Items where Subject is "History"

Jump to: Thesis
Number of items at this level: 581.

Thesis

Եզդիների կրոնական աշխարհընկալումը.

Ավանդույթի ժառանգականությունը իրանական ժողովուրդների մոտ. հուղարկավորության ծեսն ու հանդերձյալ աշխարհի ընկալումը հին, միջին ու նոր իրանական դարաշրջաններում.

Միհրականությունը առաջավոր Ասիայի և միջերկրածովյան ավազանի քաղաքական և կրոնահոգևոր համակարգում.

Երեմիա Քյումուրճյանի պատմագրական ժառանգությունը.

Իրանի հայկական դպրոցները.

Թյուրքալեզու ցեղերի պատմության վաղ շրջանը (թյուրք և օղուզ էթոնիմների կազմավորումը).

Հուղարկավորության և հիշատակի ծեսերն ու սովորույթները Տավուշում արդի փուլում. ավանդույթներ և նորույթներ.

Կիլիկյան Հայաստանը և Այյուբյան պետությունները.

Բույսերը Իրանի ժողովուրդների հավատալիքներում.

Этнографические экспозиции в контексте формирования современной армянской идентичности.

Իլամցիների կենցաղը, ընտանեկան ծիսակարգը և տոները.

Социально-культурные особенности армянской идентичности в контексте взаимоотношений личность-этнос.

Կնոջ պատկերումը հայկական լեռնաշխարհի հնագույն և հին մշակույթներում.

Миграция и этносоциальные процессы в городах Армении.

Հայոց ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման պատմական և իրավական հիմքերը.

Ղազախստան. հետխորհրդային հասարակական նորացման գործընթացներ.

«Մանկութեան աւետարան» պարականոնը (պատմաքննական վերլուծություն).

Հայոց ցեղասպանության հետազոտման կրոնագիտական խնդիրները.

Խորհրդային և հետխորհրդային հուշարձանն արդի հայաստանյան հանրային դիսկուրսում.

Կանանց մասնակցությունը Պարսից Ծոցի համագործակցության խորհրդի անդամ արաբական երկրների զարգացման գործում.

Проблема водных ресурсов в контексте урегулириования Нагорно-Карабахского конфликта.

Езидский пантеон.

Обсидиан Кавказа: источники и распространение сырья в эпоху неолита-раннего железа (по результатами анализов нейтронной активации).

Карабахский конфликт и Турция (историко-сравнительный анализ).

Вклад Степана Лисициана в развитие Армянской этнографии.

Армения и Сасанидский Иран (историко-культурное исследование).

Святилища страны Коммагены и Армения.

Культурно-мемориальные памятники в системе армянской средневековой народной культуры.

Անահտական պաշտանմունքի մի քանի հարցերը նորագույն լուսաբանությամբ.

Պալեոլիթը Հայաստանում.

Գորգագործությունը Հայաստանում (Պատմա-ազգագրական ուսումնասիրություն).

Հայաստանի աշխատավոր կանանց մասնակցությունը պրոլետարական ռեվոլյուցիոն շարժմանը.

Դվինի և Անիի պեղումներով հայտնաբերված անջնարակ, զարդարուն խեցեղենը.

Երկրագործական մթերքների վերամշակումը Ուրարտուում ըստ Կարմիր բլուրի պեղումների.

«Կովկասի հնագրական հանձնաժողովի վավերագրերը» Արցախի (Ղարաբաղի) պատմության ուսումնասիրության սկզբնաղբյուր.

Մեսխեթցի թուրքերի հիմնախնդիրը Վրաստանի ներքին ու արտաքին քաղաքականության մեջ հետխորհրդային ժամանակաշրջանում.

Օսմանյան կայսրության հայ բնակչության տեղահանության մեթոդները և ընթացքը (Սեբաստիայի նահանգի օրինակով).

Վախուշտի արքայազնի «Վրացական թագավորության նկարագրությունը» աշխատությունը որպես հայոց պատմության սկզբնաղբյուր.

Պահպանողականությունը Թուրքիայի Հանրապետությունում՝ պատմական, գաղափարախոսական և սոցիալ-մշակութային զարգացումների համապատկերում (Ժողովրդավարական և «Արդարություն և զարգացում» կուսակցությունների կառավարման շրջաններ).

Սոցիալական ցանցի դերը հայկական սփյուռքում (էթնսոցիոլոգիական հետազոտություն).

Սիրիահայերի սոցիալ-մշակութային ադապտացիայի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Արցախի Տիգրանակերտի անտիկ խեցեղենը (տեխնիկատեխնոլոգիական բնութագիրը, գործառութային-ձևաբանական դասակարգումը, գեղարվեստական հարդարանքը).

Էթնիկ մամուլի դերը հայկական սփյուռքում (էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն).

Թուխ Մանուկ սրբավայրերը (պատմաազգագրական ուսումնասիրություն).

Սոցիալական փոփոխությունները հայկական սփյուռքում (Լոս Անջելեսի, Թեհրանի, Բեյրութի հայերի էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն).

Հայկական լեռնաշխարհի հյուսիսարևելյան հատվածի բնակչության սոցիալական կազմը և թաղման ծեսն ըստ ուշ բրոնզ և վաղերկաթեդարյան դամբանային համալիրների.

Միքայել Պապաջանյանի հասարակական-քաղաքական գործունեությունը.

Հայ ժողովրդի ծագման և կազմավորման հարցերը պատմագիտության մեջ.

Արամ Մանուկյան, կյանքը և գործը.

Սիմոն Վրացյանի հասարակական-քաղաքական և պետական գործունեությունը.

Հայոց ասեղնագործական մշակույթը (պատմաազգագրական ուսումնասիրություն).

Եպիսկոպոսի կարգավիճակը հայ եկեղեցում. պատմություն և պատմագրություն.

Սյունիքի եպիսկոպոսությունը վաղ միջնադարում.

Կովկասյան ստորաբաժանումների ստեղծումն ու օգտագործումը վերմախտի կազմում.

Ստոլիպինի ագրարային բարեփոխումները և նրանց արձագանքները Արևելյան Հայաստանում.

Մեծ Մերձավեր Արևելքի նախագիծը և արաբների դիրքորոշումը.

Անիի թագավորությունը (պատմաաշխարհագրական ուսումնասիրություն).

Ռոստոմ (Ստեփան Զորյան) կյանքը և գործը.

Հայ Բագրատունիների տերությունը (պատմաաշխարհագրական ուսումնասիրություն).

Սարգիս Կուկունյանի արշավանքը Հայ ազգային-ազատագրական պայքարի խորապատկերում.

Արմինիա ոստիկանությունը (պատմա-աշխարհագրական ուսումնասիրություն).

Շիրակի անտիկ դամբարանադաշտերը.

Ղարաբաղյան հիմնահարցը որպես ադրբեջանցիների պատմական հիշողության և ազգային ինքնագիտակցության ձևավորման գործոն (Ադրբեջանական պետական ազգային քաղաքականության հայեցակարգի վերլուծություն).

Եմենի միավորման գործընթացը.

Մանայի թագավորության պատմությունը.

Հայկական լեռնաշխարհի վաղ բրոնզի ժամանակաշրջանի բնակավայրերը և բնակարանները.

Մովսես Խորենացու «Պատմություն Հայոց»-ը և Աստվածաշունչը.

Բոշաներ. պատմաազգագրական ուսումնասիրություն.

Սյունիքը բրոնզի և երկաթի դարաշրջանում.

Հայաստանը և Այսրկովկասը Աքեմենյան Պարսկաստանի վարչական բաժանումներում (Պատմաաշխարհագրական ուսումնասիրություն).

Հմայական պահպանակները հայոց հավատալիքների համակարգում (պատմաազգագրական ուսումնասիրություն).

ՈՒշբրոնզեդարյան թաղման ծեսը հայկական լեռնաշխարհի հյուսիս-արևելքում (ըստ հնագիտական տվյալների).

Թաթախոս հայեր (պատմաազգագրակն ուսումնասիրություն).

Շահսեվան ցեղամիավորումը․ պատմաազգագրական ուսումնասիրություն.

Գրիգոր Արծրունին և նրա «Մշակը».

Գրիգոր Ջանշյան /Կյանքը և գործունեությունը/.

Մկրտիչ Խրիմյան. Հասարակական-քաղաքական գործունեությունը.

Տարեգիր հայության հայրենիք վերադառնալու պահանջի պատմական և իրավական հիմքերը.

Ալևիականության խնդիրը հանրապետական Թուրքիայում.

Դր. Յոհաննես Լեփսիուսի «Գերմանական առաքելություն արևելքում» ընկերության հայանպաստ գործունեությունը.

Հայասա-Ազզիի քաղաքական և մշակութային պատմությունը.

Գրիգոր Լուսավորչի մատենագրությունը և վարդապետության աստվածաբանությունը.

