Items where Subject is "Law"

Jump to: Thesis
Number of items at this level: 506.

Thesis

Մինչդատական վարույթի նկատմամբ նախնական դատական վերահսկողության հիմնահարցերը ՀՀ քրեական դատավարությունում.

Институт общей собственности в гражданском праве РА (современное состояние и тенденции развития).

Правовое регулирование предпринимательской деятельности на рынке медицинских услуг в Республике Армения.

Проблемы гражданско-правовой защиты авторских и смежных прав на музыкальные произведения в Республике Армения.

Ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների թերությունների հետևանքով պատճառված վնասի հատուցման հիմնախնդիրները ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ.

Կեղծ և շինծու գործարքների անվավերության տեսական և գործնական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Իրավունքի գլոբալացումն արդի ժամանակաշրջանում (տեսական-իրավական վերլուծություն).

Պետությունն ազգային անվտանգության համակարգային կառուցվածքում (տեսաիրավական վերլուծություն).

Պետական ֆինանսական վերահսկողություն իրականացնող մարմինների իրավական կարգավիճակի առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Проблемы международного-правового регулирования трансграничных водных ресурсов.

Անձի անվտանգության քրեաիրավական պաշտպանության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Уголовно-правовое значение поощрительных норм в борьбе со взяточничеством (сравнительно-правовой анализ).

Անչափահասների նկատմամբ կատարվող բռնի սեռական հանցագործությունների քրեաիրավական բնութագիրը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Պետական գնումների իրավական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Հանրաքվեի որպես անմիջական ժողովրդավարության ինստիտուտի բարելավման արդի հիմնահարցերը.

Պենիտենցիար հանցավորությունը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Արբիտրաժային վճիռների վիճարկման վարույթի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ցեղասպանության և մարդկայնության դեմ ուղղված այլ հանցագործությունների ժխտումը և խոսքի ազատության իրավունքի սահմանափակումը. միջազգային-իրավական ասպեկտներ.

ՀՀ թվային տնտեսության ռազմավարական զարգացման մոդելները.

Ինքնիշխանությունը որպես պետաիրավական ինստիտուտ (պատմատեսական վերլուծություն).

Պարտատոմսերի շրջանառության իրավական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Տնտեսական ընկերությունների կողմից խոշոր և շահագրգռվածությամբ գործարքների կնքման առանձնահատկությունները.

Վարչարարությամբ պատճառված վնասի հատուցումը.

ՀՀ տնտեսության ագրարային ոլորտի կազմակերպությունների ներդրումային գործունեության պետական աջակցության կատարելագործումը.

Մարմնավաճառության հետ կապված քրեաիրավական և կրիմինալոգիական հիմնահարցեր.

Արդարադատության խորհրդի կազմավորման և գործունեության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում (իրավահամեմատական վերլուծություն).

Փախստականների սահմանադրաիրավական կարգավիճակի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Կրթության իրավունքի միջազգային իրավական կարգավորումը և ազգային իմպլեմենտացիայի հիմնախնդիրները (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով).

Ռուսաստանի Դաշնությունում և Հայաստանի Հանրապետությունում անհատ ձեռնարկատիրոջ ինստիտուտի իրավական խնդիրները.

Մարդու իրավունքների իրավական կարգավորման զարգացումը Հայաստանի երեք Հանրապետություններում.

Խաբեության կամ վստահությունը չարաշահելու եղանակով գույքային վնաս պատճառելու համար քրեական պատասխանատվության հիմնախնդիրները.

Արհմիությունների իրավական կարգավիճակն ու գործունեության հիմնական ուղղությունների իրավական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում և Եվրոպական Միությունում.

Խարդախությունների դեմ պայքարի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Ապացուցման միջոցների հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարությունում.

Նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով վերջնական դատավարական որոշումների վերանայման հիմնահարցերը ՀՀ քրեական դատավարությունում.

Հակամրցակցային համաձայնությունների կարգավորման իրավական հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Եվրոպական Միության գործունեության իրավական հիմքերը Հարավային Կովկասում խաղաղության և կայունության հաստատման գործում.

Ինքնապաշտպանությունը միջազգային իրավունքում. արդի խնդիրները և զարգացման հեռանկարները.

Ճանաչման ինստիտուտի միջազգային-իրավական հիմնահարցեր.

Պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը ըստ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի. առկա վիճակը, հիմնախնդիրները, կատարելագործման ուղիները.

Օտարերկրյա դատարանների քաղաքացիական գործերով կայացված դատական ակտերի ճանաչումը և կատարումը ՀՀ-ում.

Օրենսդրական նախաձեռնության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Բռնությամբ կատարվող հանցագործությունները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Գյուտը որպես քաղաքացիական իրավունքի օբյեկտ.

Ազգային ժողովի պատգամավորի կարգավիճակի իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Խուլիգանության քրեաիրավական և կրիմինալոգիական հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Իրավունքի գերակայության սկզբունքը արդի իրավական համակարգի խորապատկերում.

Վարչական մարմինների փոխօգնության ինստիտուտի կատարելագործման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Նոր երևան եկած հանգամանքներով դատական ակտերի վերանայման վարույթը քաղաքացիական դատավարությունում.

Աշխատող միգրանտների աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ավազակության քրեաիրավական և կրիմինալոգիական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Համակենտրոնացման իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները Եվրոպական Միությունում.

Հանցանք կատարած անձին բռնելիս վնաս պատճառելը. արդի վիճակը և զարգացման հեռանկարները.

Իրավունքի կենսագործման տեսագործնական հիմնախնդիրները.

Սահմանադրական դատարանի որոշումների տեղը ՀՀ իրավական համակարգում և դրանց դերը սահմանադրության կայունության ապահովման գործում.

Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության Սահմանադրությունը (տեսական-իրավական վերլուծություն).

Ընտրական համակարգի ձևավորման և զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Իրավաբանական անձինք` որպես վարչական պատասխանատվության սուբյեկտ.

Պետական գաղտնիքի իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Տնօրինչականության սկզբունքը և տնօրինչական գործողությունները քաղաքացիական դատավարությունում.

Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը որպես քաղաքացիական իրավունքի սուբյեկտ.

Վերաքննիչ դատարանի լիազորությունների հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում.

