահատկությունները.

Ամուսնական երդումներն ու օրհնանքները որպես բանաձևային խոսույթի դրսևորումներ (անգլերեն նյութի հիման վրա).

Թալիշստանի տեղանունները.

Թուրքերենի փոքրասիական բարբառների բառապաշարը.

Քալասուրի բարբառը.

Վախթանգ Անանյանի վեպերի լեզուն.

Հոլովների և կապերի իմասատագործառական առնչակցությունը ժամանակակից հայերենում.

Ջիվանու քնարերգության լեզուն.

Ժամանակակից հայերենի բայի և գոյականի փոխկապակցելիությունը՝ ըստ նրանց դասային խմբերի.

Անգլերեն քաղաքական հրապարակախոսական խոսույթի ոճագործաբանական յուրահատկությունները /ամերիկյան և բրիտանական քաղաքական գործիչների ելույթների նյութի հիման վրա/.

Գործարար բանակցությունների լեզվագործաբանական առանձնահատկությունները անգլերենում.

Համեմատություն-դարձվածային միավորները ժամանակակից հայերենում.

Գոյականական բառակապակցությունները Հովհաննես Շիրազի քնարերգությունում.

Խոսքային ներազդման հնարները ժամանակակից քաղաքական խոսույթում /ամերիկյան քաղաքական գործիչների ելույթների հիման վրա/.

Արևմտահայ բանաստեղծության լեզուն.

Արհեստավորանիշ անվանումները հայերենում.

Հնդեվրոպական հնչյունական հերթագայությունները և նրանց արտացոլումը հին հայերենում.

Անգլերենի «ավերման» բայերի բառակազմական հնարավորությունները՝ հայերենի զուգադրությամբ.

Արդի մամուլի հրապարակախոսության լեզուն.

Գոյականի առկայացման կարգը ֆրանսերենում և հայերենում.

Ժամանականիշ բառերը հայերենի բարբառներում.

Քաղաքական ելույթը որպես լեզվական և արտալեզվական իրողությունների փոխներթափանցում (անգլերեն փաստական նյութի հիման վրա).

Ազգամշակութային բաղադրիչը որպես թարգմանական խնդիր (Սերվանտեսի «Դոն Կիխոտ» վեպի հիման վրա).

Գոյականի թվի ոճական առանձնահատկությունները ժամանակակից գերմաներենում.

Արհեստ, զբաղմունք, մասնագիտություն իմաստային հիմքերով հայկական ազգանուններ.

Անվանաբայական բաղադրյալ ստորոգյալը ժամանակակից հայերենում.

Սպորտային լրագրության լեզվաոճական առանձնահատկությունները (անգլալեզու սպորտային ամսագրերի նյութի հիման վրա).

Հեռուստատեսային գովազդի լեզվագործաբանական առանձնահատկությունները անգլերենում (հայերենի և ռուսերենի զուգադրությամբ).

Զեղչման կառուցվածքաիմաստային և գործառական-հաղորդակցական առանձնահատկություններն անգլերենի և հայերենի առօրյա-խոսակցական և հրապարակախոսական ոճերում.

Միջանձնյա հակամարտության խոսքային դրսևորումը ժամանակակից անգլերենում.

Հորդորական նախադասությունների օգտագործման հաղորդակցման մեխանիզմների ձևավորումը ռուսերենի ուսուցման ընթացքում (ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներում).

Տեսողական ընկալման բայերի իմաստաշարահյուսական առանձնահատկությունները.

Լեզվաարտահայտչական միջոցների համարժեքությունը որպես թարգմանաբանական խնդիր (Ս. Ֆիցջերալդի «Մեծն Գեթսբի» վեպի և նրա հայերեն թարգմանության նյութի հիման վրա).

Բելուջերենի բարբառների լեզվական առանձնահատկությունները.

Եղանակավորությունը և եղանակը հայերեն և անգլերեն լեզուներում.

Յոզեֆ Կարստի լեզվաբանական հայացքները.

Հայերենը և նախահնդեվրոպական լեզուն.

Երկխոսությունը ժամանակակից հայերենում.

Աշնակ գյուղի բարբառային իրավիճակը.

Լեզվի քաղաքական գործառույթը, դրա արտահայտությունն ու բովանդակությունը.

Արտոնագրային մասնագրի լեզուն և ոճը (ամերիկյան արտոնագրերի փաստական նյութի հիման վրա).

Համարժեքության խնդիրը Մովսես Խորենացու «Պատմություն Հայոց» երկի անգլերեն թարգմանության.

Պ. Սևակի չափածոյի շարահյուսական կառույցները և դրանց ոճական արժեքը.

Նույնաբաղադրիչ փոխատեղույթները հայերենում.

Հայերենի բարբառների եղանակաժամանակային համակարգը.

Ժամանակի քերականական կարգի դրսևորումը հայերենում և վրացերենում (զուգադրական-տիպաբանական քննություն).

Գրական անդրադարձի որպես արտահայտչական հնարի մեկնողական ընդգրկումը (Հ. Ջեյմսի ստեղծագործությունների փաստական նյութի հիման վրա).

Շարույթի ըմբռնումը լեզվաբանության մեջ.

Ֆրանսերենից փոխառված բառերը հայերենում.

Կոմիկականի լեզվաոճական արտահայտչամիջոցները անգլերենում (ըստ Բեռնարդ Շոուի և Օ. Հենրիի ստեղծագործությունների լեզվանյութի).

Հայ-օսական լեզվամշակութային առնչություններ.

Արևելահայ մամուլի լեզուն հետխորհրդային շրջանում.

Ռուսաց լեզվի բառային միավորների կիրառության առանձնահատկությունները հայ երկլեզվակիրների խոսքում.

Ստեփան Զորյանի պատմվածքների լեզուն և ոճը.

Գուրգեն Մահարու չափածոյի լեզուն և ոճը.

Անվան ըմբռնումը հայ լեզվաբանության մեջ.

Արդի հայերենի ասացական բայերի իմաստակառուցվածքային վերլուծություն.

Գրական աշխարհաբարը և Խ. Աբովյանի «Վերք Հայաստանի» վեպի լեզուն.

Մարմնի մասերի անվանումներով կազմված դարձվածները (զուգադրական-տիպաբանական քննություն).

Փոխաբերացման համակարգը Համո Սահյանի պոեզիայում.

Ազգային ինքնության դրսևորումները բրիտանական լեզվամշակույթում.