«Գալուստ Կյուլպենկյան» հիմնարկության հայանպաստ գործունեությունը.

Հյուսիսային Արցախ (պատմության քննական վերլուծություն).

Թանահատ-Գլաձոր /Տեղադրությունը, պեղումները, վիմագիր արձանագրությունները/.

Արփիար Արփիարյանի հասարակական-քաղաքական հայացքները.

Գեղամա երկրի գրչության կենտրոնները /Ը-ԺԹ դդ./.

Սամվել Անեցու ժամանակագրության ձեռագրերի աղբյուրագիտական քննություն.

Հայոց ցեղասպանության և հրեական հոլոքոստի պատմաքննական համեմատություն.

Հայերեն ձեռագրերի կազմերը և արձանագրություն-հիշատակարանները.

Հայ-Իրանական պատմամշակութային կապերն արդի էտապում.

Մեծ Հայքի Այրարատ աշխարհը ըստ «Աշխարհացույց»-ի.

Պետերբուրգի և Մոսկվայի համալսարանների դերը հայ մտավորականության պատրաստման գործում.

Հայոց ցեղասպանությանը նվիրված թանգարանային ցուցադրությունը որպես պատմական հիշողության պահպանության միջոց.

Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության պատմություն.

Սիրիան հետհաֆեզյան շրջանում. ներքին և արտաքին մարտահրավերները.

Գնեոս Պոմպեոս. զինվորը և պետական գործիչը (Հռոմեական Հանրապետության անկման պատմությունից).

Հայ ազատագրական շարժման և հայոց ցեղասպանության պատմության հիմնահարցերը Մ.Գ. Ներսիսյանի գիտական ժառանգության մեջ.

Ռազմաքաղաքական տեղաշարժերը Մերձավոր Արևելքում և հայ ավատատիրական ավագանին ԺԲ դարում և ԺԴ դարի առաջին կեսում.

Ուրարտուի դիցարանի գերագույն եռյակը (պաշտամունք, խորհրդանշաններ, պատկերագրություն) ըստ հնագիտական սկզբնաղբյուրների.

Ալեքսանդր Խատիսյան (կյանքն ու գործունեությունը).

Իրանի Քոմիջան շրջանի ժողովրդական թատերականացված ծեսերը (պատմազգագրական ուսումնասիրություն).

Հայերի դեմ իրագործած ցեղասպանությունում կայսերական Գերմանիայի մեղսակցության հարցը հայ պատմագրության մեջ.

Վանի թագավորության (Բիայնիլի, ՈՒրարտու, Արարատ) մեհենագրությունը.

Ցաղաց Քար վանքը Վայոց Ձորի միջնադարյան հուշարձանների համակարգում.

Շիրակի և Ջավախքի հայոց ժողովրդական բժշկությունը.

Աղձնիքահայերի ամուսնահարսանեկան սովորույթներն ու ծեսերը (պատմաազգագրական ուսումնասիրություն).

Ինվարիանտները և փոխակերպումը հայոց հարսանիքում.

Իրանի լաքերի ծննդյան, հարսանեկան և հուղարկավորության ծեսերը (ավանդույթ և նորույթ).

Հին և միջնադարյան հայկական ու հունական աղբյուրների պատմագրական ընդհանրությունները և առանձնահատկությունները.

Հայաստանի հելլենիստական ժամանակաշրջանի գունազարդ խեցեղենի զարդամոտիվները.

Զորավար Անդրանիկը և հայ հեղափոխական շարժումը.

Անտիոքի մերձակա Ռուճի հովտի հայերը (պատմա- ազգագրական ուսումնասիրություն).

Հովհան Իմաստասեր Օձնեցի (կյանքը և գործունեությունը).

Հայոց տոնական համակարգի էթնոմշակութային առանձնահատկությունները (ավանդույթ և արդիականություն).

Հայաստանի Հանրապետության բնակչության արդի տոնածիսական համակարգը /էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն/.

Խաչքարերի ծագումը, գործառույթը, իմաստաբանությունը (պատմա-հնագիտական ուսումնասիրություն).

Դասերը և եռադասության դրսևորումները հին ու վաղամիջնադարյան Հայաստանում.

Սյունյաց մետրոպոլիտական աթոռը Օրբելյանների իշխանության ժամանակ.

Արամի առասպելը հնդեվրոպական առասպելաբանության համատեքստում և հայոց ազգածագման խնդիրը.

Ձկնորսությունը Արևելյան Հայաստանում /Պատմա-ազգագրական ուսումնասիրություն/.

Երաժշտությունը և երաժիշտը հայոց ավանդական առտնին և ծիսական կյանքում.

Հայոց գորգագործական մշակույթը (պատմազգագրական ուսումնասիրություն).

Պողոս Նուբար. Հասարակական-քաղաքական գործունեությունը.

Կանանց վերաբերող ավանդական արգելանքները հայոց մեջ (պատմազգագրական ուսումնասիրություն).

Համընդհանուր խաղաղության հղացքը և Վուդրո Վիլսոնի արտաքին քաղաքական հայեցակարգը.

Հայ կնոջ իրավական վիճակի արտացոլումը վիմագրական և մատենագրական սկզբնաղբյուրներում.

Հայկական հարցը մինչխորհրդային հայ հասարակական քաղաքական մտքի և պատմագրության մեջ.

Օսմանյան կայսրություն. Ցեղասպանության ծրագրի ծագումնաբանությունը.

Ռուբեն Տեր-Մինասյան (հասարակական-քաղաքական գործունեությունը).

Հայ ժողովրդական տարազի զարդանախշերի խորհրդիմաստը /ծիսային, գունային և նշանային համակարգեր/.

Սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության գործունեությունը առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին.

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի գործունեությունը առաջին աշխարհամարտի տարիներին.

Զաքարիա Քանաքեռցու կյանքը և պամագրական ժառանգությունը.

Մխիթարիչ Ապարաներցու «Գիրք տրամաբանութեան ուղղափառաց» երկը որպես ԺԴ - ԺԵ դարերի պատմության սկզբնաղբյուր.

Առաջին համաշխարհային պատերազմի արևելյան (ռուսական) ռազմաճակատի հայ զորայինները.

Ճապոնիայի հետպատերազմյան արդիականացման և ճապոնացիների էթնիկ ինքնության փոխառնչության խնդիրները.

Հայկական լեռնաշխարհի կնիքները Հին Արևելքի կնքագործության համակարգում.

Ազգագրական տարրերը Ֆիրդուսու «Շահնամեում».

Հայաստանի առաջին Հանրապետության պատմության պատմագրություն.

Գալեշների ժողովրդական հավատալիքները.

ՈՒմմայի կարգավիճակն ու բնորոշումը Ղուրանում և վաղ իսլամական սկզբնաղբյուրներում.

Հայոց ժողովրդական հավատալիքները /կազմը և ծիսակարգը/.

Հայաստանի միջին բրոնզի ժամանակագրությունը և փուլաբաժանումը.

Հայ մշակույթի պահպանման և զարգացման շարժընթացն արդի փուլում (ըստ Երևանյան վերնիսաժների մշակութաբանական հետազոտության).

Արասբարան ցեղի ընտանեկան ծիսակարգը և տոները.

Հանրային տարածքների փոխակերպումները Երևանում.

Բիայնիլի-Ուրարտու. պետություն և հասարակություն (պատմահնագիտական ուսումնասիրություն).

Դաշտային Արցախի մարդակերպ կոթողները. տեղագրությունը, տիպաբանությունը, գործառույթը, պատմամշակութային կոնտեքստը.

Մկրտիչ Փորթուգալյանի հասարակական-քաղաքական գործունեությունը և «Արմենիա» պարբերականը.

Խաղերի սոցիալ-մշակութային առանձնահատկությունները հայոց մեջ (ավանդույթ և արդիականություն).

Աշխատանքային միգրացիայի սոցիալ-մշակութային հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Լարեստանցիների ընտանեկան ծիսակարգը և ժողովրդական հավատալիքները.

Հայ-թուրքական հարաբերությունների միջազգային միջնորդության ժամանակակից պատմությունը և մեթոդաբանությունը.

Քեսապ (պատմա-ազգագրական ուսումնասիրություն).

ԺԹ դարի երկրորդ կեսին թյուրքալեզու գրավոր մշակույթի ձևավորման դերը Արևելյան Այսրկովկասի մահմեդական բնակչության էթնոհամախմբման գործընթացում.

Միջնադարյան Արցախի գյուղատնտեսական մշակույթն ըստ Տիգրանակերտի պեղումների նյութերի.

Երկրաշարժը վերապրած բնակչության սոցիալ-մշակութային ադապտացիան.

Արագածոտնի վաղ միջնադարյան նյութական մշակույթը.

Հայ ժողովրդական տոմար.

