Items where Subject is "Earth Science"

Jump to: Thesis
Number of items at this level: 272.

Thesis

Динамическая прочность глинистых грунтов в их предельных и допредельных состояниях.

ՀՀ բնակչության ժամանակակից միգրացիայի աշխարհագրական վերլուծությունը.

Արփա գետի վերին հոսանքի ավազանի երկրաբանությունը և հանքաբերության առանձնահատկությունները.

Հայաստանի ածխի և այրվող թերթաքարերի հանքավայրերի և երևակումների արդյունաբերական գնահատման մեթոդական հարցերի հետազոտումը.

Ջավախքի հրաբխային բարձրավանդակի սեյսմիկությունը և երկրակեղևի ժամանակակից լարվածադեֆորմացիոն դաշտի առանձնահատկությունների վերլուծությունը.

Современная сейсмотектоническая активность Ереванского разлома.

Гидрологические аспекты оценки и прогноза влияния природных и антропогенных факторов на сток горных рек.

Биогеохимическая цикличность как функциональный критерий устойчивости экосистем.

Тестирование сейсмических событий на территории Армении и сопредельных стран с целью оценки текущей сейсмической опасности.

Структурно-геоморфологический анализ северной части территории Армении в связи с сейсмичностью.

Водно-солевой баланс артезианского бассейна Араратской котловины.

Геохимическая модель седиментационного бассейна (на примере оз. Севан).

Экологическая оценка воздействия техногенных выбросов на экосистемы г. Еревана.

Разработка теоретических основ методики векторной съемки при электроразведочных исследованиях.

Оценка воздействие тяжелых металлов на реку Заяндеруд (Иран) и мероприятия по устранению их последствий.

Структурные условия формирования медно-молибденовых и золото-сульфидных месторождений Личк-Айгедзорского рудного поля (Зангезурский рудный район Южной Армении).

Исследование ресурсов подземных вод дистанционными методами (на примере вулканических регионов Армении и Сирии).

Оценка текущей сейсмической опасности на основе изучения динамики геомагнитного поля.

Радиоэкологические исследования в системе"Атмосферные выпадения-почвы-растения" на территории г. Еревана.

Некоторые теоретические задачи распространения сейсмических волн в анизотропной среде.

Նավթային արգասիքներ պարունակող հոսքաջրերի մաքրման տեխնոլոգիայի մշակումը հիդրոֆոբացված հանքային սորբենտներով.

Анализ закономерностей пространственного и статистического распределения полезных компонентов рудных месторождений методами геоинформационного моделирования (на примере бассейна р. Гехи и Агаракского медно-молибденового месторождения).

Литогеохимические методы поисков медно-молибденовых месторождений (на примере рудных полей Армении и Ирана).

Применение природных и модифицированных цеолитов Армении для обезвреживания жидких радиоактивных отходов.

Рентгенорадиометрическое опробование гетерогенных руд.

Радиоэкологические исследования донных отложений озера Севан.

ՀՀ տարածքի բնական աղետների պոտենցիալ վտանգավորության և խոցելիության համալիր ուսումնասիրության սկզբունքները ռիսկի գնահատման նպատակով.

Ատոմային լուսաչափման մեթոդի նոր հնարավորությունների կիրառումը ջրաքիմիական հետազոտություններում.

Հորատանցքային եղանակով երկրաբանական հետախուզման արդյունքների հավաստիության աստիճանի հետազոտումն ու գնահատումը.

Հայաստանի Հանրապետության գետերի ջրային ռեժիմի փուլերի հետազոտում և կանխատեսման մեթոդների մշակում.

Ստորգետնյա մշակման համակարգերի կառուցվածքային տարրերի պարամետրերի օպտիմալացումը.

Աշխարհագրական-հայրենագիտական նյութը հայ գրական երկերում (աշխարհագրական օբյեկտների գեղարվեստական ընկալումը).

Գրունտա-ճնշումային ջրերի հիդրոդինամիկան ռեժիմների կանխատեսման մեթոդների մշակումը ջրառի դեպքում.

Տարածաշրջանի էկոլոգիական իրավիճակի գնահատման տեղեկատվական համակարգի մշակում.

Ավտոտրանսպորտի արտանետումների ազդեցությունը Երևան քաղաքի օդային ավազանի վրա.