Վճռաբեկությունը որպես դատական ակտերի վերանայման ձև ՀՀ քրեական դատավարությունում.

Դատական իշխանությունը և դրա իրականացման տեսա-իրավական հիմքերը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Պարտապանի գույքի վրա բռնագանձում տարածելը` որպես դատական ակտերի հարկադիր կատարման միջոց.

Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների և ազատությունների սահմանափակման հիմնախնդիրները.

Ինքնորոշման իրավունքի արդի հիմնահարցերը միջազգային իրավունքում.

Վերաքննության կարգով դատական ակտերի վերանայման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարությունում.

Դատական քննության ընթացքում մեղադրանքը փոխելու տեսական և գործնական հիմնախնդիրները.

Բռնությունը որպես սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունների եղանակ. քրեաիրավական և կրիմինալոգիական հիմնախնդիրներ.

Ոստիկանությունում ծառայության կազակերպաիրավական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետութունում.

Մարդու բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու սահմանադրական իրավունքի իրացման ներպետական իրավական հիմնախնդիրները.

Հանցանք կատարած անձանց հանձնելու քրեաիրավական կարգավորումը.

Եվրոպական միության անդամակցության իրավական հիմքերը և չափանիշները.

Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում իրավունքների պաշտպանության արդի հիմնախնդիրները.

Մարմնավաճառության հետ կապված քրեաիրավական և կրիմինալոգիական հիմնահարցեր.

Իրավունքի սոցիոլոգիական դպրոցի ձևավորման և զարգացման հիմնախնդիրները (պատմատեսական վերլուծություն).

Հայաստանի Հանրապետությունում էկոլոգիական ապահովագրության ինստիտուտի ներդրման իրավական ասպեկտները.

Կառավարման ձևի կատարելագործման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետոիթյունում.

ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի դերակատարությունը միջազգային իրավաստեղծման գործընթացում.

Հեղինակի անձնական ոչ գույքային իրավունքների իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները (համեմատական-իրավական վերլուծություն).

Ռազմական գործողություններ վարելու նոր միջոցների կիրառության միջազգային-իրավական կարգավորման որոշ հիմնահարցեր.

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների ապահովումը ՀՀ-ում.

Միջազգային քրեական դատարանների արդարադատական գործունեության առանձնահատկությունները և դրանց ակտերի նախադեպային նշանակությունը.

Անձի արժանապատվության պաշտպանության սահմանադրաիրավական երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Գործը դատաքննության նախապատրաստելը որպես քաղաքացիական դատավարության փուլ.

Տնօրինչականության սկզբունքը և տնօրինչական գործողությունները քաղաքացիական դատավարությունում.

Թմրամոլության դեմ պայքարի քրեաիրավական և քրեաբանական հիմնախնդիրները (իրավահամեմատական վերլուծություն).

Գովազդային գործունեությունը որպես գործարարական գործունեության տեսակ Հայաստանի Հանրապետւոթյունում.

Բժշկական ապահովագրության իրավական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Վճռաբեկությունը որպես դատական ակտերի վերանայման ձև ՀՀ քրեական դատավարությունում.

Հանրաքվեն որպես ժողովրդաիշխանության իրացման ձև Հայաստանի Հանրապետությունում.

Մաքսային հսկողության իրավական հիմքերը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Իրավունքի գործառույթները ժողովրդավարական իրավական պետությունում. տեսական-իրավական վերլուծություն.

Հայաստանի Հանրապետության քրեաիրավական քաղաքականությունն ազգային անվտանգության ոլորտում.

Обычай в современном международном праве.

Կալանքը որպես պատժատեսակ ըստ Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության քրեական օրենսդրության.

Դրական իրավունքի օբյեկտիվության հիմնախնդիրները.

Պետական, քաղաքական կամ հասարակական գործչի սպանության քրեիրավական բնութագիրը և որակական առանձնահատկությունները.

Քաղաքացիական հասարակության իրավական հիմունքները և ինստիտուցիոնալ համակարգի տեսական-իրավական հիմնախնդիրները (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով).

Իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման սահմանադրաիրավական երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման սահմանադրաիրավական երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Կորպորատիվ տիպի իրավաբանական անձանց վերակազմակերպման իրավական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ (տնտեսական ընկերությունների օրինակով).

Գործադիր իշխանության նկատմամբ ՀՀ ազգային ժողովի վերահսկողության սահմանադրական հիմքերը.

Գործարար շրջանառությունում էլեկտրոնային ձևով կնքվող գործարքների իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները (իրավահամեմատական վերլուծություն).

Հարկային քաղաքականության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգի արդիականացման պայմաններում (սահմանադրաիրավական վերլուծություն).

Վարչական մարմինների հայեցողական լիազորությունների սահմանները.

Проблемы имущественной ответственности медицинских организаций в Республике Армения.

Проблемы реализации уголовной ответственности за групповые преступления.

Հանրային սեփականության քաղաքացիաիրավական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Процессуальные особенности при рассмотрении дел о защите права на интеллектуальную собственность (сравнительно-правовой анализ).

Անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու օրինականության և հիմնավորվածության ապահովման հիմնախնդիրները.

Զինվորական ենթակայության կարգի և զինծառայողների կանոնագրքային փոխհարաբերությունների դեմ ուղղված հանցագործությունների քրեաիրավական և կրիմինալոգիական հիմնախնդիրները.

Մարդու էկոլոգիական իրավունքները և դրանց երաշխավորման միջազգային իրավական գործիքակազմը.

Իրավաբանական պատասխանատվությունը ազգային իրավական համակարգում.

Արդարության կատեգորիայի ձևավորման և զարգացման հիմնախնդիրը իրավաքաղաքական մտքի պատմության համատեքստում.

Դատական իրավաստեղծ գործունեության հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում (տեսական և կիրառական վերլուծություն).

Դատավճռի որպես արդարադատության իրականացման ակտի հիմնախնդիրները ՀՀ քրեական դատավարությունում.

Վաղեմության ժամկետները քրեական իրավունքում.

Կառավարման կիսանախագահական ձևը Հայաստանի Հանրապետությունում (սահմանադրական մոդել և իրականություն).

Սոցիալական պետության էությունը և հայեցակարգային մոտեցումների էվոլյուցիան արդի դարաշրջանում.

