Items where Subject is "Economy"

Jump to: Thesis
Number of items at this level: 1816.

Thesis

Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից Հայաստանում իրականացվող օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների հեռանկարները.

ՀՀ բանկային համակարգի մակրոպրուդենցիալ կարգավորման հիմնախնդիրները.

Դրամաշրջանառության կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ տնտեսական աճի ապահովման գործնթացում.

ՀՆԱ իրական և պոտենցիալ մակարդակների տարբերության գնահատման հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով).

Բնական մենաշնորհների կառավարման հիմնախնդիրները (ՀՀ նյութերով).

Բանկային գործունեության գլոբալացման ազդեցությունն ազգային տնտեսությունների վրա (Հայաստանի օրինակով).

Պետական կառավարման համակարգի գործառութային բարեփոխումների արդյունավետության բարձրացման հիմնական ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Դեպոզիտարային ծառայությունների զարգացման ուղիները ՀՀ ֆինանսական շուկայում (Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայի նյութերով).

Արտաքին առևտրի հաշվառման և ֆինանսական վերահսկողության կատարելագործումը (ՀՀ կազմակերպությունների օրինակով).

Դրամական հոսքերի վերլուծության ուղղակի և անուղղակի մեթոդների կիրառման հիմնախնդիրները ՀՀ առևտրային բանկերում.

Управление виртуальными туристическими кластерами (на примере Республики Армения).

Проблемы формирования институциональных механизмов управления процессом экономической интеграции Республики Армения В Евразийский экономический союз.

Модернизация системы прямого налогообложения и оценка ее последствий (на примере РА).

Ֆինանսական ռեսուրսների կառավարման արդյունավետությունը առևտրային բանկերում (ՀՀ նյութերով).

Սահմանադրականության մակարդակի գործոնային գնահատման հիմնախնդիրը.

Կազմակերպության ներդրումային պորտֆելի ռիսկի գնահատման մեթոդները (առևտրային բանկի օրինակով).

Կազմակերպության ֆինանսական գործունեության արդյունավետության գնահատումը և կարգավորումը.

Եկամուտների և գույքի համընդհանուր հայտարարագրման համակարգի ներդրման հիմնախնդիրներն ու հեռանկարները ՀՀ-ում.

Ցուցանիշների հաշվեկշռված համակարգի մոդելավորման հիմնախնդիրը (առևտրային բանկի օրինակով).

Ֆինանսական կարավառման արդյունավետությունը խոշոր համայնքներում (ՀՀ խոշոր քաղաքների նյութերով).

ՀՀ մակերևութային ջրերի աղտոտվածության մակարդակի գնահատման տնտեսագիտամաթեմատիկական եղանակները.

ՀՀ տնտեսության իրական հատվածի վրա ֆինանսական համակարգի կայունության ազդեցության գնահատման հիմնախնդիրները.

Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայի հիմնախնդիրները և զարգացման հեռանկարները (ՀՀ և ԻՀՀ օրինակով).

Լոգիստիկայի զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության արդյունաբերություններում.

Իրացվելիության վերլուծության և դրա ներքին վերահսկողության կատարելագործման ուղիները կազմակերպություններում (ՀՀ ալկոհոլային խմիչքների արտադրության օրինակով).

Գույքային հարաբերությունների պետական կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ տնտեսության զարգացման արդի փուլում.

Գյուղատնտեսության ապահովագրության համակարգի կատարելագործման ուղիները ՀՀ-ում.

Անկանխիկ հաշվարկների արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Совершенствование управления бизнес-процессами (на примере коммерческой организации в сфере информационных технологий).

Հարկային քաղաքականության բարելավման ուղիները ՀՀ լեռնահանքային արդյունաբերության ոլորտում.

Կոշտ կենցաղային թափոնների մշակման նորարարական կառավարման հիմնախնդիրները (Երևան քաղաքի օրինակով).

ՀՀ գյուղատնտեսության ռիսկերի մեղմման պետական քաղաքականության հիմնական ուղղությունները.

Խաղողագործության զարգացման հիմնախնդիրների լուծման ուղիները (ՀՀ Վայոց ձորի մարզի և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության Բադեն-Վյուրտենբերգի հողի նյութերով).

ՀՀ տնտեսության տեղեկատվական ենթակառուցվածքների մոդելավորման և զարգացման հիմնախնդիրները.

Ձեռնարկատիրության և գործունակության առանձնահատկությունները. դրանց կապն անհատի և կազմակերպության հաջողությունների հետ (Պաղեստինի տարածքների օրինակով).

Հիփոթեքային վարկի շուկայի զարգացման հիմնախնդիրները (ՀՀ և ԼՂՀ նյութերով).

Բնակչության եկամուտների ձևավորման և ապահովման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Հետազոտության ու մշակումների գործընթացների և համակարգային ռիսկի փոխազդեցության հիմնախնդիրները (Թեհրանի ֆոնդային բորսայի օրինակով).

Совершенствование инструментов налоговой политики в Республике Армения.

Տնտեսական ինտեգրման գործընթացները Իրանի Իսլամական Հանրապետության և հյուսիսային երկրների (ՀՀ) միջև.

Օդային տրանսպորտի միջազգայնացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Վերազգայնացման գործընթացները զարգացող երկրներում (ՀՀ օրինակով).

Ձեռնարկատիրական գործունեության ենթակառուսվածքային ապահովվածության մակարդակի գնահատումը և բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում.

Հողային ռեսուրսների կառավարման կատարելագործման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Գործազրկության նվազեցման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Финансовые механизмы инновационного развития экономики (на примере РА).

Գնաճի նպատակադրման և երկարաժամկետ կայուն տնտեսական աճի ապահովման հիմնախնդիրները.

Проблемы регулирования валютных рисков в банковской системе РА.

Основные направления и условия инвестирования в агропродовольственную систему РА.

Проблемы и пути совершенствования системы банковского регулирования и надзора в Республике Армения.

Приватизация и проблемы привлечения иностранных инвестиций в Республике Армения.

Моделирование инвестиционного фактора экономического роста Республики Армения.

Прогнозирование альтернативных путей экономического развития промышленных предприятий РА.

Методы организации и оценки эффективности корпоративного управления (с использованием системного подхода).

Совершенствование тарифной системы оплаты труда в условиях перехода к рыночной экономике (По материалам машиностроительных предприятий РА).

Оценка экономической устойчивости производственных систем при переходе к рынку.

Прогноз развития горнодобывающей отрасли РА.

Трансакционные издержки банковской системы Армении: теория и методология.

Оценка и направления совершенствования корпоративной культуры (на материалах банков РА).

Совершенствование корпоративного управления как фактор снижения коррупционных рисков (на примере АО РА).

Воздействие управления инфляцией на платежный баланс РА.

Проблемы обеспечения финансово-экономической стабильности авиакомпаний (на примере ООО "Армавиа").

Проблемы формирования и развития финансово-промышленных групп (на примере РА).

Управление миграционными потоками (на примере сферы информационных технологий).

Совершенствование учета и внутренного контроля в коммерческих банках (по материалам РА).

Проблемы модернизации системы финансового посредничества в Республике Армения.

Тенденции развития и эффективность организационных структур управления коммерческими банками (на материалах РА).

Проблемы оценки и повышения конкурентоспособности экономики РА.

Методы и пути международной интеграции рынка капитала РА.

Проблемы привлечения венчурных иностранных инвестиций в РА.

Государственное регулирование рынка ценных бумаг РА (на материалах организаций с государственным участием).

Информационная инфраструктура рынка ценных бумаг и основные направления ее эффективного использования (на примере Республики Армения).

Ստվերային տնտեսության սոցիալ-տնտեսական հետևանքների և բնակչության կենսամակարդակի փոխազդեցության կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Նավթամթերքի գների ազդեցությունը մակրոտնտեսական ցուցանիշների վրա (Իրանի Իսլամական Հանրապետության օրինակով).

ՀՀ ներդրումային միջավայրի բարելավման ֆինանսական հիմնախնդիրները ԵԱՏՄ ինտեգրման արդի փուլում.

Գործարար միջավայրի կառավարման սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Բանկային ծառայությունների զարգացման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Նորամուծական զարգացման գործընթացների օպտիմալ կառավարման խնդիրները (ՀՀ նյութերով).

Պետական պարտատոմսերի եկամտաբերության տնտեսագիտամաթեմատիկական մոդելավորումը (ՀՀ օրինակով).

Ծառայությունների որակի ընկալման և սպառողների բավարարվածության հիմնախնդիրները ՀՀ բարձրագույն կրթության բնագավառում.

ՀՀ ջերմոցային տնտեսություններում այլընտրանքային էներգիայի կիրառման արդյունավետության գնահատման հիմնահարցերը.

Հարկաբյուջետային քաղաքականության հիմնախնդիրները (տեսական-մեթոդաբանական հարցերը).

Ակտիվների արժեթղթավորման համակարգի ներդրման և զարգացման ուղիները ՀՀ-ում.

Совершенствование отраслевой структуры экономики как залог обеспечения экономической безопасности (на примере НКР).

Повышение эффективности работы налоговых органов (на материалах налоговых служб Российской Федерации и Республики Армения).

Совершенствование управления персоналом предприятия (на примере малых и средних предприятий РА).

Теоретические проблемы потребления и пути их решения в переходной экономике (на примере Республики Армения).

Адаптация агропромышленного комплекса Грузии (АПК) к системе рыночной экономики.

Управление внутренним государственным долгом Республики Армения.

Проблемы развития функций государственного управления экономикой в Республике Армения в условиях рыночных отношений.

Совершенствование механизма налогового регулирования экономики Республики Армения.

Проблемы регулирования аграрного сектора в условиях рыночной экономики (на примере Кахетинского региона Грузии).

Основные направления повышения эффективности деятельности консалтинговых компаний в условиях развивающей экономики (по материалам РА).

Пути углубления международной экономической интеграции Республики Армения.

ՀՀ առևտրային բանկերի հուսալիության ապահովման հիմնահարցերի լուծման ուղիները.

ՀՀ ծառայությունների ոլորտի զարգացման հիմնախնդիրները անցման շրջանում.

Հայաստանի Հանրապետությունում մրցակցային միջավայրի պետական կարգավորումը.

Վարձակալության հաշվապահական հաշվառման բարելավման ուղիները ՀՀ կազմակերպություններում.

ՀՀ արտաքին պետական պարտքի սոցիալական հիմնախնդիրները.

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտների կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ռիսկերի գնահատման և կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության շինարարության հատվածում.

Կազմակերպությունների անվճարունակության ռիսկերի համալիր գնահատման և կանխատեսման հիմնահարցերը ՀՀ-ում:.

Արդյունավետության և արդարության զուգակցումը ՀՀ հարկային քաղաքականության մեջ.

Անցումային տնտեսության ինստիտուցիոնալ համակարգը և նրա կատարելագործման հիմնախնդիրները.

Գյուղատնտեսական մթերքների իրացման խնդրի լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Միջբյուջետային հարաբերությունների կատարելագործման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Հայաստանի Հանրապետության մեքենաշինական ձեռնարկությունների վերապրոֆիլավորման տնտեսական հիմնահարցերը.

Գյուղատնտեսության վարկավորման գործընթացի կարգավորման ուղիները (ՀՀ օրինակով).

Սողոմոն Եղիազարյանի տնտեսագիտական հայացքները.

Արտադրության նյութական ապահովման խնդիրները շուկայական տնտեսության անցման փուլում (ՀՀ շինարարական համալիրի օրինակով).

ՀՀ պետական և համայնքային բյուջեների ձևավորման ու կարգավորման հիմնախնդիրները.

Բուսաբուծական մթերքների արտադրության և բաշխման տնտեսավիճակագրական վերլուծությունը (ՀՀ նյութերով).

Ձեռնարկատիրության զարգացումը, որպես բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման հիմնական պայման.

Գյուղատնտեսական արտադրության կառավարման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները (ՀՀ Արգածոտնի մարզի օրինակով).

Տնտեսական աճի և բարեկեցության հարաբերակցության հիմնախնդիրը և զարգացման միտումները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Արժեթղթերի շուկայի ինստիտուցիոնալ կառուցվածքի կատարելագործման ուղիները ՀՀ-ում.

ՀՀ արդյունաբերական ձեռնարկությունների կոոպերացման և նորամուծությունների կիրառման հիմնախնդիրները.

Միջազգային առևտրի զարգացման օրինաչափությունները գլոբալացման պայմաններում (ՀՀ օրինակով).

Բնապահպանության ֆինանսավորման հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով).

Պետական և մասնավոր ձեռնարկատիրության համագործակցության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Արտադրատրանսպորտային խնդիրները տնտեսական ինտեգրման գործընթացում.

ՀՀ տնտեսական ինտեգրման հեռանկարները ԱՊՀ երկրների հետ.

Վերազգային կորպորացիաների գործունեությունը զարգացող երկրների տնտեսություններում (ՀՀ օրինակով).

Միջազգային ֆակտորինգի զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

ՀՀ զբոսաշրջային կազմակերպությունների ծախսերի հաշվառման մեթոդի կատարելագործման ուղիները.

Տնտեսության պետական կարգավորման արդի հիմնախնդիրները (տեսություն և պրակտիկա).

Ռիսկերի կառավարման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետության վճարահաշվարկային համակարգում.

ՀՀ գյուղատնտեսական արտադրության ինտենսիվ զարգացման տնտեսագիտական հիմնախնդիրները.

Առևտրային բանկերի հուսալիության բարձրացման հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով).

Մրցակցային ռազմավարության զարգացման առանձնահատկությունները սննդի արդյունաբերության կազմակերպություններում (ՀՀ նյութերով).

Բյուջետային գործընթացի կատարելագործման ուղղությունները համայնքներում (ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի օրինակով).

Բանկային ծառայությունների զարգացման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Բանկային ավանդների երաշխավորման համակարգի կատարելագործման ուղիները ՀՀ-ում.

Հայաստանի Հանրապետության բանկային համակարգի կարգավորման և վերահսկողության նորմատիվային դաշտի կատարելագործման արդի գերակայությունները.

Ներդրումային գործունեության զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության բանկային համակարգում.

Դրամավարկային քաղաքականության հիմնախնդիրները անցումային տնտեսությամբ երկրներում (ՀՀ օրինակով).

Ռեզիդենտների շահութահարկի հաշվարկման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Զբոսաշրջության զարգացման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում.

ՀՀ ընդերքի արդյունավետ յուրացման տնտեսական մեխանիզմների կատարելագործման ուղիները.

Տեղական ինքնակառավարման տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրների լուծման ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Երկարաժամկետ կայուն տնտեսական աճի արդի հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով).

Բաժնետիրական ընկերությունների գործունեության հիմնահարցերը և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ստվերային տնտեսության գնահատման հիմնախնդիրները /ՀՀ օրինակով/.

Բնակչության եկամուտների մակարդակների մոտեցման պետական քաղաքականությունը (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով).

Միավորված ֆինանսական վերահսկողության համակարգի ներդրման և զարգացման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Պետական ֆինանսական համակարգի դերը տնտեսական անվտանգության ապահովման գործում.

Եկամուտների և ծախսերի ներքին աուդիտի կատարելագործումը (ՀՀ գազամատակարարման համակարգի կազմակերպությունների օրինակով).

Տնտեսական աճի արտաքին գործոնները (ՀՀ օրինակով).

Աշխատանքի և աշխատավարձի կազմակերպման կատարելագործումը ոսկերչական իրերի արտադրությունում (ՀՀ օրինակով).

Արժութային ռիսկի կառավարումը (ՀՀ օրինակով).

Ներդրումային ռիսկերի կառավարման արդյունավետության գնահատումը ՀՀ գյուղատնտեսությունում.

Բանկային համակարգի անվճարունակության կանխարգելման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

ՀՀ Կոտայքի մարզի գյուղական բնակավայրերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման կառավարումը և հիմնախնդիրների իրագործման ուղիները.

Աշխատուժի միջազգային միգրացիայի հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով).

Կապիտալի օպտիմալ կառուցվածքի ձևավորման ֆինանսական հիմնախնդիրները (ոսկերչական արտադրատեսակների և ադամանդների արտադրության ՀՀ կազմակերպությունների նյութերով).

Հարկային վարչարարության կատարելագործման խնդիրները ՀՀ-ում.

Առևտրային բանկերի դրամական հոսքերի հաշվառման և վերահսկողության հիմնախնդիրները (ՀՀ բանկային համակարգի օրինակով).

Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումային քաղաքականության արդի հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով).

Պետական գույքի կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Զանգվածային լրատվության միջոցների կառավարման և պետական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Մակրոցուցանիշների միջազգային համադրումների արդյունքների վիճակագրական վերլուծությունը.

Հայաստանի Հանրապետության կենսաթոշակային ապահովության հիմնախնդիրները աղքատության հաղթահարման գործում.

Հարկային համակարգերի գնահատման մոտեցումներ.

Մարքեթինգը Հայաստանի Հանրապետության ագրոպարենային ոլորտում.

Բնապահպանական վերահսկողության արդի հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով).

Բարձրագույն կրթության ֆինանսավորման համակարգի կատարելագործման ուղիներն ու մեխանիզմները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Արտարժութային շուկայի պետական կարգավորման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման և զարգացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Արդյունաբերության ճյուղային կառուցվածքի կատարելագործման հիմնախնդիրները ԼՂՀ-ում.

Հարկային քաղաքականության կատարելագործման խնդիրները փոքր ու միջին ձեռնարկությունների զարգացման գործում (ՀՀ օրինակով).

ՀՀ ոչ պետական կենսաթոշակային ապահովության համակարգի կառավարման հիմնախնդիրները.

Արտադրության և աշխատանքի կազմակերպման կատարելագործումը ՀՀ պտղաբուծության մեջ նոր արտադրահարաբերությունների պայմաններում.

Հիմնական կապիտալի օգտագործման արդյունավետության ֆինանսական լծակները (ՀՀ արդյունաբերության օրինակով).

Հարկային համակարգի արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Շահութահարկի հաշվառման հիմնախնդիրները ՀՀ էլեկտրաէներգետիկական համակարգին ծառայություններ մատուցող ընկերություններում.

Պետական պահուստների կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Հանրային ծառայությունների կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ համայնքներում.

Բանկային վերահսկողության արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

ՀՀ հանքային ջրերի արտադրության ինտենսիվացման տնտեսական հիմնախնդիրները.

Զբոսաշրջային գործունեության կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ալկոհոլային խմիչքների մրցակցային շուկայի ձևավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ինստիտուցիոնալ համակարգի կայացման հիմնախնդիրները անցումային երկրներում (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով).

Տարածաշրջանային միավորումներին ինտեգրվելու գործում հայ-իրանական և հայ-վրացական տնտեսական կապերի դերը.

Բանկերի հուսալիության աստիճանի բարձրացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Բյուջետային գործընթացի ծրագրային հիմքերը և բարելավման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

ՀՀ ագրարային շուկայի ձևավորման հիմնախնդիրները և նրանց լուծման ուղիները.

Բազմաձև սեփականության ձևավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ֆինանսական ռիսկերի կառավարումը բանկային համակարգում.

Արժույթի փոխարժեքի ձևավորման առանձնահատկությունները զարգացող երկրներում (ՀՀ օրինակով).

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման օպտիմալացումը (ՀՀ օրինակով).

Երաշխիքային հիմնադրամների կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Համայնքների բյուջեների ֆինանասական բազայի ամրապնդման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Էներգետիկ համակարգի զարգացման խնդիրները շուկայական տնտեսության պայմաններում.

Գյուղատնտեսական արտադրանքների արտահանման խթանման համակարգի ձևավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Շուկայի իրավիճակին ձեռնարկությունների հարմարվողականության հիմնախնդիրները (ՀՀ շինարարական կազմակերպությունների օրինակով).

Հասարակության զարգացվածության մակարդակը գնահատող համաթվերը և դրանց մեթոդաբանության կատարելագործման ուղիները.

Հիփոթեքային վարկերի շուկայի զարգացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Հարկային համակարգի ազդեցությունը ներդրումային գործընթացների վրա (ՀՀ օրինակով).

Ֆինանսավորման մեխանիզմները ՀՀ ինովացիոն համակարգում.

Հակամենաշնորհային քաղաքականության ձևավորման և իրականացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Բաժնետիրացման ֆինանսական հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

ՀՀ գյուղական բնակչության եկամուտների ձևավորման վիճակագրական վերլուծությունը.

Գյուղացիական և ֆերմերային տնտեսությունների զարգացման ֆինանսավորման մեխանիզմները ՀՀ-ում.

Ավանդների ապահովագրության խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ազգային տնտեսության անվտանգության խնդիրները համաշխարհային տնտեսության գլոբալացման պայմաններում (ՀՀ օրինակով).

Բուսաբուծության մթերքի սառեցման և իրացման ծախսերի հաշվառման հիմնախնդիրները (ՀՀ կազմակերպությունների օրինակով).

Արտադրական ծախսերի հաշվառման հիմնախնդիրները ՀՀ փայտամշակման կազմակերպություններում.

Պետական բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման հիմնախնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Հարկային քաղաքականության առանձնահատկություններն անցումային տնտեսությամբ երկրներում (Հայաստանի օրինակով).

ՀՀ ֆինանսական համակարգի կայունության գնահատման հիմնահարցերը.

Բնապահպանական ռիսկերի ապահովագրությունը և դրա ներդրման փուլերը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Բնակչության կյանքի որակի գնահատման մեթոդաբանական հիմնախնդիրները.

Մրցունակ բիզնեսի հիմնական գծերը և զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Գյուղատնտեսական արտադրության արդյունավետության բարձրացման հիմնական ուղիները (ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի գյուղացիական տնտեսությունների օրինակով).

Բնակչության կենսամակարդակը և պետության սոցիալական քաղաքականությունը.

Համայնքի բյուջետային մուտքերի կառավարման հիմնախնդիրները.

Կազմակերպության ֆինանսական վիճակի վերլուծության և կանխատեսման հիմնախնդիրները (ՀՀ սննդի արդյունաբերության օրինակով).

Արդյունաբերական քաղաքականության կայացումը և զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Գույքային հարկերը որպես համայնքային բյուջեի եկամտային հիմնական աղբյուր (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով).

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության տնտեսական գնահատման մեթոդաբանության կատարելագործման ուղիները ՀՀ-ում.

Բնապահպանական գործունեության ֆինանսական վերահսկողության հիմնախնդիրները ՀՀ արտադրական կազմակերպություններում.

Բարձրագույն կրթության զարգացման նյութական խթանման կատարելագործման հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով).

Առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանն անդամակցության տնտեսական հետևանքները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Բրենդի ձևավորման հիմնախնդիրները (ՀՀ նյութերով).

Ձեռնարկատիրության զարգացման գերակայունությունները ՀՀ արդյունաբերության մեջ.

ՀՀ միջազգային բեռնափոխադրող կազմակերպությունների գործունեության կառավարչական հաշվառման կատարելագործումը.

ՀՀ ջրային ռեսուրսների կառավարման բարելավման ուղիները.

Կորպորատիվ կառավարման արդյունավետության բարձրացման հիմնական ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Արտահանման աճի ազդեցության գնահատումն աղքատության կրճատման վրա Հայաստանի Հանրապետությունում.

Գները տնտեսության պետական կարգավորման լծակների համակարգում /ՀՀ օրինակով/.