«Գիրք վաստակոց» երկի լեզուն.

Հայոց լեռնանունների իմաստային և կառուցվածքային քննություն.

Քերականական իմաստափոխությունները հայերենի պատմական զարգացման մեջ (անվանական և բայական համակարգերում).

Ներակա իմաստի դրսևորման առանձնահատկությունները քաղաքական խոսույթում (ժամանակակից ֆրանսիացի քաղաքական գործիչների ելույթների նյութի հիման վրա).

Միջմասնագիտական գիտակարգերի անգլերեն տերմինակերպ միավորների շարութաբանական վերլուծություն.

Գրաբարի բառարանագրությունը.

Մակդիրների ճանաչողական արժեքը Հովհաննեսի ավետարանում.

Ստ. Նազարյանցը և գրական աշխարհաբարի հարցերը.

Աբդոլլահ Անսարին և նրա «Թաբաղաթ-ալ-Սուֆիե» ստեղծագործության լեզվական առանձնահատկությունները.

Անձնական վերաբերմունքի վերջածանցների գործառության պատմական ընթացքը գրական հայերենում.

Բառախաղերի թարգմանելիության խնդիրը (Շեքսպիրի «Ռոմեո և Ջուլիետ» ողբերգության նյութի հիման վրա).

Գրաբարի վերլուծական բայերի արժույթը.

Հակոբ Պարոնյանի երգիծանքի լեզվաոճական ուսումնասիրություն.

Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» բառապաշարի քննություն (հաճախականության բառարանի հիման վրա).

Արաբական փոխառությունները հայրեններում և կաֆաներում.

Ավետիք Իսահակյանի բանաստեղծության լեզվի զարգացումը.

Ղևոնդ Վարդապետի «Պատմութիւն» երկի լեզուն.

Ազգակցական հարաբերություններ արտահայտող բառերը հայերենի բարբառներում.

խոսքիմասային տարարժեքությունն արդի հայերենի կայուն կապակցություններում.

«Բաբելոն» հայալեզու ասորական պարբերականը որպես հայ-ասորական լեզվական համակեցության եզակի նմուշ.

Գ. Ջահուկյանի ընդհանուր լեզվաբանական հայացքները.

Դարձվածային հոմանիշները ժամանակակից հայերենում.

Ինֆինիտիվի տիպաբանությունը.

Կրկնությունը խոսույթում.

Հայերենի, անգլերենի և ռուսերենի արարման բայերի իմաստաբանական վերլուծություն.

Ընդմիջարկությունները ժամանակակից հայերենում.

Ժամանակակից թուրքերենի հարադրությունների և կրկնավորների իմաստաքերականական քննություն.

Կովկասյան պարսկերեն. պատմահամեմատական ուսումնասիրություն.

Ամիրդովլաթ Ամասիացու «Օգուտ բժշկութեան» երկի բառապաշարը.

Գաբրիել Գարսիա Մարկեսի երկերի հայերեն թարգմանությունների լեզվական առանձնահատկությունները (բնագրի և ռուսերեն ու անգլերեն թարգմանությունների համեմատությամբ).

Բառամիավորների նկարագրության սկզբունքները ժամանակակից հայոց լեզվի բառապաշարի համակարգչային շտեմարանում.

Ժամանակակից հայերենի և պարսկերենի անվանական քերականական կարգերի զուգադրական քննությունը.

Թալիշերենի Անբարանի բարբառը.

Արաբերենի ազդեցության դրսևորումները Անտիոքի հայերեն խոսվածքներում.

Սերո Խանզադյանի լեզվական արվեստը.

Ռազմական ոլորտի լեզվի առանձնահատկությունները հայերենում.

Գեղամ Սարյանի պոեմների և բալլադների խոսքարվեստը.

Գիտական ֆանտաստիկայի ոճագործառական դրսևորումները կիբերփանկ ժանրում (Վ. Գիբսոնի ստեղծագործությունների հիման վրա).

Պակիստանի հյուսիսային տարածքների ներգաղթյալ փուշթունների լեզուն և լեզվական միջավայրը.

Փասիխանի բարբառը.

Սանգեսարի բարբառը.

Անցյալ և ապառնի դերբայների արտահայտությունը հայերենում.

Տեքստը էլեկտրոնային հաղորդակցման մեջ.

Հեքիաթն իբրև տեքստ և խոսույթ. ըստ հայկական, ռուսական և անգլիական հեքիաթների նյութի.

Ստեփանոս Օրբելյանի «Պատմութիուն նահանգին Սիսական» երկի լեզուն և ոճը.

Ալբերտո Մորավիայի «Չոչարա» և «Արհամարհանք» վեպերի հայերեն և ռուսերեն թարգմանությունների լեզուն (զուգադրական քննություն).

Ավրոմանի բարբառը.

Հարավթաթական Թաքեստանի բարբառը.

«Տուն» հասկացույթը հայ և անգլաամերիկյան լեզվամշակույթներում.

Գալեշների լեզուն.

Քաղաքական բանավեճի լեզվամշակույթը.

Պոստմոդեռնիզմի կայացման և զարգացման առանձնահատկությունները թուրք գրող Օրհան Փամուքի արձակում.

Ընտանի կենդանիների անվանումները թյուրքական լեզուներում.

Հայերենի հոլովական իմաստների դրսևորումները ֆրանսերենում.

Հարավկասպյան ավազանի գետանունները.

«Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի» երկի լեզուն.

Հայերենի բարբառների բայական եղանակաժամանակային համակարգերի զուգադրական քննություն.

Զորայր Խալափյանի ստեղծագործությունների բառապաշարի շերտերը և քերականական առանձնահատկությունները.

Երգիծանքի լեզվաոճական միջոցները Երվանդ Օտյանի գեղարվեստական արձակում.

Հայերենի հնչաշղթան.

Սարիի տեղանունները.

Անգլերենի ցավանիշ բայերի բառակազմական բների լեզվաճանաչողական վերլուծությունը հայերենի և ռուսերենի զուգադրությամբ.

Իմաստի նկարագրության խնդիրները մեքենական թարգմանության տեսության մեջ.

Կանխենթադրույթի՝ որպես տեքստի կապակցման միջոցի լեզվաճանաչողական հայեցակերպը.

Նույնաբանության հաղորդակցական-գործաբանական արժեքը ժամանակակից անգլերենում.

Կապանի տարածաշրջանի խոսվածքները.

Ղազար Փարպեցու լեզուն.

