Items where Subject is "Electrical and Power Engineering"

  • Subjects (137)
    • Electrical and Power Engineering (137)
Jump to: Thesis
Number of items at this level: 137.

Thesis

Հանքաքարի աղացի էլեկտրաբանեցման համակարգի աշխատանքային ռեժիմների հետազոտում և բարելավում.

Գազատրանսպորտային համակարգերում գազի էներգետիկական պոտենցիայի օգտագործմամբ էլեկտրաէներգիայի ու ցրտի համատեղ արտադրության կայանքների և նրանց հաշվարկի ու նախագծման մեթոդների մշակում.

Շոգեգազատուրբինային տեղակայանքի աշխատանքային ռեժիմների հետազոտությունը և լավարկումը (երջէկ-ի օրինակի վրա).

Ցածր հզորությամբ ենթամիկրոնային կոմպլեմենտար մետաղ-օքսիդ-կիսահաղորդիչ օպերատիվ հիշող սարքերի մշակումը և հետազոտումը.

Կոմպիլյատորի մի քանի չափորոշիչներով արդյունավետ օպտիմիզացիաների փնտրման ավտոմատացված մեթոդ՝ հիմնված պարետո դոմինանտության վրա.

Թվային պատկերներում վնասված տիրույթների քողարկման մեթոդների մշակումը և իրականացումը.

Ծրագրավորման ֆունկցիոնալ լեզուների ներդրված հաստատունների մասին.

Ինտեգրալ սխեմաների մուտք/ելք հանգույցների սահմանային դիմադրությունների արժեքների ճշգրտման միջոցների մշակում և հետազոտում.

Բարդ ռելիեֆային պայմաններում շահագործվող ՋԷԿ-ի գազային արտանետումների ցրման հետազոտումը աշխատանքային փոփոխական ռեժիմներում.

Ջերմային պիկային կայաններ ունեցող էներգահամակարգերի օպտիմալ ռեժիմների ընտրությունը.

Սառնարանների ցրտամատակարարման արդյունավետության բարձրացման մեթոդների մշակում.

Ճնշումային ջրատարներում ոչ ստացիոնար շարժման ուսումնասիրության հաշվարկային մեթոդների մշակումը.

Բարդ էներգահամակարգում գործող ջերմաէլեկտրակենտրոնների աշխատանքային ռեժիմների օպտիմալացումը.

Բնակելի շենքերի ջեռուցման էներգատնտեսական արդյունավետության բարձրացման մեթոդների և առաջարկների մշակումը.

Արեգակնային էներգիայի կիսահաղորդչային ֆոտոէլեկտրական կերպափոխիչների ստեղծումը և բնութագրերի ուսումնասիրումը.

Էլեկտրական դաշտի հետազոտությունը հեղուկ դիէլեկտրիկական միջավայրով դիսպերս համակարգում.

ՀՀ Էներգահամակարգի էլեկտրակայանների միջև էլեկտրական բեռի բաշխման լավարկումը բնապահպանական գործոնների ազդեցության գնահատմամաբ.

Արդյունավետ ֆոտոէլեկտրաջերմային կայանքի մշակում և կիրառական հնարավորությունների հետազոտում.

Հողաէներգետիկ նախագծերի արդյունավետության հարցերի ուսումնասիրություն.

Ֆերոմագնիսական նյութերի մագնիսական պարամետրերի որոշման մեթոդների մշակումը.

Բնական օդային հովացումով տրանսֆորմատորների ջերմային հաշվարկի մեթոդների զարգացումը օպտիմալ նախագծման համար.

ՀՀ էներգետիկ համակարգի կառավարման կազմակերպչական կառուցվածքի հիմնահարցերը.

Լեռնային գետերի գործընթացների և ամրացնող կառուցվածքների հաշվարկա-նախագծային մեթոդների կատարելագործումը.

Հզոր ջերմային էլեկտրակայանների հովացման համակցված համակարգերի հետազոտությունը.

Էներգահամակարգի հեռանկարային կառուցվածքի մշակումը անորոշության գործոնի առկայության պայմաններում.

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումն անշարժ գույքի շուկայի վերլուծության և մոնիտորինգի գործընթացում.

Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի ստատիկ կայունության հաշվարկի նոր չափանիշի մշակումը.