Հիփոթեքային վարկավորման տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորումը (ՀՀ օրինակով).

Մաքսային գործի կատարելագործման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ֆինանսավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ձեռնարկատիրության զարգացման հիմնախնդիրները արդյունաբերության ճյուղում (ՀՀ օրինակով).

Ավանդների ապահովագրման համակարգի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Հարկային քաղաքականության զարգացման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Տնտեսության պետական կարգավորման բյուջետային մեթոդների կատարելագործման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ազդեցությունը արտահանման աճի վրա Հայաստանի Հանրապետությունում.

Հակաճգնաժամային միջոցառումները և մակրոտնտեսական հիմնական ցուցանիշների փոփոխության միտումները.

Արտադրանքի որակի կառավարման տնտեսական հիմնախնդիրները (ՀՀ հանքային ջրեր արտադրող կազմակերպությունների օրինակով).

Զբոսաշրջության մարքեթինգի տեսական և գործնական հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Առևտրական ծառայությունների արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով).

Հայաստանի Հանրապետությունում հացահատիկի արտադրության կազմակերպա-տնտեսական հիմնախնդիրները նոր արտադրահարաբերությունների պայմաններում.

Ակտիվների և պասիվների կառավարման կատարելագործման ուղիները (ՀՀ առևտրային բանկերի օրինակով).

Բնակչության կյանքի որակի վերարտադրության կառավարումը (Լոռու մարզի նյութերով).

Արտաքին օժանդակության արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ծխախոտի արտադրության արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանում.

Ավելացված արժեքի հարկի դերն ու ազդեցությունը անցումային տնտեսական հարաբերություններում (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով).

Արժեթղթերի շուկայի գործունեության վերլուծությունը վիճակագրական մեթոդների կիրառմամբ.

Ինստիտուցիոնալիզմը և ինստիտուտների ձևավորումը անցումային տնտեսություններում (ՀՀ օրինակով).

Արտադրական կարողությունների օգտագործման հիմնահարցերը (ՀՀ Էլեկտրատեխնիկական արդյունաբերության օրինակով).

Ձեռնարկության արդյունաբերական քաղաքականության կայացումը և զարգացման հիմնախնդիրները (ՀՀ սննդի արդյունաբերության ձեռնարկությունների օրինակով).

Ֆոնդային բորսաների գործունեության կարգավորման և կատարելագործման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ներդրումային գործունեության և հարկային քաղաքականության փոխազդեցությունը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Մրցակցային միջավայրի բարելավման ուղիները /ՀՀ օրինակով/.

Արդյունաբերական հիմունքներով թռչնաբուծության տնտեսական արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում.

Փոքր և միջին բիզնեսի առանձնահատկությունները և զարգացման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Շահույթի բաշխման և վերաբաշխման կատարելագործումը ՀՀ ադամանդագործական կազմակերպությունների օրինակով.

Պետական բյուջեի գանձապետական սպասարկման արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով).

ՈՒղղակի հարկերը և դրանց ազդեցությունը արտադրության խթանման վրա (ՀՀ օրինակով).

Գնագոյացման հիմնախնդիրները շուկայական տնտեսության անցումային փուլում (ՀՀ օրինակով).

Մարքեթինգային համալիրի կառավարման առանձնահատկությունները բարձրագույն կրթության համակարգում (ՀՀ նյութերով).

Ձեռնարկության ինովացիաների կառավարման ռազմավարությունը (ՀՀ օրինակով).

Արտագաղթը և նրա սոցիալ-տնտեսական հետևանքները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Բանկերի ֆինանսական գործառնությունների հաշվառման և ամփոփ ցուցանիշների վերլուծության հիմնախնդիրները (ՀՀ առևտրային բանկերի օրինակով).

Տնտեսավարող սուբյեկտների ֆինանսական դրության գնահատման մեթոդաբանության հիմնահարցերը.

Սակագնային կարգավորումը մաքսային համակարգում.

ՀՀ տնտեսության մրցունակության բարձրացման ֆինանսական հիմնախնդիրները.

Նորամուծական գործունեության ֆինանսավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում (տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի օրինակով).

Անշարժ գույքի շուկայի զարգացման ֆինանսական հիմնախնդիրները (ՀՀ բնակարանային շուկայի օրինակով).

Պետության դերը ՀՀ տնտեսության մրցակցային միջավայրի ձևավորման և զարգացման գործում.

Անուղղակի հարկերի կատարելագործման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Հիմնական ֆոնդերի և ներդրումների արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ ագրոպարենային համակարգում (Արագածոտնի մարզի օրինակով).

ՀՀ առողջապահության ոլորտի ֆինանսական ռազմավարության բարելավման ուղիները.

Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ոլորտի կառավարման համակարգի բարելավման ուղղությունները.

Անշարժ գույքի (բնակֆոնդի) գնահատման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Կոմունալ տնտեսության զարգացումը շուկայական էկոնոմիկայի պայմաններում /ՀՀ նյութերով/.

ՀՀ և տարածաշրջանային երկրների տնտեսական համագործակցության զարգացման հիմնախնդիրները.

Խորհրդատվությունը և վերապատրաստումը՝ որպես ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացման խթան (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով).

Գյուղական բնակչության զբաղվածության տնտեսավիճակագրական գնահատականը և աղքատության հաղթահարման ռազմավարությունը (ՀՀ Սյունիքի մարզի օրինակով).

Զբաղվածությունը և գործազրկության կրճատման ուղիները ԼՂՀ-ում.

Լիզինգային գործունեության առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսությունում.

Ֆինանսական դրության գնահատման և բարելավման հիմնախնդիրները արդյունաբերական առևտրային կազմակերպություններում (ՀՀ օրինակով).

Տնտեսավարող սուբյեկտների սնանկացման ռիսկի գնահատման և կանխատեսման մեթոդաբանական հիմնահարցերն ու դրանց լուծման ուղիները.

Ոչ պետական կենսաթոշակային հիմնադրամները և դրանց կառավարման հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով).

Ներդրումային նախագծերի կառավարման արդյունավետության գնահատումը և բարձրացման ուղիները.

Շրջակա միջավայրի պահպանության կարգավորման տնտեսական մեխանիզմի արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Մակրոտնտեսական քաղաքականության ազդեցությունը էկոլոգո-տնտեսական իրավիճակի վրա.

Սպառման կենտրոնացված ֆոնդերի դերը անձի սոցիալական պաշտպանվածության ապահովման գործում (ՀՀ-ի օրինակով).

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացումը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ինովացիոն գործունեության կազմակերպման ֆինանսական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Պետական բյուջեի ծրագրային ապահովվածության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Պետական ծախսերի կառավարման համակարգը և դրա կատարելագործման ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Պահանջարկը շուկայական հարաբերությունների համակարգում (Հայաստանի Հանրապետության նյութերով).

Առևտրական գործունեության արդյունավետության բարձրացման ուղիները (ՀՀ մանրածախ առևտրի կազմակերպությունների օրինակով).

Անցումային տնտեսությամբ երկրների փոխարժեքային ռեժիմները եվրաինտեգրման գործընթացում (ՀՀ օրինակով).

Անցումային տնտեսության կայունացման հիմնախնդիրները (ՀՀ տնտեսության օրինակով).

Տնտեսական աճի և կայունության օպտիմալ կառավարումը կարճաժամկետ ժամանակահատվածում.

Ապրանքներ ներմուծող կազմակերպությունների գործունեության բարելավման հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով).

Հայաստանի Հանրապետության բնական մենաշնորհի ոլորտների պետական կարգավորման կատարելագործման հիմնախնդիրները.

Արտաքին առևտրատնտեսական կապերի ազդեցությունը տնտեսական աճի վրա Հայաստանի Հանրապետությունում.

Տիպային տեխնոլոգիական գործընթացների օպտիմալ կազմակերպման տնտեսական հիմնախնդիրները.

Բնակչության կյանքի որակի բարելավման հիմնական ուղիները ՀՀ-ում.

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական ինտեգրման հիմնախնդիրները հարևան երկրների հետ.

Մտավոր սեփականության առևտրայնացման հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով).

Մտավոր սեփականության կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Արդյունաբերական արտադրանքի կառուցվածքի և դինամիկայի վիճակագրական վերլուծությունը (ՀՀ օրինակով).

Պետական ձեռնարկատիրությունը Հայաստանի Հանրապետությունում. Բնութագիրը և զարգացման հեռանկարները.

ՈՒղևորափոխադրումների կառավարման հիմնախնդիրները լոգիստիկ համակարգերի միջոցով (Երևան քաղաքի օրինակով).

Ապակու շուկայի ձևավորման և զարգացման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Բժշկական ապահովագրության ներդրման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Մտավոր կապիտալի ձևավորման առանձնահատկությունները և վերարտադրության հիմնախնդիրները.

Տնտեսության դոլարացման պատճառները, հետևանքներն ու հաղթահարման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության հիմնահարցերը ՀՀ-ում.

Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգում սոցիալական հիմնախնդիրների լուծման առանձնահատկությունները.

Կազմակերպության տեղեկատվական կառավարչական համակարգի մոդելավորման հիմնահարցերը.

Արժեթղթերի շուկայի ձևավորման և կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Հարկային համակարգի կառուցվածքային փոփոխության հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով).

Միջազգային պահուստների և արժութային փոխարժեքի կառավարումը (ՀՀ օրինակով).

Սևանա լճի ջրային ռեսուրսների օպտիմալ օգտագործման շուկայական մեխանիզմները.

Եկամուտների բաշխման անհավասարության նվազեցման սոցիալական քաղաքականության հիմնախնդիրները (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով).

Անասնաբուծության արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում /խոզաբուծության օրինակով/.

Պահուստների տեղը բանկային համակարգում.

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային միավորներում.

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների կառավարման գործառույթների ռեսուրսային ապահովվածության համապատասխանեցման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության կարգավորման հիմնախնդիրները և զարգացման միտումները ՀՀ-ում.

Արտադրության ապրանքայնության և արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ գյուղատնտեսությունում.

Միկրո և փոքր ձեռնարկությունների զարգացումը ՀՀ բանկային համակարգի միջոցով.

Գյուղատնտեսական արտադրանքների հետբերքահավաքային գործընթացների կառավարման կատարելագործումը (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով).

Հաշվապահական հաշվառման և վերահսկողության բարելավման ուղիները գունավոր մետաղների հանքաքարի արդյունահանման կազմակերպություններում (ՀՀ օրինակով).

Ձեռնարկատիրական գործունեության կատարելագործման հիմնախնդիրները ՀՀ առևտրական կազմակերպություններում.

Մտավոր սեփականության կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Սպառողական զամբյուղը որպես բնակչության կենսամակարդակի և աղքատության չափման ու հաշվարկման գործիք.

Համայնքային տնտեսության կառավարման կատարելագործումը (ՀՀ նյութերով).

Ծխախոտի արտադրության և իրացման հաշվառման հիմնահարցերը ՀՀ-ում.

Տնտեսական գործունեության էկոլոգիական հետևանքների գնահատման հիմնահարցերը ՀՀ-ում.

Հողի շուկայի ձևավորման հիմնահարցերը ՀՀ-ում.

Շահութահարկի և եկամտահարկի համակարգերի կատարելագործման հիմնահարցերը ՀՀ-ում.

Հանրային ծառայողների նյութական խթանման կատարելագործման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Պետական բաժնեմաս ունեցող առևտրային կազմակերպությունների արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում.

Կորպորատիվ արժեթղթերի թողարկման, տեղաբաշխման և շրջանառության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ծառայությունների համաշխարհային շուկայում ՀՀ մասնակցության ընդլայնման ուղիները.

Ապահովագրական վերահսկողության հիմնախնդիրներն ու շուկայի զարգացման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Պետական արժեթղթերի շուկայի կառավարման արդի գերակայություններն ու զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում.

Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև տնտեսական համագործակցության զարգացման ուղիները.

ՀՀ մաքսային համակարգի ինստիտուցիոնալ զարգացման հիմնական ուղղությունները.

Բնական մենաշնորհների սակագնային կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում (ոռոգման և խմելու ջրի օրինակով).

Համայնքային բյուջեների ձևավորման և կատարելագործման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Տնտեսության զարգացման բնապահպանական հետևանքների քանակական գնահատման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Պետական եկամուտների ձևավորման և ծախսային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Բնակչության եկամուտները և ծախսերը անցումային տնտեսությունում (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով).

ՀՀ տնտեսության կառուցվածքի ձևավորումն ու կարգավորումը (հայեցակարգային տեսանկյունները).

Հիփոթեքային վարկավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Տնտեսության պետական կարգավորման տեսամեթոդաբանական և գործնական հիմնախնդիրները.

Տարածաշրջանային քաղաքականության և սոցիալ-տնտեսական համակարգերի գնահատման ու տիպաբանության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ՀՀ բանկային համակարգի համագործակցության հիմնախնդիրները.

Գյուղատնտեսական կոոպերացիայի զարգացման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում (Լոռու մարզի օրինակով).

Տնտեսության հարկաբյուջետային կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ֆինանսաարդյունաբերական խմբերի ձևավորման և զարգացման ուղիները ՀՀ-ում.

Գնաճի զսպման քաղաքականությունը որպես տնտեսության կայունացման պայման.

Ապահովագրական ընկերությունների վճարունակության կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Հարկային եկամուտների կառավարման մեթոդների կատարելագործումը (ՀՀ օրինակով).

Հայաստանի Հանրապետության պարենային ապահովության հիմնախնդիրները.

Արտաքին վարկավորման արդյունավետության գնահատման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Միջազգային շուկայի զարգացման ժամանակակից միտումները.

Առևտրային գործառնությունների կառավարումն առաջադիմական տեխնոլոգիաների միջոցով (ՀՀ նյութերով).

Հարկային բեռի և տնտեսության ստվերայնության փոխազդեցության գնահատումը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման խնդիրներն ու մոտեցումները կազմակերպություններում գիտելիքահենք հասարակությանն անցման պայմաններում.

Հայաստանի Հանրապետությունում կառավարման ծրագրային ապահովման համակարգ ձևավորելու հիմնախնդիրները.

Ռիսկ տնտեսական կատեգորիան և նրա դերը բանկային գործում.

Գյուղատնտեսական կոոպերացիան անցումային տնտեսության համակարգում.

Հայաստանի գազամատակարարման համակարգի կառավարման բարելավումը ժամանակակից պայմաններում.

Կառավարչական որոշումների ընդունման արդյունավետությունը (ՀՀ առևտրային բանկերի նյութերով).

Սոցիալական աջակցության քաղաքականությունը Հայաստանի Հանրապետությունում և դրա բարելավման ուղղությունները.

Հայաստանի Հանրապետության ներդրումային միջավայրը և դրա բարելավման ուղիները.

Պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների սնանկացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության կառուցվածքային վերափոխումների քաղաքականության բարելավման ուղիները.

Կազմակերպության ներդրումային գործունեության կառավարումը տնտեսական անկայուն իրավիճակներում.

Պարենային անվտանգության ապահովման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Միգրացիոն գործընթացները և դրանց սոցիալ-տնտեսական հետևանքները (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով).

Ագրոարդյունաբերական համակարգի արտադրական ենթակառուցվածքների ձևավորումը և դրանց արդյունավետության բարձրացումը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Հանրային ծառայությունների կազմակերպման և մատուցման արդյունավետության բարելավման ուղիները ՀՀ համայնքներում.

Վարկային պորտֆելի կառավարման հիմնախնդիրները (Հայաստանի Հանրապետության բանկերի օրինակով).

Բյուջետային քաղաքականությունը և սոցիալական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայի զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Փողի քանակական տեսության ժամանակակից մեկնաբանումը և դրամաշրջանառության կարգավորումը.

ՀՀ տնտեսության զարգացման ինստիտուցիոնալ հիմքերը.

Աշխատանքի շուկայի զարգացման միտումները (ՀՀ հյուրանոցային տնտեսության օրինակով).

ՀՀ առևտրային բանկերում կառավարչական որոշումների ընդունման և իրագործման գործընթացի կատարելագործման արդի միտումները.

Առևտրային բանկերի կորպորատիվ ռազմավարությունը և դրա արդյունավետությունը (ՀՀ բանկային համակարգի նյութերով).

Դրամավարկային քաղաքականությունը տնտեսության պետական կարգավորման համակարգում (ՀՀ նյութերով).

Պետական ձեռնարկությունների սեփականաշնորհման և ապապետականացման հիմնահարցերն ու դրանց լուծման ուղիները ՀՀ-ում.

Մաքսային հարաբերությունների ոչ սակագնային կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Անասնաբուծության զարգացման և արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Առևտրային բանկերի գործունեության տնտեսական կարգավորման արդի հիմնախնդիրները (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով).

ՀՀ պարենային ապրանքների մանրածախ և մեծածախ առևտրի զարգացման հիմնախնդիրները և լուծման ուղիները.

Մաքսային գործունեության բարելավման ուղղությունները և դրանց ազդեցությունը ՀՀ առևտրատնտեսական հարաբերությունների զարգացման վրա.

Ֆինանսական հաշվետվությունների բարելավման ուղիները ծառայությունների ոլորտում /ՀՀ նյութերով/.

Գիտատեխնիկական տեղեկատվության դերը գյուղատնտեսական արտադրության արդյունավետության բարձրացման գործում.

Գիտելիքահենք տնտեսության ձևավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ոռոգման համակարգի կառավարման արդյունավետության բարձրացման ուղիները (Արարատյան հարթավայրի օրինակով).

Բնապահպանական ծրագրերի ֆինանսավորման մեխանիզմների կատարելագործման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Վարկային կազմակերպությունների գործունեության առանձնահատկությունները և զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Գինեգործական արտադրանքի արտադրության և իրացման ծախսերի հաշվառման ու վերահսկողության կատարելագործման ուղիները (ՀՀ Արարատի մարզի գինեգործական կազմակերպությունների օրինակով).

Կոլեկտիվ ներդրումային ինստիտուտների ներդրման և զարգացման խնդիրները Հայաստանում.

Քաղաքային տնտեսության զարգացման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

ՀՀ բանկային ծառայությունների կազմակերպման կատարելագործումը և դրա ռազմավարությունը.

Ներդրումների ներգրավման բարելավման ուղիները ՀՀ ադամանդագործական ընկերություններում.

Ակտիվների ռազմավարական տեղաբաշխման մոդելավորումը ՀՀ միջազգային պահուստների ռիսկերի կառավարման տեսանկյունից.

ՀՀ լեռնամետալուրգիական արդյունաբերության արտաքին տնտեսական կապերի բարելավման ուղիները.

Ցանցային տնտեսության ստեղծման տեսական հիմնախնդիրները.

Հարկային բեռի արդարացի բաշխման և վարչարարության բարելավման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Անձնակազմի կառավարման մոտեցումների կատարելագործման հիմնական ուղղությունները ՀՀ արտադրական ձեռնարկություններում.

Տնտեսական հարաբերությունների համակարգը Հայ Եկեղեցու գործունեության մեջ.

Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Բաժնետիրական կապիտալի ձևավորումը և զարգացումը (ՀՀ արդյունաբերության և բանկային համակարգի օրինակով).

Ագրոպարենային համակարգը և նրա զարգացման պետական կարգավորման հիմնական ուղղությունները անցումային շրջանում (ՀՀ օրինակով).

Արտաքին առևտրի ազատականացման տնտեսական հետևանքները Հայատանի Հանրապետությունում.

Միջին ձեռնարկատիրության զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Ռիսկերի կառավարումը և ապահովագրական համակարգի ներդրումը Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսությունում.

Սահմանամերձ և բարձր լեռնային բնակավայրերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման կառավարման հիմնախնդիրները (ՀՀ Տավուշի և Գեղարքունիքի մարզերի օրինակով).

Մարքեթինգային գործունեության հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում (թռչնի մսի շուկայի օրինակով).

Արտադրական կազմակերպությունների շրջանառու կապիտալի ֆինանսական կառավարման հիմնախնդիրները (ՀՀ սննդի արդյունաբերության օրինակով).

Բանկային վերահսկողության արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

ՀՀ համայնքների ֆինանսական ինքնուրույնության ապահովման ուղիները.

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ինֆորմացիոն և տեխնոլոգիական ապահովվածության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Բանկային համակարգի ներդրումային քաղաքականության կատարելագործման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Հայաստանի Հանրապետությունում մակրոտնտեսական կանխատեսումների կատարելագործման մեթոդական և ինստիտուցիոնալ-կազմակերպական մոտեցումները.

Սոցիալական ապահովագրության զարգացումը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Բանկային և արդյունաբերական կապիտալների փոխհարաբերության հիմնախնդիրները.

Մարքեթինգային որոշումների կայացումն անորոշության պայմաններում (ՀՀ օրինակով).

Արտադրական կազմակերպության վարկունակության գնահատման հիմնախնդիրները (ՀՀ արդյունաբերության օրինակով).

ՀՀ առևտրային բանկերի և տնտեսության իրական հատվածի վարկունակության բարձրացման հիմնախնդիրները.

Արտադրության արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները ՀՀ բուսաբուծության ճյուղում.

Հայաստանի արդյունաբերության մրցունակության գնահատման հիմնախնդիրները (ՀՀ թեթև արդյունաբերության օրինակով).

Ներդրումային հիմնադրամների զարգացման հիմնախնդիրները և ուղիները Հայաստանում.

Համայնքների ֆինանսական աջակցության կատարելագործման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Էլեկտրոնային կառավարության ներդրման հիմնախնդիրներն ու խոչընդոտները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Տարածքային զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Զբոսաշրջության դերը երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում (ՀՀ օրինակով).

Կառավարչական հաշվառման կատարելագործման հիմնախնդիրները (ՀՀ բնական շինարարական քարերի արդյունահանման և վերամշակման կազմակերպությունների օրինակով).

Մաքսային քաղաքականության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

ՀՀ արժեթղթերի երկրորդային շուկայի ձևավորման հիմնահարցերը.

ՀՀ բնակչության հիվանդացության գործոնների վիճակագրական վերլուծությունը.

Նորամուծությունների զարգացման սոցիալ-տնտեսական խնդիրները ՀՀ կազմակերպություններում.

Ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման տնտեսագիտա-մաթեմատիկական մոդելավորումը (ՀՀ ոռոգման համակարգի օրինակով).

ՀՀ գործադիր իշխանության գործունեության կատարելագործման ուղիները և էլեկտրոնային կառավարության ներդրման հիմնախնդիրները.

Մանրածախ առևտրի տնտեսավիճակագրական ուսումնասիրության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Արևի էներգիայով պտուղների և խաղողի չորացման նոր տեխնոլոգիայի մշակումը և ներդրումը.

ՀՀ ֆինանսական կայունության ապահովման արդի հիմնահարցերը.

Հիփոթեքային վարկի շուկայի զարգացման առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Հակաճգնաժամային կառավարման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ ապահովագրական ընկերություններում.

Ձեռնարկատիրության զարգացման հիմնահարցերը և դրանց լուծման ուղիները ագրարային ոլորտում ՀՀ Արարատի մարզի օրինակով.

Արժեթղթերի շուկայի կայացման և զարգացման ուղիները ԼՂՀ-ում.

Կաթի արտադրության արդյունավետության բարձրացման խնդիրները և դրանց լուծման ուղիները (ՀՀ Շիրակի մարզի օրինակով).