Պոնտոսի հույների ամուսնաընտանեկան սովորույթներն ու ծեսերը և դրանց փոփոխությունները հայկական միջավայրում (ավանդույթ և արդիականություն).

Բագրատունիները և հայոց թագավորության վերականգնումը.

Վաղարշապատի վանքերը (պատմավիմագրագիտական ուսումնասիրություն).

Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Սմբատյանցի վիմագրագիտական գործունեությունը.

Հայոց արևելից կողմերը ըստ «Աշխարհացոյց»-ի.

Հայոց ցեղասպանության խնդրի ուսումնասիրությունը Ռաֆայել Լեմկինի կողմից.

Սմբատ Սպարապետի «Տարեգիրքը».

Ոճրագործության զանգվածայնության հիմնախնդիրը Հայոց ցեղասպանության մեջ (ազգաբանական հետազոտություն).

Ջիհադի հայեցակարգը սուննի իսլամականության գաղափարախոսության մեջ («ԱԼ-Կաիդա»-ի օրինակով).

Իսմաիլականությունը. ինքնության զարգացումը և կայացման դինամիկան.

Վերադարձի միգրացիան և առօրեականությունը հետխորհրդային շրջանում.

Գերմանա-թուրքական հարաբերությունները Առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտից մինչև Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի սկիզբը (դաշնակցային հարաբերությունների փոխակերպումները).

Գրիգոր Ղափանցյանը և խեթագիտությունը (խեթահայկական պատմամշակութային փոխառնչություններ).

Ա. Ս. Գրիբոյեդովի գործունեությունն Այսրկովկասում.

Վանա լճի Աղթամար, Լիմ և Կտուց վանքերի գրչության կենտրոնները.

Հայաստանի գրավոր մշակույթը նախամաշտոցյան ժամանակաշրջանում.

Դևերն ու դիվական աշխարհը իրանական ժողովրդական հավատալիքներում.

Վարդավառը հայոց մեջ (պատմաազգագրական ուսումնասիրություն).

Մկրտիչ Փորթուգալյանը և «Արմենիա» պարբերականը.

Ցեղասպանության թանգարանների կազմակերպման և ցուցադրությունների համեմատական վերլուծություն.

Ավանդույթն ու նորույթը քրդերի հարսանիքում (Իրանի Քուրդիստանի և Արևմտյան Ազարբայջան նահանգներ).

Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրների հայկական համայնքների պատմության խորհրդահայ պատմագրությունը.

Հայոց պատմագրքերի գիտական բնագրերի կազմութեան խնդիրներ եւ ձեռագրական աւանդոյթներ.

Հրովարտակ-պայմանագրերը որպես վաղ շրջանի հայ-արաբական հարաբերությունների աղբյուր.

Հայկական գորգերի զարդաձևերի խորհրդիմաստը.

Բուն Աղուանքի եւ Հայոց Արեւելից կողմանց իշխանատոհմերը եւ արքայատոհմերը Թ-ԺԳ դարերում (պատմա-աղբիւրագիտական քննութիւն).

Հովհաննես Թումանյանը և հայ ազգագրությունը.

Հին Հայաստանի քաղաքական և գաղափարաբանական զարգացման հիմնահարցերը. թագավորական իշխանություն, միջազգային հարաբերություններ, պետական գաղափարաբանություն /մ.թ.ա.1-ին դ.-մ.թ.ա. 4-րդ դ./.

Հայ-բյուզանդական քաղաքական հարաբերությունները 10-րդ դարի կեսին մինչև 11-րդ դարի վերջերը.

Անտիոքի դքսության և Կիլիկյան Հայաստանի ռազմաքաղաքական փոխհարաբերությունները (1098-1268 թթ.).

Ռուբինյան իշխանապետության հզորացման և Հայոց թագավորության կերտման ընթացքը Կիլիկիայում (1145-1219)թթ.

Սկևռայի վանքը 12-14-րդ դարերում և Գևորգ Սկևռացի րաբունապետը.

Կիլիկիայի հայկական թագավորության և Եգիպտոսի սուլթանության հարաբերությունները 1250-1375թթ.

Կիլիկիայի հայկական թագավորությունը և ինքնիշխան կազմավորումները 1320-1424թթ.

Հայաստանը Լանկ-Թամուրի և թուրքմեն ցեղերի արշավանքների շրջանում (1386-1500).

Հայատառ թուրքերեն գրականությունը 15-20-րդ դարերում (աղբյուրագիտական հետազոտություն).

Վանի էյալեթը (վիլայեթը) 1548-1914 թթ. (պատմաաշխարհագրական ուսումնասիրություն).

1590 թ. Երևանի վիլայեթի և 1728 թ. Երևանի լիվայի ու նրա հյուսիսային հարակից շրջանի օսմանյան աշխարհագրերը (համեմատական վերլուծություն).

Պատմաաշխարհագրական Սիրիայի հայ համայնքը 16-18-րդ դդ.

Աստրախանի հայկական գաղութը /16-րդ դարի կեսից-20-րդ դարի սկիզբը/.

Ժողովրդագրական գործընթացները Հայաստանում 16-րդ դարում – 17-րդ դարի առաջին կեսին.

«Կարմելյանների տարեգրությունը» որպես Իրանի 17-18-րդ դարերի պատմության աղբյուր.

Ազատագրության և պետականության համար պայքարի պատմական և գաղափարական դրսևորումները Արցախում 17-րդ դարի երկրորդ կես-2007 թվական.

Հուգո Գրոտիուս. պատմական կարգի նոր հարացույցի ձևավորումը Եվրոպայում (17-րդ դարի կես-19-րդ դարի սկիզբ).

Ագրարային հարաբերությունները Երևանի խանության մեջ 17-րդ դարում.

Հայ ժողովրդի մասնակցությունը Ստալինգրադյան ճակատամարտին (17.7.1942թ.-2.2.1943թ. ).

Կոստանդնուպոլիսի հայ ամիրայությունը (1750-1860-ական թթ.).

Իրանի արտաքին քաղաքականությունը Ղաջարական դինաստիայի առաջին երեք տիրակալների օրոք (1796-1848թթ.).

Внутренняя политика директории (переворот 18 фрюктидора ).

Լազարյանների տնտեսական, քաղաքական և մշակութային գործունեությունը Ռուսաստանում 18-դարի երկրորդ կեսին.

Ռուսաստանը և հայկական պետականության վերականգնման հիմնահարցը 18-րդ դարի վերջին քառորդին.

Քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական կացությունը Ղարաբաղում 1813-1867թթ.

Քաղաքական գործընթացները և իշխանություն-հասարակություն հարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետությունում 1818-1920թթ.

Русско-иранская война 1826-1828гг.

Հայ հասարակական միտքը 1830-1860-ական թվականների լեհական ազատագրական պայքարի մասին.

Հայ հասարակական միտքը Օսմանյան բարենորոգչական շարժման մասին (1839-1876).

Հայ բուրժուազիայի գործունեությունը Թիֆլիսի նահանգում 1846-1917 թթ.

Արևմտահայության սոցիալ-իրավական կացությունը և հայկական հարցի միջազգայնացումը (1850-1870-ական թթ.).

Հայ մտավորականության ավանդը քրդական մշակույթի և պատմության ուսումնասիրման գործում (1850-1990թթ.).

Արևմտահայերի ազգային-վարչական կացությունը/1860-1894թթ./.

Լիբանանը մութասարիֆության շրջանում (1861-1915թթ.).

Բանավոր դասակարգի կազմավորումը Հայաստանում (1867-1914թթ.).

Հայկական հարցը Եգիպտոսի արաբալեզու մամուլում (1870-1890-ական թթ.).

Հայոց ցեղասպանության լուսաբանումը սիրիական արաբական մամուլում (1877-1930թթ.) և դրա վերաբերյալ Սիրիայի մտավորականների կարծիքը.

Արևմտահայության թվաքանակի վերաբերյալ Օսմանյան կառավարության և Կ. Պոլսի Հայոց պատրիարքարանի վիճակագրական տվյալները Հայկական հարցի համատեքստում (1878-1914 թթ.).

Արևմտահայությունն Օսմանյան կայսրության գաղտնի ծառայությունների գործունեության ոլորտում 1878-1923 թթ.

Հայ ֆիդայական շարժումը 1880-1907 թթ.

Կարսի մարզի դերը արևմտահայ ազատագրական պայքարում (1880-1908 թթ.).

Հայ-հեղափոխական դաշնակցության արտաքին քաղաքական կողմնորոշման փուլերը (1890-1920թթ.).

Հայկական հարցը և ռուս հասարակական միտքը 1890-ական թվականներին.

Կաթողիկոսական դիվանի և Սրբազան Սինոդի արխիվային վավերագրերի հավաքածուն որպես հայկական հարցի ուսումնասիրության աղբյուր (1894-1914թթ.).