Դատական իշխանությունը որպես սոցիալ-իրավական ինստիտուտ (համատեսական վերլուծություն).

Գործադուլի իրավական կարգավորման խնդիրները (իրավահամեմատական վերլուծություն ՀՀ օրենսդրության հիման վրա).

Անզգուշությամբ մահ պատճառելու քրեաիրավական և կրիմինալոգիական հիմնախնդիրները (իրավահամեմատական վերլուծություն).

Առևտրային և այլ կազմակերպություններում ծառայության շահերի դեմ ուղղված հանցագործությունները. քրեաիրավական հետազոտություն.

Հանցագործության և պատժի հիմնահարցերը մուսուլմանական իրավական համակարգում (Իրանի Իսլամական Հանրապետության օրինակով).

Զինվորաքաղաքացիական հարաբերությունների և զինված ուժերի քաղաքացիական-ժողովրդավարական վերահսկողության հիմնախնդիրները.

Հայաստանում դատական իշխանության զարգացման տեսական և մեթոդաբանական հիմնախնդիրները (պատմատեսական և իրավական վերլուծություն).

Հարկային հանցագործությունների քրեաիրավական և կրիմինալոգիական հիմնախնդիրները ըստ ՀՀ և ՌԴ օրենսդրության.

Վարույթին մասնակցությունը բացառող հանգամանքների քրեադատավարական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Դրական իրավունքի օբյեկտիվության հիմնախնդիրները.

Վճռաբեկ վարույթի հիմնախնդիրները ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում.

Քաղաքացիաիրավական վեճերի քննության այլընտրանքային եղանակները.

Բացերը իրավունքում և դրանց լրացման իրավաբանական եղանակները (միջոցները), համեմատական վերլուծություն.

Մաքսանենգության կրիմինալոգիական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Պետական իշխանության հանրային իրավական պատասխանատվությունը ժամանակակից իրավունքում և դրա կենսագործման հիմնախնդիրները.

Պետական իշխանության բաժանման և հավասարակշռման սկզբունքի ապահովման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Անչափահասների հանցավորության կրիմինալոգիական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Քրեական պատժի նպատակների իրագործման հիմնախնդիրները (իրավահամեմատական վերլուծություն).

Անչափահասների հանցավորության դեմ պայքարի հիմնախնդիրներն Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում (քրեաիրավական և կրիմինալոգիական վերլուծություն).

Многообразие и особенности современных правовых систем в условиях глобализации и правовой унификации (теоретико-правовой анализ.

Проблемы развития состязательного судопроизводства в современный период (теоретическое и правоприменительное исследование).

Права человека в Армении: проблемы теории и истории.

Институт финансового уполномоченного в Российской Федерации и зарубежных странах (сравнительно-правовой анализ).

Իրավական ռեժիմի ինստիտուտը ազգային իրավական համակարգում. տեսական-իրավական վերլուծություն.

Հանցագործությունների ռեցիդիվի դեպքում պատիժ նշանակելու հիմնախնդիրները.

Судебный прецедент в правовых системах постсоветских государств (проблемы теории и практики).

Проблемы охраны интересов семьи уголовно-правовыми средствами.

Преступления, совершаемые иностранцами в России.

Классические концепции правопонимания и современные парадигмы: проблемы методологии и теории.

Правовые проблемы института индивидуального предпринимательства в Российской Федерации и Республике Армения.

Проблемы типологии восприятия права в условиях правовой глобализации.

Методологические, историко-философские и теоретико-правовые аспекты прав человека.

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим как институт уголовного права.

Проблемы уголовной ответственности за мошенничество (сравнительно-правовое исследование).

Проблемы ошибки в уголовном праве (сравнительно-правовое исследование).

Актуальные проблемы теории и практики юридической ответственности.

Насильственная преступность в Республике Армения.

Самооборона в международном праве: современные проблемы и перспективы развития.

Реалистическая концепция права и проблемы судебного правотворчества.

Правовые отношения в сфере реализации международного частного права (сравнительно-правовое исследование).

Гражданско-правовое регулирование информации.

Շորթման համար քրեական պատասխանատվության հիմնախնդիրները.

Իսրայելի իրավական համակարգի կրոնական և սահմանադրական հիմքերը.

Право, как социально-исторический феномен: теоретико-юридический анализ.

Некоторые вопросы международно-правового регулирования применения новых средств ведения военных действий.

Некоторые проблемы правопреемства государств в отношении международно-правовой ответственности.

Проблемы правового статуса кассационного суда РА (историко-правовой и теоретико-практический анализ).

Հայաստանի Հանրապետության որպես աշխարհիկ պետության սահմանադրաիրավական բնութագիրը. տեսական-իրավական վերլուծություն.

Լեգիտիմությունը որպես իրավունքի որակական հատկանիշ.

Պետությունների տիպաբանության պատմատեսական և մեթոդաբանական ասպեկտները.

Իրավունքի սկզբունքների դերը ՀՀ իրավական համակարգում. պրակտիկ և տեսական վերլուծություն.

Բլանկետային դիսպոզիցիաներով կոռուպցիոն հանցագործույթունների որակման առանձնահատկությունները (իրավահամեմատական վերլուծություն).

Проблемы правоприменительной практики за корыстные преступления против государственной власти (сравнительно-правовое исследование).

Правовые проблемы реализации принципа недопустимости злоупотребления правом в гражданских правоотношениях.

Гражданско-правовая защита товарного знака в Республике Армения.

Ոչ առևտրային կազմակերպությունները՝ որպես քաղաքացիական իրավունքի սուբյեկտ.

Գույքի կամավոր ապահովագրության իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Изменения обстоятельств и их последствия для договорных правоотношений.

Проблемы правового регулирования личных неимущественных прав автора (сравнительно-правовой анализ).

Рекламная деятельность как вид предпринимательской деятельности в Республике Армения.

Проблемы реализации уголовного правосудия в суде апелляционной инстанции (сравнительно-правовое исследование).

Доступность правосудия в гражданском процессе Республики Армения и законодательные гарантии ее реализации.

Уголовно-правовая политика Республики Армения в сфере национальной безопасности.

Отрицание геноцида и других преступлений против человечности и ограничение права на свободу слова: международно-правовые аспекты.

Պատվի, արժանապատվության և գործարար համբավի քաղաքացիաիրավական պաշտպանությունը.