Բայական հիմքերի բառակազմական արժեքը ժամանակակից հայերենում /ոչ բայական բաղադրություններ/.

Խոսքային վարվեցողության հաղորդակցական կաղապարներն անգլերենում և հայերենում.

Անգլերենի գործիքային բայերով կազմված նախադասությունների իմաստային և շարահյուսական կառուցվածքները.

Հայերենի, անգլերենի և ռուսերենի բայի դիմավոր ձևերի զուգադրական-տիպաբանական քննություն.

Կրկնությունը ժամանակակից հայերենում.

Գաբրիել Սունդուկյանի դրամատուրգիայի լեզուն.

Ազարին՝ Ատրպատականի հին լեզուն.

Հրանտ Մաթևոսյանի արձակի բառապաշարի շերտերը և դրանց ոճական արժեքը.

Սեն-Ժոն Պերսի բանաստեղծությունների հայերեն թարգմանությունների լեզուն.

Պաշտոնական խոսքն իբրև ոճակառուցվածքային հատկանիշների ուրույն համակցություն (ամերիկյան սահմանադրության լեզվական նյութի հիման վրա).

Հուզականության ներակա արտահայտության հաղորդակցային-գործառական դրսևորումները ժամանակակից ֆրանսիական արձակում.

Սոցիոլեզվաբանական իրադրությունը Թունիսում. երկբարբառության և երկլեզվության դրսևորման առանձնահատկությունները.

Ղազարոս Աղայանի լեզվագիտական հայացքները.

Մանուջանի բարբառը.

Ֆրիկի ստեղծագործությունների լեզուն.

Բայակազմական կաղապարները արևելահայերենում և արևմտահայերենում.

Գեղարվեստական ստեղծագործությունը և նրա թարգմանությունը որպես բանասիրական համալիր քննության առարկա.

Կոնյունկտիվ, դիզյունկտիվ և իմպլիկատիվ լեզվական կառույցների կառուցվածքաիմաստաբանական վերլուծություն (ռուսերենի լեզվական նյութի հիման վրա).

Բայազետի բարբառը և նրա լեզվական առնչությունները շրջակա բարբառների հետ.

Արևելահայերենի և արևմտահայերենի անկախ դերբայների զուգադրական քննություն.

Մակդիրներն ու մակդրավորման հնարները Շեքսպիրի ստեղծագործություններում և դրանց հայերեն թարգմանություններում («Ռիչարդ Երրորդ», «Ռոմեո և Ջուլիետ», «Տիմոն Աթենացի» դրամաների հիման վրա).

Միջտեքստայնությունը որպես հեքիաթային պատումի մեկնության ելակետ (վիկտորիանական հեքիաթի նյութի հիման վրա).

Գերմաներենի ժխտման կարգի տիպաբանական առանձնահատկությունները.

Գերմաներենի շարահյուսության տիպաբանական առանձնահատկությունները.

Անգլերեն բժշկագիտական խոսքի ոճաժանրային առանձնահատկությունները.

Իտալական փոխառությունների իմաստաբանական և հնչյունաբանական փոփոխությունները անգլերենում.

ՈՒրիշի խոսքով արտահայտված կառույցների ձևավորման եղանակներն ու դրանց հնչյունաոճական և շարահյուսական առանձնահատկությունները Ջեյմս Ջոյսի «ՈՒլիսես» վեպում.

Գրքի գովազդի լեզվագործաբանական առանձնահատկությունները ժամանակակից անգլերենում.

Գենդերային հիմնախնդիրը անգլերենում (հայերենի զուգադրությամբ).

Բնական ձևաբանական կաղապարների տիպաբանական առանձնահատկությունները ժամանակակից անգլերենում.

Գնահատողականության ուժգնացման իմաստագործառական առանձնահատկությունները ժամանակակից անգլերենում.

Ճարտարագիտության ոլորտի անգլերենի գործառական քննություն (իրանական գիտակրթական համատեքստում).

Փոխաբերական տեղաշարժի հիմնախնդիրը տերմինաստեղծման մեջ (անգլերեն իրավաբանական տերմինների նյութի հիման վրա).

«Ճշմարտություն» և «կեղծիք» հասկացույթները ճանաչողական և գործաբանական լեզվաբանության դիտանկյունից (անգլերեն և հայերեն քաղաքական դիսկուրսների զուգադրությամբ).

Պայման արտահայտող կառույցների իմաստագործառական առանձնահատկությունները ժամանակակից անգլերենում.

Անգլերենի տեղաշարժման բայերի ճանաչողական հայեցակերպը (իսպաներենի զուգադրությամբ).

Հորդորի կարգի կառուցվածքային և գործաբանական դրսևորումներն անգլերենում (հայերենի զուգադրությամμ).

«Պատերազմ», «խաղաղություն», «վախ» հասկացույթների առկայացման միջոցները ժամանակակից ամերիկյան մամուլում.

Ճանաչողական փոխաբերության առկայացման միջոցները Ջոն Ֆաուլզի ստեղծագործություններում.

Գերմաներենի եղանակավորող մասնիկների տիպաբանական առանձնահատկությունները.

Ժամանակակից ֆրանսերենի նորաբանությունների և հոմանիշային տեղաշարժերի հանրալեզվաբանական քննություն.

Հապավումների և համառոտագրությունների լեզվաոճական առանձնահատկություններն անգլալեզու առցանց հաղորդագրություններում.

Ժամանակը որպես առաջնային հասկացույթ ԱՄՆ-ի նախագահի ինաուգուրացիոն ելույթում.

Գեղարվեստական տանատաբանական հասկացույթի խոսքային դրսևորման ձևերը Էդգար Պոի անհատական ոճում.

Կրկնության լեզվաբանաստեղծական արժեքը գեղարվեստական խոսքում (ամերիկյան բանաստեղծական նմուշների հիման վրա).

Պատկերավոր արտահայտչամիջոցների բազմաձայնական առկայացումը անգլերեն գեղարվեստական խոսքում (ֆրանսերենի զուգադրությամբ).

Հույզերի խոսքային և ոչ խոսքային դրսևորումները որպես լեզվաճանաչողական քննության առարկա (անգլերեն նյութի հիման վրա).

Բառակազմական միջոցների գործաբանական և ոճական արժեքը Շեքսպիրի պիեսներում.

Բառի ցուցայնության իմաստային և գործաբանական հայեցակերպերը (ժամանակակից անգլերենի նյութի հիման վրա).