Հայ Յեղափոխական Դաշնակցության ձևավորման գործընթացը, գործունեությունը, գաղափարախոսությունը /ակունքներից մինչև 1895 թվականի վերջերը/.

Հայ Յեղափոխական Դաշնակցության գործունեությունը Արևմտյան Հայաստանում 1895-1908թթ.

Հ.Յ. Դաշնակցության գործունեությունը Արևմտյան Հայաստանում (1895-1908թթ.).

Ամերիկյան միսիոներների գործունեությունն Արևմտյան Հայաստանում 1895-1914 թվականներին.

Հայոց ցեղասպանության առաջին փուլը ֆրանսիական պատմագրության և հասարակական մտքի գնահատմամբ (1895-1918թթ.).

Ազատագրական պայքարի ՀՅԴ մարտավարությունը և ազատամարտի ֆինանսավորումն ու զինման խնդիրները (1896-1903թթ.).

Հայաստանի օգնության Գերմանական միության Ֆրանկֆուրտի կոմիտեն և նրա գործունեությունն Օսմանյան կայսրության հայաշատ վայրերում 1896-1919թթ.

Հայերի տեղաբաշխումը ռուսական կայսրությունում ըստ 1897թ. համառուսաստանյան մարդահամարի տվյալների.

Հայոց պատմության հիմնահարցերը ռուսաց պատմագրության և հասարակական-քաղաքական մտքի գնահատմամբ (19-20-րդ դդ.).

Պանիրանիզմը 19-20-րդ. դարերի Իրանի հասարակական-քաղաքական զարգացումների համատեքստում.

Ֆաբիանական շարժումը և ինտելեկտուալ իրադրությունը Մեծ Բրիտանիայում (19-րդ դ. 2-րդ կես-20-րդ դ. առաջին եռամյակ).

Հայոց ձիթհանության մշակույթը 19-րդ դ. երկրորդ-20-րդ դ. առաջին կեսերին /պատմա-ազգագրական ուսումնասիրություն/.

Տրդատ եպիսկոպոս Պալյանը Օսմանյան կայսրության քրիստոնյա ժողովուրդների մշակութային ժառանգության հետազոտող (19-րդ դ. վերջ 20-րդ դ.սկիզբ).

Եգիպտոսի վարչակառավարման համակարգն Օսմանյան կայսրության տիրապետության ներքո (19-րդ դար – 20-րդ դարի սկիզբ).

Արևմտահայության խնդիրը և բրիտանական դիվանագիտությունը (19-րդ դարի 30-ական թթ.-1914թ.).

Օսմանյան կայսրությունում բուլղար ժողովրդի ազգային-ազատագրական պայքարի արձագանքները հայկական մամուլում (19-րդ դարի 40-70-ական թթ.).

19-րդ դարի 50-60-ական թվականների հասարակական-քաղաքական միտքը ռուսաստանում և նրա արձագանքները արևելահայ իրականության մեջ.

Հայ ազգային նարոդնիկական խմբակները և կազմակերպությունները 19-րդ դարի 80-ական թվականներին.

Հայկական հարցը և Ռուսաստանը 19-րդ դարի 90-ական թվականներին.

Կարսի նահանգի վարչաժողովրդագրական պատկերը 19-րդ դարի առաջին երեսնամյակին.

Իտալական ազգային-ազատագրական շարժումը հայ հասարակական մտքի գնահատմամբ /19-րդ դարի երկրորդ կես/.

Ազգային-պահպանողական հոսանքը հայ հասարակական-քաղաքական կյանքում 19-րդ դարի երկրորդ կեսին.

Մշակութային կյանքը Արցախում 19-րդ դարի երկրորդ կեսին և 20-րդ դարի սկզբին.

Ամերիկյան բողոքական միսիոներների գործունեությունն Արևմտյան Հայաստանում 19-րդ դարի սկզբից մինչև 1880-ական թվականների կեսերը.

Հայոց տոնական վարքային համակարգը (ըստ 19-րդ դարի վերջի 20-րդ դարի սկզբի ազգագրական նյութերի).

Արևմտյան Հայաստանի /Վանի, Բիթլիսի, Էրզրումի նահանգներ/ դպրոցների պատմությունը 19-րդ դարի վերջին քառորդից մինչև 20-րդ դարի սկիզբը.

Ասորիների կոտորածներն Օսմանյան Թուրքիայում և Իրանի թյուրքաբնակ վայրերում 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի առաջին քառորդին.

Արմենական կուսակցության կազմավորումը և գործունեությունը 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին.

Սոցիալական և ազգային-ազատագրական գաղափարների զարգացումը հայ իրականության մեջ 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին.

Սեբաստիայի նահանգի վարչաժողովրդագրական պատկերը 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին.

Օսմանյան կայսրության բռնի իսլամացան քաղաքականությունը հայերի նկատմամբ (19-րդ դարի վերջից մինչև 20-րդ դարի սկիզբը).

Հայերի մասնակցությունը Օսմանյան տիրապետության դեմ բալկանյան ժողովուրդների ազգային-ազատագրական պայքարին 19-րդ դարում.

Հայագիտությունը Ռուսաստանում 19-րդ դարում /հայագիտություն/.

Արհեստական միությունները Հայաստանում 1900-1920թթ.

Սոցիալ-դեմոկրատական բանվորական հայ կազմակերպության ձևավորումը և գործունեությունը (1900-1921թթ.).

Ռուսական կառավարության կրոնական քաղաքականությունը Այսրկովկասի Վրաց ուղղափառ, Հայ առաքելական եկեղեցիների և մուսուլմանական հոգևոր կազմակերպությունների նկատմամբ (1903-1914 թթ.).

1905-1906 թթ. Հայ-Թաթարական կռիվների պատճառները և ընթացքը.

Բանվորական շարժումները Հայաստանում 1905-1907 թվականներին.

Հայերի մասնակցությունը Իրանի սահմանադրական հեղափոխությանը (1905-1911թթ.).

Հայկական հարցը Սիրիայի արաբական մամուլում 1908-1914 թվականներին.

Հայ քաղաքական կուսակցությունների և երիտթուրքերի փոխհարաբերությունները 1908-1914թթ.

Հայ Յեղափոխական Դաշնակցության կուսակցության մարտավարությունը 1908-1917թվականներին.

Հայ Սահմանադրական ռամկավար կուսակցություն (1908-1921թթ.).

Բալկանյան պատերազմները (1912-1913 թթ.) և Ռուսաստանի դիրքորոշումը.

Պողոս Նուբար Փաշան և բարենորոգումների խնդիրն Արևմտյան Հայաստանում 1912-1914թթ.

Բարենորոգումները Արևմտյան Հայաստանում 1912-1914թթ. և Գերմանիայի քաղաքականությունը Թուրքիայում 20-րդ դարի սկզբին.

Հայկական հարցը 1912-1914թթ. և Մեծ Բրիտանիան.

Հայ առաքելական եկեղեցին և հայկական հարցը առաջին համաշխարհային պատերազմի նախօրյակին և ընթացքում/1912-1918թթ./.

Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարքարանի գործունեությունը 1912-1922 թթ.

Արևմտահայ քաղաքական միտքը 1912-1923 թթ.

Մեծ Բրիտանիայի աշխարհառազմավարական շահերը Հայաստանում և Այսրկովկասում Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին (1914 - 1918 թթ.).

Հայկական հարցը և մեծ տերությունները 1914-1917 թվականներին.

Կիլիկիան հայ հասարակական-քաղաքական շրջանակների և անտանտի երկրների ծրագրերում (1914-1918 թթ.).

Հայկական զորամասերի կազմավորումը կովկասյան ճակատում (1914-1918 թվականներին).

Հայերի ցեղասպանությունը և Ավստրո-Հունգարիայի քաղաքականությունը (1914-1918թթ.).

Հայ-ամերիկյան առնչությունները 1914-1920 թթ.

Հայկական ազգային զինուժի կազմավորումը և մասնակցությունը մարտական գործողություններին 1914-1920թթ. (Պատմառազմական ուսումնասիրություն).

Եղեռնից փրկված հայ փախստականները Անդրկովկասում 1914-1922թթ.

Հունական բնակչությունն Օսմանյան կայսրությունում և հույների կոտորածները 1914-1923 թվականներին.

Հայանպաստ շարժումը Մեծ Բրիտանիայում 1914-1923թթ.

Արևմտահայ ինքնապաշտպանական կռիվները 1915 թ.

Հայոց Մեծ Եղեռնի արտացոլումը 1915-1916 թվականների արևելահայ պարբերական մամուլում.

Հայոց ցեղասպանությունը և Ռուսաստանը (1915-1917թ. փետրվար).

Հայոց ցեղասպանությունը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները (1915-1917թթ.).