Խոնավության հսկման տվիչի հետազոտումը և մշակումը.

Էկոլոգիապես անվտանգ ՋԷԿ-երի տեխնոլոգիական սխեմաների համադրական վերլուծությունը և ՀՀ ՋԷԿ-երում հնարավոր ներդրման նախադրյալների հետազոտումը.

Ոչ ստացիոնար շարժումը ճյուղավորված ջրատարներում.

Պարամետրերի անորոշության պայմաններում և ինտեգրալ սխեմաների նախագծման միջոցների մշակում հետազոտում.

Լակտոբացիլների և բիֆիդոբակտերիաների ազդեցությունը յողուրտի կենսատեխնոլոգիական գործընթացների և որակի վրա.

Թղթայուղային մեկուսացման որակի գնահատման մեթոդիկայի մշակում աբսորբցիոն պարամետրերով.

Ջրային էներգիայի օգտագործման և խողովակաշարերի պաշտպանության հիմնախնդիրները.

Արտեզյան ավազանի ջրերի շահագործական պաշարների արդյունավետ օգտագործման և կառավարման մեթոդները.

Հանքաքարի աղացի էլեկտրաէներգիայի ծախսի լավարկում.

Գեոթերմալ ջերմային պոմպերի էներգատնտեսական արդյունավետության բարձրացման մեթոդների մշակումը.

Ջրամբարների ներհոսքի կանխատեսման և ջրատնտեսական համակարգերի անվտանգ շահագործման մի քանի խնդիրներ.

Ջրամբարների տղմակալման կանխատեսումը և դրանց մաքրման արդյունավետ մեթոդների մշակումը.

Հայաստանի Հանրապետության ջրատնտեսական համակարգերի կառավարման կատարելագործման ուղիները.

Կեղտաջրերի աերացման և նախնական մաքրման իրականացումը ջրահեռացման ցանցերում.

Հելլերի հովացման համակարգով կահավորված կոնդենսացիոն էներգաբլոկների ներկայանային աշխատանքային ռեժիմների հետազոտումը և դրանց լավարկման մեթոդների մշակումը.

Կամրջային հեծաններում խառն ամրանավորման կիրառման հետազոտումը.

Այվազյանի վարդաբույր սորտի խաղողի հետազոտումը որպես մուսկատային շամպայն գինու արտադրության հումք.

Թել պանրի պատրաստման տեղակայանքի մշակումը և կառուցվածքատեխնոլոգիական պարամետրերի հիմնավորումը.

ՋԷԿ-երի կոնդեսացիոն տեղակայանքների շահագործման լավարկային պայմանների հետազոտումը և արդյունավետության բարձրացման մեթոդների մշակումը.

Կենտրոնացված ջերմամատակարարման արդյունավետության հետազոտությունը տարբեր կլիմայական պայմաններում.

Անհամասեռ մեկուսիչների միջինացված պարամետրերի որոշման մեթոդի մշակումը անհամասեռությունների բաժանման սահմանի լիցքերի հաշվարկի մեթոդով.

Ոռոգման ջրամատակարարաման կառավարման խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Հայաստանի Հանրապետության ջրատնտեսական համակարգերի կառավարման բնապահպանական հիմնախնդիրները.

Հատիկասպիրտային տակուցքի օգտահանման տեխնոլոգիայի մշակում.

Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների ամրության ու կայունության գնահատում և դրանց անվտանգ շահագործման ապահովման մի քանի խնդիր.

Հայաստանի Հանրապետությունում հողերի մեխանիկական եղանակով ոռոգումից ինքնահոսին անցնելու ջրատնտեսական հիմնավորումը.

Բարձր հաճախային ինդուկցիոն տեղակայանքների հետազոտությունը էներգետիկական հաշվեկշիռների լավարկման տեսանկյունից.

Լեռնային գետերի դիմհարային կառուցվածքների հիդրավլիկական հաշվարկի արդիական եղանակների մշակում և շահագործման արդյունավետության ապահովման ուղիները.

Լեռնային գետերի հունաձևավորման գործընթացների կանխագուշակումը դիմհարային կառուցվածքների առկայության դեպքում.

Մուտք/ելք հանգույցների աշխատանքային ռեժիմների կայունացման միջոցների մշակումն և հետազոտումը.

Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների դեֆորմացիաների և տեղանքի տեղաշարժերի որոշման առանձնահատկությունները.

Հորիզոնական դրենաժների ֆիլտրացիոն հաշվարկի մեթոդների կատարելագործումը անհամասեռ գրունտներում հաստատված և ոչ հաստատված շարժումների դեպքերում.

Ջրամատակարարման համալիրներում ջրօգտագործման հաշվառման և ցանցի վիճակի հսկման ավտոմատացման մի քանի խնդիր.

Ստորգետնյա տարածությունների կադաստրի վարման կազմակերպումը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Շոգեգազային էներգաբլոկների արդյունավետության բարձրացումը ջերմային տրանսֆորմատորների օգտագործմամբ.

Տնտեսական գործունեության ազդեցությունը ջրի որակի և ջրամատակարարման կառավարման վրա.

Ջերմաէլեկտրակայաններում ներկայանային էլեկտրական բեռնվածքի լավարկային բաշխումը՝ ցածր պոտենցիալային մասերի արդյունավետության ցուցանիշների ներառմամբ.

Սերպենտինների կառուցվածքային առանձնահատկությունների ազդեցությունը ջերմաթթվային մշակման և լուծահանման գործընթացների վրա.

Синтез управлений с наперед заданными спектрами в системах, описываемых интегро-дифференциальными уравнениями.

Разработка методов улучшения помехоустойчивости в системах фазовой автоподстройки частоты.

Կենսահյուսվածքների հիդրատացման էլեկտրամետրիկական չափման սարքի մշակումը և հետազոտումը.

Разработка и исследование средств проектирования структур защиты от электростатических явлений.

Разработка и исследование средств измерения и контроля комбинированной солнечно-биогазовой установки.

Разработка встроенных в интегральные схемы цифровых узлов с низком энергопотреблением.

Разработка и исследование электронной системы стимуляции атмосферных осадков.

Разработка систем энергопитания для телекоммуникационных станций на основе возобновляемых видов энергии.

Разработка средств исследования тепловых явлений в трехмерных интегральных схемах.

Разработка быстродействующих приемно-передающих узлов интегральных схем.

Разработка методов ослабления влияния изменений рабочих условий интегральных схем.

Автоматическая генерация средств управления однократно электрически программируемых устройств памяти для внедренных систем.

Исследование процессов конвективного массообмена в осесимметричных газожидкостных потоках.

Ստատիկ կամայական ընտրությամբ հիշասարքերի արագագործության բարձրացման միջոցների մշակում.

Исследование и разработка средств автоматизированного физического проектирования аналоговых интегральных схем.

Разработка и исследование всенаправленных антенн для подвижной связи.

Разработка и исследование методов построения реконфигурируемых вычислительных систем.

Разработка методологии напряженно-деформированного состояния напорных труб, применяемых в водохозяйственных системах.

Разработка средств проектирования микроэлектронных схем с трехмерными транзисторами.

Разработка средств согласования цифровых схем тактируемых с разными частотами.

Разработка теоретических основ и инструментальных средств начального размещения элементов в субмикронных цифровых интегральных схемах.

Разработка автоматизированной системы решения задач трехмерного магнитного поля.

Исследование и оптимизация режимов работы конденсационных энергоблоков с конденсационно-охладительными установками с учетом природно-климатических условий Сирийской Арабской Республики.

Обобщенная теория расчета полей в дисперсных системах и определение интегральных параметров.

Методы улучшения характеристик координированных систем управления движением транспортных потоков.

Некоторые вопросы проектирования аналоговых скремблеров с повышенным уровнем защиты речевого сигнала в каналах связи.

Прогноз оседания земной поверхности вследствие откачек подземных вод.

Разработка оптимальной структуры автономного комплекса производства электрической и тепловой энергии.

Разработка и применение низкочастотных акустических резонансных конструкций в строительстве.

Разработка низкочастотных звукопоглощающих резонансных конструкций для применения в производственных и общественных зданиях.

Расчет установившегося режима электроэнергетических станции при смешанном типе станционных узлов.

Исследование и оптимизация технологических процессов и режимов работы второго контура АЭС с водо-водяными реакторами.

Разработка научных основ и рекомендаций для повышения энергоэффективности промышленных и гражданских зданий и сооружений.