Բացահանքի կողերի ձևավորման նոր եղանակի մշակում և պարամետրերի հիմնավորում.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և հարակից տարածքների գետային հոսքի ձևավորման ֆիզիկաաշխարհագրական պայմանները և ջրային հաշվեկշիռը.

Հայաստանի ջրաբանական բնութագրիչների երկրատեղեկատվական մոդելավորման մի քանի խնդիր.

Յուրայի և ստորին կավճի հասակի ռադիոլարիաների հնէաբանական և կենսաշերտագրական առանձնահատկությունները Հայաստանի տարածքի օֆիոլիթային համալիրներում.

Երևան քաղաքի տարածքի էկոլոգագեոմորֆոլոգիական գնահատում.

Արփա, Ազատ և Վեդի գետերի ջրերի որակի և ռադիկալային ինքնամաքրման ընդունակության գնահատումը.

Ջրաերկրաբանական պայմանների ազդեցությունը Արարատյան հարթավայրի հողերի մելիորատիվ վիճակի վրա և նրանց բարելավման ուղիները.

Շիրակի մարզի հողային ծածկույթը, նրա աշխարհագրական վերլուծությունը և հեռանկարային օգտագործումը.

Տուֆերի և բազալտների բացահանքային դաշտերի և բացահանքերի օպտիմալ պարամետրերի հիմնավորումը.

Լոռու մարզի բնական և անթրոպոգեն լանդշաֆտների վիճակի գնահատումը, դրանց բարելավման ոււղիները.

Աղետի գոտու բնակչության միգրացիոն շարժերի աշխարհագրական վերլուծությունը.

Ավտոմոբիլի էկոլոգիական անվտանգության գնահատումը շահագործման լեռնային պայմաններում.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդյունաբերության զարգացման և Հայաստանի Հանրապետության հետ ինտեգրացման տնտեսա-աշխարհագրական հիմնահարցերը.

Պոչամբարների կայունությունը դինամիկ ուժերի ազդեցության պայմաններում.

Գյուղատնտեսական աղտոտիչներից հոսքաջրերի մաքրման տեհնոլոգիայի մշակումը.

Պղինձ-պորֆիրային հանքավայրերի հետախուզության ընթացքում հորատման նպատակահարմար տեխնոլոգիաների մշակումը և պահանջվող որակի հորատահանուկի ստացումը.

Գերնստող գրունտների գեոտեխնիկական հատկությունները և նրանց կիրառումը հողային կառույցներում որպես շինանյութ.

Լոռու մարզի ժողովրդագրական իրավիճակի աշխարհագրական վերլուծությունը.

Ավտոմոբիլի շահագործման արդյունավետության էկոլոգիական հիմնահարցերը և դրանց բարելավումը (ՀՀ օրինակով).

Հայաստանի Հանրապետության ձնածածկույթը և նրա ջրաբանական նշանակությունը.

Երևան քաղաքի տեղումների աղտոտման երկրաբնապահպանական ասպեկտները.

Տեկտոնական գործոնների ազդեցության գնահատումը հիդրոտեխնիկական կառույցների տարածքների սեյսմիկության վրա (էլ-գաբ իջվածքի օրինակով, ՍԱՀ).

Բնական պայմանների դերի գնահատումը հոսքագոյացման պրոցեսում (Դեբետ գետի ջրհավաք ավազանի օրինակով).

Սևանա լիճ թափվող հիմնական գետերի ջրաքիմիական փոփոխությունները՝ կախված նրա ջրհավաք ավազանում տնտեսական գործունեությունից.

Անապատացման պատճառահետևանքային կապերը և տարածաժամանակային գնահատման սկզբունքները ՀՀ-ում.

Լեռնային ռելիեֆի ժամանակակից դինամիկայի և կանխատեսման քարտեզագրական հիմնավորումները (ՀՀ տարածքի օրինակով).

Գրունտների տատանումների քանակական պարամետրերի համեմատական գնահատում ուժեղ երկրաշարժերի ժամանակ.

Զանգեզուրի հանքային շրջանի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրերի ռացիոնալ և համալիր յուրացումը.

Տուֆի բացահանքերի շահագործման ռացիոնալ տեխնոլոգիայի մշակումը և պարամետրերի հիմնավորումը.