Գեղարվեստական տեքստի լեզվաճանաչողական կաղապարների համարժեքությունը թարգմանության մեջ /Ս. Մոեմի ստեղծագործությունների փաստացի նյութի հիման վրա/.

Վանկը որպես հնչույթաբանական վերլուծության բաղադրիչ.

Գոյականական հիմքերով բաղադրությունները հայերենի և անգլերենի բառակազմական համակարգում.

Ամիր Փազվարիի դուբեյթիների լեզուն.

Աղվանից կաթողիկոս Տ. Եսայի Հասան-Ջալալյանցի «Պատմութիւն համառօտ Աղուանից երկրի» երկի և նամակների լեզուն.

Նմանակումը որպես իրականության լեզվական կաղապարման առաջնային փուլ.

Համադրական և վերլուծական բայերի համակարգային փոխառնչությունները ժամանակակից ֆրանսերենում.

Գունիմաստների լեզվական դրսևորումները ժամանակակից ֆրանսերենում.

Գնահատող ածականների արժութականությունը Ս. Մոյեմի ստեղծագործություններում.

Պատճառականության կարգի առկայացման բառաքերականական միջոցները ժամանակակից անգլերենում (դատաիրավական տեքստերի նյութի հիման վրա).

Հուզարտահայտչականությունը համացանցային հաղորդակցության մեջ (անգլերեն նյութի հիման վրա).

Տեսողական բայերի իմաստային արժութականության արտահայտչամիջոցները ժամանակակից անգլերենում.

Հետահայում և առաջահայում տեքստային կարգերի լեզվական դրսևորումները հուշագրության ժանրում (անգլերեն նյութի հիման վրա).

Հունա-հռոմեական ու աստվածաշնչյան լեզվաշերտերը Ջ. Գ. Բայրոնի ստեղծագործություններում և դրանց հայերեն թարգմանությունը.

Կերպի կարգի տիպաբանական առանձնահատկությունները գերմաներենում.

Աստվածաշնչյան կազմախոսական դարձվածքները և դրանց գեղարվեստական փոխակերպումները.

Հեղինակի մտադրությունը որպես տեքստաբանական քննության առարկա.

«Ընտանիք» գերհասկացույթը անգլիական, հայկական և իսպանական լեզվամշակույթներում.

Իմաստային ժխտման կարգը և դրա արտահայտման միջոցները ժամանակակից անգլերենում.

Խրախուսական դիսկուրսի գործաբանական-կառուցվածքային առանձնահատկությունները ժամանակակից անգլերենում.

Հարալեզվական միջոցների գործառությունը անգլերեն գեղարվեստական և գիտական տեքստերում.

Դարձվածակազմության զարգացման հիմնական միտումները ֆրանսերենում.

Անգլերեն պերսուազիվ հաղորդակցության լեզվագործաբանական հայեցակերպը (առցանց էլեկտրոնային խնդրագրում).

Ներիմաստի դրսևորումը երկխոսության մեջ (անգլերեն նյութի հիման վրա).

Անգլիական երգիծական խոսույթի գենդերային հայեցակերպը (լեզվական և հանրամշակութային դրսևորումներ).

Անգլերենի «բնակավայր» բառիմաստային խմբի լեզվաճանաչողական հայեցակերպն իսպաներենի և հայերենի զուգադրությամբ.

Անցողական բայերով խնդրազուրկ կառույցները անգլերենում (հայերենի զուգադրությամբ).

«Տուն» հասկացույթը գերմաներենում (հայերենի զուգադրությամբ).

Փաստարկման լեզվարտահայտչական միջոցները քաղաքական խոսույթում (ֆրանսերեն նյութի հիման վրա).

Հաց և ջուր հասկացույթների լեզվաճանաչողական հայեցակերպը անգլերենում՝ հայերենի զուգադրությամբ.

Ժամանակի քերականական կարգի տիպաբանական առանձնահատկությունները ժամանակակից գերմաներենում.

Քաղաքավարության լեզվաոճական արտահայտչամիջոցները ժամանակակից ֆրանսերենում (հայերենի զուգադրությամբ).

Բուսանուն պարունակող դարձվածային միավորների իմաատակառուցվածքային աոանձնահատկությունները անգլերենում (հայերենի և ռուսերենի զուգադրությամբ).

Կրոնաեկեղեցական բառապաշարը հայերենի բարբառներում.

Լեզվական տնտեսման խնդիրը անգլերեն գիտական խոսքում.

Հայ կրոնաեկեղեցական բառապաշարը և նրա պատմական զարգացումը.

Պատկերավոր արտահայտչամիջոցները գործաբանական ոճագիտության լույսի ներքո (անգլերենի նյութի հիման վրա).

Տեղանվանական հիմքերով հայկական ազգանուններ.

Ածականի և մակբայի խոսքիմասային փոխանցումները գրաբարում.

Դասական գրաբարի շարադասական կաղապարները.

Հայերենի և անգլերենի՝ սննդանուն պարունակող դարձվածքների զուգադրական ուսումնասիրություն.

Ժամանակի հոգելեզվաբանական հայեցակարգը.

Հայերենի իրանական փոխառությունները.

Ժխտման արտահայտության միջոցները ժամանակակից ֆրանսերենի երկխոսություններում.

Փոխակերպական կաղապարի կիրառությունը գեղարվեստական թարգմանության մեջ.

Անեկդոտի ժանրային և կառուցվածքային յուրահատկությունները (ամերիկյան անեկդոտների նյութի հիման վրա).

Պատճենումը որպես հայերենի տեխնիկական տերմինաբանության համալրման միջոց (ռուսերենի և հայերենի նյութի հիման վրա).

Սվեդիայի բարբառի Խտրբեկի խոսվածքը.

Դանտեի «Աստվածային կատակերգության» լեզվաոճական յուրահատկությունները հայերեն և անգլերեն թարգմանությունների զուգադրությամբ.

Վահան Տերյանի չափածոյի խոսքարվեստը.

Հայերենի և անգլերենի ժամանակային ձևերի զուգադրական վերլուծություն.

Խնդրանքի արտահայտման լեզվագործաբանական և հաղորդակցական յուրահատկությունները ժամանակակից անգլերենում.

Ոզմի բարբառը.

Ձայնդարձի ձևաբանական նշանակությունը գերմանական լեզվում.

Եվրոպական փոխառությունները միջին հայերենում.