Հայոց ցեղասպանությունը և Ավստրո-Հունգարիան 1915-1918թթ.

Հայոց ցեղասպանությունը Օսմանյան Թուրքիայում և Մեծ Բրիտանիան (1915-1918թթ.).

Մեծ եղեռնը և Ֆրանսիան (1915-1918թթ.).

Հայ տարագիրները Սիրիայում և հայ-արաբական փոխհարաբերությունները (1915-1924թթ.).

Հայոց ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչման և դատապարտման գործընթացն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում (1915-2004թթ.).

Հայ-բոլշեվիկ հարաբերություններն Անդրկովկասում 1917-1918թթ.

Նախիջևանը 1917-1921 թվականներին.

Աբխազիայի կարգավիճակի հիմնահարցերը 1917-1921 թվականներին.

Արցախահայության ազատագրական պայքարը 1917-1923 թթ.

Հայկական համայնքները խորհրդային հանրապետություններում 1917-1941թթ.

Հայ իրականությունը և իշխանության հիմնահարցը Անդրկովկասում (1917թ.նոյեմբեր-1918թ. մարտ).

Արտասահմանյան երկրների հետ Հայաստանի Հանրապետության առևտրատնտեսական հարաբերությունները 1918-1920 թթ.

Հայաստանի Առաջին Հանրապետության պետական անվտանգության համակարգի ստեղծումը և գործունեությունը (1918-1920 թթ.).

Միջկուսակցական հարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետությունում 1918-1920 թվականներին.

Հայաստանի Հանրապետության բանակը և նրա գործունեությունը /1918-1920/.

Հայաստանի Հանրապետության ներքին դրությունը 1918-1920թթ.

Պետական և հասարակական հաստատությունների որբախնամ գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, Հյուսիսային Կովկասում և Անդրկովկասում 1918-1920թթ.

Ադրբեջանական դեմոկրատական հանրապետության կովկասյան քաղաքականությունը 1918-1920թթ.

Հայաստանի հանրապետության և Ադրբեջանի հանրապետության դիվանագիտական հարաբերությունները 1918-1920թթ.

Հայ գաղթականությունը Հյուսիսային Կովկասում 1918-1920թթ.

Նուխի և Արեշ գավառների հայերի կոտորածներն ու ինքնապաշտպանությունը 1918-1920թթ.

1918-1920թթ. Հայաստանի Հանրապետությունը Մեծ Բրիտանիայի քաղաքականության մեջ.

Հայաստանի տարածքների խնդիրը 1918-1920թթ. խորհրդաժողովներում և պայմանագրերում.

Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրները 1918-1920թթ. և Մեծ Բրիտանիան.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքականությունը հայկական հարցում (1918-1920թթ.).

Կրթամշակութային կյանքը Հայաստանի Հանրապետությունում (1918-1920թթ.).

Տեղական ինքնակառավարման մարմինները Հայաստանի Հանրապեությունում (1918-1920թթ.).

Հայաստանի խորհրդարանը և քաղաքական կուսակցությունները /1918-1920թթ./.

Ռազմաքաղաքական դրությունը Զանգեզուրում 1918-1921թթ.

Թուրք-անգլիական հարաբերությունները և Մոսուլի խնդիրը (1918-1926թթ.).

Մերձավոր Արևելքում Ամերիկյան նպաստամատույց կոմիտեի (Ամերկոմի) գործունեությունը Հայաստանում (1918-1930թթ.).

Հայկական ազգային զորամիավորումները 1918-1945թթ.

Ախալցխայի և Ախալքալաքի գավառների 1918թ. ինքնապաշտպանությունը.

Գաղթականության խնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում (1918թ. հունիս-1919 թ. մայիս).

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական կյանքը Անդրկովկասյան և սփյուռքահայ մամուլի լուսաբանումը (1918թ. մայիս-1919թ. մայիս).

Ալեքսանդրապոլի գավառը 1918թ.դեկտեմբերից-1921թ.ապրիլը.

Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները ռուսական նախկին կայսրության ոչ խորհրդային պետական կազմավորումների հետ (1918թ.հունիս- 1920թ.ապրիլ).

Սեվրը և հայ հասարակական-քաղաքական միտքը 1919-1920 թվականներին.

Հայոց ցեղասպանության խնդիրը երիտթուրքերի դատավարություններում (1919-1921 թթ.).

ՀՍԽՀ արտաքին գործերի ժողովրդական կոմիսարիատի գործունեությունը 1920-1922 թթ.

ՀՍԽՀ և ՌՍՖԽՀ փոխհարաբերությունները 1920-1922թթ.

Կրթամշակութային կյանքը և հայապահպանության խնդիրները Սիրիայի և Լիբանանի հայ համայնքներում 1920-1930-ական թթ.

Հայաստանում խորհրդային իշխանության հաստատման հիմնահարցը սփյուռքահայ հասարակական-քաղաքական մտքի գնահատմամբ (1920-1930-ական թթ.).

Խորհրդահայ կինեմատոգրաֆիայի կայացումը (1920-1930-ական թթ.).

Թուրքիայի քաղաքական համակարգը 1920-1930-ական թթ.-ին.

Հայաստանի կոմկուսի ներկուսակցական կյանքը առօրեականության համատեքստում (1920-1930-ական թվականներ).

Սոցիալական փոփոխությունները Խորհրդային Հայաստանում 1920-1930-ական թվականներին.

Հունահայ պարբերական մամուլը /1920-1930թթ./.

Ֆրանս-թուրքական հարաբերությունները 1920-1939 թվականններին.

Խորհրդային իշխանությունը և եկեղեցին Հայաստանում 1920-1940թթ.

Քաղաքական հետապնդումները Հայաստանում և դրանց հետևանքները /1920-1953թթ./.

Թուրքիայի քաղաքականությունը քրիստոնյա փոքրամասնությունների (հայեր, հույներ) նկատմամբ 1920-1960-ական թթ.

Սևծովյան նեղուցների հիմնախնդրի կարգավորումը 1920-1990 ական թթ.

Քաղաքական կուսակցությունների լուծարումը Խորհրդային Հայաստանում 1920-ական թվականներին.

Լիբանանի դրուզական համայնքի դերը երկրի ներքաղաքական զարգացումներում (1920-ականներից մինչև 1990թ.).

Հայաստանի Հանրապետության և Խորհրդային Ռուսաստանի փոխհարաբերությունները 1920թ. մայիս-դեկտեմբերին.

Զանգեզուրի գոյամարտը 1920թ.մայիս-1921թ. հուլիս.

1921 թ. փետրվարյան ապստամբությունը Հայաստանում.

Անդրկովկասյան Դաշնության ստեղծումը և Հայաստանը (1921-1922թթ.).

Պետական-կուսակցական վերահսկողության մարմինները ՀՍԽՀ իշխանական համակարգում 1921-1934 թթ.

Հայաստանի օգնության կոմիտեի գործունեությունը (1921-1937թթ.).

Իրանահայ համայնքը 1921-1945 թթ.

Հայրենադարձությունը և հայ քաղաքական կուսակցությունները (1921-1965թթ.).

Խորհրդային Հայաստանի սահմանային-տարածքային խնդիրները 1922-1936 թթ.

Խորհրդային Հայաստանը Անդրկովկասյան Դաշնության համակարգում (1922-1936թթ.).

Հայաստանը ԽՍՀՄ ռազմաարդյունաբերական համալիրի համակարգում (1922–1991 թթ.).

Ստամբուլի հայ համայնքը(1923-1939թթ.).

Հայոց ցեղասպանության արտացոլումը թուրքական պաշտոնական պատմագրության մեջ (1923-1970-ական թթ.).

Հայ բնակչութեան էթնոկրօնական վերակերպումները Թուրքիայի Հանրապետությունում (1923-2005թթ.).

ԱՄՆ-ի հայ գաղութի պատմություն /Սկզբնավորումից մինչև 1924թ./.

Ռեզա Շահ Փահլավիի կառավարության ներքին քաղաքականությունն Իրանում (1925-1941թթ.).

Քրդերի ազգային-ազատագրական պայքարը Թուրքիայում և տարածաշրջանային զարգացումներն Արարատի ապստամբության ընթացքում (1926-1930 թթ.).

Հայկական ՍՍՌ-ն մեծ բեկման տարում /1929թ./.

Социально-культурная динамика в Турции в период президентства И. Иненю (1938-1950гг.).

Սոցիալ-մշակութային դինամիկան Թուրքիայում Ի. Ինոնյուի նախագահության շրջանում (1938-1950թթ:).

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի գործունեությունը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին (1939-1945 թթ.).

Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար մարզը Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին (1939-1945 թթ.).

Լենինականի աշխատավորությունը Սովետական Միության Հայրենական Մեծ պատերազմի տարիներին (1941-1945 թթ.).