Բացահանքի ներքևի մասում զառիթափ տեղամասերի ձևավորմամբ բաց լեռնային աշխատանքների տեխնոլոգիայի մշակումը.

Մեթակրիլամիդի ածանցյալների ստացումը և դրանցով հոսքաջրերից մետաղների կատիոնների կորզման բնապահպանական մշակումը.

Հայաստանի Հանրապետության միջսահմանային գետերի կայուն քլորօրգանական միացություններով աղտոտվածության գնահատում.

ՀՀ բիոկլիմայական պոտենցիալը և դրա ռացիոնալ օգտագործման ուղիները գյուղատնտեսության բնագավառում.

Վայոց ձորի մարզի էկոլոգիական տարողունակության աշխարհագրական վերլուծությունը և գնահատումը.

Լոռու մարզի արդյունաբերության հեռանկարային զարգացման և տարածքային կազմակերպման տնտեսաաշխարհագրական հիմնահարցերը.

Մետաղական հանքավայրերի ստորգետնյա մշակման համակարգերի ընտրումը, կատարելագործումը և նորերի ստեղծումը.

Դպրոցական աշխարհագրության բովանդակության կատարելագործման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.

Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի յուրացման օպտիմալ պարամետրերի հիմնավորումը.

Կարկտային պրոցեսների վրա ակտիվ ներգործության ուսումնասիրությունը և նոր հակակարկտային կայանների մշակումը.

ՀՀ ռեգիոնալ քաղաքականության աշխարհագրական նախադրյալները.

Գետի մակընթացային դելտայում ջրի հանքայնության որոշումը դիսպերսիոն մեթոդով.

Շիրակի մարզի էկոլոգագեոմորֆոլոգիական գնահատումը.

Հայաստանի Հանրապետության տարաբնակեցման համակարգի զարգացման հիմնահարցերը (աշխարհագրական հետազոտություն).

ՀՀ էկոլոգագեոմորֆոլոգիական իրադրության վերլուծություն և գնահատում ԱՏՀ տեխնոլոգիաների կիրառմամաբ.

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բարձունքային ցանցի վերակառուցումը թվային տեխնոլոգիաների կիրառմամբ.

Լեռնահանքային արտադրության լցակույտերի և պոչամբարների կազմավորման ու անվտանգ շահագործման հիմունքների մշակում.

Մեծամոր և Հրազդան գետերի ջրի որակի համալիր գնահատում ինդեքսային մեթոդներով.

Մթնոլորտային խոնավացման տարածաժամանակային փոփոխությունների օրինաչափությունները Հայաստանի Հանրապետությունում.

ՀՀ որոշ գետերի ջրերում գլխավոր իոնների և կենսածին նյութերի վարքի առանձնահատկությունները.

Ներծին հանքայնացման տեղայնացման առանձնահատկությունները Շնող-Կողբի հանքային հանգույցում.

Ազնիվ մետաղների հանքավայրերի ստորգետնյա մշակման համակարգերի կատարելագործման ուղիների հետազոտում.

Իրանի Իսլամական Հանրապետության տնտեսաաշխարհագրական համալիր հետազոտություն.

Լեռնային երկրահամակարգերի լանդշաֆտա-էկոլոգիական գնահատումը աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի միջոցով (ՀՀ Սյունիքի մարզի տարածքի օրինակով).

Ջրատնտեսական հաշվեկշռի մոդելավորումը ջրային ռեսուրսների գետավազանային կառավարման արդիականացման խնդրում.

Շիրակի մարզի սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական երկրագրական համալիր հետազոտությունը.

Կուրի ավազանի ՀՀ գետերի ջրաքիմիական հետազոտություն և ջրի որակի համալիր գնահատում.

Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման աշխարհագրական հիմնախնդիրները.

Արարատյան գոգավորության լանդշաֆտները և դրանց անթրոպոգեն փոփոխությունների գնահատումը.

Հայաստանի Հանրապետության անտառային գեոհամակարգերի տարածա-ժամանակային փոփոխությունները և կառավարման հիմնախնդիրները.

Ալավերդիու պղնձի հանքավայրերի ռացիոնալ յուրացման խնդիրների հետազոտումը.

Հարուցված սեյսմիկության և ջրամբարների սեյսմիկ վտանգի գնահատում (ՀՀ-ում շահագործվող խոշոր ջրամբարների օրինակով).