Անասնաբուծական մթերքների մրցունակության բարձրացման հիմնախնդիրները և լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ապահովագրական համակարգի կարգավորման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Կաթնամթերային ենթահամալիրի զարգացման և տնտեսական արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում (Լոռու մարզի օրինակով).

Արտադրատեխնիկական սպասարկումների ոլորտի զարգացման տնտեսագիտական հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսությունում.

Մատակարարման շղթայի ստոխաստիկ մոդելավորման հիմնախնդիրները (ՀՀ էներգետիկայի օրինակով).

Սակագնի սահմանման հիմնահարցերը ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտներում (ՀՀ նյութերով).

ՀՀ բանկային համակարգում բնակչության ավանդների ներգրավման հիմնախնդիրները.

Դրամավարկային քաղաքականության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում` եվրասիական տնտեսական ինտեգրման պայմաններում.

Պետության պարտքային քաղաքականության ազդեցությունը տնտեսական աճի վրա (տեսության և պրակտիկայի հարցեր).

Կազմակերպությունների ֆինանսական ռեսուրսների ձևավորման հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով).

Ֆինանսական հսկողության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության բանկային համակարգում.

Մարքեթինգային հիմնախնդիրները քաղաքական կազմակերպություններում (ՀՀ նյութերով).

Տարածաշրջանային տնտեսական համագործակցության զարգացումը որպես օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման խթան (ՀՀ օրինակով).

Բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի ներդրումային ծրագրերի ֆինանսավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

ՀՀ ինովացիոն ներուժի գնահատման հիմնախնդիրները.

Միջազգային վարկային ծրագրերի ներգրավման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Պետական աջակցությամբ գյուղատնտեսության ապահովագրական համակարգի ներդրման կառուցակարգերի ձևավորումը ՀՀ-ում.

Նորամուծությունների կառավարման հիմնախնդիրներն արտադրական կազմակերպություններում.

Կենսաթոշակային ֆոնդերի կառավարումը (ՀՀ նյութերով).

Հայաստան–Վրաստան տնտեսական համագործակցության զարգացման հեռանկարները.

Արտաքին գործոններով պայմանավորված գնաճի գնահատման և կանխատեսման հիմնախնդիրները (Հայաստանի օրինակով).

Կառավարչական որոշումների արդյունավետության բարձրացման արդի հիմնախնդիրները (ՀՀ առևտրի ոլորտի կազմակերպությունների օրինակով).

Նորամուծությունների կառավարման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները ՀՀ ագրոպարենային համակարգում.

Մակրոտնտեսական խոցելիության հիմնախնդիրները և դրանց կարգավորման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Գովազդային գործունեության արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում.

Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության քաղաքականության գնահատումը ՀՀ հեռահաղորդակցության ոլորտում.

ՀՀ տնտեսությունում ներդրումային ռիսկի մոդելավորման հիմնահարցը.

Հացահատիկի արտադրության զարգացման և արդյունավետության բարձրացման հիմնահարցերի լուծման ուղիները ՀՀ Շիրակի մարզի օրինակով.

Արտադրական ռեսուրսների մարզային տեղաբաշխումն ու արդյունավետ օգտագործման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում.

ՀՀ ծառայությունների ոլորտում բիզնեսի գնահատման հիմնախնդիրները.

Բանկային մրցակցության գնահատումը տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներով.

Ռազմավարական պլանավորման ժամանակ խոչընդոտների հաղթահարումը փոխհամաձայնեցված ցուցանիշների համակարգի կիրառմամբ (սոցիալական ապահովության օրինակով).

Ծրագրային բյուջետավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Պետական գույքի օգտագործման արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Գլոբալացման պայմաններում Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության կարգավորող ինստիտուտների գործունեության հիմնախնդիրները.

Կազմակերպության գովազդային գործունեության մոդելավորման հիմնահարցը.

Ինովացիոն միջավայրի բարելավման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Արտասահմանյան վարկերի ներգրավման հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով).

Փոքր և միջին ձեռնարկությունների տնտեսական գործունեության արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները.

ՀՀ բյուջետային վերահսկողության մեխանիզմների կատարելագործման ուղիները.

Հակամենաշնորհային քաղաքականության հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Հաճախորդ-բանկ հարաբերությունների կառավարման արդյունավետության բարձրացման ուղիները (ՀՀ բանկային համակարգի օրինակով).

Շահույթի ձևավորումը և բաշխումը շուկայական կառուցվածքներում.

Սպառողական վարկային ռիսկի մոդելավորման և կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ առեվտրային բանկերում.

Փոքր և միջին ձեռնարկությունների գործունեության կատարելագործման ուղիները ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պայմաններում (ՀՀ օրինակով).

Բնակչության տեղաշարժը և ՀՀ տնտեսության զարգացման գործընթացը անցման ժամանակաշրջանում.

Դրամավարկային քաղաքականության դինամիկ ստոխաստիկ ընդհանուր հավասարակշռության մոդելի մշակում և գնահատում Հայաստանի տնտեսության համար.

Հարկային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերի մշակման և կազմակերպման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ռիսկերի ապահովագրության կառավարումը գյուղատնտեսական կազմակերպությունում («Արզնու տոհմային ԹՏԽ» ԲԲԸ-ի օրինակով).

Սոցիալ-տնտեսական զարգացման գլոբալ գործընթացների կառավարման հիմնախնդիրները.

Պետական պարտքի կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

ՀՀ վարչատարածքային միավորների արտաքին տնտեսական կապերի զարգացման հիմնախնդիրները.

Արտաքին առևտրի զարգացման պետական կարգավորման հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով).

Ապահովագրման գործընթացի մոդելավորումը անորոշության պայմաններում.

Վենչուրային ձեռնարկատիրության զարգացման ուղիները Հայաստանում.

Կիլիկիայի հայկական թագավորության տնտեսական համակարգը և դրա ինստիտուցիոնալ հիմքերը.

ՀՀ աշխատաշուկայի զարգացման միտումները ետճգնաժամային փուլում.

Բյուջետային միջոցների ռացիոնալ կառավարման և պետական գնումների համակարգի կատարելագործման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ներդրումային միջավայրի բարելավման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Դրամավարկային քաղաքականությունը ցանցային տնտեսության պայմաններում.

Մարքեթինգային ռազմավարությունների ներդրման արդյունավետության հիմնախնդիրները (ՀՀ վարկային կազմակերպությունների օրինակով).

Բանկերի իրացվելիության բարձրացումը որպես ֆինանսական միջնորդության աճի գործոն.

Բնակչության դրամական եկամուտների արդարացի բաշխման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Հասարակական-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները և դրանց լուծման հայեցակարգային մոտեցումները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Չեզոք տոկոսադրույքի գնահատումը Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունում.

Դրամավարկային կարգավորման առանձնահատկությունները ԼՂՀ տնտեսության զարգացման արդի փուլում.

Հարկային քաղաքականության պետական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ներդրումների կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության զբոսաշրջության ոլորտում.

Ֆինանսական ածանցյալ գործիքների մոդելավորումը ՀՀ օրինակով.

Բարձրագույն կրթության ֆինանսական կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Աշխատավարձի կառուցվածքի և դինամիկայի մոդելավորումն ու կանխատեսումը ՀՀ–ում.

Ջրային ռեսուրսների և համակարգերի կառավարման կատարելագործման հիմնական ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Կրթության և տնտեսական զարգացման փոխադարձ կապը Իրանում.

Գլոբալացման հետևանքները Իրանի տնտեսության կառավարման տեսանկյունից.

Առողջապահական համակարգի կազմակերպման և ֆինանսավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ռազմավարական պլանավորման ժամանակ խոչընդոտների հաղթահարումը փոխհամաձայնեցված ցուցանիշների համակարգի կիրառմամբ ( սոցիալական ապահովության օրինակով).

Շինարարության շուկայի կարգավորման հիմնախնդիրները ԱՄԷ-ում.

Շինարարության որակի կառավարման ուղիները ԱՄԷ-ում.

Անշարժ գույքի շուկայի հիմնախնդիրները ԱԷՄ-ում.

Մակրոտնտեսական կայունացման քաղաքականությունը և դրա հետևանքները զարգացող երկրներում (Իրանի օրինակով).

Բնակչության եկամուտների, ծախսերի և խնայողությունների փոխառնչությունները (տեսություն և պրակտիկա).

ՀՀ էներգետիկայի սեկտորի ներդրումային գործոնի մոդելավորման հիմնահարցը անորոշության պայմաններում.

Հարկային բարեփոխումների քաղաքականության գնահատումը իրանում, հիմնված հաշվարկային ընդհանուր հավասարակշռության մոդելի վրա.

Մտավոր կապիտալի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

ՀՀ ներդրումային միջավայրի բարելավման ինստիտուցիոնալ հիմնախնդիրները.

Գյուղական համայնքների համաչափ զարգացման հիմնախնդիրները (Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի օրինակով).

Հանրային ծառայության կառավարման կատարելագործման հիմնախնդիրները (ՀՀ նյութերով).

ՀՀ բանկային համակարգում օտարերկրյա ներդրումների կառավարման արդյունավետության գնահատման հիմնախնդիրները.

ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթության կառավարման տնտեսագիտական արդի հիմնախնդիրները.

Ապահովագրական ընկերության ֆինանսական կայունության գնահատումը և կանխատեսումը (ՀՀ նյութերով).

Ռեսուրսների օպտիմալ կառավարման հիմնախնդիրները (ՀՀ հանքարդյունաբերության օրինակով).

Ներդրումային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման ուղիները տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ձեռնարկություններում (ՀՀ նյութերով).

Իրական փոխարժեքի և տնտեսական աճի փոխառնչությունները (ՀՀ նյութերով).

Փոքր ձեռներեցության միկրոֆինանսավորման կայացումը և զարգացումը (ՀՀ օրինակով).

Տնտեսական գործունեության էկոլոգիական անվտանգության ապահովման հիմնահարցերը ՀՀ-ում.

Տնտեսական անվտանգության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Որակավորված աշխատուժի միջազգային միգրացիայի տնտեսական հետևանքները (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով).

ՀՀ հարկային բարեփոխումների ազդեցությունը փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ոլորտի վրա.

Մարտինգալային մոտեցում բոնուս-մալուս համակարգերին.

Վերազգային կորպորացիաների գործունեության արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Ձեռնարկատիրական ունակությունը և ռիսկերը (տեսություն և մեթոդաբանություն).

Ռազմավարական պլանավորման դերը Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման գործում.

Անձնակազմի շեղվող վարքագծի կանխարգելման և կառավարման առանձնահատկությունները ՀՀ կազմակերպություններում.

Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացման սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները մարդկային կապիտալի տեսության համատեքստում.

Տնտեսական մրցակցության կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ բանկային համակարգում (տեսություն և մեթոդաբանություն).

Համայնքների կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Հարկային քաղաքականության և հարկային վարչարարության կատարելագործման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ստվերային տնտեսության գնահատումը տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներով (ՀՀ նյութերով).

Հարկային վարչարարության կատարելագործման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Բանկի վարկային պորտֆելի ռիսկի գնահատումը վարիացիայի գործակցի մեթոդով.

Կառուցվածքային գործիքների կիրառման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական շուկայում.

Տնտեսական մրցակցության և մենաշնորհների պետական կարգավորման արդի հիմնախնդիրների հաղթահարման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ռիսկերի գնահատման և կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության շինարարության հատվածում.

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները տնտեսական համագործակցության պայմաններում.

Կառավարչական որոշումների արդյունավետության բարձրացման արդի հիմնախնդիրները (ՀՀ առևտրի ոլորտի կազմակերպությունների օրինակով).

Առևտրաարդյունաբերական ազատ գոտիների դերը տնտեսական զարգացման գործում (ԻրանԻ «ՔԻՇ» ազատ գոտու օրինակով).

Սպառման մոդելավորման և կանխատեսման հիմնահարցերը ՀՀ-ում.

Շինարարական նախագծերում գործառնա-արժեքային վերլուծության համակարգի կիրառման հիմնախնդիրները.

Բանկային վարկավորման արդյունավետության ազդեցությունը ՀՀ տնտեսական աճի վրա.

ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթության կառավարման տնտեսագիտական արդի հիմնախնդիրները.

ՀՀ ՀՆԱ-Ի կանխատեսումը Բայեսյան վեկտորային ավտոռեգրեսիոն մոդելների միջոցով.

Տնտեսական աճի խթանման մեխանիզմները (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով).

Մարքեթինգային ռազմավարության ազդեցությունը սպառողական վարքի վրա (ՀՀ կապի ոլորտի ձեռնարկությունների օրինակով).

Կազմակերպության գործունեության արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները ծախսերի կառավարման համակարգի ներդրմամբ.

Մարդկային կապիտալի զարգացման միտումները ժամանակակից պայմաններում (ՀՀ օրինակով).

Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի փոխանցման մեխանիզմների ազդեցության գնահատման մոտեցումները ՀՀ-ում.

Ներդրումների ներգրավման տարածքային հիմնախնդիրները (Երևան քաղաքի օրինակով).

Պետական պարտքի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Արտահանման ռազմավարության կատարելագործման ուղիները վերամշակող կազմակերպություններում (ՀՀ նյութերով).

Առողջապահության արդյունաբերացման կառավարման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ներդրումային ռիսկի գնահատումը և կանխատեսումը ՀՀ տնտեսության մեջ.

Ներդրումային գործունեության մեջ լիզինգի զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Կորպորատիվ կառավարման հիմնական ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Լիզինգային գործունեության կառավարման արդյունավետության բարձրացման ուղիները (ՀՀ նյութերով).

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական կարգավորման հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով).

ՀՀ տնտեսության իրական հատվածի արդյունավետության բարձրացման ուղիները.

Հայաստանի Հանրապետության արդյունաբերության զարգացման և արտահանման հիմնախնդիրները.

Անշարժ գույքի շուկայի զարգացման ֆինանսական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Փողի առաջարկը և դրա կարգավորումը Հայաստանում.

ՀՀ հարկային համակարգի ռազմավարական կառավարման արդի գերակայությունները.

Մաքսասակագնային կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Ներքին շուկայի պաշտպանության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ապրանքային վարկերի օպտիմալ կառավարումը ֆակտորինգային գործընթացների կիրառմամբ.

Տնտեսության զարգացման գիտելիքահենք կառավարման հիմնախնդիրները.

Սոցիալ-տնտեսական զարգացման կառավարումը անցումային շրջանում (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով).

Հիփոթեքային վարկերի ապահովագրության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

ՀՀ տնտեսական սուբյեկտների արտաքին առևտրային գործարքների ռիսկի նվազեցման ուղղությունները.

Տնտեսության հակամենաշնորհային կարգավորման հիմնախնդիրները (ՀՀ նյութերով).

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տնտեսական զարգացման արտաքին գործոնները.

Արժութային հարաբերությունների կառավարումը /ՀՀ օրինակով/.

Ազգային արժույթի փոխարժեքի կառավարումը ՀՀ-ում.

Տեղեկատվության շուկայի զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

ՀՀ արդյունաբերական արտադրության զարգացման հիմնախնդիրները.

Մեքենաշինական ձեռնարկությունների ակտիվների օգտագործման արդյունավետության բարձրացման ուղիները.

Պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Զբաղվածության հիմնախնդիրները և ավելցուկային աշխատուժը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Քաղաքացիական ծառայության կադրային քաղաքականության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Բանկային համակարգի և տնտեսության իրական հատվածի ինտեգրման արդյունավետության գնահատումը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ապահովագրական շուկայի զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Արտահանման պետական խթանումը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Պետբյուջեի պակասուրդի ֆինանսավորման և կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանում.

Ցանցային տնտեսության հայեցակարգը և ձևավորման ուղիները ՀՀ-ում.

Իրացվելիության կառավարման և վերահսկման կատարելագործման խնդիրները ՀՀ բանկային համակարգում.

Մրցակցային միջավայրի ձևավորման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում (ՀՀ արդյունաբերության օրինակով).

ՀՀ արդյունաբերական ձեռնարկությունների ներդրումային ռեսուրսների ձևավորման և կառավարման խնդիրները.

Ներքին ֆինանսական վերահսկողության հիմնախնդիրները բանկային համակարգում (ՀՀ առևտրային բանկերի նյութերով).

Դրամավարկային և հարկաբյուջետային քաղաքականությունների զուգակցման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

ՀՀ սննդարդյունաբերության արտադրանքի շուկայի ընդլայնման հիմնախնդիրները և լուծման ուղիները.

Պարենային անվտանգության ապահովման և աղքատության նվազեցման հիմնախնդիրների լուծման ուղիները ՀՀ-ում.

Փոխհարաբերությունների մարքեթինգի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Արտադրության կազմակերպման արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ Արմավիրի մարզի ագրարային ոլորտի կազմակերպություններում.

Հայաստանի Հանրապետության ագրարային ոլորտի միջազգային ինտեգրման հիմնախնդիրները.

Արտաքին առևտրի և տնտեսական աճի կապի մոդելավորման հիմնահարցերը (ՀՀ օրինակով).

Ձեռնարկատիրության զարգացման հիմնախնդիրները առևտրում (ՀՀ օրինակով).

Մարքեթինգային ընթացակարգերը արտաքին շուկա դուրս գալու գործընթացում /ՀՀ նյութերով/.

Արժեթղթերի շուկայի զարգացման առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Անշարժ գույքի գնահատման համակարգի զարգացումը Հայաստանում.

Տնտեսական համագործակցության զարգացման ուղիները Հարավային Կովկասում.

Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրաէներգետիկ համակարգի կառավարման և կարգավորման մեխանիզմների կատարելագործման ուղղությունները.

Գյուղատնտեսական արտադրության օպտիմալ տեղաբաշխման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման մեթոդները (ՀՀ Արարատի մարզի օրինակով).

Բյուջետավորման հիմնախնդիրները արտադրական կազմակերպություններում (ՀՀ վերամշակող արդյունաբերության օրինակով).

Մալուխի արտադրության զարգացման տնտեսական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Տնտեսական լծակների դերը ՀՀ ագրարային բարեփոխումների համակարգում (ՀՀ Արմավիրի մարզի օրինակով).

Արտաքին տնտեսական գործունեության կառավարման համակարգի զարգացման ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Բնակչության եկամուտների սղաճային կորուստների գնահատումը տնտեսական հավասարակշռության մոդելներում.

Ապահովագրական շուկայի զարգացման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Մարքեթինգային հետազոտությունները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տնտեսությունում.

Խաղողագործության զարգացման հիմնահարցերը Արագածոտնի մարզում.

Սպառողների շահերի պաշտպանության հիմնախնդիրները արդի պայմաններում.

Դրամավարկային ոլորտի մոդելների պարամետրերի զգայունության վերլուծությունը (ՀՀ օրինակով).

Աշխատանքային պայմանների կառավարման բարելավման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Տեղական ինքնակառավարման արդյունավետությունը Երևան քաղաքում.

Պետական պարտքի տեսությունը և հիմնախնդիրները.

Հայաստան-ԱՊՀ առևտրաշրջանառության աճի ուղղություններն ու հնարավորությունները.

Պետական սեփականության կառավարում. Մեթոդաբանական և ինստիտուցիոնալ հիմքերը.

Լիզինգային հարաբերությունների կառավարման արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Հայստանի Հանրապետության միջազգային տնտեսական ինտեգրացման ռազմավարությունը գլոբալացման պայմաններում.

Հիփոթեքային վարկավորման հիմնախնդիրները ժամանակակից պայմաններում (ՀՀ օրինակով).

Հարկային ռազմավարության կատարելագործման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

ՀՀ ձեռնարկությունների մրցակցային առավելությունները և զարգացման ուղիները.

Հարկային համակարգը և անցումային տնտեսության հիմնախնդիրներին նրա համապատասխանության գնահատումը (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով).

Արդյունաբերական արտադրության զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ մեքենաշինության մեջ.

Հարկաբյուջետային քաղաքականության կատարելագործման հիմնահարցերը Հայստանի Հանրապետությունում.

Հարկային համակարգի զարգացման և հարկման հատուկ ռեժիմների կատարելագործման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Բանկային գործառնական ռիսկերը և դրանց մեղմացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Աշխատուժի միգրացիայի պետական կարգավորման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Զբաղվածության հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Արտադրության արդյունավետության բարձրացման գործոնները և ուղիները.

Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի մաքսային եկամուտների ձևավորման բարելավման ուղիները.

Հայաստանի Հանրապետության հարկային համակարգի կատարելագործումը որպես արտադրական ոլորտի զարգացման հիմնախնդիր.

Անցումային տնտեսությունում զբաղվածության հիմնախնդրի տեսամեթոդաբանական ասպեկտները (Հայաստանի Հանրապետության նյութերով).

Անցումային զարգացում և մարդկային կապիտալ. Համակարգը և հիմնախնդիրները.

Հյուսիսային Հայաստանի պղնձի հանքաքարի արդյունահանման և պղնձաձուլական արտադրության զարգացման տնտեսագիտական հիմնահարցերը.

Միջազգային վարկերի օգտագործման հիմնախնդիրները (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով).

Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների ստեղծման նպատակահարմարությունը և զարգացման հիմնական ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում (Կոտայքի մարզի օրինակով).

Համայնքի ծախսերի կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ներդրումային գործընթացի բարելավման ուղիները ՀՀ ագրոպարենային համակարգում.

Անցումային շրջանի դրամավարկային քաղաքականության ծրագրանպատակային մոդելը (ՀՀ օրինակով).

Միջազգային կազմակերպությունների կողմից օտարերկրյա պորտֆելային ներդրումների կարգավորումը (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով).

Տնտեսաձևերի զարգացման և արտադրության արդյունավետության բարձրացման տնտեսական հիմնախնդիրները ՀՀ ագրոպարենային համակարգում.

Նորամուծական գործընթացների կարգավորումը ՀՀ բանկային ծառայությունների ոլորտում.

Կրթության որակի կառավարման բարելավման ուղիները ՀՀ-ում.

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության կառավարման և հեռանկարային զարգացման տնտեսագիտական հիմնախնդիրներն ու լուծման ուղիները.

Արտաքին պետական պարտքի կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Տեղական ինքնքկառավարման մարմինների գործունեության արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Գործարարության զարգացման կազմակերպատնտեսական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Արտաքին տնտեսական ցնցումների ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության զարգացման վրա.

Բաժնետիրական ընկերությունների գործունեության բարելավման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Արժեթղթերի շուկայի պետական կարգավորման համակարգի կատարելագործման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ապահովագրական գործունեության պետական կարգավորման հիմնախնդիրները պարտադիր ապահովագրության ոլորտում.

Տարածքային կառավարման և տնտեսության զարգացման հիմնախնդիրները Գեղարքունիքի մարզում.

ՀՀ արդյունաբերության կառուցվածքային համակարգը և ազգային շուկայի հավասարակշռման հիմնախնդիրները.

Հոգեբանական ասպեկտները տնտեսագիտությունում և ռացիոնալության նոր ընկալումները.

Գյուղատնտեսական արտադրության զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում.

Հանքահումքի համալիր օգտագործման ձեռնարկությունների հարկման կատարելագործման խնդիրները.

Առևտրային բանկերի իրացվելիության ապահովման պետական կարգավորումը (ՀՀ օրինակով).

Տեղական ինքնակառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում.