Մշակութային պայմանավորվածություն ունեցող տարրերի կառավարումը ոչ մայրենի անգլերեն խոսքում.

Նույնականությունը որպես թարգմանաբանական խնդիր (ֆրանսիական արձակ և չափածո ստեղծագործությունների հայերեն թարգմանությունների հիման վրա).

Հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի գունանիշ բաղադրիչներով դարձվածքների զուգադրական ուսումնասիրություն.

Պարսկերենի և հայերենի բայական համակարգերի զուգադրական քննություն.

Ժամանակի բառիմաստային կարգի հոգելեզվաբանական դրսևորումները գերմաներենում և հայերենում.

Ածականի առկայացման իմաստագործառական առանձնահատկությունները անգլերենում.

Գոյականի թվի իմաստագործառական առանձնահատկությունները իտալերենում, հայերենում և անգլերենում.

Միջնադարյան արաբամուսուլմանական տեքստերի մետալեզվի առանձնահատկությունները՝ Ռասաիլ Իխուան աս-Սաֆա ժողովածուի օրինակի վրա.

Ռազմիկ Դավոյանի չափածոյի բառապաշարը.

Արդի հայ մամուլի լեզուն.

Նյութական խոսքի մասերի փոխանցումը սպասարկու բառերի հայերենում.

Պարսկաբանությունները ժամանակակից հայ գեղարվեստական գրականության լեզվում.

Իսպաներեն-հայերեն բառային զուգահեռները.

Եզնիկ Կողբացու «Եղծ աղանդոց» երկի լեզուն և ոճը.

Բառիմաստի փոխաբերացումը և փոխաբերական նշանակությունները ժամանակակից հայերենում (ըստ Էդ. Աղայանի «Արդի հայերենի բացատրական բառարանի» տվյալների).

Փոխաբերության լեազվաբանաստեղծական արժեքը գեղարվեստական գրականության մեջ (ժամանակակից անգլիական գեղարվեստական արձակի փաստական նյութի հիման վրա).

Պատմականություն հաղորդող լեզվական միջոցները Ստ. Զորյանի պատմավեպերում.

Ջորջ Գորդոն Բայրոնի հայերեն թարգմանությունների լեզուն.

Արցախի բանահյուսության լեզուն.

Գեղարվեստական թարգմանությունը որպես բնագրի իմաստաոճական յուրահատկությունների մեկնաբանում (գործաբանական մոտեցում է. Պոյի պատմվածքների հիման վրա).

Պայմանական ասույթների ներակա իմաստները ժամանակակից անգլերենում.

Ժամանակակից հայ արձակի լեզվի և ոճի հարցեր.

Բառաիմաստային փոխակերպումները բանաստեղծական տեքստում (ժամանակակից ֆրանսիական պոեզիայի նյութի հիման վրա).

Հովհաննես Թումանյանի քառյակների և նրանց ռուսերեն թարգմանական տարբերակների զուգադրական վերլուծություն.

Գերմաներենի անցյալի անորոշ դերբայի դրսևորումները և նրանց համարժեքները հայերենում (զուգադրական վերլուծություն).

Գրական արևելահայերենի և արևմտահայերենի հնչերանգային նկարագրություն (փորձառական-զուգադրական հետազոտություն).

Խորհրդային շրջանի հայոց լեզվի բացատրական բառարանները.

Հայերեն նոր բառերը /բառարանագրական նյութի հիման վրա/.

Ղարաբաղի բարբառի դարձվածները.

Անատոլիայի նորահայտ հայ բարբառները.

Ֆրանցիսկոս Ռիվոլայի «Հայերեն-լատիներեն բառարանը».

Կ. Մելիք-Շահնազարյանի (Տմբլաչի Խաչան) լեզուն.

Արմատական ածականների հոմանշությունը հայերենի բարբառներում.

Բառախաղի և փոխաբերության զուգադրական քննություն Շեքսպիրի ողբերգությունների թարգմանություններում («Մակբեթ»-ի և «Ռոմեո և Ջուլիետ»-ի նյութի հիման վրա).

Արդի հայերենի նորաբանությունների բառակազմական կաղապարները.

Ածականների խոսքիմասային փոխանցումով պայմանավորված մակբայացումը և համանունության խնդիրը ժամանակակից ֆրանսերենում.

Վասպուրականի տարածքի քմային ձայնավորները (համաժամանակյա և տարաժամանակյա քննություն).

Օտարազգի բառերի գործածությունը հայերեն պաշտոնական լեզվում.

Բառով, բառակապակցությամբ և նախադասությամբ արտահայտված որոշիչների և նրանց փոխակերպման քերականաոճական քննություն.

Ալեքսանդր Սերգեևիչ Պուշկինի բանաստեղծությունների հայերեն թարգմանությունների լեզուն.

Հայերենի փիլիսոփայական տերմինների իմաստային և կառուցվածքային քննություն.

Երկանդամ անվանական կառույցների իմաստաբանական և շարահյուսական առանձնահատկությունները գրական արաբերենում (կոնտրաստիվ հետազոտության փորձ՝ հայերենի նյութի ընդգրկմամբ).

Պարզ նախադասության կառուցվածքային առանձնահատկությունները գրաբարում.

Ապարանի տարածաշրջանի բարբառային և խոսվածքային տարբերակների քննություն.

Միջմշակութային կարծրատիպերի լեզվական դրսևորումները հայկական պոեզիայի ֆրանսերեն թարգմանություններում.

Գրաբարի հոլովական զուգաձևությունները և նրանց հետագա փոփոխությունները գրական հայերենում.

Բայի ժամանակի և գործողության կերպի ըմբռնումները արևելահայերենի քերականական աշխատություններում.

Սուբյեկտիվ գնահատողականության դրսևորումը «վերնագիր-ստեղծագործություն» փոխհարաբերության մեջ (անգլերեն նյութի հիման վրա).

Անգլալեզու գիտաֆանտաստիկ դիսկուրսի լեզվաոճական յուրահատկությունները բանականի և երևակայականի հարաբերակցության համատեքստում.

Հայերենի գործուն ածանցների արժույթը (կապակցելիությունը) ըստ ժամանակակից մամուլի.

Հունաբան դպրոցը և դասական հայերենը.

Պերճ Զեյթունցյանի դրամաների լեզուն.

Ոճագիտության և խոսքի մշակույթի հարցերը Հր. Աճառյանի ուսումնասիրություններում.

Զեղչման գործաբանական արժեքը գեղարվեստական խոսքում.