Հանրային ծառայության տեսա-գործնական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Նորմատիվ իրավական ակտերի աստիճանակարգության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. տեսական-իրավական վերլուծություն.

Актуальные проблемы совершенствования частного права в Армении.

Проблемы уголовной ответственности за убийство, совершенное и состоянии сильного душевного волнения (аффекта).

Организация и юрисдикция суда ЕС: проблемы взаимодействия с европейским судом по правам человека.

Система органов местного самоуправления в Республике Армения.

Проблемы уголовной ответственности за составные преступления (сравнительно-правовое исследование).

Правовое воспитание: понятие, формы, методы, пути совершенствования.

Пробелы в праве и проблемы их устранения (теоретико-практический анализ).

Взаимоотношения Конституционного суда РА с другими государственными органами.

Соотношение законности и правопорядка и проблемы их обеспечения.

Эволюционные тенденции конституционного порядка ЕС: институционное измерение.

Уголовная ответственность за убийство при превышении пределов необходимой обороны: теория и практика правового регулирования.

Проблемы преступности в Республике Армения в переходный период.

Проблемы отграничения убийства от иных преступлений, сопряженных с причинением смерти потерпевшему.

Актуальные проблемы международно-правового регулирования территориальных споров.

Проблемы квалификации и дифференциации преступлений по признакам субъекта.

Проблемы законодательного процесса в Республике Армения.

Некоторые теоретические проблемы государственной власти.

Проблемы квалификации убийства с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженного с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера.

Проблемы международной правосубъектности Республики Армения.

Проблемы борьбы с отмыванием доходов приобретенных назаконным путем (сравнительно-правовое исследование).

Уголовно-процессуальные гарантии права на справедливое судебное разбирательство.

Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճիռները և դրանց կատարման առանձնահատկությունները.

Проблемы конституционно-правовой ответственности президента РФ и РА (сравнительно-правовой анализ).

Роль европейских судебных учреждений в защите прав человека.

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод в национальном праве Республики Армения (конституционно-правовое исследование).

Особенности толкования правовых актов высшими судебными инстанциями.

Основания международно-правовой ответственности государств за совершение преступления геноцида.

Защита прав человека при немеждународных вооруженных конфликтах.

Международно-правовая ответственность за международные преступления.

Проблемы соучастия.

Гражданско-правовое регулирование лизинга (на материалах РА).

Особенности международно-правового признания государств возникших в результате национально-освободительных движений.

Методика расследования уголовных дел о терроризме (о материалам СНБ РА).

Судебная система Европейского Союза: проблемы разграничения юрисдикции.

Проблемы правового регулирования интеллектуальной собственности (авторское право и смежные права).

Верховный Совет Республики Армения.

Проблемы ограниченной вменяемости.

ԵԱՀԿ-ն որպես միջազգային հակամարտությունների խաղաղ կարգավորման գործիք, իրավական հիմնահարցերը և հակասությունները.

Пути усовершенствования средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов рук.

Правовые проблемы института обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств в РФ И РА ( сравнительно-правовой анализ ).

Конституционное регулирование прав собственности и экономической деятельности: опыт Армении и ряда зарубежных стран.

Товарные биржи как субъекты предпринимательских отношений.

Правовое регулирование обращения акций на рынке ценных бумаг.

Расследование дела в системе уголовно-процессуальных функций (сравнительно-правовой анализ).

Независимость судей в Республике Армения: судоустройственные и уголовно-процессуальные гарантии.

Փաստաբանության կազմավորման և գործունեության հիմնախնդիրները իրավական պետության ձևավորման պայմաններում.

Федерация как форма национально-государственного устройства.

Лишение свободы и актуальные проблемы его исполнения в Республике Армения.

Терроризм как международное преступление.

Особенности молодежной преступности в регионах Грузии и ее предотвращение.

Шариат и проблемы защиты детей в правовой системе Исламской Республики Иран (теоретико-правовой анализ).

Доведение до самоубийства как состав деяния.

Проблемы разработки единой теории борьбы с преступностью в Республике Армения (историко-теоретический анализ).

Полномочия ООН в области поощрения демократии.

Уголовно-правовое регулирование ответственности за терроризм: состояние, проблемы, перспективы.

Հայաստանի Երրորդ Հանրապետության պետական կառավարման ձևի զարգացման հիմնախնդիրները.

Պետության կառավարման ձևի արդի հիմնախնդիրները ազգային անվտանգության համատեքստում.

Անձի պատշաճ վարչարարության իրավունքը' սահմանադրաիրավական կարգավորումների համատեքստում.

Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի Հարապետության անդամակցության հիմնախնդիրները. սահմանադրաիրավական հետազոտություն.

Բժշկական գաղտնիքի քրեաիրավական պաշտպանությունը.

Էլեկտրոնային փաստաթղթի ձեռքբերման, ստուգման և գնահատման հիմնախնդիրները ՀՀ քրեադատավարական ապացուցման գործընթացում.

Դատական նախադեպը որպես իրավունքի աղբյուր, պատմատեսական և իրավական վերլուծություն.

Սահմանադրությունը ազգային օրենսդրության համակարգում. տեսական-իրավական վերլուծություն.

Մարդու իրավունքների վարչաիրավական պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Իրանի Իսլամական Հանրապետության իրավական համակարգը.

Անչափահասների գործերով վարույթի իրավական և տեսական հիմքերի զարգացումը ՀՀ քրեական դատավարության մինչդատական վարույթում.

ԼՂՀ Սահմանադրության արժեբանական առանձնահատկությունները և սահմանադրականության հետագա զարգացման հիմնախնդիրները.

Կրոնական կազմակերպությունների սահմանադրաիրավական կարգավիճակի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Հատուկ վարույթները վարչական դատավարությունում.

Սեղմացնող հանգամանքներում կատարված սպանություններ.

Տուժողի հետ հաշտվելու հիմքով քրեական պատասխանատվությունից ազատելու տեսական և գործնական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Իրավական կարգավորումը, նրա կառուցակարգը, նպատակը և զարգացման հեռանկարները.

Սահմանադրական դատարանի որոշումների սահմանադրաիրավական բնույթը և կատարման ապահովման հիմնախնդիրները.

Սեփականության դեմ ուղղված շահադիտական-բռնի հանցագործությունների որակման հիմնախնդիրները.