Разработка методов прогноза гидродинамического режима подземных вод при откачке из многослойных водоносных пластов.

Процессы влаго-солепереноса в почвогрунтах и способы их регулирования.

Исследование теплогидравлических процессов при запроектных авариях на АЭС.

Оптимизация внутристанционных режимов КЭС с мощными энергоблоками, имеющих комбинированную систему охлаждения.

Повышение эффективности и экологической надежности энергетического оборудования ТЭС и АЭС.

Разработка фотоэлектротермического преобразователя с многозеркальной концентрацией солнечной энергии.

Исследование систем водоочистки первого контура АЭС и ТЭС.

Выбор оптимальных режимов работы ГЭС с переменным напором в энергетической системе.

Исследование и разработка комбинированной биогазо-,ветро-и солнечной энергетической системы.

Оптимизация режима электроэнергетической системы по активным и реактивным мощностям электрических станций.

Разработка и исследование прибора измерения плотности пульпы в процессе цианирования золота.

Важные проблемы обеспечения безопасности АЭС с ВВЭР, возникшие в процессе их эксплуатации.

Разработка автономной солнечной фотоэлектрической электростанции.

Разработка системы комплексного исследования и оценки надежности оборудования АЭС.

Разработка мероприятий по обеспечению живучести электроэнергетической системы.

Теория оптимизации и структурного анализа установившегося режима электроэнергетической системы.

Оптимизация режимов работы ГАЭС в сложной энергосистеме.

Методы расчета установившихся режимов и частных производных от потерь мощностей электроэнергетической системы.

Оптимизация комбинированных систем теплоэлектроснабжения.

Разработка методов оптимизации развития систем энергоснабжения с малыми теплоэлектроцентралями.

Исследование режимов и оптимизация системы охлаждения ответственных потребителей армянской АЭС.

Принципы формирования электроэнергетической системы Армении в условиях либерализации рынка.

Разработка, исследование и реализация математических моделей оптимального проектирования развития региональных систем транспорта газа.

Էներգիայի վերականգնվող աղբյուրների կիրառմամբ օդի կոնդիցիոնացման բարձր արդյունավետության համակարգերի մշակումը.

Թավրիզ քաղաքի շենքերի ջերմացրտամատակարարման բարձր արդյունավետության եղանակաների մշակումը.

Հանքաքարի մանրացման փակ ցիկլով տեխնոլոգիական գործընթացում ծախսվող էլեկտրաէներգիայի տնտեսման մեթոդի մշակումը.

Մուտք/ելք հանգույցներում աղմկակայունության բարձրացման միջոցների մշակումը.

Ինտեգրալ սխեմաներում լարման և հոսանքի աղբյուրների կայունության բարձրացման միջոցների մշակումը.

Խառը ազդանշանային ինտեգրալ սխեմաների արագագործության բարձրացման միջոցների մշակումը և հետազոտումը.

Разработка средств повышения помехоустойчивости в узлах ввода/вывода.

Разработка средств повышения стабильности источников напряжения и тока в интегральных схемах.

Շենքերի ջեռուցման և հովացման գեոթերմալ տեղական ջերմային պոմպի նախագծման մեթոդի մշակում.

Разработка средств проектирования самонастраивающихся узлов ввода/вывода интегральных схем.

Разработка методов прогнозирования несимметричных режимов электрических сетей напряжением 0,38/0,22 кВ.

Использование торийсодержащего топлива в реакторах типа ВВЭР-1000 с применением плутония и высокообогащенного урана.

Վուլկանիզացված պոլիէթիլենի մեկուսացումով մինչև 35 կվ բարձր լարման կաբելների մշակումը միաֆազ զուգահեռ փռման համար.

Միաֆազ զուգահեռ փռման մեթոդի հաշվարկի մշակումը մինչև 35 կվ բարձր լարման պլաստմասայի մեկուսացումով կաբելների համար.

ՋՋԷՌ-440 ռեակտորով էներգաբլոկներում ծանր վթարների դեպքում ջրածնային վտանգի հետազոտումը և մեղմման մեթոդների մշակումը.

Կոմպիլյացիայի միջոցով ստացված RTL նկարագրությունների վերիֆիկացիայի համար հիմքային գործիքային միջավայրի մշակումը.

This list was generated on Tue May 21 03:55:35 2024 UTC.