Հայ ժողովրդի մասնակցությունը Հայրենական մեծ պատերազմին (ԽՍՀՄ հյուսիս-արևմտյան և արևմտյան շրջաններ) 1941-1945թթ.

Հայաստանի աշխատավորության ավանդը Հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակում (1941-1945թթ.).

Արցախահայության մասնակցությունը հայրենական մեծ պատերազմին /1941-1945թթ./.

Սովետական Հայաստանը Սովետական Միության Հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակաշրջանում /1941-1945թթ./.

Իրանա-ամերիկյան հարաբերությունները 1942-1960 թվականներին.

Խորհրդա-թուրքական հարաբերությունները 1945-1947թթ.

Հայաստանի հասարակական-քաղաքական կյանքը հետպատերազմյան ժամանակաշրջանում (1945-1957 թթ.).

Սոցիալ-տնտեսական փոփոխությունները Հայկական ԽՍՀ գյուղում 1945-1965 թվականներին.

Սփյուռքի ներքին տեղաշարժերը 1945-1988 թվականներին.

Պետական իշխանության մարմինների քաղաքականությունը խորհրդահայ մշակույթի բնագավառում 1945-1990թթ.

Ջրի հիմնախնդիրը Մերձավոր Արևելքում 1945-2004 թվականներին.

Основные тенденции искажения ключевых вопросов истории Армении и "Азербайджана" в азербайджанской историографии 1945-2011 гг.

Բանակի դերը Սիրիայի քաղաքական կյանքում (1946-1970թթ.).

Սուրիոյ հայկական համայնքը 1946-1971 թուականներուն.

Սիրիայի տեղն ու դերը արաբ-իսրայելական հակամարտությունում (1946-2000).

Երուսաղեմի հարցը, Իսրաելը և հայոց պատրիարքությունը (1948-1967).

Հորդանանա-Իսրայելյան հարաբերությունները /1948-1994թթ./.

Քուրդ-հրեական փոխառնչությունները 1948-2006թթ.

Հայերը Արգենտինայում սկզբից մինչև 1950.

Լենինական-Գյումրիի բնակչության շարժընթացը 1950-2000թթ.

Եգիպտոսի հայկական համայնքը (1952-2007թթ.).

Նավթը և Իրանի սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական զարգացումները 1954-1979թթ.

Խորհրդահայ մշակույթը 1956-1990թթ.

Լիբանանն երկու քաղաքացիական պատերազմների միջև (1958-1957թթ.).

Գիտության զարգացումը Հայաստանում 1960-1980-ական թվականներին (քննական վերլուծություն).

Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը 1960-1988 թվականներին.

Հասարակության սոցիալական կառուցվածքի փոփոխման միտումները Հայաստանում /1960-80-ական թվականներ/.

Իսլամական արմատականությունը Սիրիայում 1960-80-ական թվականներին.

Սփյուռքահայության հետ մշակութային կապի կոմիտեի և Մերձավոր Արևելքի արաբական պետությունների հայ համայնքների համագործակցությունը 1964-1991թթ.

Հայկական պահանջատիրությունը սփյուռքում (1965-1975թթ.).

Հայկական լոբբիստական կազմակերպությունների գործունեությունը ԱՄՆ-ում 1965-2015 թթ.

Խորհրդա-սիրիական հարաբերությունները (1966-1976թթ.).

Մերձավորարևելյան հակամարտության ազդեցությունը միջազգային և միջարաբական հարաբերությունների վրա 1967-1982թթ.

Իսլամական կոնֆերանս կազմակերպությունը (1969-2001թթ.).

Ալավիների դերը Սիրիայի Արաբական Հանրապետության ներքաղաքական և ռազմական կյանքում (1970-2000թթ.).

Հաֆեզ ալ Ասադը և ուղղիչ շարժումը Սիրիայում (1970-ական թթ.).

ԱՄՆ-ի վարած քաղաքականությունը Լիբանանի երկրորդ քաղաքացիական պատերազմի և ճգնաժամի ընթացքում (1975-1991թթ.).

Սաուդա-իրանական հարաբերությունները Սաուդյան Արաբիայի տարածաշրջանային քաղաքականության համատեքստում (1979-2011 թթ.).

Թուրքիայի ռազմական քաղաքականությունը (1980-1990-ական թթ.).

Իսլամը Թուրքիայի հասարակական-քաղաքական կյանքում 1980-90-ական թվականներին.

1980թ. ռազմական հեղաշրջումը Թուրքիայում. Պատճառները, ընթացքը, հետևանքները.

Եգիպտոսի արաբական քաղաքականության առանցքային հիմնահարցերը Մուհամմեդ Հոսնի Մուբարաքի իշխանության առաջին տասնամյակում (1981-1991թթ.).

Ճապոնիայի քաղաքականությունը Պարսից ծոցի տարածաշրջանում և Ծոցի համագործակցության խորհուրդը (1981-2011 թթ.).

Հայաստանի 1985-1991թթ. պարբերական մամուլը.

1988 դեկտեմբերյան երկրաշարժը և աղետի գոտու վերականգնման գործնթացն ու արդյունքները Շիրակի մարզում.

Ինքնապաշտպանական մարտերը Հյուսիսային Արցախի Գետաշենի ենթաշրջանում (1988-1991 թթ. մայիս).

Խորհրդային Միության կուսակցական-պետական մարմինների որոշումները Արցախյան հիմնահարցի վերաբերյալ (1988-1991 թթ.).

Կանանց մասնակցությունը Արցախյան գոյապայքարին (1988-1994 թթ.).

Ադրբեջանի ներքաղաքական զարգացումների դինամիկան 1988-1998 թթ.

Անկախ պետականության հաստատման և զարգացման գործընթացը Հայաստանում (1990-2001 թթ.).

Հայրենիք-Սփյուռք առնչությունները 1990-ական թթ.

ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտության հանդեպ (1990-ական թվականներ).

Սոցիալ-տնտեսական վերափոխումները Հայաստանի Հանրապետությունում 1990-ական թվականներին.

Գիտությունը Հայաստանում 1990-ական թվականներին.

Թուրքիայի Հանրապետության և Սիրիայի Արաբական Հանրապետության փոխհարաբերությունները տարածաշրզանային հիմնախնդիրների համատեքստում (1991 ֊2002թթ.).

Արցախյան պատերազմի և պաշտպանության բանակի մարտական ուղին 1991-1994թ.թ.

Ղարաբաղյան հիմնահարցերը և միջազգային դիվանագիտությունը 1991-1994թթ.

Ղարաբաղյան ու տարածաշրջանային մյուս զինված հակամարտությունները Անդրկովկասում և Ռուսաստանի Դաշնությունը (1991-1994թթ.).

ԱՊՀ կազմավորումը և Հայ-ռուսական հարաբերությունները /1991-1995թթ./.

Հայ-հունական հարաբերությունները 1991-1998թթ.

Հայ-վրացական հարաբերությունները հետխորհրդային շրջանում (1991-1999թթ.).

Ագրարային վերափոխումները ՀՀ-ում 1991-2000թթ.

Հայաստանի Հանրապետություն-Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունները 1991-2000թթ.

Միջկուսակցական հարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետությունում 1991-2001 թթ.

Թուրքիայի քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում 1991-2001թթ.

Հայ-Ֆրանսիական հարաբերությունները 1991-2001թթ.

Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում. Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան 1991-2001թթ. (աշխարհաքաղաքական դիտակետ).

Սոցիալ-տնտեսական վերափոխումները ԼՂՀ-ում (1991-2002 թթ.).

Հայաստանի Հանրապետության տարածաշրջանային քաղաքականության և ռազմավարության ձևավորման գործընթացը 1991-2002թթ.

Հարավկովկասյան պետությունների եվրաինտեգրման գործընթացը (1991-2004 թթ.).

Հայոց ցեղասպանության գործոնը հայ-թուրքական հարաբերություններում (1991-2004թթ.).

Հայ-իրանական հարաբերությունները 1991-2005 թթ.

Հայաստանի Հանրապետության և Մեծ Բրիտանիայի միջպետական հարաբերությունները 1991-2005թթ.

Կասպից ծովի ավազանի էներգետիկ պաշարների և Հարավային Կովկասի շուրջ միջազգային ուժերի մրցակցությունը 1991-2007թթ.

Հայ-բուլղարական հարաբերությունները 1991-2008 թթ.

Հայ-հնդկական հարաբերությունները 1991-2008թթ.

Թուրքիա-Ադրբեջան քաղաքական համագործակցությունը 1991-2010 թթ.

Աբխազիայում թուրքիայի գործունեության քաղաքական և տնտեսական հետևանքները 1991-2010 թվականներին.

Չինաստանի արտաքին քաղաքականության առանձնահատկությունները և չին-հայկական հարաբերությունները (1991-2010թթ.).