Տարածքային կառավարումը Հայաստանի Հանրապետությունում /ձևավորման և զարգացման հիմնահարցեր/.

Պառլամենտական հանձնաժողովների իրավական կարգավիճակը (իրավահամեմատական վերլուծություն Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի օրինակով).

Եվրոպական միության վերպետական մարմինների և Եվրոպական միության անդամ պետությունների իրավասությունների հարաբերակցությունը քրեաիրավական ոլորտում.

Պառլամենտական վերահսկողության հասկացությունը, էությունը և ձևերը (եղանակներ) (իրավահամեմատական վերլուծություն).

Ապրանքային (սպասարկման) նշանի իրավական կարգավորումը և դրա պաշտպանությունը ՀՀ օրենսդրությամբ.

Մարդու կոլեկտիվ իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Սահմանադրությունը նորմատիվ իրավական ակտերի համակարգում.

Հանցավորությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում.

Մարդու տեղեկատվական իրավունքների վարչաիրավական ապահովումը.

Հափշտակությունների որակման առանձնահատկությունները ըստ ՀՀ քրեական իրավունքի.

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների սահմանադրաիրավական կարգավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Կասկածյալի և մեղադրյալի պաշտպանության իրավունքը և դրա ապահովումը նախնական քննության փուլում.

Սահմանադրական դատարանի սահմանադրաիրավական կարգավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողությունը որպես անձի սահմանադրական իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության ապահովման երաշխիք.

Կալանավորման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարությունում.

Տեսաձայնագրառումը և ձայնագրառումը քրեական դատավարությունում.

Իրավունքների պաշտպանության հայցային ձևը.

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի իրավական կարգավիճակը.

Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության դատարանների համակարգը.

Մարդու բարձրագույն կրթության իրավունքի սահմանադրական հիմունքները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությունը որպես պետության պարտականություն.

Վարչական պատասխանատվության ինստիտուտի բարելավման հիմնարար ուղղությունները.

Ռոմանագերմանական (մայրցամաքային) իրավական համակարգի էությունը, առանձնահատկությունները և զարգացման միտումները իրավունքի գլոբալացման և ունիվերսալացման պայմաններում (պատմատեսական վերլուծություն).

Դատական քննության արագացված կարգի՝ որպես տարբերակված դատավարական ձևի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարությունում.

Մրցակցության սկզբունքը քաղաքացիական դատավարությունում.

Մարմնական վնասվածքներ հասցնելու, ծեծի և խոշտանգման մոտիվացիոն առանձնահատկությունները.

Գույքային պատասխանատվության ինստիտուտի էվուլյուցիան և արդիական հիմնահարցերը (տեսապատմական և գիտագործնական հետազոտություն).

Էկոլոգիական իրավունքների դատական և ոչ դատական պաշտպանությունը.

Անձի կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասի հատուցումը.

Մարդու իրավունքների զարգացման պատմատեսական և գործնական-կիրառական հիմնախնդիրները.

Դատական իշխանության հայեցակարգի պատմատեսական վերլուծությունը պետական իշխանության իրականացման իրավական ձևերի համատեքստում.

Եվրոպական խորհրդարանի կարգավիճակը իշխանությունների տարանջատման վերազգային համակարգում.

Պետական իշխանության և պետական կառավարման տեսական ու կիրառական հիմնահարցերը( Հայաստանի Հանրապետության օրինակով).

Մարդու էկոլոգիական իրավունքները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից առևտրային բանկերի նկատմամբ իրականացվող վերահսկողության իրավական ձևերը.

Արևմտահայերի կանոնադրության իրավաքաղաքական գաղափարները /պատմաիրավական վերլուծություն/.

Քրեաիրավական նորմերի մրցակցությունը.

Հողի սեփականության իրավունքի զարգացման պատմությունը Հայաստանում.

Դատական իշխանության անկախության սկզբունքի սահմանադրաիրավական ասպեկտները.

Հայաստանի Հանրապետությունում վարչական արդարադատության ձևավորման հիմնախնդիրները.

Իրավական գործունեության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրական և դատաիրավական բարեփոխումների համատեքստում.

Մաքսային ռեժիմների իրավական կարգավորման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Իրավական մշակույթի ձևավորման արդի հիմնահարցերը և միտումները.

Հայոց լեզվով կատարված տեքստերի կրիմինալիստիկաական հետազոտումը՝ հեղինակին պարզելու նպատակով.

Քաղաքացիության ինստիտուտի միջազգային իրավական, սահմանադրաիրավական հիմնախնդիրները.

Ծնողների և զավակների իրավահարաբերությունների իրավական կարգավորման հարցերն ըստ ՀՀ ընտանեկան օրենսդրության.

Հանցագործություններ քննելիս տակտիկական հնարքների կիրառման թույլատրելիության սահմանները.

Անձի իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության ապահովումը Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության մինչդատական վարույթում.

Միջազգային դատարանները և միջպետական վեճերի խաղաղ կարգավորման հիմնահարցերը.

Տուժողի իրավունքների և օրինական շահերի ապահովումը քրեական դատավարությունում.

Համալիր ձեռնարկատիրական գործունեության թույլտվության (Ֆրանչայզինգի) պայմանագրի իրավական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Գրավը որպես վարկային պարտավորությունների ապահովման միջոց.

Կոռուպցիան և դրա դեմ պայքարը.

Փաստաթղթերի տեխնիկա-կրիմինալիստիկական հետազոտման պրոբլեմները.

Սոցիալական պատասխանատվությունը, հասկացությունը, տեսակները, ծագումը և հիմքերը.

Հետաքննությունը ներքին գործերի մարմիններում և նրա հիմնահարցերը.

Ֆինանսական պատասխանատվությունը հարկային օրենսդրության խախտման համար Հայաստանի Հանրապետությունում.

Մարդու իրավունքները և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը.

Միգրանտների իրավունքների պաշտպանության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Դատական նախադեպի դերն ու նշանակությունը Անգլիայի և ԱՄՆ-ի ազգային իրավական համակարգերի զարգացման գործում.

Հրապարակային մրցույթի (մրցանակաբաշխության) քաղաքացիաիրավական կարգավորումը.

Իրավաբանական անձանց քաղաքացիաիրավական (գույքային) պատասխանատվության առանձնահատկությունները բնությանը վնաս պատճառելու համար.