Մոնետար քաղաքականության ազդեցությունը գնաճի և ՀՆԱ-ի վրա.

Կապիտալի և աշխատուժի միջազգային միգրացիայի փոխազդեցության հիմնախնդիրները (ՀՀ նյութերով).

Հայաստանի արտաքին տնտեսական կապերի ռազմավարական կառավարումը.

Տեխնոլոգիաների միջազգային փոխանցման դերը անցումային տնտեսության կայունացման գործում (ՀՀ օրինակով).

Մաքսային գործի կազմակերպման բարելավման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Քաղաքական համակարգի ինստիտուտները և ազգային անվտանգության կառավարման հիմնախնդիրները (ՀՀ նյութերով).

Աշխատուժի միգրացիայի կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Փոքր և միջին բիզնեսի դերը արտահանման ծավալների մեծացման գործում (ՀՀ օրինակով).

Վերապատրաստման նորարարական մոդել Իրանի փոքր և միջին ձեռնարկությունների համար.

Գովազդի կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Շինանյութերի արտադրության արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ձեռնարկատիրական գործունեությունը և նրա զարգացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Հիփոթեքային վարկերի արժեթղթավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Հայաստանի Հանրապետության գյուղմթերքների իրացման շուկայի հիմնախնդիրները և արտահանման ռազմավարությունը.

Ազգային ինովացիոն ձևավորման և կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Սպառողական ապրանքների շուկայի տիրապետման ուղիներն արդի պայմաններում (ՀՀ նյութերով).

Էլեկտրոնային մարքեթինգի արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Գյուղատնտեսական արտադրության տարածքային կառավարման արդյունավետության բարելավման ուղղությունները (ՀՀ Վայոց ձորի մարզի օրինակով).

Արտասահմանյան օգնության կառավարման կատարելագործումը անցումային տնտեսություններում (Հայաստանի օրինակով).

Մրցունակության գնահատումը տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներով (ՀՀ նյութերով).

Տնտեսության պետական կարգավորման բյուջետային լծակների կիրառման կատարելագործման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ֆինանսաարդյունաբերական խմբերի գործունեության արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները (ՀՀ ագրոպարենային համակարգի օրինակով).

Ֆինանսական պարտավորությունների հաշվառման կատարելագործումը էլեկտրաէներգիայի բաշխման համակարգի ՀՀ կազմակերպություններում.

Տնտեսական աճի ստոխաստիկ մոդելավորումը (ՀՀ օրինակով).

Տնտեսական ինքնիշխանության հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ագրարային քաղաքականության իրականացման տնտեսական լծակների կատարելագործման մի քանի հիմնահարցեր ՀՀ-ում.

Վարկային նպատակային ծրագրերով իրականացվող ներդրումների հաշվառման և վերլուծության կատարելագործման ուղիները (ՀՀ ոռոգման համակարգի օրինակով).

Օտարերկրյա ներդրումների խրախուսման ինստիտուցիոնալ հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ֆինանսական ինստիտուտների գործունեության համեմատական արդյունավետության գնահատումը տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներով (ՀՀ օրինակով).

Անցումային շրջանի տնտեսության կարգավորման ծրագրանպատակային հայեցակետը.

Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի օգտագործման արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում (Կոտայքի և Վայոց Ձորի մարզերի օրինակով).

Արդյունավետ աշխատավարձի տնտեսամաթեմատիկական մոդելների կիրառությունները անհամաչափ տեղեկատվության պայմաններում (ՀՀ տնտեսության օրինակով).

Կազմակերպությունների սնանկացման գործոնները և դրանց վերլուծությունը (ՀՀ սննդի արդյունաբերության օրինակով).

Հարկային եկամուտների ազդեցությունը համայնքների զարգացման գործընթացում.

Բաժնետիրական ընկերությունների տնտեսական անվտանգության հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Մրցակցության զարգացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Հայաստանի ստվերային տնտեսությունը և դրա կրճատման ուղիները.

Մաքսային ծառայության կառավարման բարելավման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Հայաստանի Հանրապետության բանկային համակարգի նորմատիվային կառավարումը.

Ներքին ներդրումների խթանման հիմնախնդիրը ՀՀ հանրային կառավարման ոլորտում.

Բանկի գործունեության արդյունավետության գնահատման հիմնահարցերը (ՀՀ առևտրային բանկերի օրինակով).

Ակտիվների և պասիվների կառավարման արդյունավետության ֆինանսական խնդիրները բանկերում.

ՀՀ կաթնամթերքի շուկայի կարգավորման հիմնախնդիրները.

Պետական պարտքի բեռը և հարկաբյուջետային կայունության վրա նրա ազդեցության գնահատման հիմնախնդիրը.

Ներդրումային ռազմավարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ջրօգտագործման և ջրամատակարարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Ներդրումային ռազմավարության տնտեսագիտական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ֆինանսական շուկայի կարգավորման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Հայաստանի Հանրապետության ծառայությունների շուկայի ինտեգրման հիմնախնդիրները համաշխարհային տնտեսությանը (զբոսաշրջության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օրինակով).

Զբաղվածության և աշխատանքի արդյունավետության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսությունում.

Ներդրումների կառավարման համակարգի արդյունավետությունը (Հայաստանի Հանրապետության նյութերով).

Շուկայական տնտեսության զարգացման տեսական հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացումը և արտահանման ծավալների աճը (ՀՀ օրինակով).

Ծառայությունների շուկայի վիճակագրական հետազոտությունը (ՀՀ նյութերով).

ՀՀ բանկային և տնտեսության իրական հատվածների փոխազդեցության հիմնահարցերը.

Հիփոթեքային վարկավորման շուկայի ձևավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում (բնակարանային շուկայի օրինակով).

Բանկային համակարգի գործունեության բարելավման տեսական հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով).

Մրցակցային միջավայրի պահպանման տնտեսամաթեմատիկական մեթոդները և մոդելները.

Հիփոթեքային վարկը և դրա զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Որակի կառավարման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթության ոլորտում.

Դրամավարկային քաղաքականությունը ՀՀ-ում և փոխարժեքի կարգավորման խնդիրները.

Շիրակի մարզի տնտեսության զարգացման հիմնախնդիրները.

Արդյունաբերական կազմակերպությունների սնանկացման տնտեսավիճակագրական գնահատման հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով).

ՀՀ գյուղատնտեսության վարկավորման արդի հիմնախնդիրները.

Լեռնահանքային արդյունաբերության ինտենսիվացման տնտեսական հիմնախնդիրները (Հայաստանի Հանրապետության պղնձի և ցինկի արտադրության օրինակով).

Կաթնամթերքի արտադրության ավելացման և իրացման հիմնախնդիրների լուծման ուղիները ՀՀ-ում (Արագածոտնի մարզի օրինակով).

Համայնքների կառավարման համակարգի կատարելագործման ուղիները ՀՀ-ում.

Կորպորատիվ կառավարման զարգացման հիմնախնդիրները (ՀՀ նյութերով).

Տավուշի մարզի տնտեսության զարգացման հեռանկարները.

Ներդրումային պորտֆելի կառավարման բարելավման ուղիները ՀՀ ոչ բանկային ֆինանսական կազմակերպություններում.

Պետական ֆինանսական վերահսկողության համակարգը և դրա գործունեության կատարելագործման ուղիները ՀՀ-ում.

Տնտեսության հանրային կառավարման արդյունավետությունը (ՀՀ նյութերով).

Կառավարչական որոշումների ընդունման և իրագործման գործընթացի կատարելագործումը /ՀՀ առևտրային բանկերի նյութերով/.

Տարածքային զարգացման կառավարման հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով).

Ձեռնարկատիրության և հարկային քաղաքականության փոխգործակցության հիմնահարցերը ՀՀ տնտեսությունում.

Բանկային գործունեության պետական կարգավորման և վերահսկողության զարգացումը անցումային տնտեսության (Հայաստանի Հանրապետության) պայմաններում.

ՀՀ անցումային տնտեսության պայմաններում փոքր բիզնեսի կազմակերպման և կառավարման առանձնահատկությունների հետազոտումը.

Տնտեսության ագրարային հատվածի վարկավորման գործընթացի տնտեսավիճակագրական վերլուծությունը և զարգացման միտումները (ՀՀ տվյալներով).

Կազմակերպության կառավարչական որոշումների կայացման մոդելավորման հիմնահարցերը.

Ներգնա զբոսաշրջության արդյունավետության բարձրացման հիմնահարցերը ՀՀ-ում.

ՀՀ գյուղատնտեսության սուբսիդավորման քաղաքականությունը, պետական աջակցության խնդիրները և դրանց լուծման ուղղությունները (ՀՀ բարձր լեռնային գյուղական համայնքների օրինակով).

Ագրարային ոլորտի պետական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Կենսաթոշակային ապահովագրության համակարգի զարգացման ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Տնտեսական անվտանգության հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ռիսկերի կառավարման բարելավման ուղիները մաքսային հսկողության ոլորտում (ՀՀ օրինակով).

Տեխնոլոգիաների միջազգային փոխանակման տնտեսական հիմնահարցերը (ՀՀ օրինակով).

Սեփական կապիտալի կառավարման հիմնախնդիրները բանկային համակարգում (ՀՀ առևտրային բանկերի օրինակով).

Արժեթղթերով գործառնությունների արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ առևտրային բանկերում.

Հարկային բեռի կարգավորման արդի հիմնախնդիրներն առևտրային կազմակերպություններում (ՀՀ օրինակով).

Հանրային կառավարման ֆինանսական ապակենտրոնացման հիմնախնդիրները և դրանց կարգավորման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ֆինանսավորման համակարգի կատարելագործման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ազգային նորարարական համակարգի ներդրման հիմնախնդիրները (ՀՀ այլընտրանքային էներգետիկայի օրինակով).

Տավարաբուծության զարգացման և տնտեսական արդյունավետության բարձրացման ուղիները /ՀՀ Կոտայքի մարզի օրինակով/.

Ինտերնետի միջոցով իրականացվող առևտրի հարկման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Տրանսակցիոն ծախքերի կրճատման ինստիտուցիոնալ լծակները.

Բնակչության կենսամակարդակի շերտավորման և նրա կարգավորման հիմնախնդիրները անցումային տնտեսությունում (ՀՀ օրինակով).

Երևան քաղաքի հասարակական տրանսպորտային համակարգի արդյունավետության բարձրացումը տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների կիրառմամբ.

Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացման վիճակագրական վերլուծությունը և մոդելավորումը (ՀՀ օրինակով).

ՀՀ ներքին պետական պարտքի մոդելավորումը.

Տարածաշրջանի երկրների հետ Հայաստանի արտաքին առևտրային կապերի հիմնախնդիրները.

Ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվները և դրանց օգտագործման արդյունավետության վերլուծությունը.

Հասարակական կառավարման համակարգի բարեփոխումների ռազմավարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ֆինանսական ռիսկերի համալիր գնահատման հիմնահարցերը (ՀՀ առևտրային կազմակերպությունների օրինակով).

Ռիսկի կառավարումը ձեռնարկատիրության համակարգում.

Ձեռնարկության գործունեության արդյունավետության գնահատման և նրա բարձրացման հիմնախնդիրները (ՀՀ նյութերով).

Ոռոգելի հողային ֆոնդի օգտագործման արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում (Արարատյան հարթավայրի օրինակով).

Հայաստանի Հանրապետության ագրարային ոլորտի արտադրական ենթակառուցվածքների ձևավորման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները.

Սպիրտի արտադրության երկրորդական հումքից անասնակերերի ստացման տնտեսական հիմնահարցերը.

Ներդրումների կառավարումը ձեռնարկությունում.

ՀՀ տնտեսական աճի ներդրումային ապահովումը արժեթղթերի շուկայի միջոցով.

Առևտրային բանկերի ակտիվների կառավարման առանձնահատկությունները և օրինաչափությունները (ՀՀ օրինակով).

Միջազգային ներգնա զբոսաշրջության պետական կարգավորման արդի հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով).

Արտաքին առևտրի բանկային սպասարկման հիմնախնդիրները և դրա առանձնահատկությունները Հայաստանում.

Հյուրանոցային ծառայությունների արդյունավետ կառավարումը.

Զբոսաշրջության զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ջրային ռեսուրսների տնտեսական մեխանիզմի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

ՀՀ տնտեսության կլաստերների առանձնացումը և գնահատումը.

Աշխատուժի միջազգային միգրացիայի կարգավորման հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով).

Պետության դերը փոքր բիզնեսի զարգացման գործում Հայաստանի Հանրապետությունում.

Աղքատության հաղթահարման քաղաքականության սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Հայաստանի լեռնահարստացուցիչ ձեռնարկությունների մասնագիտացման, կոոպերացիայի և կոմբինացման աստիճանի հիմնավորումը.

Արտադրական ծախսերի կրճատման ուղիները ՀՀ քիմիական արդյունաբերության մեջ.

Ներդրումների խթանման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական աճի գործում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ազդեցության գնահատման հիմնախնդիրները.

Աշխատանքի շուկայի պետական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

ՀՀ քաղաքացիական ավիացիայի զարգացման հիմնախնդիրները («Արմավիա» ավիաընկերության օրինակով).

Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ անվտանգության հիմնախնդիրները. Տարածաշրջանային ռազմավարությունը և անվտանգության հեռանկարները.

Ժամանակի գործոնի տնտեսագիտական էությունը և տնտեսական հիմնավորումներում ազդեցությունը հաշվի առնելու մեթոդական մոտեցումները.

Տնտեսական անվտանգության ֆինանսական ապահովումը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Նորամուծական գործունեության պետական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում.

ՀՀ լեռնամետալուրգիայում ներդրումային ռիսկի կառավարման խնդիրները.

Պետական կարգավորման տնտեսական լծակների կատարելագործման ուղիները ՀՀ ագրարային ոլորտում.

Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների հիմնախնդիրները ՀՀ-ում (գերմանական ներդրումների օրինակով).

Արտադրական ֆունկցիաները և դրանց կիրառումը գյուղատնտեսության մեջ.

Հայաստանի Հանրապետության և Լատինական Ամերիկայի երկրների տնտեսական կապերի ուղղությունները և զարգացման հեռանկարները.

Արժեթղթերի շուկայի ձևավորման հիմնախնդիրները և զարգացման ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքների գնահատումը և դրանց բարելավման ուղիները (ՀՀ առևտրային բանկերի օրինակով).

Արժեթղթավորման հեռանկարները ՀՀ ֆինանսական համակարգում.

ՀՀ բանկային համակարգի կառավարման հիմնախնդիրները ճգնաժամի պայմաններում.

Մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների մաքսային արժեքի որոշման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Քաղաքացիական ծառայության անձնակազմի կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Վերազգային կորպորացիաների դերը Հայաստանը համաշխարհային տնտեսության հետ ինտեգրման գործընթացում.

Պետական սեփականության կառավարման արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Հարկաբյուջետային քաղաքականության կատարելագործման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Արտաքին տնտեսական հարաբերությունների մաքսային կարգավորման կատարելագործման ուղղությունները /ՀՀ նյութերով/.

Ներդրումների կառավարումը ՀՀ էներգետիկայում.

ՀՀ ապահովագրական համակարգի զարգացման ուղիները շուկայական տնտեսության անցման պայմաններում.

Բնակչության զբաղվածության բարձրացման և գյուղի սոցիալական հիմնախնդիրների բարելավման ուղիները (Լոռու մարզի օրինակով).

Սպառողական ապրանքների գնագոյացման առանձնահատկությունները (ՀՀ օրինակով).

Համաշխարհային տնտեսությանը Հայաստանի Հանրապետության ինտեգրման հիմնախնդիրները.

Խնայողությունները, ներդրումները և տնտեսական աճը (ՀՀ օրինակով).

Մրցունակության բարձրացման կառավարման հիմնահարցերը ՀՀ տնտեսությունում.

Արդյունաբերական ձեռնարկության կայունության հիմնահարցերը.

Տնտեսության հանրային կառավարման զարգացման արդի հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով).

Պետության տնտեսական դերի տեսության և պրակտիկայի հիմնահարցերը (անցումային երկրների օրինակով).

Եկամուտների վերաբաշխման մոդելավորումը աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրի մշակման գործընթացում.

Գյուղատնտեսական վարկավորման համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները (ՀՀ Լոռու մարզի օրինակով).

Արտադրության ծախսերի հաշվառման և վերահսկողության հիմնահարցերը (ՀՀ քիմիական արդյունաբերության կազմակերպությունների նյութերով).

Բաժնետիրական ընկերությունների զարգացման ֆինանսական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության լեռնամետալուրգիայի արդյունաբերությունում.

Պետական գույքի մասնավորեցման կատարելագործման հիմնական ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Շուկայում գերիշխող առևտրային կազմակերպությունների ներդրումային ռազմավարության ձևավորման տնտեսագիտամաթեմատիկական մոդելները.

Վարձակալության հաշվառման և ֆինանսական կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Իրացվելիության ռիսկի կառավարումը որպես առևտրային բանկերի ֆինանսական կայունության գործոն /ՀՀ օրինակով/.

Արտադրական ծախսումների կառավարչական հաշվառումը (ՀՀ սննդի արդյունաբերության կազմակերպությունների օրինակով).

ՀՀ բնակչության վերարտադրության տնտեսավիճակագրական վերլուծությունը.

Բանկերի գործառույթների ընդլայնումը արժեթղթերի շուկայում (ՀՀ օրինակով).

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության իրական հատվածի մոդելավորումը և էկոնոմետրիկական հետազոտումը.

Արտաքին առևտրի առանձնահատկությունները և զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում.

Տավարաբուծական մթերքների արտադրության ծախսերի և եկամուտների հաշվառման կատարելագործման ուղիները (Կոտայքի մարզի օրինակով).

Ներդրումների արդյունավետության գնահատումը տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներով (ՀՀ օրինակով).

Հարկային քաղաքականության տնտեսագիտական հիմնադրույթները (ՀՀ օրինակով).

Գործազրկությունը և նրա հաղթահարման ուղիները անցումային տնտեսությունում (ՀՀ Տավուշի մարզի օրինակով).

Աշխատանքի շուկայի ձևավորման և աղքատության հաղթահարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

ՀՀ ագրոպարենային համակարգում ինվեստիցիոն քաղաքականության հիմնախնդիրների լուծման ուղիները.

Ներդրումների նախագծային ֆինանսավորման մեխանիզմների կատարելագործումը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները (ՀՀ Սյունիքի մարզի գյուղական համայնքների օրինակով).

Ապահովագրական ընկերությունների ֆինանսական կայունության հիմնախնդիրները (ՀՀ նյութերով).

Ներդրումային քաղաքականության կատարելագործման հիմնախնդիրները պետություն-մասնավոր հատված համագործակցության շրջանակներում /ՀՀ նյութերով/.

ՀՀ ընդերքօգտագործման տնտեսական հիմնախնդիրները.

Խաղողի արտադրության արդյունավետության բարձրացման ուղիները (ՀՀ Արարատի մարզի օրինակով).

Ազգային արժույթի փոխարժեքի ազդեցությունը ՀՀ մակրոտնտեսական ցուցանիշների վրա.

Ծախսերի կառավարչական հաշվառման կատարելագործումը (ՀՀ հրատարակչա-տպագրական կազմակերպությունների օրինակով).

Ինվեստիցիոն հիմնադրամների ստեղծման և գործունեության կազմակերպման առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Գազատեղափոխման համակարգի տնտեսագիտական հիմնահարցերը.

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության հարկային բեռի կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Հարկային բեռի բաշխման խնդիրները և դրա գնահատումը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Բանկային մարքեթինգի կատարելագործման ուղղությունները (ՀՀ առևտրային բանկերի օրինակով).

Ներդրումային միջավայր և ձեռնարկությանների ներդրումային վարքագիծ (ՀՀ պղնձամոլիբդենային արդյունաբերության օրինակով).

ՀՀ ֆինանսական կայունության ապահովումը դրամավարկային քաղաքականության շրջանակներում.

Քաղաքային համայնքների կառավարման արդի հիմնախնդիրները /Երևան քաղաքի օրինակով/.

Զուտ արտահանման կատեգորիան մակրոտնտեսական համակարգում (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով).

ՀՀ արտաքին առևտրային հարաբերությունների զարգացման ուղիները.

Առևտրական ռիսկի կառավարման արդի խնդիրները (ՀՀ մանրածախ կազմակերպությունների նյութերով).

Տեղեկատվական համակարգերի զարգացումը ՀՀ տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման բարելավման կարևոր գործոն.

Տեղական բյուջեների ձևավորման և ծախսման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

ՀՀ վճարահաշվարկային համակարգը և բանկային պլաստիկ քարտերի ներդրման հիմնախնդիրները.

Գյուղատնտեսության ապահովագրության հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Գինու և կոնյակի արտադրության և իրացման վերլուծություն (ՀՀ օրինակով).

Առևտրային հաշվեկշռի կարգավորման հիմնահարցերը (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով).

ՀՀ մարզերի տնտեսական զարգացման մակարդակների համահարթման հիմնախնդիրները.

Ներդրումային ռիսկը մրցակցային շուկայում (ՀՀ տնտեսության ծառայությունների ոլորտի օրինակով).

Մարդկային զարգացման վրա տնտեսական աճի ազդեցության գնահատումը (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով).

Համեմատական առավելության սկզբունքը և ՀՀ արտահանման կառուցվածքի բարելավման հնարավորությունները.

Պետական արժեթղթերի շուկայի զարգացման միտումները և հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Հարկային քաղաքականության ներգործությունը գործարարության զարգացման վրա (ԼՂՀ նյութերով).

ՀՀ պետական կառավարման մարմինների և գյուղատնտեսության ոլորտի կազմակերպությունների փոխհարաբերությունների կատարելագործման ուղիները.

Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության քաղաքականության բարեփոխումների առկա միտումները և զարգացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Տնտեսական ճգնաժամերի տեսության և պատմության հարցերը Մենտոր Բունիաթյանի հետազոտություններում.

Միգրացիոն հոսքերը և դրանց տնտեսական հետևանքների քանակական գնահատումը (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով).

Զբոսաշրջության արդի հիմնախնդիրները և զարգացման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ֆինանսատնտեսական դրության գնահատման կատարելագործման ուղիները /ՀՀ Վայոց ձորի խաղողի վերամշակման կազմակերպությունների օրինակով/.

Ապահովագրական գործի կարգավորման տեսամեթոդաբանական հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Տրանսպորտային ծախսերի մոդելավորումը՝ կախված ճանապարհային երթևեկության պայմաններից (Երևան քաղաքի օրինակով).

Բնակչության սոցիալական ապահովագրության կառավարման համակարգի զարգացման ուղղությունները (ՀՀ կենսաթոշակային համակարգի նյութերով).

Տնտեսական անվտանգությունը Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության համակարգում.

Խաղողագործության և գինեգործության զարգացման հիմնահարցերը և դրանց լուծման ուղիները Վայոց ձորի մարզում.

ՀՀ բուհական համակարգի կատարելագործման և միջազգայնացման տնտեսագիտական հիմնախնդիրները.

Եվրամիության աջակցությունը Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման գործում.

Ներքին ներդրումները և դրանց աճի հիմնական ուղղությունները ՀՀ տնտեսության իրական հատվածում.