Հրամայական եղանակը հին հայերենում.

Հովհաննես Օձնեցու երկերի լեզուն.

Շարահյուսական կառույցներն Ակսել Բակունցի պատմվածքներում և նրանց ոճական արժեքը.

Հայ-ֆիննաուգրական լեզվական առնչություններ.

Զանգվածային լրատվության միջոցների լեզուն և ոճը /ըստ լրագրերի և հեռուստառադիոհաղորդումների/.

Չափ ու քանակ անվանող բառերի իմաստային դաշտը ժամանակակից հայերենում.

Խտացումը որպես թարգմանական փոխակերպում (Քաղաքական տեքստերի հիման վրա).

Պարթևերեն արձանագրությունների բառապաշարը.

Ճարտասանական միջոցների կիրառությունը Շեքսպիրի կատակերգությունների լեզվում և դրանց հայերեն թարգմանության համարժեքությունը.

Հ. Թումանյանը և հայ նոր գրական լեզվի հարցերը.

Խոսքային փոխներգործության ճանաչողական-գործաբանական հայեցակերպը անգլերենում.

Վահրամ Փափազյանի «Հետադարձ հայացք» հուշագրության լեզվաոճական առանձնահատկությունները.

Դերանվան համակարգը հայերենում և ֆրանսերենում (զուգադրական-տիպաբանական քննություն).

Մխիթար Սեբաստացու լեզվաբանական ժառանգությունը.

Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» երկի բառային նորաբանությունները.

Հայերեն մեքենագիտական և մեքենաշինական տերմինների իմաստաբանական-կառուցվածքային և գործառական վերլուծություն.

Հայոց տեղանունների բառակազմությունը.

Ֆրանսերեն-հայերեն բառային փոխազդեցությունները (տարաժամանակյա ուսումնասիրություն).

Գրականագիտական շարադրանքի գործառական-հաղորդակցական հայեցակերպը (անգլերենի փաստական նյութի հիման վրա).

Փավստոս Բուզանդի «Պամութիւն Հայոց» երկի լեզուն (բառապաշարային և քերականական իրողություններ).

Երկխոսության հաղորդակցական-գործաբանական վերլուծությունը Էռնեստ Հեմինգուեյի կարճ պատմվածքներում.

Աբիյանեի բարբառը.

Գոյականի բառաքերականական ներխոսքիմասային տեղաշարժերը հայերենում.

Աբադեի բարբառը.

Հույզերի կարգայնացումը հայերենի հուզանիշ բայական դարձվածքներում.

Պատմական ժամանակաշրջանի պատկերման լեզվաոճական համակարգը Հայկ Խաչատրյանի պատմավեպերում.

Արդի հայերենի կետադրության համակարգը.

Ժխտման արտահայտությունը հայերենում.

Սեռը և փոխառությունների սեռային իմաստի ընկալումը գերմաներենում և ռուսերենում՝ ստուգաբանական լուսաբանմամբ.

Շաղախի ենթաբարբառը Հադրութի ենթաբարբառի միջավայրում.

Գեղարվեստական խորհրդանիշը որպես հեղինակի անհատական ոճի բաղկացուցիչ տարր.

Գրական արևելահայերենի և արևմտահայերենի շարահյուսական համակարգերի զուգադրական քննություն.

Հարցական և հրամայական նախադասությունների իլլոկուտիվ գործառույթների առկայացումը անգլերենում.

Գրական արևելահայերենի և արևմտահայերենի շարահյուսական համակարգերի զուգադրական քննություն.

Անգլերենի պատճառական կառույցները (իմացաբանական-գործաբանական քննություն).

Անգլերենի քաղաքագիտական տերմինների իմաստակառուցվածքային առանձնահատկությունները և դրանց հայերեն համարժեքների խնդիրը.

Հայ-բասկյան լեզվական առնչությունների հարցը լեզվաբանության մեջ.

Շարահյուսական կապակցման միջոցները և նրանց ոճական արժեքը Պ. Զեյթունցյանի արձակում.

Ժամանակային հարաբերականության կարգը ժամանակակից անգլերենում իսպաներենի զուգադրությամբ.

Արևելահայերենի և արևմտահայերենի բառապաշարային առանձնահատկությունները (զուգադրական քննություն).

Կրկնասեռությունը հայերենում.

Դեղաբանական ու դեղագործական տերմինները ժամանակակից հայերենում.

Կենտրոնական Իրանի խոսվածքները (Իրանահայոց ժամանակակից լեզվավիճակը).

Տարածական ածականների իմաստային և բառակազմական առանձնահատկությունները ժամանակակից անգլերենում.

Անգլերենից նորագույն պատճենումներն ու ազատ թարգմանությունները ֆրանսերենում.

Հայերենի, իսպաներենի, անգլերենի բայի անդեմ ձևերի զուգադրական-տիպաբանական քննություն.

Ամբրոջիո Թեզեոյի հայագիտական ժառանգությունը.

Ժամանակակից հայերենի և գերմաներենի հոլովական համակարգերի զուգադրական քննություն.

Վայոց ձորի խոսվածքների լեզվաաշխարհագրական բնութագիրը.

Արդի հայերենի խոսակցական լեզվի բառապաշարը.

Ժամանակակից հայերենի անվանական վերլուծական բառակազմությունը.

Կինոգրախոսությունը որպես տեքստաբանական քննության առարկա (անգլերենի փաստական նյութի հիման վրա).

Արդի հայերենի իրավաբանական տերմինները.

Դիպվածաբանությունների իմաստակառուցվածքային առանձնահատկությունները (անգլալեզու տպագիր և առցանց լրագրերի նյութի հիման վրա).

Լեզվաբանական տերմինները ԺԴ-ԺԷ դդ. հայերեն ձեռագիր քերականական աշխատություններում.

Սիլվա Կապուտիկյանի հուշագրությունների լեզուն.

Անգլերեն գործարար նամակագրության լեզվաոճական առանձնահատկությունները.

Պարզ հաստատական նախադասության շարադասության հաղորդակցական հայեցակետը (անգլերենի նյութի հիման վրա՝ հայերենի զուգադրությամբ).

Բառիմաստի ներլեզվական զարգացումը (անգլերենի և հայերենի փոխառյալ բառերի հիման վրա).

Ժամանակակից դարի և պարսկերեն լեզուների բառային կազմերի համեմատական-համադրական քննություն.