Ընտրական հանձնաժողովների իրավական կարգավիճակը անցումային պետություններում (իրավահամեմատական վերլուծություն).

Ծանրացնող հանգամանքներում կատարված սպանությունների քրեաիրավական բնութագիրը, տեսակները և որակման առանձնահատկությունները (տեսական և կիրառական հիմնախնդիրներ).

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավական տարածքը.

Կոնցեսիոն պայմանագրի իրավական կարգավորումը.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ընտրական իրավունքի իրականացման հիմնահարցերը.

Իրավակարգը իրավական պետությունում (Հայաստանի Հանրապետության նյութերի հիման վրա).

Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության օրենսդրության մոտարկման չափորոշիչների հիմնախնդիրները.

Ազատազրկում պատժատեսակի կատարման առանձնահատկությունները կին դատապարտյալների նկատմամբ.

Սեռական հանցագործությունները և դրանց կանխումը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Վարչական արդարադատությունը հետխորհրդային երկրներում՝ կայացման և զարգացման հիմնախնդիրները.

Իրավունքի արժեբանության (աքսիոլոգիայի) հիմնահարցեր.

Հասարակության և պետության կարիքների համար հողամասերի օտարման իրավական կարգավորումը.

Բնական իրավունքի հայացքների ձևավորումը և զարգացումը արևմտաեվրոպական իրավական ուսմունքներում (պատմատեսական վերլուծություն).

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումների կատարման կառուցակարգերը.

Պետական ծաոայության միջոցով Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի գործառույթների ապահովման արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները.

Սևրի պայմանագիրը՝ որպես միջազգային իրավունքի առաջադիմական զարգացման գործոն.

Դատական նախադեպը որպես իրավունքի աղբյուր Հայաստանի Հանրապետության և այլ երկրների իրավական համակարգերում (իրավահահեմատական վերլուծություն).

Թուրքիայի պետական համակարգի պատմական զարգացումը նորագույն ժամանակաշրջանում.

Դատական սահմանադրական վերահսկողությունը Հայաստանի Հանրապետությունում (տեսության և պրակտիկայի որոշ հարցեր).

Ընդդատության ինստիտուտի կատարելագործման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարությունում (համեմատական վերլուծություն).

Սեփականության անձեռնմխելիության սկզբունքը քաղաքացիական իրավունքում.

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորի կարգավիճակը.

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի սահմանադրաիրավական կարգավիճակը.

Անձի ազատ տեղաշարժը Եվրոպական միությունում.

Միջազգային քրեական դատարանի կողմից քննության նախաձեռնումը.

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի սահմանադրաիրավական կարգավիճակը և Հայաստանում պառլամենտարիզմի զարգացման հեռանկարները.

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքը որպես եվրոպայի խորհրդի անդամ պետությունների ազգային իրավունքի աղբյուր.

Ահաբեկչության դեմ պայքարի միջազգային իրավական կարգավորումը.

ՀՀ սահմանադրությունը և տեղական ինքնակառավարման ձևավորման ու զարգացման հիմնահարցերը.

Իրավունքի գործառույթները և զարգացման հիմնական միտումները անցումային ժամանակաշրջանում.

Կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի քրեաբանական հիմնահարցերը.

Սահմանադրական պատասխանատվությունը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ամուսինների գույքային իրավահարաբերություններն ըստ Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսդրության.

Պետական ապարատը և նրա ղարգացման հիմնական միտումները (ԼՂՀ նյութերի հիման վրա).

Անվավեր գործարքների քաղաքացիաիրավական կարգավորումը ՀՀ օրենսդրությամբ.

Երկքաղաքացիությունը սահմանադրական իրավունքում հասարակական զարգացման արդի փուլում.

Ահաբեկչության դեմ պայքարի սահմանադրաիրավական հիմունքները.

Ահաբեկչության դեմ պայքարի քրեաիրավական և կրիմինոլոգիական հիմնախնդիրները.

Օրինականության հիմնախնդիրները և դատախազության դերը քրեական գործի մինչդատական վարույթում.

Ժառանգումն ըստ կտակի.

Անշարժ գույքը որպես քաղաքացիական իրավահարաբերությունների օբյեկտ.

Միջազգային առևտրային արբիտրաժ (տեսական և գիտագործնական հիմնախնդիրներ).

Քրեական արդարադատության սկզբունքները միջազգային իրավունքում. էվոլյուցիան և իմպլեմենտացիայի առանձնահատկությունները.

Մարդու իրավունքների հայեցակարգի էությունը, բովանդակությունը և իրավաքաղաքական ասպեկտները.

Օրենսդիր գործառույթի իրականացման առանձնահատկությունները Եվրոպական Միությունում.

Դատախազական գործունեությունը և խուլիգանության դեմ պայքարի հիմնախնդիրները (պատմատեսական և քրեաիրավական վերլուծություն).

Ժամանակակից պետության սոցիալ-տնտեսական և բնապահպանական գործառույթների էությունն ու առանձնահատկությունները, դրանց իրականացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Բռնության իրավահամեմատական վերլուծությունը քրեական իրավունքում.

Սահմանադրական արդարադատության իրականացման սկզբունքների առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Դատական նախադեպի էությունը և դերը նորմատիվ կարգավորման համակարգում.

Գործադիր իշխանության սահմանադրաիրավական կարգավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Անկախ դատական իշխանության կայացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում (սահմանադրական, իրավական վերլուծություն).

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության սահմանադրաիրավական հիմքերը.

Արարքի հանցավորությունը բացառող հանգամանքներ.

Մարդու սահմանադրական իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության հիմնախնդիրները Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում.

Պաշտպանի դատավարական վիճակը քրեական գործի քննության մինչդատական փուլում.

Մարդու իրավունքների պաշտպանը Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների համակարգում.

Համայնքային ծառայության իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Մարդու և քաղաքացու միավորվելու սահմանադրական իրավունքը Հայաստանի Հանրապետությունում և Ռուսաստանի Դաշնությունում (համեմատաիրավական վերլուծություն).

Դատական քաղաքականությունը Հայաստանի Հանրապետությունում (համատեսական և մեթոդաբանական հիմնախնդիրներ).

Համայնքային ծառայության համակարգում պաշտոններ զբաղեցնելու հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Քաղաքացիական հայցի հիմնախնդիրները ՀՀ քրեական դատավարությունում.