Ենթահանքաստիճաններով բացահանքերի մշակման տեխնոլոգիաների հետազոտումը և պարամետրերի հիմնավորումը.

ՀՀ ռեգիոնալ էկոլոգիական քաղաքականությունը կայուն զարգացման հայեցակարգի համատեքստում.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքների բնակչության կյանքի որակի աշխարհագրական վերլուծությունը.

ԼՂՀ և հարակից տարածքների ձևաչափական և ծագումնաձևաբանական վերլուծություն.

Հայաստանի Հանրապետության արդյունաբերական ջրօգտագործման աշխարհագրական հիմնախնդիրները.

ՀՀ եղանակակլիմայական պայմանները ձևավորող բարիկական դաշտերի սինօպտիկական վերլուծությունը.

Քաղաքային բնակավայրի առողջապահաաշխարհագրական իրադրության գնահատում (Գյումրի քաղաքի օրինակով).

Հայաստանի Հանրապետության հիդրոօդերևութաբանական ապահովվածության տնտեսական արդյունավետության բարձրացման ուղիները.

Սյունիքի մարզի գետերի ջրերի ջրաքիմիական վերլուծություն և գնահատում.

Հորիզոնական ցամաքուրդների կառավարումը և հիմնախնդիրները Արարատյան հարթավայրում.

Թեհրան քաղաքի շրջակա տարածքի ստորերկրյա ջրերի քիմիական աղտոտման նվազեցման ուղղությամբ բնապահպանական միջոցառումների ուսումնասիրություն.

Հայաստանի Հանրապետության գետերի նվազագույն հոսքը և հաշվարկը.

Սևանա լճավազանի բնական լանդշաֆտների փոփոխումը մարդածին գործոնի ազդեցությամբ.

Արարատյան հարթավայրի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման և պահպանման գիտատեխնիկական հիմքերի կատարելագործումը.

Հայաստանի Հանրապետության գյուղական տարաբնակեցումը (ձևավորումը, շարժընթացը, վիճակը).

Շիրակ-Լոռու (երկրաշարժային ակտիվ գոտու) բնական լանդշաֆտների անտրոպոգեն փոփոխությունները.

Լեռնային պայմաններում ավտոտրակտորային շարժակազմից արտանետվող թունավոր գազերի փոփոխության հետազոտումը և նորմավորումը.

Վայք-Զանգեզուրի սելավային երևույթների ձևավորման ֆիզիկաաշխարհագրական պայմանները.

Հայաստանի Հանրապետության գետերի ջերմա-սառցային ռեժիմը (ձևավորման աշխարհագրական գործոնները).

Ակտիվ խզվածքների գոտիների լայնության գնահատումը երկրաբանական և գեոռադարային հետազոտությունների հիման վրա (Փամբակ-Սևան-Սյունիք ակտիվ խզվածքի օրինակով).

Վեդի-Եղեգնաձոր (Հայաստան) և Խոյ-Ավաջիկ (Իրան) տեղամասերի երկրաբանական կառուցվածքը և զարգացման առանձնահատկությունները.

Կոմպոզիցիոն նյութերի մշակումը բիտումացեմենտային կապակցողների հիման վրա.

Արբանյակային հաղորդչով և իրական ժամանակում տվյալների գրանցման համակարգի մշակում.

Աշխարհագրական գործոնների վերլուծություն և գնահատում զբոսաշրջության զարգացման նպատակով (ՀՀ Սյունիքի մարզի օրինակով).

ՀՀ տարածքի ժամանակակից ռելիեֆի և երկրակեղևի խորքային կառուցվածքի կապերի բացահայտումը նորագույն տեկտոնիկայի ուսումնասիրման նպատակով.

Մետաղ-ֆերոէլեկտրիկ-մետաղ նանոթաղանթային կառուցվածքների ստացումը և ստատիկ, դինամիկ բնութագրերի հետազոտումը.

Գերբարձր հաճախության ազդանշանների ձևափոխիչ և հաղորդիչ սարքերի հետազոտումը և մշակումը.

Կայուն և թունավոր աղտոտիչներից թափոնաջրերի մաքրման տարբեր համակարգերի մշակում և կիրառում.

Լեռնային տարածաշրջաններում մթնոլորտային օդի պահպանումը ավտոմոբիլների արտանետումների աղտոտումից.