Հայ-սիրիական հարաբերությունները 1991-2011 թթ.

ՀՀ զինված ուժերը միջազգային համագործակցության ոլորտում 1991-2011 թթ.

Քրդական գործոնն Իրաքի ներքին քաղաքականությունում 1991-2011 թվականներին.

Գերմանիայի հայ համայնքը 1991-2013 թվականներին.

Сотрудничество между Республикой Казахстан и Республикой Армения: современное состояние и перспективы (1991-2016 гг.).

Համագործակցությունը Ղազախստանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության միջև. արդի իրավիճակը և հեռանկարները (1991-2016 թթ.).

Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացի ազդեցությունը հայ-թուրքական հարաբերությունների խնդրում 1991-2016 թվականներին.

Թուրքիա-Վրաստան-Ադրբեջան տնտեսական և ռազմաքաղաքական եռակողմ համագործակցությունը 1991-2016թթ.

ԼՂՀ-ի հռչակումը և պետական շինարարության գործընթացը (1991թ. սեպտեմբեր-1994թ. մայիս).

Միջազգային կազմակերպությունների առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործում 1992-2008թթ.

Բանակաշինությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 1992-2010թթ.

Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական Միության հարաբերությունները 1992-2013 թվականներին.

Հայաստանի Հանրապետությունը ԱՊՀ ռազմաքաղաքական և սոցիալ-տնտեսական ոլորտներում (1995-2001թթ.).

Հռոմեական Հանրապետության ճգնաժամը ք.ա. 2-րդ- 1-ին դդ. և հասարակական միտքը (Պոլիբիոս, Սալլուստիոս).

Политика Китая в Центральной Азии и на Кавказе в конце 20-в начале 21 вв.

Սոցիալ-տնտեսական բարեփոխումները Թուրքիայում 20-րդ դարի 80-90-ական թվականներին.

Բուլղարիայի թուրք փոքրամասնությունը. հասարակական-քաղաքակական գործընթացներ (20-րդ դարի երկրորդ կես-21-րդ դարի սկիզբ).

Թուրքիայի Հանրապետության զինված ուժերի արդիականացման գործընթացը 20-րդ դարի վերջերին-21-րդ դարի սկզբներին.

Հորդանանա-իսրայելական հարաբերությունները 20-րդ դարի վերջին 21-րդ դարի սկզբին առճակատումից՝ համագործակցություն.

Թուրք-իսրայելական ռազմավարական համագործակցությունը 20-րդ դարի վերջին և 21-րդ դարի սկզբին.

Թուրքիայի քաղաքականությունը Կենտրոնական Ասիայում 20-րդ դարի վերջին-21-րդ դարի սկզբին.

Իրաքի հայկական գաղութը 20-րդ դարուն.

Թուրք-հայկական միջպետական հարաբերությունների կարգավորման հիմնախնդիրները և դրանց արտացոլումը ներթուրքական դիսկուրսում (2001-2011 թթ.).

Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության առանձնահատկությունները արդարություն և զարգացում կուսակցության կառավարման առաջին տասնյակում (2002-2012 թթ.).

Արաբ-Իրանական քաղաքական հարաբերությունների զարգացման հիմնական ուղղությունները Իրանի իսլամական հեղափոխությունից հետո մինչև 21-րդ դարի սկիզբը.

Հայաստանը բյուզանդական կայսրության դավանական և Սասանյան Պարսկաստանի կրոնական քաղաքականության ոլորտում (395-642).

Հայոց տոնացույցի ծագումն ու զարգացումը (4-8-րդ դդ.) (պատմաազգագրական ուսումնասիրություն).

Антипрофсоюзная политика корпораций США и борьба профсоюзов за свои права (на примере "Дженерал электрик" конец 40-х-начало 70-х годов XX в.).

Отклики революционного народничества 70-80-х гг. XIX в. в армянской действительности.

Արաբների վարչական և հարկային քաղաքականությունը Հայաստանում /8-րդ դարի սկզբից մինչև 9-րդ դարի կեսը/.

Հայաստանի վիմագրերը Հայաստանի քաղաքական պատմության սկզբնաղբյուրներ /9-14-րդ դդ./ /Պատմա-վիմագրագիտական ուսումնասիրություն/.

Հայ ժողովրդի զավակների մասնակցությունը խորհրդա-ճապոնական պատերազմին /9.8-2.9.1945թ./.

Աղվանքը մ.թ.ա. I - մ.թ.ա.VIդ.դ.(պատմաաշխարհագրական քննություն).

Северо-восток Еревана в эпоху Арташесидов. Материальная и духовная культура по данным античного поселения в Аван-Ариндже /II в.до н.э. – начало I в.н.э./.

Երևան քաղաքի հյուսիս-արևելքը Արտաշիսյանների դարաշրջանում նյութական և հոգևոր մշակույթը ըստ Ավան-Առինջի անտիկ բնակավայրի տվյալների /մ.թ.ա. II դ.. – մ.թ. I դ. սկիզբ/.

Վաղ քրիստոնեական դավանաբանական վեճերի կրոնագիտական վերլուծություն (II դարի II կես -V դարի I քառորդ).

Скульптура древней Армении III в. до н. э.-III в. н. э. (историко-археологическое исследование).

Ծոփքը հին առաջավորասիական առևտրա-մշակութային համակարգում (մ.թ.ա.III հազ. վերջ.-II հազ. առաջին կես).

Արևմտյան Իրանի հնագիտական հուշարձանները «Լուրիստանյան բրոնզի» տարածման ժամանակաշրջանում (մ.թ.ա.III հազարամյակ-I հազարամյակի կես).

Հայկական լեռնաշխարհը Մերձավոր Արևելքի պատմա-մշակութային փոխառնչությունների ոլորտում (մ.թ.ա. III-I հազարամյակներ).

Технико-технологические особенности керамики Армении III-II тыс. до. н. э.

Սևանի ավազանի մշակույթը մ.թ.ա.III-II հազարամյակներում.

Արիները Մերձավոր Արևելքում մ.թ.ա. III-II հազարամյակներում.

Մեծ Հայքի թագավորության պարսկա-հռոմեական բաժանումները III-IV դդ.

Հայաստանի դրամական տնտեսությունը III-X դարերում (սասանյան և արաբական ժամանակաշրջաններ).

Տայքը IV դ.-XI դ.սկիզբ (պատմաաշխարհագրական քննություն).

Աբրահամ Նահապետ (Հայկական լեռնաշխարհի և քանակի առնչությունները մ.թ.ա. IV-II հազարամյակներում).

Մեծ Հայքը Երվանդունյաց դարաշրջանում (մ.թ.ա. IVդ վերջին տասնամյակներ-մ.թ.ա. IIIդ. վերջ).

Հայ բնակչության գաղթը և հայկական իշխանությունների ստեղծումը Լեռնային Կիլիկիայի հարակից երկրներում (IX-XI դդ.).

Հայաստանի ներմուծած խեցեղենը IX-XIV դարերում.

Հայաստանի նվիրատվական արձանագրությունները IX-XIVդդ.

Հայոց բանակը Բագրատունյաց շրջանում (IX-XIդարեր).

Культура хачкаров Арагацотна и Котайка IX-XVIIвв. (историко-археологическое исследование).

Ալ-Մակրիզիի Kitᾱb al-sulῡk երկը Կիլիկյան Հայաստանի 1250-1310 թթ. պատմության սկզբնաղբյուր (աղբյուրագիտական քննություն).

«Narratio de rebus Armeniae» հայ-քաղկեդոնական երկը (շուրջ700թ) հայոց եկեղեցու պատմության կարևոր սկզբնաղբյուր.

Վաղ Բյուզանդական եկեղեցական պատմագրության և V դարի հայ պատմագրության փոխհարաբերության հիմնախնդիրը (պատմության և պատմականության ըմբռնումը) ).

Ամուսնությունը և հարսանիքը հայոց մեջ՝ ըստ մատենագրական աղբյուրների (V-XVIII դդ.).

Հայաստանի չափերն ու կշիռները /V-XVդդ./.

Հայաստանի նյութական մշակույթը մ.թ.ա. VI-IV դ.դ. /Ըստ Հայաստանի Հանրապետությունում կատարված հնագիտական պեղումների/.

Գինեգործությունը և տեխնիկական բույսերի վերամշակումը հին Հայաստանում (մ.թ.ա. VI-մ.թ. IV դարեր).

Էթնոքաղաքական տեղաշարժերը Առաջավոր Ասիայում և հայկական լեռնաշխարհում Ք. Ա. VII-VI դդ.

Սևանի ավազանի մշակույթը մ. թ. ա.VIII-VI դդ. (ըստ դամբարանային համալիրների).

Էրիախի երկիրը (Ք.ա.VIII-VI դդ.).

Քրդերը Աբբասյան խալիֆայության ժամանակաշրջանում X-XI դդ.