Սեփականատիրական հարաբերությունների կատարելագործման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Անվճարունակության հիմնախնդիրները առևտրային կազմակերպությունների կառավարման գործընթացում.

Տնտեսական ազատության տեսության հիմնադրույթները և դրանց կիրառումը անցումային երկրներում (ՀՀ օրինակով).

Արտադրության ծախքերի կրճատման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետության սննդի արդյունաբերությունում.

Բյուջետային գործընթացի արդիականացման հիմնական ուղղությունները տեղական ինքնակառավարման համակարգում (ՀՀ Շիրակի մարզի համայնքների օրինակով).

Հարկման արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Պետական բյուջեի հարկային մուտքերի հետազոտումը և դրանց մեծածախ ուղիները.

Գործարարության ծավալման տնտեսական խթանները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Բյուջետային գործընթացի և ֆինանսական կայունության կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգում.

Համայնքային բյուջեների եկամուտների ձևավորման և ծախսման հիմնախնդիրները (ՀՀ Շիրակի մարզի օրինակով).

ՀՀ սննդի արտադրության կազմակերպությունների անվճարունակության և սնանկացման հիմնախնդիրները.

Տարածաշրջանային զարգացման անհավասարաչափությունների պետական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

ՀՀ համայնքներում տնտեսության կառավարման բարելավման հիմնական ուղղությունները.

Զբաղվածության արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները ծառայությունների ոլորտում (ՀՀ օրինակով).

Կորպորատիվ պարտատոմսերի շուկայի ձևավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ներդրումների կառուցվածքը և արդյունավետությունը (ՀՀ նյութերով).

Ազատ տնտեսական գոտիների ստեղծման պայմանները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական անվտանգության գնահատման համակարգը և ապահովման ուղիները.

Շրջանառու կապիտալի հաշվառման ու գնահատման կատարելագործումը սննդի արտադրության կազմակերպություններում (ՀՀ նյութերով).

Հետևելիության ապահովման գործընթացի արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները (ՀՀ սննդամթերք արտադրող կազմակերպությունների օրինակով).

Փոքր ու միջին ձեռնարկատիրության զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պայմաններում.

Բնակչության զբաղվածության կառավարումը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Շինարարական կազմակերպությունների կառավարման կազմակերպչական կառուցվածքի կատարելագործման ուղիները ՀՀ-ում.

Կորպորատիվ արժեթղթերի գների վերլուծության մեթոդաբանության հիմնախնդիրները /Հայաստանի ֆոնդային բորսայի օրինակով/.

Տնտեսական համակենտրոնացումների կարգավորումը անցումային տնտեսության պայմաններում.

Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև առևտրատնտեսական կապերի զարգացման հիմնահարցերը.

Արտաքին պետական պարտքի արդյունավետ կառավարման հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով).

Եվրամիությանն Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական ինտեգրման հիմնախնդիրները.

Հայաստանի Հանրապետության գյուղական բնակչության զբաղվածության հիմնահարցերը (Վայոց ձորի մարզի օրինակով).

Նորարարությունների ներդրման և օգտագործման տնտեսական հիմնախնդիրները առևտրային կազմակերպություններում (ՀՀ օրինակով).

Կառուցվածքային կերպափոխումը որպես տնտեսական զարգացման գործոն (ՀՀ օրինակով).

Հայաստանի հանրապետությունում տարածաշրջանային մասնագիտացված բիզնես-ինկուբատորների ստեղծման հիմնախնդիրները.

Վարկային կազմակերպությունների գործունեության արդյունավետության գնահատման հիմնահարցերը և լուծման ուղիները (ՀՀ նյութերով).

Բանկային ռիսկերը և դրանց կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ բանկային համակարգում.

ՀՀ տնտեսության մարքեթինգային մակրոմիջավայրի գնահատման ցուցանիշների համակարգը.

Վարկային ռիսկի գնահատումը և կառավարումը ՀՀ բանկերում.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի ձևավորման ու զարգացման արդի հիմնախնդիրները.

Եվրամիության հետ Հայաստանի ինտեգրման կազմակերպատնտեսական նախադրյալների ստեղծման հիմնախնդիրները.

Տնտեսական համակարգի վերափոխման արդյունավետության գնահատումը (ինստիտուցիոնալ մոտեցում).

Գյուղատնտեսական հողերի օգտագործման բարելավման արդի տնտեսական հիմնահարցերը (Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի օրինակով).

Գյուղատնտեսական մթերքների իրացման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները (ՀՀ Արարատի մարզի օրինակով).

Առևտրային բանկերի ֆինանսական վիճակի գնահատման և կայունացման հիմնախնդիրները (ՀՀ նյութերով).

Գյուղատնտեսական արտադրության ռազմավարական կառավարումը և դրա զարգացման հեռանկարները /ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի օրինակով/.

Կառավարման հմտության զարգացումը որպես ՀՀ փոքր և միջին ձեռնարկությունների արդյունավետության բարձրացման գործոն.

Հարկաբյուջետային քաղաքականությունը և նրա կատարելագործման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Սեփական կապիտալի կազմավորման և օգտագործման արդյունավետության վերլուծությունը (ՀՀ մետաղաձուլական ձեռնարկությունների օրինակով).

Ներդրումային քաղաքականության արդի տեսական հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով).

Հեռահաղորդակցության արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Գյուղատնտեսական բերքի ապահովագրության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Տնտեսական առաջընթացը որպես համաշխարհային տնտեսությանը Հայաստանի ինտեգրման արդյունավետ ուղի.

Տնտեսական անվտանգության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Միջազգային շուկայում երկրների տնտեսական մրցակցային ռազմավարությունը (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով).

Մարքեթինգի համալիրի և կառավարման կազմակերպման կառուցվածքների արդյունավետությունը ՀՀ սննդի արդյունաբերությունում.

Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներգրավման հնարավորությունները և հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Բժշկական ապահովագրության կայացման և զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ագրոպարենային համակարգի զարգացման և արտադրանքի իրացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

ԻԻՀ ազգային նավթաքիմիական միավորման արտադրանքների արտահանման ավելացման նպատակահարմար ռազմավարության ընտրությունը.

Սոցիալական պաշտպանության հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Սեփականության ու տնտեսավարման ձևերը և դրանց զարգացման ուղիները ՀՀ գյուղատնտեսության մեջ.

Դեպոզիտարիայի, քլիրինգի և հաշվարկների համակարգի կատարելագործման հիմնախնդիրրները Հայաստանի արժեթղթերի շուկայում.

Տնտեսական մրցակցության զարգացման և հակամենաշնորհային քաղաքականության կատարելագործման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

ՀՀ գյուղատնտեսության զարգացման տնտեսագիտական հիմնախնդիրները անցումային շրջանում.

Մակրոտնտեսական կայունության ապահովումը դրամավարկային քաղաքականությամբ (ՀՀ նյութերով).

Սղաճը, նրա դրսևորման առանձնահատկությունները և մակրոտնտեսական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային քաղաքականության զարգացման ուղղությունները.

Հայաստանի Հանրապետության ալյումինի վերամշակման արդյունաբերական կլաստերի ձևավորման և զարգացման հիմնախնդիրները.

Գիտատեխնիկական քաղաքականությունը և գյուղատնտեսական արտադրության զարգացման հիմնախնդիրները.

Արտահանման գործընթացների կազմակերպման պետական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Նորամուծությունների կառավարման արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ առևտրային բանկերում.

Գինեգործության ճյուղի մրցունակության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացման ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ֆինանսական արդյունքների հաշվառման և վերլուծության կատարելագործման ուղիները (ՀՀ կարի արտադրության կազմակերպությունների օրինակով).

ՀՀ պետական բյուջեի դեֆիցիտը և դրա կարգավորման ուղիները.

Ներդրումների պորտֆելային կառավարումը (ՀՀ օրինակով).

ՀՀ երկաթուղային տրանսպորտի ոլորտում առկա հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները.

Պետական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության գունավոր մետալուրգիայում.

Գիտատեխնիկական ինֆորմացիոն հարցումների սպասարկման համակարգի շահագործման արդյունավետության մոդելավորումը և գնահատումը.

Հայաստանի Հանրապետության արտահանման ներուժի ընդլայնման հիմնախնդիրները.

Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտների բաշխման և կատարման վերահսկողության հիմնահարցերը.

Հողային բարեփոխումները և գյուղացիական տնտեսությունների տնտեսական գործունեության արդյունավետությունը ՀՀ-ում.

Մարքեթինգային տեխնոլոգիաների կիրառման հիմնախնդիրները քաղաքական միջավայրում /ՀՀ օրինակով/.

Լիզինգը որպես ձեռնարկության հիմնական կապիտալի ընդլայնման եղանակ.

Անձնակազմի կառավարման մոդելների բաժնետիրական ընկերություններում (ՀՀ ագրովերամշակման ոլորտի կազմակերպությունների օրինակով).

Ֆինանսական կառավարման հիմնախնդիրները արդյունաբերական կազմակերպություններում (ՀՀ օրինակով).

Ներդրումային միջավայրի ձևավորման առանձնահատկությունները անցումային տնտեսությամբ երկրներում (ՀՀ օրինակով).

Առևտրային բանկերի ֆինանսական դրության գնահատման հիմնախնդիրները (ՀՀ առևտրային բանկերի օրինակով).

Պետական գույքի կառավարման արդյունավետության բարձրացման հիմնական ուղիները (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով).

ՀՀ պտուղբանջարեղենի պահածոների արտադրության և իրացման հիմնախնդիրները.

Տոկոսադրույքի մակրոտնտեսական փոխառնչությունները և դրանց առանձնահատկությունները անցումային տնտեսությունում (ՀՀ օրինակով).

Միջազգային պահուստների գնահատման և կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

ՀՀ արդյունաբերության ձեռնարկությունների ներդրումների հիմնական մոտեցումները.

Հայաստանի մեքենաշինության զարգացման հիմնախնդիրները.

Հայ-ուկրաինական տնտեսական կապերի զարգացման արդի հիմնախնդիրները.

Նորամուծությունների կառավարչական հաշվառման հիմնախնդիրները ՀՀ արտադրական կազմակերպություններում.

ՀՀ էլեկտրաէներգետիկ շուկայի պետական կարգավորման հիմնախնդիրները.

ՀՀ համայնքների բյուջեների ֆինանսական հնարավորությունների ընդլայնման հիմնահարցերը.

Պարենային հիմնախնդիրների լուծման ուղիները ՀՀ Արագածոտնի մարզում.

Ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացումը ԼՂՀ-ում.

Աշխատավարձի և ՀՆԱ-ի փոխազդեցության հիմնախնդիրները.

Վահան Տոտոմյանցի տնտեսագիտական հայացքները.

Տարածքային տնտեսության զարգացման և կառավարման համակարգի կատարելագործման ուղղությունները (ՀՀ Տավուշի մարզի օրինակով).

Արտաքին տնտեսական կապերի մաքսային կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Մարդկային կապիտալի ձևավորման և օգտագործման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Մաքսային գործունեության պետական կարգավորման խնդիրները (ՀՀ նյութերով).

Միջազգային մարկետինգի դերը արտաքին առևտրում (ՀՀ օրինակով).

Բարտերային փոխանակությունը և դրա առանձնահատկությունները անցումային տնտեսությունում (տեսության և մեթոդաբանության հարցեր).

Պետական հովանավորչության և ռազմավարական միությունների խնդիրների համապատասխանեցումը նոր տնտեսակարգի կայացման գործում (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով).

Տեխնոպարկերի զարգացման միջազգային փորձի ներդրման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

ՀՀ գյուղատնտեսական արտադրության զարգացման և արդյունավետության բարձրացման հիմնական ուղղությունները.

ՀՀ հարկային քաղաքականության կատարելագործման ուղիները ֆինանասատնտեսական ճգնաժամի պայմաններում.

Տնտեսական աճի կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Տնտեսական զարգացման հումանիզացումը. պատմական միտումը և ժամանակակից խնդիրները (տեսության և մեթոդաբանության հարցեր).

Գյուղատնտեսության ապահովագրության իրականացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Կառուցվածքային քաղաքականությունը ՀՀ արդյունաբերությունում արդի փուլում.

Առևտրային կազմակերպությունների կողմից ջրային ռեսուրսների աղտոտման կանխարգելման տնտեսական հիմնահարցերը (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով).

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման պետական կարգավորումը.

Գիտության և արտադրության ինտեգրացումը տնտեսության համակարգափոխության պայմաններում.

ՀՀ վճարահաշվարկային համակարգի ձևավորումը և զարգացման հիմնախնդիրները.

Աշխատանքի արտադրողականության բարձրացման և գյուղական տարածքների համաչափ զարգացման խնդիրների լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետության ագրարային ոլորտում.

Առևտրային կազմակերպությունների արդյունավետության բարձրացման հիմնական ուղիները ՀՀ իրական հատվածում.

Ապահովագրական շուկայի կառավարումը (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով).

Պարենային շուկայի կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Միջազգային լիզինգի ներդրման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Զբոսաշրջության պետական կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Խոշոր քաղաքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի կառավարման կատարելագործումը (Երևան քաղաքի օրինակով).

Լիզինգը և նրա ներդրման հիմնախնդիրները անցումային տնտեսությունում (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով).

Հարկային բեռի ռացիոնալ տեղաբաշխման տնտեսամաթեմատիկական մոդելը.

ՀՀ վճարային հաշվեկշռի տնտեսավիճակագրական վերլուծությունը.

Պահածոների արտադրության և իրացման գործընթացների հաշվապահական հաշվառման կատարելագործման ուղիները ՀՀ վերամշակող կազմակերպություններում.

Տնտեսական աճի վրա օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ազդեցության տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորումը (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով).

Կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Արժույթի փոխարժեքի և վճարային հաշվեկշռի փոխազդեցությունը.

ՀՀ պարենային շուկայի կարգավորման առաջնահերթ խնդիրները.

Բանկային ռիսկի կառավարման հիմնախնդիրները հետճգնաժամային տնտեսությունում.

Անվանացանկային /տեսականու/ քաղաքականության ձևավորումը որպես արդյունաբերական կազմակերպության տնտեսական կայունության երաշխիք.

Ոռոգման ծախսերի հաշվառման և վերահսկողության կատարելագործումը (Արմավիրի և Կոտայքի մարզերի ջուր օգտագործող ընկերությունների օրինակով).

Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները անցման շրջանի տնտեսական համակարգում (ՀՀ տնտեսության օրինակով).

Առևտրային բանկի ակտիվների ձևավորումը և գնահատումը (ՀՀ օրինակով).

Նորարարական քաղաքականության իրականացման և գնահատման մեխանիզմները ՀՀ դեղագործական արդյունաբերությունում.

Բնակչության դրամական եկամուտների ձևավորման և բաշխման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Հարկային բեռի կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Պետական ձեռնարկությունների ապապետականացման կառավարումը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Առևտրային բանկի կապիտալի ձևավորման և գնահատման հիմնախնդիրները (ՀՀ նյութերով).

Կառավարման հիմնախնդիրները տեղական ինքնակառավարման մարմիններում և դրանց բարելավման ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Պարտավորությունների կառավարչական հաշվառման կազմակերպումը և ֆինանսական կայունության ապահովման հիմնախնդիրները (ՀՀ ծխախոտի արտադրության կազմակերպությունների օրինակով).

Պետական ծառայողների ուսուցման տնտեսական և կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ձեռնարկատիրության ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները ՀՀ լեռնամետալուրգիական արդյունաբերության մեջ.

Վճարահաշվարկային համակարգի կառավարման արդի գերակայությունները Հայաստանի Հանրապետությունում.

ՀՀ հարկային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման հիմնական ուղիները.

Հարկային եկամուտների մոդելավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում (ավելացված արժեքի հարկի օրինակով).

Ագրարային վերակառուցումները և գյուղատնտեսական արտադրության ապրանքայնության բարձրացման հիմնախնդիրներն ու դրանց լուծման ուղիները ՀՀ-ում.

Համախմբված բյուջեի միջոցների կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Տնտեսական աճի ապահովման հիմնախնդիրները անցումային տնտեսություն ունեցող երկրներում (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով).

Փողի զանգվածի և դրամանիշերի կառուցվածքի կանխատեսումը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Կազմակերպության գովազդի կառավարման մոդելավորման հիմնահարցերը.

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտրի խթանման հիմնախնդիրները.

Առևտրային կազմակերպությունների կառավարման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Համայնքային բյուջեի եկամուտների ձևավորման կատարելագործման ուղիները ՀՀ-ում.

Տարածաշրջանների զարգացման մակարդակների համահարթեցման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

ՀՀ արդյունաբերական արտադրանքի առաջարկի և պահանջարկի ուսումնասիրությունը և կանխատեսումը (ոսկերչական արտադրության օրինակով).

ՀՀ ձեռնարկությունների հետմասնավորեցման փուլի հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները.

Արտադրաճյուղի կարգավորման պետական և շուկայական լծակների փոխազդեցությունը անցումային տնտեսության պայմաններում (ՀՀ էներգետիկայի օրինակով).

Փոխադրումների լոգիստիկ մոդելները ինդիկատիվ պլանավորման համակարգում.

Պետական ձեռնարկությունների մասնավորեցման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Բանկային վերահսկողության արդյունավետության անցումային փուլում (ՀՀ բանկային համակարգի օրինակով).

Վճարային հաշվեկշռի կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Աշխատանքի շուկայի և զբաղվածության կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Տնտեսական մրցակցային միջավայրի ձևավորման և մրցակցության պաշտպանության պետական քաղաքականությունը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Կորպորատիվ կառավարման մեխանիզմները և դրանց կիրառելիության խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

ՀՀ գյուղատնտեսության արտադրական ներուժի օգտագործման տնտեսավիճակագրական վերլուծությունը.

Բանկային վերահսկողության համակարգի կատարելագործման ուղիները և ազդեցությունը վարկային քաղաքականության արդյունավետության վրա /ՀՀ բանկային համակարգի նյութերով/.

Սպառողական կոոպերատիվներում հաշվապահական հաշվառման կատարելագործման ուղիները (կաթ արտադրող գյուղացիական տնտեսությունների օրինակով).

Արդյունաբերական գործունեության կազմակերպման և ֆինանսավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ներդրումային գրավչության բարձրացման հիմնախնդիրները անցումային տնտեսության պայմաններում (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով).

Ավտոտրանսպորտային միջոցների սեփականատերերի քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ներդրման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Համատեղ ձեռնարկությունների ինովացիոն գործընթացները Հայաստանի Հանրապետությունում.

ՀՀ ծառայությունների շուկայի զարգացման հեռանկարները (Բնակարանային կոմունալ տնտեսության օրինակով).

Գլոբալացումը և եկամուտների անհավասարությունն ու աղքատությունը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Արժեթղթերի շուկայի զարգացման և կարգավորման հիմնական ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Արտադրական պաշարների ֆինանսական կառավարումը (ՀՀ արտադրական կազմակերպությունների օրինակով).

Բանկային վերահսկողության արդյունավետությունը անցումային փուլում (ՀՀ բանկային համակարգի օրինակով).

ՈՒղղակի հարկերի հաշվարկման մեխանիզմների կատարելագործման ուղիները ՀՀ-ում.

Միջբյուջետային ֆինանսական համահարթեցման համակարգի կատարելագործման խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ձեռնարկատիրության զարգացման և ներդրումային քաղաքականության իրականացման խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Կազմակերպությունների մրցունակության կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության մսամթերքի արտադրության ոլորտում.

Համատեղ ձեռնարկությունների կառավարումը (ՀՀ նյութերով).

Հակաճգնաժամային կառավարումը ՀՀ առևտրային բանկերում.

Երկարաժամկետ ներդրումների հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Պետական սեփականության կառավարման տնտեսական արդյունավետության գնահատումը ՀՀ-ում.

Ներդրումային ծրագրերում միջազգային ֆինանսական ինժինիրինգի հիմնահարցերը (ՀՀ օրինակով).

Տարածքային ֆինանսների կառավարումը և համայնքի բյուջեի ձևավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Գյուղատնտեսության պետական կարգավորման բարեփոխումների ռազմավարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Աշխատանքի շուկայի ձևավորումը և զբաղվածության բարձրացման ուղիները Արարատյան հարթավայրի գյուղական բնակավայրերում.

Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներգրավման հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով).

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության կայացումն և զարգացման հիմնահարցերը (Սյունիքի մարզի օրինակով).

Աշխատանքային միգրացիայի կառավարման կատարելագործման ուղիները (ՀՀ նյութերով).

Հարկային վարչարարության արդյունավետության բարձրացման հիմնական ուղիները (ՀՀ նյութերով).

ՀՀ վճարահաշվարկային համակարգի ներդրման հիմնախնդիրները տնտեսավարման նոր պայմաններում.

Արտահանման ներուժը և Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի կայունացումը.

Օտարերկրյա ներդրումների օգտագործումը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Էլեկտրոնային առևտրի զարգացման ռազմավարությունը (ՀՀ նյութերով).

Տնտեսական բարեփոխումների ռազմավարությունը ԼՂՀ-ում.

Սոցիալական վերափոխումներն անցումային տնտեսությամբ երկրներում (ՀՀ օրինակով).

Ագրոպարենային համալիրի ներդրումային քաղաքականության ռազմավարական հիմնախնդիրները (Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի օրինակով).

Սեփականության բազմաձևությունը և ապապետականացման գործընթացները ՀՀ-ում (բնական մենաշնորհների ճյուղերում).

Ձեռնարկությունների ֆինանսավորման այլընտրանքային աղբյուրների զարգացման ուղիները Հայաստանի հանրապետությունում.

Լիզինգային ռիսկերի կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Վարկային համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները ԼՂՀ-ում.

Հարկային քաղաքականության և հարկային համակարգի կառավարման զարգացման ուղղությունները.

Ձեռնարկատիրական ռիսկերի կառավարման կատարելագործման ուղիները ՀՀ Արարատի մարզի ագրարային ոլորտում.

ՀՀ աշխատանքի շուկայի և զբաղվածության գենդերային հիմնախնդիրները.

Հարկային քաղաքականությունը և նրա կատարելագործումը ագրարային ոլորտում.

Մրցակցության և մենաշնորհների պետական կարգավորման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Տնտեսական մրցակցության պետական կարգավորման միտումները (ԱՊՀ երկրների օրինակով).

Մաքսային համակարգի կարգավորման ֆինանսական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Չվճարումների հիմնախնդիրներն ու հաղթահարման ուղիներն անցումային տնտեսություններում (ՀՀ օրինակով).

ՀՀ ֆինանսական համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները.

Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական համակարգի կառավարման հիմնախնդիրները շուկայական հարաբերությունների պայմաններում.

Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի շուկայի ձևավորման տնտեսագիտական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Հայաստանի Հանրապետության հարկային ռազմավարության և քաղաքականության կազմակերպման հիմնախնդիրները.

Իրավաբանական անձանց վերակազմակերպման տնտեսական հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Հողային բարեփոխումները և գյուղատնտեսական հողօգտագործման տնտեսագիտական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Պետական արժեթղթերի շուկայի կառավարումը (ՀՀ նյութերով).

Խնայողությունների, ներդրումների և տնտեսական աճի ֆունկցիոնալ փոխառնչությունները (ՀՀ օրինակով).

Բարեփոխումների խորացումը և գյուղատնտեսության արդյունավետության բարձրացման ուղիները Կոտայքի մարզի գյուղացիական տնտեսություններում.