Հայաստանի Հանրապետության տարածքի բնօգտագործման գեոէկոլոգիական առանձնահատկությունները և հետևանքները (աշխարհագրական ասպեկտ).

Հայաստանի գետերի հոսքի տատանումները և կանխատեսումը կլիմայի գլոբալ փոփոխության դեպքում.

Խոշոր ջրառների հետևանքով միջավայրի երկրաէկոլոգիական պայմանների փոփոխության ուսումնասիրություն և կանխատեսում.

Բնական և մոդիֆիկացված ցեոլիտների արդյունաբերական կիրառման հեռանկարները.

ՈՒռչող գրունտների ամրության, սողքի փոփոխության օրինաչափությունները, կանխատեսումն և դրանց կիրառման հնարավորությունները շինարարության մեջ.

Կասպից ծովի ավազանի աշխարհաքաղաքական բնութագիրը ռեգիոնալ անվտանգության առումով.

Միանկալե թերակղզու (Գորգանի ցամաքալեզվակի) և Կասպից ծովի հարավային հարակից ափերի դինամիկան (Իրան).

Ավտոմոբիլային տրանսպորտի գազային արտանետումների հետազոտումը և դրանց նվազեցման միջոցների մշակումը (Երևան քաղաքի օրինակի վրա).

Կասպից ծովի հարավային ափերի գեոտեխնիկական խոցելիության գնահատումը.

Իրանի Զայանդերուդ գետի վրա ծանր մետաղների ազդեցության գնահատումը և հետևանքների վերացման միջոցառումները.

Սևանա լճի հարավ-արևմտյան հատվածի գետերի ջրի որակի ուսումնասիրություն.

Ֆուրֆուրոլ պարունակող ջրերի ակտիվացված ածխով և ցեոլիտներով մշակման գործընթացի հետազոտումը.

Լեռնային շրջանների լանդշաֆտային պլանավորման սկզբունքները (ՀՀ Արագածոտնի մարզի օրինակով).

Ջրային միջավայրում որոշ վնասակար ծանր մետաղների շրջապտույտի հետազոտություն.

ՀՀ բնակչության ապրելակերպի աշխարհագրական հիմնահարցերը.

Գեոէլեկտրական մեթոդների կիրառման առանձնահատկությունները և հնարավորությունները հրաբխային մարզերում ջրաերկրաբանական շրջանացման նպատակով (Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի օրինակով).

Նեկա գետի ջրհավաք ավազանի կարստային ջրերի ձևավորման առանձնահատկությունները և դրանց արդյունավետ օգտագործման ուղիները (Իրանի Իսլամական Հանրապետություն).

Լեռնային երկրահամակարգերի բնատեխնածին ռիսկերի կանխատեսում և կառավարում (Լոռի-Փամբակ և Աղստև-Տավուշ տարածաշրջանների օրինակով).

ԼՂՀ Մեհմանայի հանքային հանգույցում ներծին հանքագոյացման տեղայնացման օրինաչափությունները և ներուժի գնահատումը.

Ավտոտրանսպորտի արտանետումների ազդեցությունը Երևան և Ալավերդի քաղաքների էկոլոգիական իրավիճակների վրա.

Ուրբանիզացված տարածքների սեյսմիկ միկրոշրջանացման մեթոդաբանական հիմունքները և կիրառվող երկրաֆիզիկական մեթոդների առանձնահատկությունները (Երևան քաղաքի օրինակով).

Սևան-Ամասիայի գոտու ապարներում տարրերի տեղաբաշխման երկրաբնապահպանական նշանակությունը.

Ջրային պաշարների պահպանության նպատակով արդյունաբերական ձեռնարկությունների էկոլոգիական ռիսկի գնահատման մեթոդաբանության մշակում.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գետային հոսքի ձևավորման գործոնների վերլուծությունը և գնահատումը.

Լարվածային դաշտի առանձնահատկությունները ՀՀ և հարակից տարածքներում սեյսմոլոգիական տվյալների հիման վրա.

Հայաստանի Հանրապետության, որպես լեռնային երկրի, գյուղական տարաբնակեցման աշխարհագրական հետազոտության հիմնահարցերը.