Մեջբերվող խոսքը ժամանակակից հայոց լեզվում.

Սերգեյ Եսենինի չափածոյի հայերեն թարգմանությունների լեզուն.

Բեյլանի բարբառը.

Հրանտ Մաթևոսյանի արձակի պատկերավորման համակարգը.

Դարձվածները, նրանց տիպերն ու ոճական կիրառությունը Հովհաննես Թումանյանի ստեղծագործություններում.

Կենդանիների անուններով կազմված դարձվածները իսպաներենում և հայերենում, զուգադրական քննություն.

Աբիգ Ավագյանի արձակի լեզուն.

Անգլերենի ուսուցիչների լեզվամշակութային իրազեկության զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

«Բարեկամություն» և «Թշնամություն» հասկացույթների լեզվամշակութային առանձնահատկությունները ժամանակակից անգլերենում և հայերենում.

Ռուբեն Սևակի խոսքարվեստը.

Իսպանական հրաշապատում հեքիաթի ոճապատկերային համակարգը.

Անձի հատկանիշ արտահայտող դարձվածքները հայերենում, ռուսերենում և անգլերենում (զուգադրական քննություն).

Բարբառային իրողությունները Արցախի և Զանգեզուրի գրողների ստեղծագործություններում.

Բնության երևույթների անվանում պարունակող դարձվածային միավորները հայերենում, ռուսերենում և անգլերենում (զուգադրական քննություն).

Նորմը և կիրարկությունը ժամանակակից հայերենում (զանգվածային լրատվամիջոցների նյութերի հիման վրա).

Աստվածաշնչի հատկանվանաբանություն.

Հուզագնահատողական արտահայտությունները հայերենում և անգլերենում.

Քննադատման պերլոկուտիվ ազդեցության դրսևորումն անգլերեն գեղարվեստական դիսկուրսում.

Խորասանի բարբառը.

Մկրտիչ Սարգսյանի արձակի լեզուն և ոճը.

Քերականության տրամաբանական հիմքերը ըստ ալ-Ֆարաբիի (տիպաբանական ուսումնասիության փորձ).

Семантические и функциональные особенности широкозначных существительных в английском языке.

Диалект Лара.

Семантика и прагматика обобщенно-личных местоимений английского языка.

Структурно-семантические принципы организации романа А. Белого "Петербург".

Семантическая и прагматическая значимость категории вежливости в современном английском языке.

Синтактико-стилистические особенности текста психологического романа (на материале произведений В. Вулф и Дж. Хеллера).

Средства актуализации концептуальной метафоры в творчестве Дж. Фаулза.

Английский разговорный дискурс в свете теории слова и словосочетания.

Ջոյսյան բառադարձվածային միավորները և դրանց խորհրդանշանային իմաստավորումները («Դուբլինցիներ» և «Ուլիսես» երկերի նյութի հիման վրա).

Вербализация художественного танатологического концепта в идиостиле Эдгара По.

Семантические и фонетические изменения итальянских заимствований в английском языке.

Интертекстуальная соотнесенность как призма изучения сказочного нарратива (на материале викторианской сказки).

Время как приоритетный концепт в инаугурационной речи Президента США.

Способы оформления конструкций с чужой речью и особенности их фоностилистической и синтаксической организации в романе Дж. Джойса "Улисс".

Когнитивный аспект изучения английских глаголов передвижения (в сопоставлении с испанским).

Личность и творчество Н. Г. Чернышевского в армянской рецепции.

Лексико-семантические особенности юридической терминологии в аспекте современной лексикографии.

Комбинаторные свойства оценочных прилагательных в произведениях С. Моэма.

Языковые особенности армянской русскоязычной прессы.

«Նախանձ» իմաստային դաշտը հայերենում և անգլերենում և դրա միավորների թարգմանական առանձնահատկությունները.

Лексико-семантические и структурные особенности английских ойконимов (в сравнении с армянским).

Ռուսերենի սոմատիկ դարձվածքների լեզվամշակութային և իմաստակառուցվածքային ոլորտների ուսումնասիրությունը հայերենի զուգադրությամբ.

Գոյականի ձևաբանական զուգաձևությունները հին հայերենում.

Ժամանակակից ադրբեջանալեզու մամուլի բառապաշարային առանձնահատկությունները հայերենի համեմատությամբ.

Գրական արաբերենը գլոբալացման դարաշրջանում. լեզվական քաղաքականության հիմնախնդիրները տիպաբանական տեսանկյունից.

Համադանի և Ֆարսի ֆահլավիյաթը.

Способы выражения семантической валентности глаголов зрения в современном английском языке.

Язык и языковая среда пуштунских мигрантов на Северных территориях Пакистана.

Способы выражения компаративности в русском языке.

Интернациональная модальность различных газетно-журнальных жанров.

Տնտեսական իրադարձության լեզվաճանաչողական մոդելավորումը.

Նիկողայոս Ադոնցի լեզվաբանական ժառանգությունը.

Գրական երազը որպես պատումային և լեզվաոճական հնար անգլալեզու մանկագրության մեջ.

Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն.

«Ազատություն» հասկացույթի հեղինակային հայեցակերպի լեզվականացումը միջտեքստային տիրույթում.

Ժամանակակից վավերագրական և գեղարվեստական կինոյի ծրագրավորման և ձևաչափի առանձնահատկությունները Հայաստանի հեռուստաընկերությունների եթերում.

Վաֆսի բարբառը.

«Շահնամե»-ի բառապաշարի քննություն.

Համացանցային դիսկուրսի լեզվական և արտալեզվական յուրահատկությունները (անգլերեն փաստական նյութի հիման վրա).

Ամերիկյան սոցիալական տպագիր գովազդի լեզվագործաբանական առանձնահատկությունները.

Անգլալեզու օրորոցային տեքստի լեզվաբանագիտական քննություն.

Интегративная модель анализа аргументативного политического дискурса.

Основные структурные особенности семантического поля "Удивление" в русском языке.

Փոխաբերությունը որպես տերմինաստեղծ միջոց բժշկագիտական տեքստերում.

Գիտակցության հոսքի խոսքայնացման եղանակները գեղարվեստական տեքստում (Ուիլյամ Ֆոլքների «Շառաչ և ցասում» և «Երբ ես մեռնում էի» վեպերի հիման վրա).

Когнитивные отношения в словообразовании (на материале непроизводных глаголов английского языка в сопоставлении с армянским и русским).