Հարկային քաղաքականության ազդեցությունը մակրոտնտեսական իրավիճակի վրա (ՀՀ օրինակով).

Տնտեսական բարեփոխումները առողջապահության ոլորտում (ՀՀ նյութերով).

Հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականությունների կոորդինացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Վերազգային կորպորացիաների ազդեցությունը ՀՀ արտաքին առևտրի զարգացման վրա.

Պետական կառավարման արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետության բնական մենաշնորհների ոլորտներում.

ՀՀ պետական բյուջեի ծախսերի կառավարման մեթոդական հիմնական մոտեցումները ծրագրային բյուջետավորման սկզբունքներով.

Գիտատեխնոլոգիական մշակումների առևտրայնացման արդի հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Տարածաշրջանային տնտեսության և տարածքային ապրանքային շուկաների զարգացման հիմնախնդիրները (ՀՀ Շիրակի մարզի օրինակով).

Աշխատանքի շուկայի սուբյեկտների վարքագիծը ժամանակակից շուկայական տնտեսությունում (ՀՀ օրինակով).

Պետական գույքի կառավարման մրցութային եղանակի կատարելագործման հիմնական ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացման ֆինանսական խնդիրները (Երևան քաղաքի նյութերով).

ՀՀ տնտեսության գործարար պարբերաշրջանների մոդելավորման հիմնահարցերը.

Արդյունաբերական մտավոր սեփականության գնահատման հիմնախնդիրները (ՀՀ նյութերով).

Ձեռնարկատիրական գործունեության ոլորտում էլեկտրոնային առևտրի ներդրման հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով).

Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը Իրանի Իսլամական Հանրապետության պետական հատվածում.

Փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացման միտումները և հիմնախնդիրները Հայաստանում.

Համայնքների համաչափ զարգացման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները (Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի օրինակով).

Հանրային ծառայությունների կառավարման արդյունավետության բարձրացման ուղղությունները (ՀՀ ԱՎԾ նյութերով).

Հանրային կառավարման արդյունավետության բարձրացման ուղղությունները (ՀՀ օրինակով).

Զբոսաշրջության զարգացման ներդրումային հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Աուդիտորական գործունեության զարգացման հիմնախնդիրների լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Բնական գազի իրացման ֆինանսական հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Գործառնական ֆինանսական կառավարումը արտադրական առևտրային կազմակերպություններում (ՀՀ մշակող արդյունաբերության նյութերով).

Անձնակազմի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ առևտրային բանկերում.

Արժեթղթերի շուկայի ֆունկցիոնալ համակարգի կատարելագործման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ծախսումների ֆունկցիոնալ-արժեքային վերլուծության, կառավարման և հաշվառման հիմնախնդիրները.

Փոքր և միջին առևտրային կազմակերպությունների վարկունակության բարձրացման հիմնախնդիրները (ՀՀ արտադրական կազմակերպությունների օրինակով).

Փոխարժեքի ազդեցությունը ՀՀ մակրոտնտեսական ցուցանիշների վրա.

Բանկային վարկի վերադարձելիության ապահովման մեխանիզմի կատարելագործումը.

Տնտեսական աճը և կոռուպցիան անցումային տնտեսությամբ երկրներում.

Իրանի Հարավային Խորասանի նահանգի գյուղացիական տնային տնտեսությունների բարեկեցության վրա ազդող գործոնների համալիր վերլուծությունը և բարելավման ուղիները.

Կորպորատիվ կուլտուրայի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ կազմակերպություններում.

Պետական կառավարման բարելավման հիմնախնդիրներն արտադրական ենթակառուցվածքային ճյուղերում (ՀՀ էներգետիկայի օրինակով).

Ինստիտուցիոնալ ներդրողների գործունեության ընդլայնումը արժեթղթերի շուկայում (ՀՀ օրինակով).

ՀՀ փոստային ծառայությունների շուկայի զարգացման հեռանկարները.

Ջրային ռեսուրսների կառավարման արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Բնական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման տեսական հիմնախնդիրները.

Արտաքին առևտրի պետական կարգավորման տեսական հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով).

Ֆինանսական շուկայի տարածման ազդեցությունը ներդրումների և ագրարային ոլորտի զարգացման գործում (Իրանի Իսլամական Հանրապետության Քոգլիե և Բոհերահմադ նահանգի օրինակով).

Նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրման հիմնախնդիրները բանկային համակարգում (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով).

Բաժնետիրական ընկերություններում շահույթի բաշխման համակարգի կատարելագործումը.

Կանխիկ դրամաշրջանառության կազմակերպման և կարգավորման արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով).

Կապիտալի ներգրավման հարկային բարելավման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Հարկային քաղաքականության կատարելագործման ուղիները (ՀՀ ագրարային ոլորտում).

Օդային տրանսպորտի զարգացումը և փոխադրումների պետական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ֆինանսական վիճակի վերլուծությունն ու գնահատումը (ՀՀ առևտրային բանկերի օրինակով).

Կենսաթոշակային համակարգի զարգացման ուղիները ՀՀ-ում.

Հացահատիկի արտադրության արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները ՀՀ լեռնային տարածաշրջաններում (Գեղարքունիքի մարզի օրինակով).

Բնակչության եկամուտների և ծախսերի վիճակագրական վերլուծությունը (ՀՀ տնային տնտեսությունների օրինակով).

Ջրային պաշարների օգտագործման և կառավարման արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսությունում (Արարատյան հարթավայրի օրինակով).

Աշխատաշուկայի զարգացումները և դրանց փոխառնչությունները բնակչության կենսամակարդակին.

Արժեթղթերի շուկայի զարգացման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Լոգիստիկական գործունեության կառավարումը մեքենաշինական ձեռնարկություններում.

Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները.

Տեղական ինքնակառավարման արդյունավետության բարձրացման հիմնական ուղղությունները ՀՀ-ում.

Հայաստանի Հանրապետությունում իրանական գազի սպառման մարքեթինգային ռազմավարությունը.

Խոշոր ձեռնարկությունների վերակազմավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ներդրումների ներգրավումն ու օգտագործումը ՀՀ արդյունաբերական ձեռնարկություններում.

ՀՀ բանկային ոլորտի ծառայությունների մատուցման հիմնախնդիրները.

Տնտեսական անվտանգության ապահովման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ներմուծման փոխարինման և արտահանման խրախուսման հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով).

Գյուղական աղքատության կրճատման ապահովման ֆինանսավորման հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով).

Հողային ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում (Արագածոտնի մարզի օրինակով).

Հարկային ռազմավարությունը ԼՂՀ-ում.

ՀՀ բանկային համակարգի կայունության հիմնախնդիրները բանկերի միջազգային ինտեգրման համատեքստում.

Ֆինանսական դրության կայունացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ռիսկերի գնահատման հիմնահարցերը ՀՀ բանկային համակարգում.

Հարկային քաղաքականության ձևավորման փորձը և բարելավման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ջրային համակարգերի օգտագործման ֆինանսական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Մարքեթինգի կազմակերպման կատարելագործումը զբոսաշրջության ոլորտում /ՀՀ օրինակով/.

Հիփոթեքային շուկայի ֆինանսական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Աշխատանքի շուկայի վիճակագրական վերլուծությունը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Քաղաքացիական ավիացիայի զարգացման տնտեսական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Դրամավարկային մեխանիզմի հիմնահարցերը և կատարելագործման ուղիները ՀՀ-ում.

Ներդրողների շահագրգռվածության բարձրացման հիմնախնդիրները ՀՀ արժեթղթերի շուկայում.

Հայաստանի Հանրապետության բանկային համակարգի ֆինանսական ակտիվների օպտիմալ կառավարման հիմնախնդիրները.

Նյութական ռեսուրսների օգտագործման բարելավման հիմնախնդիրները ՀՀ դիսկրետ տեխնոլոգիայով արտադրություններում.

ՀՀ արտաքին առևտրի զարգացման հիմնախնդիրները հարկաբյուջետային քաղաքականության համատեքստում.

Հանցավորության մակարդակի վրա սոցիալ-տնտեսական գործոնների ազդեցության վիճակագրական վերլուծությունը (ՀՀ օրինակով).

Ապահովագրական ընկերությունների ֆինանսական կայունության ապահովման ուղիները (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով).

ՀՀ տնտեսական ենթակառուցվածքների զարգացման ռազմավարական որոշումները.

Կարտոֆիլի շուկան, արտադրության զարգացման և տնտեսական արդյունավետության բարձրացման հիմնական ուղիները Լոռու մարզում.

ՀՀ արդյունաբերական ձեռնարկությունների ներդրումային և նորամուծության ուղղությունները և հիմնախնդիրները.

Արտահանման խրախուսման և վճարային հաշվեկշռի բարելավման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ձեռնարկատիրական ռիսկերի ապահովագրությունը և զարգացման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում (արդյունաբերության օրինակով).

Շահութահարկի մեխանիզմի կատարելագործման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Տավարաբուծության զարգացման արդյունավետության բարձրացման հիմնահարցերը ՀՀ Լոռվա մարզում.

Միջազգային զբոսաշրջության զարգացման հիմնահարցերը (ՀՀ օրինակով).

Անուղղակի հարկերի դերը անցումային տնտեսություն ունեցող երկրներում.

Հայաստանի արդյունաբերական կերարտադրության տնտեսական արդյունավետության բարձրացումը.

Դրամավարկային քաղաքականության ռեպրեսիվության մակարդակի գնահատման հիմնախնդիրները անցումային տնտեսություն ունեցող երկրներում (ՀՀ օրինակով).

Ինովացիոն գործունեության կառավարման հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով).

Տնտեսության դոլարիզացիան, դրա հետևանքները և կարգավորման հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով).

ՀՀ հարկային քաղաքականության վերլուծությունը և զարգացման ուղիները (Շիրակի մարզի օրինակով).

Ներդրումների կառավարումը ՀՀ գինեգործության ոլորտի կազմակերպություններում.

Զբոսաշրջության զարգացման ֆինանսական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

ՀՀ արդյունաբերության տարածքային զարգացումը տնտեսական անվտանգության համակարգում.

Փոխհարաբերությունների մարքեթինգը որպես մրցակցային առավելությունների գործոն (ՀՀ շինանյութի շուկայի օրինակով).

Խաղողագինեգործական ենթահամալիրի արտադրանքի գնագոյացման կատարելագործման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Համայնքային ծառայողների աշխատավարձի կազմակերպման բարելավումը ՀՀ-ում (Վանաձորի քաղաքապետարանի օրինակով).

Բիզնես ինկուբատորների դերը Հայաստանի Հանրապետությունում փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացմանն աջակցության համակարգում.

Արտաքին պարտքի կառավարման հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով).

Հարկային պատասխանատվության մեխանիզմի բարելավման հիմնահարցերը.

Գնաճի նպատակադրման ռազմավարության տեսական հիմքերը (ՀՀ օրինակով).

Բարձր տեխնոլոգիական ճյուղերի զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Ձեռնարկությունը միկրոտնտեսական մակարդակում և մակրոտնտեսական առնչություններում /ՀՀ օրինակով/.

Ներդրումային կազմակերպությունների գործունեության զարգացման հիմնախնդիրները արժեթղթերի շուկայում (ՀՀ օրինակով).

Գյուղատնտեսության վարկավորման ծրագրերի իրականացման արդյունավետությունն ու դրանց գնահատումը (ՀՀ օրինակով).

Իրացվելիության կառավարման ֆինանսական խնդիրները առևտրային կազմակերպություններում (ՀՀ սննդի արդյունաբերության օրինակով).

Կազմակերպության պաշարների հաշվառման և վերահսկողության հիմնահարցերը (ՀՀ սննդի արդյունաբերության օրինակով).

Աշխատավարձի կազմակերպման կատարելագործումը ՀՀ ընդհանուր օգտագործման ուղևորատար ավտոմոբիլային տրանսպորտում.

Կապիտալի կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության բանկային համակարգում.

Ապահովագրական շուկայի կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում (ՀՀ բանկային համակարգի ավանդների ապահովագրման օրինակով).

Փոքր գործարարության կառավարման արդյունավետության բարձրացման ուղիները (ՀՀ օրինակով).

Դրամավարկային և հարկաբյուջետային քաղաքականությունների խնդիրներում կառավարման տնտեսամաթեմատիկական մոդելներ և դրանց համադրումը ՀՀ օրինակով.

ՀՀ ագրոհամալիրի ֆինանսավարկային ապահովման հիմնախնդիրները և բարելավման ուղիները.

Ուղղակի մարքեթինգի հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով).

Պետական պարտքի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Տնտեսական աճի ապահովման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Արտադրանքի ինքնարժեքի փոփոխուն ծախսումներով հաշվառման հիմնախնդիրները (ՀՀ կարի արտադրական կազմակերպությունների օրինակով).

Ապահովագրական շուկայի զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ներքին աուդիտի կատարելագործումը ՀՀ հանրային կառավարման ոլորտում.

Արժեթղթերի առաջնային շուկայի ձևավորման և զարգացման ուղիները ՀՀ-ում.

Էկոլոգիական գյուղատնտեսության զարգացման կազմակերպատնտեսական խնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Պետական ինովացիոն քաղաքականության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Մեղվաբուծության զարգացման և տնտեսական արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Դրամավարկային քաղաքականության մշակման և իրականացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Կաթի և մսի առաջարկի և պահանջարկի հարաբերակցությունը Հայաստանի Հանրապետության սպառողական շուկայում.

Արդյունաբերական ձեռնարկության նորամուծական տնտեսական կառավարում.

Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի հարկային եկամուտների կառավարման հիմնախնդիրները.

Ներդրումային միջավայրի բարելավման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Պետական ծառայությունների ծախսերի հաշվառման կատարելագործումը Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում.

ՀՀ առևտրային բանկերի կայունության բարձրացման հիմնախնդիրները.

Ֆինանսական կայունության վերլուծության և գնահատման հիմնահարցերը (ՀՀ տեքստիլ արդյունաբերության կազմակերպությունների օրինակով).

Շահույթի աուդիտի դերը ՀՀ առևտրային բանկերում.

ՀՀ պարենային ապահովության տնտեսական հիմնախնդիրները.

Վարկունակության գնահատման կատարելագործման ուղիները (ՀՀ խոշոր թռչնաբուծական կազմակերպությունների օրինակով).

Հայաստանի Հանրապետության դրամավարկային քաղաքականությունը և նրա կատարելագործման ուղիները.

Ներդրումային գործընթացների վիճակագրական գնահատման հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով).

Մարքեթինգի կառավարման հիմնախնդիրները ծառայությունների ոլորտում (ՀՀ բարձրագույն կրթական ծառայությունների օրինակով).

Սիրիայի ու Լիբանանի տնտեսությունները և համագործակցության հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետության հետ.

Սոցիալ-տնտեսական զարգացման անհամաչափությունների մոդելավորումը ՀՀ տարածաշրջանային միավորների համար.

Խաղողագործության զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ Արմավիրի մարզում.

Ռացիոնալության հիմնախնդիրը հասարակական ընտրության տեսության մեջ (մեթոդաբանության հարցեր).

Պորտֆելների գնահատման և կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ առևտրային բանկերում.

Իրանական նավթային ընկերությունում ներդրումների ֆինանսական գնահատման հիմնախնդիրները.

Կառավարչական հաշվառման կատարելագործման հիմնախնդիրները (ՀՀ կաթի արտադրության ֆերմերային տնտեսությունների օրինակով).

Արժեթղթերի շուկայի ներդրումային գործառույթները և արդյունավետությունը (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով).

Ինստիտուցիոնալ ներդրումների խթանման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Համայնքի բյուջետավորման հիմնախնդիրները (Երևան քաղաքի համայնքների օրինակով).

Բուսաբուծական մթերքների իրացման հիմնախնդիրների լուծման ուղիները ՀՀ-ում (Տավուշի մարզի օրինակով).

Ռազմավարական կառավարման արդյունավետությունը զբոսաշրջության ոլորտում (ՀՀ նյութերով).

Տնտեսական համակարգում կոռուպցիայի գնահատման մի մեթոդ.

Ապահովագրական համակարգը և նրա պետական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության անցումային տնտեսությունում (տեսություն և պրակտիկա).

ՀՀ գիտատեխնիկական ոլորտի բարեփոխման տնտեսական և կազմակերպական հիմնախնդիրներն արդի պայմաններում.

Աշխատանքի վարձատրության և զբաղվածության հիմնախնդիրները /ՀՀ տնտեսության օրինակով/.

Պետական պարտատոմսերի երկրորդային շուկայի զարգացման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ֆինանսական կայունության վերլուծության և գնահատման կատարելագործման ուղիները (ՀՀ շինարարական կազմակերպությունների օրինակով).

Առևտրային բանկերի իրացվելիության օպտիմալ կառավարման հիմնահարցերը (ՀՀ օրինակով).

Անվճարունակության առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում (պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների օրինակով).

Ֆինանսական վերահսկողության և աուդիտի հիմնախնդիրները ՀՀ առևտրային բանկերում.

Ինովացիոն գործընթացների հետազոտումն ու տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորումը.

Մշակութային ինտելեկտի նոր մոդելի մշակումը և կիրառումը կառավարչական աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման գործում (Իրանի կազմակերպությունների օրինակով).

Առևտրային բանկի կառավարման մեթոդների կատարելագործման ուղիները.

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության համակարգի պետական կարգավորման հիմնախնդիրները.

Կարտոֆիլագործության արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետության լեռնային տարածաշրջաններում (Գեղարքունիքի մարզի օրինակով).

Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տնտեսական ինտեգրացումը.

ՀՀ պետական բյուջեի հարկային եկամուտների կարգավորման և ավելացման ուղիները.

Փոքր և միջին ձեռնարկությունների սեփական կապիտալի կազմավորման և դրա արդյունավետության գնահատման ուղիները (ՀՀ ագրոպարենային համակարգում).

Հայաստանի տնտեսական ինտեգրումը համաշխարհային տնտեսությանը.

Մակրոտնտեսական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Աշխատաշուկայի պետական կարգավորման հիմնախնդիրները (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով).

Վարկային պորտֆելի կառավարման կատարելագործումը (ՀՀ բանկային համակարգում).

ՀՀ գյուղատնտեսության էկոլոգատնտեսագիտական հիմնախնդիրները.

Շրջակա միջավայրի պահպանության և բնական ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետ կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

ԼՂՀ բանկային համակարգը և դրա զարգացման հեռանկարները.

ՀՀ կենտրոնական բանկի արտաքին պահուստների օգտագործման մոդելավորումը դրամավարկային քաղաքականության շրջանակներում.

Հայաստան-Թուրքիա տնտեսական հարաբերությունների զարգացումը. Հնարավորություններ և առավելություններ.

Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական կարգավորման հիմնական ուղղությունները ՀՀ-ում.

Հարկային բեռի կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ռազմավարական կառավարման հիմնախնդիրները հանրային քաղաքականության ոլորտում (ՀՀ նյութերով).

Հայաստանի Հանրապետության հարկային ռազմավարության զարգացման գերակայունությունները.

Համաշխարհային բանկի խմբի գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ուղղակի և անուղղակի հարկերի հարաբերակցության օպտիմալացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Սպառողների իրավունքների պաշտպանության տնտեսական հիմնախնդիրները (ՀՀ բանկային ծառայությունների օրինակով).

Բնակչության պարենային ապահովության տնտեսավիճակագրական գնահատման մեթոդաբանությունը և վերլուծությունը (ՀՀ տվյալներով).

Աուդիտի որակի ապահովման խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների արդի վիճակը և զարգացման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Հարկման արդյունավետության գնահատման մոտեցումները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ներդրումային միջավայրը և ներդրումների արդյունավետությունը տնտեսության իրական հատվածում (ՀՀ նյութերով).

Հայաստանի Հանրապետության զբոսաշրջության ոլորտում ինովացիոն գործունեության կառավարման հիմնախնդիրները.

ՀՀ ապահովագրական շուկայի զարգացման մարքեթինգային հիմնախնդիրները.

Գովազդի արդյունավետությունը կազմակերպություններում (Հայաստանի Հանրապետության նյութերով).

Սնանկացման ռիսկի վերլուծության և գնահատման կատարելագործման ուղիները (ՀՀ արտադրական կազմակերպությունների օրինակով).

Ակտիվների և պասիվների գնահատման բարելավման հիմնախնդիրները (ՀՀ առևտրային բանկերի օրինակով).

Ներքին վերահսկողության և աուդիտի կատարելագործման ուղիները ՀՀ զբոսաշրջային կազմակերպություններում.

Գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի կառավարման հիմնական ուղիները.

Ներդրումների խթանման հիմնախնդիրները ՀՀ զբոսաշրջության ոլորտում.

Անձնակազմի կառավարման կատարելագործման գերակայությունները առևտրային կազմակերպություններում /ՀՀ առևտրային բանկերի նյութերով/.

Կրթական համակարգի միջազգայնացման ինովացիոն հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով).

Հայաստանի տնտեսության կառուցվածքային հիմնախնդիրները տարածաշրջանային զարգացումներում.

Սպառողական զամբյուղի վիճակագրական ուսումնասիրությունը (ՀՀ օրինակով).

Առևտրային բանկերի գործունեության վերահսկողության արդյունավետության բարձրացման ուղիները.

Հարկային համակարգի կատարելագործման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման հիմնախնդիրները (ՀՀ նյութերով).

Հարկային քաղաքականության ազդեցությունը ներդրումների ներգրավման վրա (ՀՀ նյութերով).

Սննդարդյունաբերության զարգացման գործում ինտելեկտուալ կապիտալի ազդեցության տնտեսավիճակագրական վերլուծությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում.

Հարկային վարչարարության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Արտահանման վարկերի ապահովագրության կառուցակարգերի զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Առողջարանային-վերականգնողական զբոսաշրջության զարգացման հիմնական ուղիները ՀՀ-ում.

Տնտեսության հարկային կարգավորման արդյունավետության գնահատումը (ՀՀ օրինակով).

Տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրման հիմնախնդիրները և հեռանկարները.

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման կատարելագործման ուղղությունները ՀՀ հեռահաղորդակցության ոլորտում.

ՀՀ պետական գնումների քաղաքականության հիմնախնդիրները.

Խոշոր շինարարական ծրագրերի գնահատման մեթոդաբանությունը և դրանց հետ կապված վեճերի լուծումը.

ՀՀ տարածաշրջանների մրցակցային առավելություններն ու տնտեսական զարգացման մարքեթինգային հիմնախնդիրները.

Վարկային քաղաքականության բարելավման և սինդիկացված վարկավորման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Առևտրային բանկի մասնաճյուղերի զարգացման և ֆինանսական ծառայությունների հասանելիության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Մրցակցային միջավայրի ձևավորման տեսական հիմնախնդիրները.

Ներդրումային պորտֆելի ձևավորման և կառավարման կատարելագործման արդի միտումները ՀՀ բանկային համակարգում.

Տարածքային սոցիալ-տնտեսական զարգացման անհամաչափության նվազեցման հիմնական ուղղությունները (ՀՀ մարզերի օրինակով).

Գիտահետազոտական աշխատանքների ներդրումների արդյունավետության գնահատումը շաքարի ճակնդեղի արտադրության ոլորտում (Իրանի Իսլամական Հանրապետության օրինակով).