Ոսկու հանքավայրերի ծավալային լիթոերկրաքիմիական մոդելավորումը որպես նրանց երկրաքիմիական որոնումների մեթոդական հիմք.

Շրջակա միջավայրի և տրանսպորտի ազդեցությունը խոշոր քաղաքների զարգացման և տարածքային կազմակերպման վրա (Իրանի Գորգան քաղաքի օրինակով).

Մերձսևանյան օֆիոլիտային գոտու գունագեղ միներալների երկրաքիմիական առանձնահատկությունները.

Ախուրյան գետի ջրահավաք ավազանի երկրաբնապահպանական գնահատում (արևելյան տարածք).

ՀՀ Արաքսի ավազանի գետերի էքստրեմալ ելքերի հաշվարկը և ռիսկի գնահատումը.

Երկրաֆիզիկական մեթոդների կիրառման առանձնահատկությունները և արդյունավետությունը քրոմի հանքագոյացումների հայտնաբերման նպատակով (ՀՀ–ԼՂՀ հանքավայրերի օրինակով).

Աղային գմբեթների հայտնաբերման և տեղայնացման եռաչափ խնդրի լուծումը ըստ գրավիչափական դիտարկումների տվյալների.

ՀՀ տարածքի երկրակեղևի բլոկային կառուցվածքի և սեյսմիկության միջև եղած կապերը (երկրաֆիզիկական տվյալների հիման վրա).

«Էրեբունի» օդանավակայանի ավիացիոն օդերևութաբանական պայմանների գնահատումը և ցածր ամպամածության կանխատեսումը.

ՀՀ հողերի դեգրադացիայի ռիսկի գնահատումը (Լոռու մարզի օրինակով).

Հանքային դաշտերի երկրաբանա-երկրաֆիզիկական բնութագրերի վերլուծությունը պղինձ-պորֆիրային հանքակուտակների գնահատման նպատակով (ՀՀ տարածքի օրինակով).

Հրազդան գետի ջուր-հատակային նստվածքագոյացում համակարգում վնասակար ծանր մետաղների տեղափոխման ուսումնասիրություն.

Ջրամատակարարման նպատակով հնաջրաերկրաբանական ուսումնասիրություններ, պայմանավորված մակերևույթային և ստորերկրյա ջրբաժանների փոխադարձ կապով (Արագածի լեռնազանգվածի օրինակով).

ՀՀ մակերևույթային ջրերի որակի համալիր գնահատման նոր ինդեքսների մշակում.

Эколого-географические особенности развития возобновляемой энергетики в Армении.

Իրանի չոր և կիսաչոր շրջաններում ջրային պաշարների ապահովման ստորգետնյա ամբարտակների կիրառման գնահատումը.

Իրանում կիրառվող ջրհեղեղները նվազեցնող պաշտպանիչ արգելապատնեշների արդյունավետության գնահատման մասին.

Հայաստանի Հանրապետության գետերի կոշտ հոսքի տարածաժամանակային բաշխման օրինաչափությունները.

Բնական և մոդիֆիկացված տեխնոլոգիաների արդյունաբերական կիրառման հեռանկարները.

ՀՀ բնակչության ժամանակակից միգրացիայի աշխարհագրական վերլուծությունը.

Աճի բևեռներ և կենտրոններ հայեցակարգը ՀՀ ռեգիոնալ զարգացման գործընթացում.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարաբնակեցման արդի համակարգի ձևավորման նախադրյալներն ու զարգացման հիմնախնդիրները.

Հայաստանի մինչքեմբրյան բյուրեղային հիմքի ապարների մետամորֆիզմի ջերմաստիճանային և ճնշումնային պայմանները.

Ակտիվ խզվածքների մերձմակերեսային դրսևորումները շրջակա միջավայրում.

Երևան քաղաքի տեղումներում մետաղների պարունակության ջրաքիմիական հետազոտություն.

ՀՀ ուրբանիզացված տարածքների հիդրոլոգիական ասպեկտները.

ՀՀ Հարավային ջրավազանային կառավարման տարածքի որոշ ստորերկրյա և մակերևութային ջրերի որակի հետազոտություն.

Գարնանային վարարումների հոսքի կանխատեսման մեթոդիկայի մշակումը լեռնային երկրների համար (ՀՀ տարածքի գետերի օրինակով).