Շահադիտական-բռնի մոտիվացիայով կատարվող հանցագործությունների կրիմինոլոգիական բնութագիրը.

Քրեականացման և ապաքրեականացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Պայմանագիրը գործարարական հարաբերությունների կարգավորման մեխանիզմում.

Քրեական գործով վարույթի կասեցման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության մինչդատական վարույթում.

Նախաքննության մարմինների պատմական զարգացումը Հայաստանի երեք հանրապետություններում.

Վերաքննությունը Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարությունում.

Միջազգային հաշվարկներում մուրհակի կիրառման հետ կապված իրավական հիմնախնդիրները.

Հանցագործությունների բազմակիություն. հասկացությունը, տեսակները, օրենսդրական կարգավորումը և դրա կատարելագործման ուղիները.

Քրեական գործերով ապացույցներն անթույլատրելի ճանաչելու հիմքերն ու դատավարական կարգը.

Կիլիկիայի հայկական պետության քրեական իրավունքը.

ՀՀ նախագահի և ազգային ժողովի փոխհարաբերությունների սահմանադրաիրավական հիմքերը.

Ճանաչման ներկայացնելու դատավարական ու տակտիկական հիմքերը.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պետական իշխանության մարմինների համակարգում.

Մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի դերը պետական իշխանության համակարգում.

Հայաստանի Հանրապետության դատախազության սահմանադրաիրավական կարգավիճակի հիմնախնդիրները.

Տիրապետման ինստիտուտը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունքում.

Բնական ռեսուրսների պետական կառավարման իրավական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Վարչական դատավարության ընթացակարգային առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում.

ԱՄՆ դատական համակարգի առանձնահատկությունները.

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության զարգացման և համակարգման հիմնախնդիրներն արդի ժամանակաշրջանում.

Հողային վեճերը և դրանց լուծման կարգը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Հարկային հանցագործությունների համար քրեական պատասխանատվության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ֆինանսական վերահսկողության իրավական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ապօրինի և կեղծ ձեռնարկատիրության քրեաիրավական և կրիմինալոգիական բնութագիրը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Մասնագետի հատուկ գիտելիքների և դրանց կիրառման քրեադատավարական և կրիմինալիստական հիմնախնդիրները.

Պայքարը համակարգչային հանցավորության դեմ.

Իրավական պետություն. Ընդհանուր բնութագիրը, կազմակերպման սկզբունքները և գործունեության ուղղությունները.

Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի գործունեության հիմնախնդիրները (տեսական և կիրառական վերլուծություն).

Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցումը.

Իրավախախտում և իրավաբանական պատասխանատվություն.

Բաժնետիրական ընկերությունը որպես կապիտալների ներգրավման և միավորման իրավական մեխանիզմ.

Արտոնագրային օրենսդրության զարգացման հիմնահարցերը (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով).

Ներկայացուցչությունը քաղաքացիական դատավարությունում.

Ազգերի ինքնորոշման իրավունքը և դրա իրացումը լոկալ կոնֆլիկտների միջազգային իրավական կարգավորման համատեքստում.

Կանանց հանցավորության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Հայաստանի Հանրապետության իրավունքի համակարգի հասկացությունը, կառուցվածքը և զարգացման միտումները.

Միջազգային իրավակարգը և պետությունների միջազգային իրավական պատասխանատվությունը.

Դատական նախադեպի կիրառման հիմնախնդիրները ազգային իրավական համակարգում.

Կաշառատուին քրեական պատասխանատվությունից ազատելու հիմնախնդիրները.

Ձերբակալման տեսական և գործնական հիմնախնդիրները քրեական դատավարությունում.

Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության իրավական ձևաչափը երրորդ պետությունների հետ հարաբերություններում.

Բանկերի սնանկության գործընթացի իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները.

Մարդու և քաղաքացու իրավունքների և ազատությունների սահմանափակման սահմանադրաիրավական հիմնախնդիրները.

Ապրանքների ազատ տեղաշարժի և սպառողների շահերի պաշտպանության հարաբերակցությունը Եվրոպական Միությունում.

Պետության և իրավունքի առաջացման ու դրանց տիպականացման տեսական հիմնահարցերը.

Հայաստանի միջնադարյան իրավունքը Ժ-ԺԳ դդ.

Իրավունքի աղբյուրների առանձնահատկությունները մայրցամաքային և անգլոսաքսոնական իրավական համակարգերում (իրավահամեմատական վերլուծություն).

Զինվորական հանցագործությունների քրեաիրավական և կրիմինոլոգիական բնութագիրը.

Եվրոպական Միության դատական համակարգը.

Երիտասարդների հանցավորության կրիմինոլոգիական բնութագիրը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Տարածքային կառավարման մարմինների իրավական կարգավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Անկայուն և անցումային հասարակական համակարգերի և դրանց պետականության զարգացման առանձնահատկությունները (սիներգետիկ մոտեցում).

Մեղքի հիմնախնդիրները քրեական իրավունքում.

Տնտեսական գործունեության լինցեզավորումը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ.

Անձի պետաիրավական կարգավիճակը եվրոպական սահմանադրաիրավական զարգացումների համատեքստում.

Իրավունքի ֆենոմենոլոգիական տեսության հիմնախնդիրները.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների իրավահավասարության սահմանադրաիրավական հիմունքները.

Բանկային գործունեության իրավական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Քրեական գործով վարույթի կարճման և քրեական հետապնդման դադարեցման օրինականության և հիմնավորվածության ապահովումը նախնական քննության փուլում.

Մարդու օրգաններ և (կամ) հյուսվածքներ փոխպատվաստելու քրեաիրավական հիմնախնդիրները.

Աշխատողի կարգապահական պատասխանատվությունը.

Վարչական արդարադատության ինստիտուտը վարչական իրավունքի համակարգում.

Արդար դատաքննության իրավունքի սահմանադրաիրավական հիմքերը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Գույքի հավատարմագրային կառավարման պայմանագիրն ըստ ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրության.

Զինվորական ծառայության սահմանադրաիրավական հիմունքները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի կազմակերպման և գործունեության իրավական հիմունքները.

Իրավաբանական իրավահասկացողությունը և օրինականության հիմնախնդիրները.