Հարավային Հայաստանը XI դ.-XVI դ. կեսերին (պատմաժողովրդագրական ուսումնասիրություն).

Денежное обращение Армении в период "Серебряного кризиса"(XI-I четверть XIII вв.).

Արարատյան դաշտավայրի մշակույթը մ.թ.ա. XI-VI դարերում.

Մ.թ ա. XII դարի մերձավորարևելյան ճգնաժամը և հայկական լեռնաշխարհը.

Հայերը Ֆաթիմյան Եգիպտոսի պետական համակարգում /XII-XIIդդ./.

Կիլիկիայի հայկական պետությունը միջերկրածովյան առևտրի համակարգում (XIII-XIV դդ.).

Հասան-Ջալալյան իշխանական տոհմի դերը հայոց պատմության մեջ XIII-XVI դարերում.

Հայ աշխարհիկ ու հոգևոր իշխանությունների փոխհարաբերությունները (XIIդ.վերջ-XIVդ. սկիզբ).

Հայաստանի XIV – XVII դդ. խեցեղենը.

Հայ հոգևոր-մշակութային կենտրոնները Արևելյան Ղրիմում (XIV-XVդարեր).

Обшественно-политическое развитие Ирана в первой половине XIX в. и историческая роль Хаджи Мирза Агаси Ереванци.

Կինն իրանական ժողովուրդների ավանդական կենցաղում (XIX դ-XX դ. սկիզբ).

Ազգայնականության դրսևորումները հայ-թաթարական, հայ-վրացական հարաբերություններում XIX դ. վերջին-XX դ. սկզբին /մինչև 1905թ./.

Բաքվի նահանգի հայությունը XIX դարի երկրորդ կեսին և XX դարի սկզբներին (պատմաժողովրդագրական ուսումնասիրություն).

Ալեքսանդրապոլի հասարակական-քաղաքական կյանքը XIX դարի 60-80-թվականներին.

Արևելյան Հայաստանի բնակչության սոցիալական կառուցվածքը XIX դարի 80-90-ական թվականներին.

Հայերի մասնակցությունը XIX դարի առաջին երեսնամյակի ռուս-պարսկական և ռուս-թուրքական պատերազմներին.

XIX դարի առաջին կեսի եվրոպական ազգային-ազատագրական շարժումները և հայ հասարակական միտքը.

Արևելյան Շիրակը XIX դարի առաջին կեսին (պատմաժողովրդագրական ուսումնասիրություն).

Բարեգործական ընկերությունների և բարերարների գործունեությունը Շուշիում XIX դարի երկրորդ կեսին և XX դարի սկզբին.

Հայերի ներդրման Օսմանյան կայսրության տնտեսական և մշակութային կյանքում (XIX դարի երկրորդ կես-XX դարի սկիզբ).

Կարինը հայ ազատամարտում XIX դարի վերջին քառորդին.

Արևմտյան Հայաստանի Խարբերդի նահանգի հայ ազգաբնակչությունը XIX դարի վերջին-XX դարի սկզբներին (պատմաժողովրդագրական ուսումնասիրություն).

Ատրպատականի հայությունը XIX դարի վերջից մինչև XX դարի սկիզբ.

Հայոց հին և վաղմիջնադարյան պատմության հիմնահարցերը XIX դարի ֆրանսիական հայագիտության մեջ.

Ջավախքը XIX դարում և XX դարի առաջին քառորդին (պատմաքննական ուսումնասիրություն).

История армянской общины Грозного (середина XIX-1920г.).

История формирования этнической индентификации у населения Иранского Азербайджана в XIX-XX вв.

Փայտամշակության արհեստը հայոց մեջ XIX-XXդդ. (Պատմազգագրական ուսումնասիրություն).

Աձնական ընտրությունը արևելահայոց մեջ(XIX-XXդդ.) (Ազգաբանական ուսումնասիրություն).

Черкесы в системе государственной власти Османской империи и Турции (вторая половина XIX-первая четверть XX вв.).

Հայ իրականության արտացոլումը «Կավկազում» (XIX-դ. 40-90-ական թթ.).

Շիրակի եվ Ջավախքի հայոց ավանդութային տարազը /XIXդ. վերջ-XX դ. սկիզբ/.

Ռուսաստանի քաղաքականությունն Իրանում (XIXդարի վերջ-XX դարի սկիզբ).

Հայ-հունական հարաբերությունները XV-XVII դդ.

Քյոթահիայի ս.Աստվածածին եկեղեցու «Հիշատակարանը» իբրև քաղաքի հայ համայնքի և Օսմանյան կայսրության XV-XVIII դարերի պատմության աղբյուր.

Տայքի վարչաժողովրդագրական պատկերը(XVI դ.-XIX) դարի առաջին երեսնամյակ.

Վանական հողատիրությունը և ապահարկության իրավունքը Արևելյան Վրաստանում XVI-XVIII դարերում.

Հայկական լեռնաշխարհի և Հյուսիսային Միջագետքի պետական կազմավորումների քաղաքական պատմությունը մ.թ.ա. XVII-IXդ.դ.

Աղվանից (Գանձասարի) կաթողիկոսությունը XVII-XIX դդ.

Արցախի մելիքությունները և մելիքյան տները XVII-XIXդդ.

Ֆրանսիական աննալների պատմագիտական դպրոցը և XVII-XVIII դարերի հայ առևտրական կապիտալի հիմնախնդիրները.

Պարսկաստանի պատմության հարցերը XVII-XVIII դարերի հայ պատմիչների երկերում.

Սիմեոն Երևանցու «Ջամբռ» աշխատությունը որպես XVII-XVIII դարերի հայոց պատմության սկզբնաղբյուր.

Սեֆյան Իրանի վարչական բաժանումներն ու սոցիալ-տնտեսական հարաբերությունները XVIII դ. առաջին քառորդին.

Արցախահայության ազգային-ազատագրական պայքարը XVIII դարի առաջին տասնամյակներին.

Երևանի խանության XVIII դարի երկրորդ կեսի պատմության հիմնախնդիրները ըստ Մատենադարանի պարսկերեն վավերագրերի.

Արևմտյան Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական դրությունը XVIII դարի երկրորդ կեսին.

Հայ-ռուս-վրացական փոխհարաբերությունները XVIII դարի երկրորդ կեսին.

Հյուսիս-արևելյան Այսրկովկասի խանությունների և Ռուսական կայսրության հարաբերությունները XVIII դարի երկրորդ կեսին.

Հայ ազգային-ազատագրական շարժումը XVIII դարի երկրորդ կեսին և իրավաքաղաքական միտքը.

Լոռին XVIII դարի վերջին և XIX դարի առաջին երեսնամյակին(պատմաժողովրդագրական ուսումնասիրություն).

Հարավային Կովկասի տեղական իշխանությունների փոխհարաբերությունները Իրանի կենտրոնական իշխանության հետ XVIII դարի վերջից մինչև 1828 թվականը.

Правление выходцев из мамлюкской среды в Ираке по материалам арабской историографии (XVIII-XIX вв.).

Միրզա Յուսուֆ Ներսեսովի «Թարիխ-ե Սաֆի» պատմագրական երկը որպես Ղարաբաղի XVIII-XIX դարերի պատմության սկզբնաղբյուր.

Հայ գործիչներու մասնակցութիւնը արաբական զարթօնքին Սուրիոյ մէջ (XVIIIդ. վերջէն - XXդ. սկիզբը).

Процессы формирования идентичности у тюркоязычного населения Северного Ирана в XX в.

Մոգական հեքիմությունը և գուշակությունը Հայաստանում (ըստ XX դարի նյութերի) (պատմաազգագրական ուսումնասիրություն).

Կոլեկտիվ և պատմական հիշողությունը հայոց ինքնության համատեքստում (ըստ XX դարի պատմա-ազգագրական նյութերի).

Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունները որպես տարածաշրջանային գործոն (XX դարի վերջին-XXI դարի սկզբին).

Հյուսիսային Իրանի թյուրքալեզու բնակչության ինքնության ձևավորման գործընթացները XX դարում.

Հայկական լեռնաշխարհը մ.թ.ա. XXIV-IX դարերում (սոցիալ-մշակութային ձևափոխումների դինամիկան ըստ հնագիտական տվյալների).

Մատենադարանի պարսկերեն վավերագրերը հայոց պատմության սկզբնաղբյուր (XXVII դարի II կես -XIX դարի I կես).

Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները և դրանց հակահայ գործունեությունը (XXդարի վերջ-XXI դարի սկիզբ).

Հայաստանի Կուր-Արաքսյան հուշարձանների օբսիդիանի աղբյուրներն ըստ ռենտգենային ֆլուորեսցենցիայի (pXRF) վերլուծության արդյունքների.

This list was generated on Sun Sep 24 06:29:07 2023 UTC.