Առևտրի ազատականացման ազդեցությունը Իրանի գյուղատնտեսության հատվածի աճի վրա.

Մարքեթինգային հիմնախնդիրները ՀՀ կապի և հեռահաղորդակցության ոլորտում.

Տնտեսության մասնավորեցումը և ազատականացումը և դրա դերը տնտեսական աչի մեջ (ԻԻՀ օրինակով).

Սոցիալ-տնտեսական վերափոխումների գնահատման համաթվերի մեթոդաբանության կատարելագործման հիմնախնդիրները զարգացող երկրներում.

Հանրային ծառայությունների պետական կարգավորման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման արդի հիմնախնդիրներն ու կատարելագործման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Փոքր և միջին ձեռնարկությունների վարկունակության կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Զբոսաշրջության տարածքային զարգացման հիմնախնդիրները (ՀՀ մարզերի օրինակով).

Ֆինանսական միջնորդության գործընթացների կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Աշխատուժի միգրացիան միջազգային տնտեսական հարաբերությունների համակարգում (ՀՀ օրինակով).

Մարդու առողջության վրա շրջակա միջավայրի ներգործության սոցիալ-տնտեսական գնահատման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Պետություն-մասնավոր հատվածի համագործակցության հիմնական ուղղությունները (ՀՀ օրինակով).

ՀՀ-ում մաքսային արժեքի բարելավումը և դրա ազդեցությունը տնտեսության զարգացման վրա.

ՀՀ տնտեսության ֆինանսական խորության վրա միկրոֆինանսավորման ազդեցության գնահատումը.

Կորպորատիվ հաճախորդների վարկավորման արդի գերակայությունները ՀՀ առևտրային բանկերում.

Ֆինանսական արդյունքի հաշվառման և վերլուծության կատարելագործման ուղիները ՀՀ տնտեսության իրական հատվածի կազմակերպություններում.

Հարկային համակարգի կառավարման արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ազգային անվտանգության տնտեսական սպառնալիքները և դրանց հաղթահարման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ծովամթերքների մարքեթինգի շարժիչ ուժերի ուսումնասիրումը Իրանի Բուշեհրի նահանգի օրինակով.

Տնտեսության զարգացման գործում բանկային ոլորտի կայունության կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Проблемы формирования системы страхования от природных катастроф в Республике Армения.

Վարչակառավարչական անձնակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման ուղիները( ԻԻՀ Խորասան Ռազավի նահանգի գյուղատնտեսության Ջիհադ կազմակերպության օրինակով).

Զբոսաշրջության զարգացման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում (Գիլան նահանգի Լահիջան քաղաքի օրինակով).

Проблемы разработки и реализации инвестиционных программ в Республике Армения.

Финансово-экономические проблемы предоставления услуг здравоохранения в РА.

Проблемы преодоления бедности и неравенства в РА.

Проблемы модернизации системы валютного регулирования в Республике Армения.

Ռազմարդյունաբերական համալիրի ձևավորման և կառավարման առանձնահատկությունները տարածքային հակամարտություն ունեցող երկրներում (ՀՀ օրինակով).

Экономическое обоснование перспективных объемов подземного хранилища газа в Республике Армения.

Փոքր և միջին կազմակերպությունների զարգացման ֆինանսական արդի խնդիրները ՀՀ-ում.

ՀՀ արտաքին տնտեսական կապերի բազմազանեցման հիմնախնդիրները.

Ազգային ինովացիոն համակարգի ձևավորման միջազգային փորձը և դրա ներդրման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Проблемы рационализации использования энергетических ресурсов в Республике Армения.

Совершенствование и перспективы развития страхования имущественных рисков в Армении.

Моделирование структурных изменений переходных экономики стохастическими методами.

Последствия глобализации с точки зрения управления экономикой Ирана.

Преодоление препятствий при стратегическом управлении посредством сбалансированной системы показателей (на пример социального обеспечения).

Оценка эффективности и управление рисками технологических инвестиционных проектов.

Проблемы и механизмы регулирования валютных рисков в банковской системе (на примере РА).

Проблемы и механизмы выравнивания доходов населения (на примере РА).

Հոգեբանական գործոնի ազդեցությունը տնտեսական գործընթացների վրա (տեսության և պրակտիկայի հարցեր).

Նորարարական տեխնոլոգիաների ստեղծման գործընթացի կառավարման հիմնախնդիրները.

Տնտեսական զարգացման սոցիալական առաջնահերթությունները.

Предвыборные экономические ожидания избирателей и их влияние на макроэкономическую политику на постсоветском пространстве (на примере Армении).

Проблемы формирования эффективной структуры системы финансового посредничества (по материалам РА).

Перспективы интеграции российского рубля в международную валютную систему.

Արժեթղթերի շուկայի զարգացման վրա դրամավարկային քաղաքականության ազդեցության բարելավման ուղիները ՀՀ-ում.

Развитие внешней торговли в странах с высоким уровнем частных иностранных трансфертов (на примере РА).

Особенности и перспективы развития рынка телекоммуникаций (на примере РА).

Развитие системы прямого налогообложения как фактора экономического роста (по материалам РА).

Повышение эффективности управления системой транспортных коридоров (по материалам железнодорожного транспорта РА).

Проблемы стимулирования прямых иностранных инвестиций на основе кластерных инициатив в РА.

Сравнительные преимущества культур семейства ореховых в Иране.

Կազմակերպությունների ֆինանսական կայունության վերլուծության և վերահսկողության կատարելագործման ուղիները ՀՀ-ում (խմիչքների արտադրության օրինակով).

Ֆինանսական ռիսկերի կառավարչական հաշվառման և վերլուծության հիմնախնդիրները ՀՀ առևտրային կազմակերպություններում.

Проблемы оценки изменения налоговых ставок в РА.

Проблемы развития экономической конкуренции на рынках продовольственных товаров (по материалам РА).

Разработка метода формирования стратегии развития региональной ирригационной системы (на примере Республики Армения).

Ֆինանսական կայունության գնահատման հիմնախնդիրները ՀՀ առևտրային կազմակերպություններում.

Հարկային ռազմավարությունը և հարկային համակարգի կառավարման կազմակերպական կառուցվածքի զարգացման ուղղությունները (ՀՀ նյութերով).

Միգրացիոն գործընթացների մոդելավորումը սահմանադրականության համատեքստում (ՀՀ օրինակով).

Էներգետիկայի ոլորտի ռազմավարության մոդելի ձևավորումը հաշվեկշռված ցուցանիշների համակարգի համատեքստում.

ՀՀ առևտրային բանկերի ներդրումային ռիսկերի վերլուծության և գնահատման հիմնախնդիրները.

Վճարային հաշվեկշռի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Ազգային արժույթի փոխարժեքի վիճակագրական վերլուծության և կանխատեսման հիմնահարցերը (ՀՀ օրինակով).

Ռազմավարական կառավարման արդյունավետությունը հանրային կառավարման համակարգում (ՀՀ նյութերով).

ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտի բյուջետային ծրագրերի տնտեսական արդյունավետության բարձրացման ուղիները.

Արտաքին շոկերը և մակրոտնտեսական կայունության ապահովման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Օտարերկրյա ներդրումների դերը ԼՂՀ տնտեսության զարգացման գործում և դրանց ներգրավման հիմնախնդիրները.

Հանրային ծառայողների աշխատանքի վարձատրության համակարգի կատարելագործման ուղղությունները.

Ներդրումային ռիսկերի կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Մաքսիմալ էնտրոպիայի մեթոդի կիրառությունը ռիսկերի կառավարման և ակտիվների գների գնահատման խնդիրներում.

Տնտեսության պետական կառավարման առանձնահատկությունները (Հայաստանի Հանրապետության և Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության օրինակներով).

Տնտեսական գործունեության բնապահպանական վերահսկողության համակարգի կատարելագործման հիմնախնդիրները ՀՀ–ում.

Էլեկտրաէներգիայի շուկաներում գործարքների ամբողջական պահանջների մոդելավորում.

Պահանջարկի անորոշության պայմաններում առաջարկի տնտեսամաթեմատիկական գնահատումը (ՀՀ նյութերով).

Տնտեսական աճի կայունության ապահովման ինստիտուցիոնալ հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Վարկային կազմակերպությունների ֆինանսական կայունության գնահատման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Հանրային և մասնավոր գործընկերության զարգացման ուղղությունները ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգում.

Гармонизация валютного регулирования в странах ЕАЭС (на примере РА).

Կաթ և կաթնամթերք արտադրող կազմակերպությունների մրցունակության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Կոռուպցիայի գնահատման մեթոդներն ու մոդելները սահմանադրականության համատեքստում.

Стратегия повышения эффективности внутрифирменного управления (по материалам предприятий по производству алкогольных напитков РА).

Մեդիամարքեթինգի զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ առողջապահության ոլորտում.

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության համակարգի ֆինանսավորման կատարելագործումը ծրագրային բյուջետավորման միջոցով.

ՀՀ կենտրոնական բանկի դրամավարկային քաղաքականության արդյունքների գնահատման հիմնահարցերը.

Տեղական ինքնակառավարման արդյունավետության բարձրացման գերակա ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Проблемы оценки и прогнозирования экзогенно-факторной инфляции (на примере Армении).

ՀՀ բնակչության եկամուտների բաշխման տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորումը և կանխատեսումը.

Փոքր և միջին ձեռնարկությունների կառավարման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները ՀՀ-ում.

Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի զարգացման կառավարչական հիմնախնդիրները (ՀՀ նյութերով).

Проблемы реализации конкурентных преимуществ Республики Армения, в рамках региональной экономической интеграции (на примере Евразийского экономического союза).

Проблемы развития финансовых механизмов стимулирования экспорта в РА.

Ներդրումների ներգրավման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ տնտեսության իրական հատվածում.

Թեթև արդյունաբերության բարելավված հիդրոֆոբ նյութերի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը.

Проблемы управления интеллектуальным капиталом в РА.

Становление и развитие микрофинансирования малого предпринимательства (на примере Республики Армения).

Экономические последствия международной миграции квалифицированной рабочей силы (на примере Республики Армения).

Ներդրումային ռիսկերի կառավարումը շինարարական կազմակերպություններում (ԼՂՀ օրինակով).

Стратегия управления экспортом товаров малого и среднего бизнеса и пути повышения ее эффективности (по материалам экспорта продовольственной продукции Республики Армения).

Методы и пути повышения эффективности рынка ценных бумаг РА.

Совершенствование организации и оплаты труда в стационарных медицинских учреждениях РА.

Приоритеты и механизмы проведения структурной промышленной политики (на примере России и Армении).

Совершенствование внешнеэкономической деятельности торгово-посреднических организаций (по материалам торговли потребительских товаров РА).

Проблемы развития и воспроизводства человеческого капитала (на примере РА).

Проблемы стратегического развития промышленности РА в переходном периоде.

Совершенствование управления банковским кредитом (по материалам РА).

Основные задачи развития предпринимательства в Нагорно-Карабахской Республике.

Финансовые проблемы приватизации в странах переходного периода (на примере РА).

Экономические проблемы реализации сельско-хозяйственных продуктов и сырья и пути их решения в РА.

Управление лизинговыми операциями в Республике Армения в современных условиях.

Издержки производства и пути повышения эффективности в сельском хозяйстве РА.

Обеспечение неинфляционной монетизации экономики посредством институционального развития финансового сектра.

Армения в процессе глобализации мировой экономики.

Экономические аспекты экологической безопасности воздушного бассейна РА.

Приоритеты защиты экономической конкуренции (на примере Республики Армения).

Макроэкономические проблемы повышения инвестиционной привлекательности Республики Армения.

Основные проблемы управленческого учета в коньячном производстве Республики Армении.

Предупреждение загрязнения окружающей среды с помощью макроэконимического моделирования (на примере Республики Армения).

Роль инвестиций в экономическом росте (на примере РА).

Методические вопросы финансирования здравоохранения в условиях рыночной экономики (на примере РА).

Социально-экономические проблемы моделирования адаптивного программного обеспечения региональных информационно-вычислительных систем.

Повышение эффективности деятельности предприятий с использованием маркетинговых информациионных систем.

Основные задачи развития рынка кондитерских изделий в РА.

Миграция населения Республики Армения и ее влияния на экономику страны.

Вопросы оптимального управления запасами сырья (на примере химической промышленности РА).

Проблемы адаптации предприятия к рыночной внешней среде.

Управление системой безналичных расчетов на основе современных платежных технологий (на материалам Республики Армения).

Факторы, влияющие на качество товаров, произведенных в развивающихся странах.

Прямые иностранные инвестиции и развитие корпоративного управления (на материалах РА).

Пути развития фармацевтического рынка в Республике Армения.

Формирование и развитие трансакционного сектора экономики Армении (теоретический, методологический и эмпирический анализ).

Индикативное планирование на фирме.

Машиностроительный комплекс РА в переходной экономике.

Система управления кредитными рисками и вопросы повышения ее эффективности (по материалам коммерческих банков РА).

Теоретико-методологические и организационно-экономические аспекты создания свободных экономических зон в Республике Армения.

Факторы экономического роста в Республике Амения.

Разработка методологии и практических методов эффективного управления машиностроительным предприятием.

Организация и эффективность инновационной деятельности в промышленности Республики Армения.

Экономическая эффективность функционирования производственной фирмы.

Модель оценки эффективности инновационных проектов с пофакторным учетом рисков.

Разработка метода обоснования инвестиционных проектов в атомной энергетике Республики Армения.

Коммерческие банки в развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Армения.

Деловое планирование на совместных предприятиях.

Управление человеческим капиталом как фактором экономического роста (на примере РА).

Проблемы инфляционного таргетирования в денежно-кредитной политике (на примере Республики Армения).

Совершенствование организационных структур управления в промышленности (на примере промышленных предприятий НКР).

Перспективы развития ипотечного кредитования в Армении.

Вопросы формирования и развития системы управления качеством высшего образования (на материалах РА).

Экономическая эффективность капитальных вложений в энергетической промышленности (на примере Сирийской Арабской Республики).

Проблемы занятости трудовых ресурсов в Республике Армения.

Современные проблемы управления автогрузоперевозочными предприятиями РА.

Управление интенсификацией машиностроительного производства (по материалам электротехнической промышленности РА).

Перспективы экономической интеграции Республики Армения.

Проблемы развития и управления системы автотехобслуживания в Республике Армения.

Хозяйственный менеджмент на промышленной фирме (по материалам Министерства промышленности Республики Армения).

Развитие и экономическая эффективность овцеводства в крестьянских хозяйствах Республики Армения.

Пути совершенствования внутрибанковского контроля, обусловленного рисками (на примере РА).

Пути снижения трансакционных издержек в странах с переходной экономикой (на материалах РА).

Проблемы государственного регулирования распределения национального продукта (на примере РА).

Исследование вопросов совершенствования тарифной политики транспорта газа Республики Армения.

Обеспечение неинфляционной монетизации экономики посредством институционального развития финансового сектора (по материалам РА).

Проблемы повышения эффективности промышленного производства (на примере машиностроения Республики Армении).

Формирования и функционирования акционерных обществ в Республике Армения.

Экономические преобразования и проблемы занятости в Республике Армения.

Внутрифирменный производственный менеджмент в машиностроении.

Организация и управление маркетинговой деятельностью на предприятиях НКР.

Совершенствование организации управления конструкторской подготовкой производства (на примере объединений и предприятий светотехнической отрасли Республики Армения).

Совершенствование организации и оплаты труда профессорско-преподавательского состава государственных высших учебных заведений в условиях перехода к рыночным отношениям.

Стратегический анализ рынка фиников в ИРИ посредством метода многокритерийного принятия решений.

Исследование динамических процессов в экономике методами теории нелинейной волновой динамики.

Обеспечение внешнеторгового разновесия механизмами денежно-кредитной политики (на примере РА).

Проблемы управления конкурентоспособностью вузов в Грузии.

Эффективность корпоративного управления инвестициями (по материалам промышленных организаций РА).

Макроэкономическое моделирование миграционных процессов в Республике Армения.

Направления совершенствования внешнеторговой политики в Республике Армения.

Проблемы дальнейшего развития внешней торговли Республики Армении со странами СНГ.

Социально-экономические аспекты глобализации мирохозяйственных отношений.

Стратегия экономической безопасности.

Вопросы анализа и моделирования информационных рисков предприятий.

Экономические проблемы миграционных процессов и их регулирование в Армении.

Բնակչության եկամուտների ձևավորման ժամանակակից միտումները (ՀՀ օրինակով).

Прогнозирование производственной деятельности предприятий.

Пути совершенствования системы государственных закупок в Республике Армения.

Особенности и основные направления улучшения кредитной политики коммерческих банков Армении.

Проблемы и перспективы участия иностранного капитала в банковской системе РА.

Пути совершенствования системы управления городским муниципальным хозяйством (на примере города Еревана).

Инновационные механизмы экономического роста в странах с переходной экономикой: возможности Армении.

Проблемы совершенствования управления банковской системой в НКР.

Проблемы развития предпринимательской деятельности в Республике Армения.

Вопросы комплексного использования сырья и повышения рентабельности мясной промышленности.

Межстрановой сравнительный анализ национальных налоговых систем как инструмент оптимизации налигобложения (на примере Республики Армения и Российской Федерации).

Влияние электронной коммерции на поведение потребителей.

Проблемы организации таможенного дела в Республике Армения.

Проблемы развития корпоративного сектора экономики в Республики Армения.

Экономические проблемы государственного регулирования рынка недвижимости (на примере города Еревана).

Международное научно-техническое сотрудничество и пути его развития (на примере РА).

Бюджетирование в дочерних обществах транснациональных корпораций как инструмент финансового управления.

Экономический механизм управления метрологическим обеспечением производства.

Проблемы экономического обоснования сложных технологических систем и методические подходы их решения.

Роль и организация малого и среднего предпринимательства в Республике Армения.

Проблемы воздействия на экономику рынка ценных бумаг (на примере РА).

Разработка и внедрение алгоритма управления развозкой готовой продукции (на примере пищевой промышленности Республики Армения).

Повышение эффективности использования материальных ресурсов в условиях перехода к рынку (на примере машиностроительного комплекса Республики Армения).

Синхронное планирование в системе стратегического менеджмента.

Членство Армении в ВТО и стимулирование экспорта.

Пути урегулирования перестрахования в Республике Армения.

Развитие интеграции и инвестиционных процессов в Республике Армения.

Основополагающие вопросы управления системой экономической безопасности Республики Армения.

Ճարտարապետաշինարարական կրթության որակի կառավարման բարելավման ուղիները.

Հանրային կառավարման արդյունավետության բարձրացման և հարկաբյուջետային համակարգի բարելավման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Տնտեսության կարգավորման հիմնախնդիրները խոշոր քաղաքային համայնքներում (Երևան քաղաքի օրինակով).

Սպառողների հավատարմության բարձրացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ձեռնարկատիրական ձիրքի կիրառման և կառավարման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում.

Հարկաբյուջետային հարաբերությունների զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Զբաղվածության կառուցվածքի կատարելագործման հիմնախնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Տնտեսական գործունեության էկոլոգիական կարգավորման հիմնախնդիրները Լոռու մարզում.

Եկամտահարկի մոդելների կիրառման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում.

Սոցիալապես անապահով խավերի կենսամակարդակի բարձրացման պետական կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Առևտրային բանկերի ֆինանսական կայունության գնահատման եվ կառավարման բարելավման ուղիները ՀՀ-ում.

Փոքր եվ միջին ձեռնարկատիրության զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ գյուղատնտեսական հումքի վերամշակման ոլորտում (կաթ վերամշակող կազմակերպությունների օրինակով).

Բիզնես գործընթացների կառավարման միջոցով տնտեսական գործունեության արդյունավետության բարձրացման ուղիները առողջապահական կազմակերպություններում (ՀՀ օրինակով).

Գնաճը բնութագրող ցուցանիշների տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորումը և գնահատումը ՀՀ դրամավարկային քաղաքականության համատեքստում.

Սահմանադրականության գնահատման տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդները.

Ձեռնարկությունների վարքագիծը ցանցային տնտեսության պայմաններում.

Տնտեսական բարեփոխումների նպատակները և պետության դերը (ԻԻՀ օրինակով).

Տնտեսության մասնավորեցումը և ազատականացումը և դրա դերը տնտեսական աճի մեջ (ՀՀ օրինակով).

Ներդրումների կառավարման արդյունավետության բարձրացումը նեյրոնային ցանցի և ոչ հստակ բազմությունների մեթոդների կիրառմամբ (Իրանի Իսլամական Հանրապետության կապիտալի շուկայի օրինակով).

Բուսաբուծական արտադրանքի պահպանման, իրացման, վերամշակման տնտեսագիտական հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները (ՀՀ նյութերով).

Կորպորատիվ կառավարման կառուցակարգերի կատարելագործման արդի ուղղությունները (ՀՀ նյութերով).

Մրցակցային միջավայրի բարելավման հիմնախնդիրները սննդի արդյունաբերության ոլորտում (ՀՀ նյութերով).

Տարածքային կազմավորումների կայուն և համաչափ զարգացման հիմնախնդիրները (ՀՀ նյութերով).

Լիզինգի կիրառման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության ագրարային ոլորտում.

Ջերմոցային տնտեսությունների ֆինանսական վիճակի կայունացման և գործունեության արդյունավետության բարելավման ուղիները ՀՀ-ում.

Մարքեթինգային հիմնախնդիրները ՀՀ կապի և հեռահաղորդակցության ոլորտում.

Կլիմայի փոփոխության ազդեցության սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

ՀՀ առևտրային բանկերը ներդրումային միջավայրի բարելավման գործում.

Ներդրումային ծառայությունների իրականացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ արժեթղթերի շուկայում.

Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության ինստիտուտները և կատարելագործման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Բնակչության աղքատության կրճատման քաղաքականության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մեխանիզմների արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ապրանքների արտահանման կառավարման ռազմավարությունը և դրա արդյունավետության բարձրացման ուղիները (Հայաստանի Հանրապետության պարենային ապրանքների արտահանման նյութերով).

Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման զարգացման հեռանկարները միջհամայնքային համագործակցության միջոցով.

ՀՀ բանկային համակարգում ֆինանսական նորաստեղծությունների ներդրման ուղիները և արդյունավետությունը.

ՀՀ և ԼՂՀ հարկային համակարգերի փոխգործակցության մեխանիզմների կատարելագործման հիմնահարցերը.

Կազմակերպություններում արտաքին աուդիտի կարգավորման արդի հիմնախնդիրները (ՀՀ նյութերով).

Միջազգային վարկային շուկային ՀՀ բանկային համակարգի ինտեգրման հիմնախնդիրները.

ՀՀ լեռնահանքային արդյունաբերության արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները (Սյունիքի մարզի օրինակով).

Պետական ծախսերի ազդեցությունը տնտեսական աճի վրա (ՀՀ օրինակով).

ՀՀ տնտեսական զարգացման վրա բարձրագույն կրթության ազդեցության գնահատումը և կանխատեսումը.

Իրանի համաշխարհային տնտեսության մեջ ինտեգրման հիմնախնդիրները.

Ներքին հսկողության կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության բանկային համակարգում.

Իրանի անասնաբուծության ոլորտի պետական աջակցությունը առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը անդամակցելու պայմաններում.

Կաթի իրացման խնդիրները և դրանց լուծման հիմնական ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում.