Քաղաքացիական հասարակության ձևավորման տեսական-իրավական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Սեփականության իրավունքի սահմանադրական հիմունքները.

Եվրոպական հանձնաժողովի իրավական կարգավիճակը.

Ժողովրդաիշխանության իրացման անմիջական ձևերի գործողությունը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Անզգույշ հանցավորությունը և դրա կանխումը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Իրավունքի աղբյուրների հիմնախնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում (տեսագործնական վերլուծություն).

Սահմանադրությամբ ամրագրված մարդու կյանքի իրավունքի քրեաիրավական պաշտպանությունը.

Ընտրական վեճերի իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման հայեցակարգի պատմատեսական և իրավական վերլուծություն.

Կորպորատիվ իրավահարաբերությունների արդի հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում (տնտեսական ընկերությունների օրինակով).

Առաջին ատյանի դատարանում դատախազի կողմից մեղադրանքի պաշտպանության դատավարական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

ՀՀ Սահմանադրական իրավունքի և միջազգային իրավունքի հարաբերակցության հիմնահարցերը մարդու և քաղաքացու անձնական իրավունքների ապահովման ոլորտում.

Փախստականների պաշտպանության միջազգային-իրավական ակտերը և դրանց իրագործումը ՀՀ-ում.

Ազատազրկման հետ չկապված այլընտրանքային պատիժների կիրառման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ոստիկանությունում ծառայության կազմակերպաիրավական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետութունում.

Մարդու իրավունքների ապահովման և պաշտպանության սահմանադրաիրավական երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետությունում (մարդու սահմանադրական արդարադատության իրավունքի իրացման համատեքստում).

Մարդու արժանապատվության պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում. սահմանադրաիրավական վերլուծություն.

Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության սահմանադրական կարգավորման հիմնախնդիրները.

Մարդու սահմանադրական արդարադատության իրավունքի իրացման արդի հիմնախնդիրները.

Մարդու սահմանադրական արդարադատության իրավունքի իրացման կարգն ու առանձնահատկությունները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում.

Արդարադատության մատչելիությունը ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում և դրա իրականացման օրենսդրական երաշխիքները.

Պետական իշխանության դեմ ուղղված շահադիտական հանցագործությունների իրավակիրառ պրակտիկայի հիմնախնդիրները (իրավահամեմատական հետազոտություն).

Տեղական ինքնակառավարման սահմանադրականացման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգի արդիականացման պայմաններում.

Ազգային իրավական համակարգը և դրա զարգացման հիմնախնդիրները գլոբալացման պայմաններում (պատմատեսական-իրավական վերլուծություն).

Իրավունքի արժեբանության տեսական և մեթոդաբանական ասպեկտները.

Վերաքննիչ դատական ատյանում քրեական արդարադատության իրականացման հիմնախնդիրները (իրավահամեմատական հետազոտություն).

Իրավունքի էությունը և սոցիալական նշանակությունը. պատմական-տեսական վերլուծություն.

Բնակելի տարածության օգտագործման իրավունքի իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Պետական, քաղաքական կամ հասարակական գործչի սպանության քրեաիրավական և քրեաբանական հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Եվրամիության շրջանակներում հանցագործության զոհերի իրավունքների ոլորտում քրեադատավարական օրենսդրության ներդաշնակեցման առանձնահատկությունները.

Պրոբացիայի ծառայությունը Հայաստանի Հանրապետությունում. կազմակերպման ու գործունեության իրավական հիմնախնդիրները միջազգային իրավական չափորոշիչների համատեքստում.

Մարդու և քաղաքացու հեռախոսային խոսակցությունների և այլ հաղորդակցության գաղտնիության իրավունքի պաշտպանության սահմանադրաիրավական նկատառումները.

Սահմանադրական դատավարության առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Երեխաների իրավունքների պաշտպանության սահմանադրաիրավական երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետությունում.

19-րդ դարի երկրորդ կեսի արևելահայ լիբերալ իրավաքաղաքական միտքը.

Հայաստանի առաջին հանրապետության դատական համակարգը (1918-1920 թթ.).

Սոցիալական ապահովության օրենսդրության զարգացումը Հայաստանում (1918-1995 թթ.).

Организационно-правовые основы деятельности органов управления культурой Армении (1920-2000гг.).

Դատախազության մարմինների զարգացումը Հայաստանում և նրանց գործունեության կազմակերպաիրավական հիմքերը /1922-1998թթ./ /պատմա-իրավական վերլուծություն/.

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության կառավարման մարմինների գործունեության կազմակերպական-իրավական հիմունքները /1990-1996 թթ./.

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական ապահովության պետական կառավարման մարմինների գործունեության իրավական-կազմակերպական հիմունքները (1990-1997թթ.).

Իրավաստեղծ գործունեության հիմնահարցերը Հայաստանի երրորդ Հանրապետությունում /1990-2000թթ./.

Պետական կառավարման ձևը Հայաստանի երրորդ Հանրապետությունում (1991-1995 թթ.).

Конституция Российской Федерации 1993г.

Հայաստանի ընտանեկան իրավունքի զարգացման պատմությունը 20-րդ դարում (պատմաիրավական հետազոտություն և օրենսդրության իրավահամեմատական վերլուծություն).

Հայ քաղաքական և իրավական միտքը վաղ ֆեոդալիզմի ժամանակաշրջանում (3-9 դդ.).

Ընկալված իրավական աղբյուրները միջնադարյան Հայաստանում (III-XIII դդ.).

Հայ կանոնական (եկեղեցական) իրավունքի ձևավորումը և զարգացումը` IV-XII դարերում (պատմատեսական վերլուծություն).

Դատարանը և քաղաքացիական դատավարությունը Արևելյան Հայաստանում XIX-XX դարերում (պատմաիրավական հետազոտություն և օրենսդրության իրավահամեմատական վերլուծություն).

Բնական իրավունքի տեսությունը և դրա առանձնահատկությունները վաղ բուրժուական հեղափոխությունների դարաշրջանում (XVI-XVII դդ.).

Проблемы применения норм lex mercatoria в международном частном праве.

Հանցագwրծության միջնորդավորված կատարման համար քրեական պատասխանատվության տեսական և գործնական հիմնախնդիրները.

This list was generated on Fri Sep 29 16:32:41 2023 UTC.