Структурно-семантические особенности аппозитивных конструкций в современном английском языке.

Язык арабского художественного перевода (проблема адекватности и эквивалентности лексических и фразеологических единиц).

Концепция семьи в творчестве Ф. М. Достоевского в социально-историческом контексте эпохи.

Статив в немецком языке.

Логико-синтаксический анализ сложных предложений с условными отношениями в русском языке.

Конситуативная обусловленность значения высказывания в русском языке (на материале фразеосхем).

Новые слова в современном русском литературном языке и их лексико-грамматическая характеристика (на материале прессы г. Москвы).

Трансцендентные сверхконцепты в лингвокультурном аспекте (на материале английского языка в сопоставлении с армянским).

Лингвокультурологический аспект английской фразеологии как переводческая проблема (на материале произведений Дж. Голсуорси и их переводов на русский и армянский языки).

Автоматическая обработка текста при машинном переводе. Система и ресурсы.

Интерференция согласных в русской речи армян.

Имя прилагательное в системе номинации (словообразовательный аспект).

Этнолингвистические особенности слов-цветообозначений в современном английском языке (в сопоставлении с армянским и русским).

Родовые оппозиции имени существительных в современном русском литературном языке.

Функционально-грамматические средства выражения категории определенности/неопределенности (на материале неопределенных и определенных местоимений).

Однокоренные слова в двуязычном словаре (на материале армяно-русских и русско-армянских словарей).

Структурно-семантический анализ русской терминологии (на материале терминов психологии).

Когнитивно-функциональная специфика глаголов физического действия в русском языке (в сопоставлении с армянским).

Феномен У. Сарояна в контексте межкультурного дискурса (к проблеме изучения лингвокогнитивной структуры художественного текста).

Текстообразующая функция эффекта "обманутого ожидания" в детективном жанре (на материале произведений английских писателей).

Анализ структурно-семантических особенностей соматических фразеологических единиц испанского языка (в сопоставлении с армянским и русским).

Типология смысловой организации слова.

Условия выражения субъекта действия пассивных конструкций в современном английском языке.

Смысловая организация именного класса слов в русском языке.

Соотношение длительности и интенсивности ударных и безударных гласных современного армянского языка /в зависимости от длины слова/.

Лексические средства выражения понятия передвижения в современном английском языке.

10-րդ դարի հայ պատմագրության լեզուն.

Բարձր Հայքի Բաբերդ, Սպեր, Դերջան գավառների տեղանունները 16-րդ դարի Օսմանյան թահրիր դավթարներում.

17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական քննություն.

Հայ բառարանագրությունը 18-րդ դարում.

Լեզվաբանական տերմինները «Հանդէս ամսօրեայ»-ում (1887-1900թթ.).

Հայերենի երաժշտական տերմինները 19-20-րդ դարերում.

«Խոսակցական եբրայերենի վերակենդանացման հանրալեզվաբանական ուսումնասիրությունը» (19-րդ դարի վերջ 20-րդ դարի սկիզբ).

Իրադարձությունը և դրա իմաստաշարահյուսական արտապատկերումը քաղաքական խոսույթում (1915թ. իրադարձությունների վերաբերյալ ԱՄՆ պաշտոնական խոսույթի հիման վրա).

1960-2000թթ. բառապաշարային նորաբանությունները ֆրանսերենում և դրանց հայերեն համարժեքների խնդիրը.

Կանխենթադրույթի տեսությունները 1970-90-ական թվականների անգլո-ամերիկյան լեզվաբանության մեջ.

Մտաշահարկման լեզվագործաբանական առանձնահատկությունների պահպանման խնդիրը Ջ. Օրուելի «1984» վեպի հայերեն թարգմանվածքում.

Английские заимствования в современном русском языке (1990-2000 годы).

Խնդրային ստորադաս բաղադրիչով բարդ նախադասությունները 20-րդ դարի 50-60-ական թվականների հայ գեղարվեստական արձակում.

Արցախի բանաստեղծական արվեստի լեզվաոճական ուսումնասիրություն (20-րդ դարի 80-90-ական թթ.).

Արդի արևելահայերենի նորաբանությունների իմաստային և կառուցվածքային առանձնահատկությունները (20-րդ դարի 90-ական թվականներից ի վեր).

Բառային անհատական նորաբանությունները 20-րդ դարի արևելահայ չափածոյում.

Գրաբարի նախդիրները և նրանց գործածությունը հայ մատենագիտությունում (5-11-րդ դարեր).

Հրեական քերականական ուսմունքի կայացումն ու զարգացումը 9-13-րդ դարերում արաբահրեական առնչությունների համատեքստում.

Նորաբանությունները 90-ական թվականների հայ մամուլում.

Նախադասության լրացական անդամների գործառական առանձնահատկություններն արաբական լեզվաբանական ավանդույթում (քերականական AN-NAHW տեսության համատեքստում).

Ժամանակակից հայերենի շարադասության ձևային նկարագրություն (UNL միջավայրում).

Ցեղանունները հայ պատմագրության մեջ (V- XII դդ.).

Արաբական և պարսկական փոխառությունները XIII դարի հայ բժշկարաններում.

XIV-XV դարերի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանների լեզուն.

Ձևական քերականությունը լեզվաբանության մեջ (XIX դարի վերջին և XX դարի սկզբին).

Հայոց լեզվի բառաիմաստային համակարգը և նրա առնչությունը ֆրանսերենի հետ XIX դարում.

Преемственность русского классицизма в литературе XIX-начала XX веков.

Русские слова в произведениях о России французских авторов XVI-XVII вв.

Язык текстов литературных произведений агиографического жанра XVI-XVII вв. традиция и новизна (на материале "Жития Михаила Клопского" Тучковской редакции, "Жития Юлиании Лазаревской", "Жития Епифания", "Жития протопопа Аввакума".

Местоимения в старорусских памятниках XVII века.

Անգլերենում ֆրանսերենից փոխառված բառերի յուրացման ընթացքը XVII-XVIII դարերում (բառարանային լեզվանյութի հիման վրա).

Վենետիկի Մխիթարյանները և աշխարհաբարի հարցերը. XVIII-XIX դդ. 40-ական թվականներ.

Հարանունները XX դարի հայ պոեզիայում.

Անգլերենի 's-ով և of-ով կառույցների իմաստաբանական վերլուծություն (հայերենի և իսպաներենի զուգադրությամբ).

This list was generated on Tue May 21 04:49:36 2024 UTC.