ՀՀ ագրոպարենային համակարգի տեղեկատվական-խորհրդատվական ծառայության կազմակերպման և կառավարման կատարելագործումը.

Ազատ առևտրի գոտիների ազդեցությունը զարգացող երկրների տնտեսությունների վրա (Իրանի Իսլամական Հանրապետության օրինակով).

Հիփոթեքի ձևավորումն ու զարգացումը և դրա հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման արդյունավետության բարձրացման հիմնական ուղղությունները փոփոխությունների պայմաններում (ՀՀ օրինակով).

Մատակարարման ցանցի մոդելավորման հիմնախնդիրները.

Նավթի շուկայի ցնցումների ազդեցությունը Իրանի տնտեսական գործունեության վրա.

Իրանի ազգային ինովացիոն համակարգի բարելավման ռազմավարական հիմնախնդիրները.

Սպառողական վարկի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Գնորդների փոխհարաբերությունների կառավարման և հաջողության կրիտիկական գործոնների գնահատման հիմնահարցերը Իրանի Իսլամական Հանրապետության օրինակով.

Մաքսային համակարգի գործառույթների արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում.

Արտահանման դերը տնտեսական աճի ապահովման գործում ( ՀՀ օրինակով).

ՀՀ բնակչության դրամական եկամուտների կարգավորման հիմնախնդիրները.

Զբաղվածության բարձրացման և գործազրկության մեղմացման ուղիները ՀՀ Տավուշի մարզում.

Կաթնամթերքի արտադրության տնտեսական արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում (Արագածոտնի մարզի օրինակով).

Փոքր և միջին բիզնեսի հարկային պլանավորման հիմնախնդիրները արտադրական կազմակերպություններում (ՀՀ նյութերով).

Հարկային համակարգի կատարելագործման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Արտաքին առևտրի կարգավորման կատարելագործումը (ՀՀ օրինակով).

Ներդրումային գործունեության ռիսկերի վերլուծության և կառավարման հիմնախնդիրները (ՀՀ նյութերով).

ՀՀ ներդրողների կողմից կապիտալի շուկաներում արժեթղթերի պորտֆելի ձևավորման և կառավարման հիմնախնդիրները.

ՀՀ աշխատաշուկայի պետական կարգավորումը կառուցվածքային տեղաշարժերի համատեքստում.

Բանկային վարկի ազդեցությունը փոքր ու միջին ձեռներեցության զարգացման վրա (ՀՀ նյութերով).

Մաքսային հսկողության կատարելագործման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Հայ-Ռուսական տնտեսական կապերի զարգացման հիմնախնդիրները.

Տեղական ինքնակառավարման ֆինանսական հիմնախնդիրների լուծման ուղիները ՀՀ-ում.

Բանկային ռիսկերի կառավարման մոդելավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Գնաճի կառավարման արդյունավետությունը (ՀՀ նյութերով).

Հիփոթեքային շուկայի զարգացման ու կայացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Հակաճգնաժամային միջոցառումները և դրանց արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում.

Ակտիվների և պասիվների գնահատման մեթոդները և տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորումը առևտրային բանկերում.

Բաժնետոմսերի նախնական հրապարակային առաջարկի իրականացման հիմնական ուղիները ՀՀ-ում.

Ապահովագրական շուկայի զարգացման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները ՀՀ-ում.

Տնտեսական մրցակցային միջավայրի կարգավորումը՝ որպես փոքր և միջին բիզնեսի զարգացման կարևորագույն միջոց (ՀՀ նյութերով).

Ջրային ռեսուրսների աղտոտման վերահսկման տնտեսական լծակների կատարելագործումը (ՀՀ օրինակով).

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության մրցունակության բարձրացման ուղիները (լեռնարդյունաբերության օրինակով).

Բնակչության միգրացիոն հոսքերի մոդելավորման հիմնահարցերը (ՀՀ օրինակով).

Գործարար միջավայրի վրա հարկային համակարգի ազդեցության կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Էլեկտրոնային առևտրի զարգացման հիմնախնդիրները և հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Գործարքային ծախքերի գնահատման և նվազեցման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Միգրացիոն գործընթացների տնտեսամաթեմատիկական գնահատումը (ՀՀ օրինակով).

Արժեթղթերի շուկաներում ֆինանսական գործիքների գնահատումը ոչ հստակ մեթոդներով.

Նորարարությունների առևտրայնացման հիմնախնդիրները ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտում.

Տեղական ինքնակառավարման կատարելագործման ուղիները խոշոր քաղաքային համայնքներում (Թեհրան քաղաքի օրինակով).

Տեղական ինքնակառավարման կատարելագործման ուղիները խոշոր քաղաքային համայնքներում (Թեհրան քաղաքի օրինակով).

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման խնդիրները ՀՀ էներգետիկայի ոլորտում.

Բանկային համակարգի իրացվելիության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Հարկային վարչարարության արդիականացման հիմնուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Լեռնամետալուրգիական արդյունաբերությունը ՀՀ տնտեսական աճի հիմնահարցում.

ՀՀ համայնքների զարգացման անհամաչափությունը և դրա լուծման ուղիները.

Հարկային վարչարարության բարեփոխման գերակայությունները արդի փուլում.

ՀՀ վճարահաշվարկային համակարգում վճարային քարտերի կիրառման հիմնախնդիրները.

Կենսաթոշակային համակարգի կարգավորման և վերահսկողության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Զբոսաշրջության ռազմավարական կառավարման արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները (ՀՀ նյութերով).

Պետական բյուջեի ծախսային քաղաքականության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Իրանի տնտեսության ազատության և արտաքին առևտրի զարգացման հիմնախնդիրները Հարավ-Արևմտյան Ասիայի երկրների համատեքստում.

Մսի և մսամթերքի արտադրության և տնտեսական արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրների լուծման ուղիները ՀՀ-ում (Կոտայքի մարզի օրինակով).

Քաղաքական մարքեթինգի կիրառական նշանակությունը նախընտրական արշավում (ՀՀ նյութերով).

Զբոսաշրջության ոլորտի կառավարման կատարելագործման գերակա ուղղությունները (ՀՀ նյութերով).

Բանկային տոկոսադրույքի ազդեցության գնահատումը տնտեսության իրական հատվածի զարգացման վրա (ՀՀ նյութերով).

Գնաճի մակրոտնտեսական կարգավորման արդյունավետությունը (ՀՀ նյութերով).

Միջազգային պահուստների կառավարման հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով).

Համաշխարհային տնտեսությանը ՀՀ ինտեգրման հիմնախնդիրները (տրանսպորտի օրինակով).

Էլեկտրոնային առևտրի զարգացման հիմնախնդիրները և հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Պտղաբուծության զարգացման տնտեսագիտական հիմնահարցերը և դրանց լուծման ուղիները (ՀՀ Արմավիրի մարզի օրինակով).

Ալկոհոլային խմիչքների շուկայի զարգացման և արտադրության տնտեսական արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրների լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ռիսկի գնահատման մոտեցումները ՀՀ ներդրումային միջավայրում.

Երկրորդային ռեսուրսների օգտագործման տնտեսական մեխանիզմի կատարելագործումը ՀՀ-ում.

Արժույթի փոխարինման մոդելավորման հիմնահարցերը ՀՀ-ում.

Կորպորատիվ կառավարման արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները (ՀՀ բանկերի նյութերով).

Առևտրային կազմակերպությունների կառավարման արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները շինարարության ոլորտում (ՀՀ նյութերով).

Ներդրումների ներգրավման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Թեհրանի ֆոնդային բորսայում գրանցված ընկերությունների ֆինանսական դրության վրա մտավոր կապիտալի ազդեցության վիճակագրական վերլուծությունը.

Պարտադիր ապահովագրության զարգացման հեռանկարները (ՀՀ ԱՊՊԱ նյութերով).

Գյուղատնտեսական հողօգտագործման արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները (Արմավիրի մարզի օրինակով).

Իրացվելիության բարելավման ուղիները ՀՀ բանկային համակարգում.

Կազմակերպության մրցունակության ֆինանսական ցուցանիշների գնահատումը և վերլուծությունը (ՀՀ արդյունաբերության նյութերով).

Առևտրային կազմակերպությունների հարկման կատարելագործման հիմնախնդիրները (ՀՀ նյութերով).

Արտաքին պետական պարտքի կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Իրացվելիության ռիսկի կառավարումը առևտրային բանկերում(ՀՀ նյութերով).

Ձեռնարկատիրական գործունեության արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները սննդի արտադրության ոլորտում (ՀՀ նյութերով).

Հարկման արտերկրյա առաջավոր մոտեցումները և դրանց կիրառման հնարավորությունները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Բիզնեսի զարգացման գործում ինտերնետ կայքերի ներուժի տնտեսագիտամաթեմատիկական վերլուծությունը (ՀՀ օրինակով).

Գյուղատնտեսական հողի շուկան. հիմնախնդիրները և զարգացման հեռանկարները (Հայաստանի օրինակով).

Հասարակական- տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները և դրանց լուծման հայեցակարգային մոտեցումները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Մթնոլորտային օդի որակի բարելավման տնտեսական մեխանիզմի կատարելագործման ուղիները ՀՀ-ում.

Վարչատարածքային միավորի կառավարման արդյունավետության բարձրացման ռազմավարման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Գարեջրի շուկայի մրցակցային միջավայրի բարելավման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ֆոնդային բորսայում արժեթղթերի հրապարակային առաջարկի հիմնախնդիրները («ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա» բորսայի օրինակով).

Նորամուծական գործընթացների զարգացումը Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության ոլորտում.

Բիզնես միջավայրի բարելավման գործիքակազմի կիրառման հիմնահարցերը ՀՀ-ում.

Մասնակցային կառավարման զարգացման ուղղությունները տեղական ինքնակառավարման համակարգում (ՀՀ նյութերով).

Պարենային անվտանգության կառավարման համակարգի բարելավման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Հանրային կառավարման հիմնախնդիրները հայ կառավարչական մտքի ակունքներում.

Հայաստանի Հանրապետության կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրման ֆինանսական հիմնախնդիրները.

Արտարժութային գործառնությունների և ռիսկերի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ առևտրային բանկերում.

Ավանդների ապահովագրման համակարգի բարելավման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն կրթության կառավարման արդի հիմնախնդիրները.

Հարկային քաղաքականության ազդեցությունը տնտեսական աճի վրա (ՀՀ օրինակով).

Ազատ առևտրի պայմաններում Իրանի ավտոմոբիլների արտադրության արդյունավետության ուսումնասիրությունը ԱՀԿ-ին միանալու գործընթացում.

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման արդյունավետության բարձրացման հիմնահարցերը (ՀՀ առողջապահական կազմակերպությունների նյութերով).

Բանկային գործունեության տնտեսական կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Փոքր և միջին կազմակերպությունների (ՓՄԿ) աուդիտի առանձնահատկությունները և խնդիրները ՀՀ-ում.

Կարճաժամկետ տոկոսադրույքի կառավարման հիմնախնդիրները (Հայաստանի Հանրապետության նյութերով).

Փողի զանգվածի կառավարման հիմնախնդիրները Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում.

ՀՀ ֆինանսական շուկաների անվտանգության ապահովումը նեյրոնային ցանցերի կիրառմամբ.

Դրամավարկային քաղաքականության ազդեցությունը բնակարանաշինության ոլորտում (Իրանի Իսլամական Հանրապետության օրինակով).

Մակրոտնտեսական ցուցանիշների տնտեսավիճակագրական գնահատման հիմնախնդիրները (ՀՀ նյութերով).

Բանկային գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվների գնահատումը և դրանց բարելավման ուղիները (ՀՀ առևտրային բանկերի օրինակով).

Բաժնետոմսերի իրացվելիության բարելավման, ռիսկի նվազեցման և եկամտաբերության բարձրացման հիմնախնդիրները (Թեհրանի բորսայի նյութերով).

Եկամուտների և ծախսերի հաշվառման կատարելագործումը ՀՀ բուհական համակարգում.

Ոչ պետական կենսաթոշակային ֆոնդերի ձևավորման և զարգացման ուղիները ՀՀ ֆինանսական շուկայում.

Վճարային հաշվեկշռի պետական կարգավորման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Մթնոլորտոյին օդի պահպանության տնտեսական կարգավորման գործիքների կատարելագործման ուղիները (ՀՀ օրինակով).

Կորպորատիվ կառավարման ազդեցությունը իրանական կազմակերպությունների շուկայական արժեքի և ռիսկայնության վրա.

Հայաստանի Հանրապետությունում զբոսաշրջային քլաստերների ձևավորման և զարգացման հիմնախնդիրները.

ՀՀ բնակչության կենսաթոշակային ապահովության պետական կարգավորման հիմնախնդիրները.

Պաշարների հաշվառման և վերլուծության հիմնախնդիրները ՀՀ արտադրական կազմակերպություններում.

Ֆինանսական կայունության գնահատման և բարելավման հիմնախնդիրները (ՀՀ ծխախոտի արտադրության կազմակերպությունների նյութերով).

Էլեկտրոնային կոմերցիան և դրա դերի բարձրացման ուղիները Իրանում տուրիզմը գրավիչ դարձնելու գործում.

Պետական, ոչ պետական կազմակերպությունների և տեղական բնակչության դերն ու ազդող գործոնները Թեհրանի նահանգի գյուղական տուրիզմի զարգացման գործում.

Պետական քաղաքականության և ծրագրերի ներգործությունը Իրանի Քերմանշահի նահանգի գյուղատնտեսության էկոնոմիկայի վրա.

Տնտեսության նորամուծական զարգացման տեսական հիմնախնդիրները.

Անշարժ գույքի գնահատման համակարգի կատարելագործման ուղիները ՀՀ-ում.

Էլեկտրոնային կառավարման ներդրման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հաղթահարման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում (հիփոթեքային շուկայի օրինակով).

Լիզինգային գործարքների ռիսկերի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ ագրարային ոլորտում.

Հարկային քաղաքականության և տնտեսական զարգացման փոխառնչությունները (ՀՀ նյութերով).

Իրանի արտաքին առևտրի վրա ԱՀԿ անդամակցության ազդեցությունը (ձեռագործ գորգերի օրինակով).

ՀՀ նորամուծական զարգացման սոցիալական ուղղվածության կարգավորման հիմնախնդիրները.

Պարենամթերքների անվտանգության և գյուղատնտեսական արտադրանքի առևտրի գնահատումը ԻԻՀ-ում.

Դրամավարկային կարգավորման առանձնահատկությունները ԼՂՀ տնտեսության զարգացման արդի փուլում.

Հարկային հաշվառման և վերահսկողության հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետության առևտրային կազմակերպություններում.

ՀՀ գյուղատնտեսության խորհրդատվական համակարգի արդյունավետությունը և գործունեության կատարելագործման ուղիները.

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները տնտեսական համագործակցության պայմաններում.

Նյութական ծախսումների կառավարչական հաշվառման կատարելագործման մեթոդաբանական հիմնախնդիրները ՀՀ պոլիգրաֆիայի արտադրական կազմակերպություններում.

Հայ-չինական համատեղ ձեռնարկությունների զարգացման հիմնախնդիրները (ՀՀ նյութերով).

Երկարաժամկետ ֆինանսական ակտիվների հաշվառման և վերահսկողության կատարելագործման ուղիները վարկային կազմակերպություններում (ՀՀ օրինակով).

Մարքեթինգային հետազոտությունները տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ընկերությունների ռազմավարական զարգացման կառավարման համակարգում.

Ձեռնարկատիրության զարգացման հիմնահարցերը ՀՀ սննդարդյունաբերության հացի և հրուշակեղենի արտադրության ոլորտում.

ՀՀ ագրարային ոլորտի պետական կարգավորման քաղաքականությունը և կառուցակարգերի կատարելագործումը.

Նավթային եկամուտների և տնտեսական աճի փոխազդեցության հիմնախնդիրները Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում.

Վարկառուի վարկունակության գնահատման արդի հիմնախնդիրները /ՀՀ նյութերով/.

Տնտեսական ճգնաժամերի հետևանքների հաղթահարման մակրոտնտեսական հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Չորացրած մրգի և բանջարեղենի շուկայի զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ոռոգման ջրի օգտագործման տնտեսական արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում.

Ոռոգման տնտեսական արդյունավետությունը՝ ոռոգման ջրի գնի և մշակաբույսերի տարածքների կազմի ու կառուցվածքի փոփոխության պայմաններում (ԻԻՀ Քաշանի տարածաշրջանի օրինակով).

Հոգեբանական գործոնի ազդեցությունը տնտեսագիտական մտքի և տնտեսական զարգացման վրա.

Լճակային ձկնաբուծության զարգացման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Տեղական և օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներգրավման ուղիները Իրանի Իսլամական Հարապետությունում.

Դաշտային կերարտադրության տնտեսական արդյունավետության բարձրացման ուղիները (ՀՀ Սյունիքի մարզի օրինակով).

Հողային հարաբերությունների կատարելագործման ուղիները Հայաստանի Հանրապետության ագրարային ոլորտում.

Հակաճգնաժամային միջոցառումների արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում. հարկային ասպեկտ.

Գյուղատնտեսական արտադրության տնտեսական արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրներն ու դրանց լուծման ուղիները ՀՀ Արարատի մարզի գյուղացիական տնտեսություններում.

Պետական պարտքի կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ֆիզիկական ներգրավվածության բարձրացման հիմնական ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Երևան քաղաքի սոցիալ-տնտեասական զարգացման հիմնախնդիրները.

Վստահության գործոնների գնահատումը կառավարման և առևտրի ոլորտում էլեկտրոնային եղանակով իրականացվող գործարքների ժամանակ.

ՓՄԶ-ների ֆինանսավորման ու վարկավորման բարելավման հիմնախնդիրները Իրանում.

Ապահովագրական պահուստների ձևավորման և հաշվարկման հիմնախնդիրները ՀՀ ապահովագրական համակարգում.

ՀՀ պարենային անվտանգության արդի հիմնախնդիրները.

Գյուղատնտեսության ոլորտի տնտեսավարող սուբյեկտներում վարչակառավարչական անձնակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման ուղիները (ԻԻՀ Խորասան Ռազավի նահանգի Ջիհադ կազմակերպության օրինակով).

Ինովացիոն գործընթացների ձևավորման և կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ սոցիալական ոլորտում.

Որոշումների կայացման հիմնախնդիրները ֆինանսական ռիսկերի կառավարման համակարգում (ՀՀ առևտրային բանկերի նյութերով).

Օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման և արդյունավետության գնահատման հիմնախնդիրները ՀՀ առևտրային բանկերում.

Մեծ տվյալների տնտեսագիտական վերլուծությունը՝ որպես գործարար որոշումների կայացման հիմնախնդիր.

Գիտելիքահենք տնտեսության մրցունակության ապահովման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ֆինանսական առողջացման մեխանիզմի կատարելագործման ուղիները ՀՀ արտադրական կազմակերպություններում.

Ֆինանսական արդյունքների վերահսկողության մեթոդների կատարելագործումը ՀՀ հանրային ոլորտի կազմակերպություններում.

Ազգային արժույթի փոխարժեքի և գնաճի կարգավորման սոցիալ-տնտեսական արդյունավետությունը (ՀՀ նյութերով).

Էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրների օգտագործման էկոլոգատնտեսական հեռանկարները ՀՀ-ում.

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման հիմնախնդիրները Իրանի Իսլամական Հանրապետության Խորասան Ռազավի նահանգում (ագրոպարենային համակարգի օրինակով).

Ոչ ֆինանսական նորարարական կառավարչական հաշվապահության գործիքների և Իրանի արժեթղթերի շուկայում ցուցակված կազմակերպությունների ռիսկի ու եկամտաբերության փոխհարաբերությունները.

ՀՀ ոչ առևտրային կազմակերպություններում հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի կատարելագործման ուղիները.

Վարկային պորտֆելի կառավարման առանձնահատկությունները և բարելավման ուղիները ՀՀ առևտրային բանկերում.

Նանո-սննդային արտադրանքի սպառողների գիտելիքների կառավարման և նրանց բավարարվածության գնահատման փոխառնչությունները (ԻԻՀ օրինակով).

Հարկային վարչարարությունը և նրա արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Թեյի արտադրության գործընթացի կառավարման և որակի բարձրացման ուղիները ԻԻՀ-ում.

Հասարակական-տնտեսական հարաբերությունների կառավարումը ճգնաժամային իրավիճակներում.

Գնաճի նպատակադրման ռազմավարության արդյունավետությունը (ՀՀ նյութերով).

Գույքային ապահովագրության վիճակը և զարգացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետության ագրարային համակարգում.

ՀՀ ագրոբիզնեսի զարգացման հիմնախնդիրներն այլընտրանքային ֆինանսավորման աղբյուրների համատեքստում.

Համայնքային տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները (ՀՀ նյութերով).

Ձեռնարկատիրական գործունեության կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Աշխատանքի և աշխատավարձի կազմակերպման կատարելագործումը ստորգետնյա տրանսպորտում (Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան մետրոպոլիտենի օրինակով).

Տնտեսության զարգացման հիմնախնդիրները Արմավիրի մարզում.

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության ֆինանսական կայունության հիմնախնդիրները.

Մրցունակության բարձրացման հիմնախնդիրները ՀՀ զբոսաշրջության ոլորտում.

Հարկային բազայի և վարչարարության զարգացման ուղղությունները /ՀՀ նյութերով/.

Առևտրային բանկերի ներդրումային գործունեության զարգացման ուղիները (ՀՀ օրինակով).

Վարկային կազմակերպությունների ռազմավարական կառավարման առանձնահատկությունները (ՀՀ նյութերով).

Բանկային ծառայությունների արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Էլեկտրաէներգիայի արտադրությունում էներգիայի վերականգնվող աղբյուրների օգտագործման խթանման ուղիները Իրանում.

Քաղաքային տնտեսության զարգացման հիմնախնդիրները և բարելավման ուղիները (Իրանի Մաշհադ քաղաքի օրինակով).

ՀՀ ագրոպարենային համալիրում փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման հիմնախնդիրները (Արմավիրի մարզի օրինակով).

Հայաստանի Հանրապետությունում մսամթերք թողարկող կազմակերպությունների տեսականու մարքեթինգային կառավարման հիմնախնդիրները.

Հարկային պարտավորությունների կառավարման բարելավման ուղիները ՀՀ-ում.

Ավտոտրանսպորտային միջոցների ապահովագրության միջազգային փորձի կիրառման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ոչ մետաղական հանքանյութ արդյունահանող և վերամշակող ձեռնարկությունների արտահանման կարողությունների ընդլայնման հիմնախնդիրները (ՀՀ նյութերով).

ՀՀ արտահանման մրցունակության գնահատումը ինտեգրացիոն գործընթացների համատեքստում.

Օրգանական գյուղատնտեսության էկոլոգատնտեսական նշանակությունը և զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում.

Աշխատանքային արտագաղթի կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Թեհրանի քաղաքապետարանի աշխատակիցների աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները (քաղաքային ծառայությունների օրինակով).

Իրանի Սիսթանի և Բալուչեսթանի համալսարանների գործունեության գնահատումը DEA վերլուծության և Մալմքվիստի ցուցանիշի օգնությամբ.

This list was generated on Sat Sep 23 07:14:13 2023 UTC.