Փամբակ-Սևան -Սյունիք ակտիվ խզվածքի հյուսիս-արևմտյան և հարավ-արևելյան հատվածների մորֆոստրուկտուրային և պալեոսեյսմաբանական առանձնահատկությունները.

Սյունիքի մարզի լեռնային գեոհամակարգերի վրա հանքագործական արդյունաբերության ազդեցությունների տարածական ասպեկտները.

Երևան քաղաքի և հարակից տարածքների երկրաբանական միջավայրի փոփոխությունները տեխնածին գործոնների ազդեցության տակ.

ՀՀ տարածքում օդի ջերմաստիճանի և մթնոլորտային տեղումների տարածաժամանակային բաշխման օրինաչափությունների վերլուծումը և գնահատումը կլիմայի փոփոխության համատեքստում.

Պալեոսեյսմոլոգիական և հնագիտական խնդիրների լուծման նպատակով գեոռադարային համակարգի կիրառման մեթոդի հիմնավորումը և առանձնահատկությունները (Հայաստանի և Եգիպտոսի օրինակներով).

Исследование и прогноз изменений геоэкологических условий среды в связи с крупными водозаборами.

Закономерности отражения геодинамической и сейсмической активности в геохимических полях Транскавказского региона.

Создание базовой геоинформационной системы в сфере кадастра, ее внедрение и пути повышения эффективности использования в системах государственного управления и местного самоуправления.

Динамика берегов полуострова Мианкале (Горганской косы) и прилегающих участков Южного берега Каспийского моря (Иран).

Закономерности изменения прочности и ползучести набухающих грунтов, их прогноз и возможности применения в строительстве.

Колебания стока рек Армении и его прогноз при глобальном изменении климата.

Геологические особенности вулканогенно-осадочных и осадочных пород центрального Ирана.

Գեոմորֆոմետրիական ցուցանիշների հիման վրա ռելիեֆի շրջանացում և շրջանաձև կառուցվածքների տարանջատում Հայաստանի Հանրապետությունում՝ ԱՏՀ մեթոդների կիրառմամբ.

Բնական ջրերի որակի երկրաբնապահպանական գնահատում, դասակարգում և կանխատեսում.

էկոտուրիզմի զարգացումը Իրանի Գոլեստան նահանգում.

Метод районирования оползневых территорий по коэффициенту устойчивости в трехмерной среде (участки Агарцин, Арутюнян, Джрвеж. РА).

Разработка многокомпонентных буровых растворов для бурения в сложных горно-технических условиях.

Стереолитогеохимическое моделирование золоторудных месторождений как методическая основа их геохимических поисков.

Геохимические особенности минералов-самоцветов Ïрисеванского офиолитового пояса.

Геоэкологическое значение распределения элементов в породах Севано-Амасийского пояса.

Թեհրան քաղաքի կայուն զարգացման հնարավորությունների գնահատումը.

Генерация коллизионных магм на примере четвертичного вулканизма территории Армении и вулканическая опасность.

Анализ явления разжижения грунта: новые данные о сейсмической активности Сардарапатской структуры, Памбак-Севан-Сюникского активного разлома и бассейна озера Севан.

Երևանյան խզվածքի ժամանակակից սեյսմատեկտոնական ակտիվությունը.

Երկրատեկտոնական պրոցեսների ուսումնասիրումը տեկտոնամագնիսական դաշտի մեթոդով (Արարատյան սեյսմափորձադաշտի օրինակով).

Հողային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման անհրաժեշտ տեղեկատվական փաթեթի մշակումը.

Անտառային գեոհամակարգերի էկոհամակարգային ծառայությունների մոդելավորումը և արժեքային գնահատումը (Տավուշի մարզի օրինակով).

Կավային գրունտների սահքի դիմադրության փոփոխության օրինաչափությունները, կիրառումը սողանքային լանջերի կայունության գնահատման նպատակով (ՀՀ սողանքների օրինակով).

Պատահական բլոկ-հիերարխիկ ցանցերի տոպոլոգիական բնութագրիչների ավտոմատացված հետազոտության համակարգի մշակում.

ՋԷԿ-երում գազային արտանետումների մաքրման ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառումը և էլեկտրակայանների տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վրա դրանց ազդեցության հետազոտումը.

Ենթամիկրոնային թվային ինտեգրալ սխեմաներում տարրերի նախնական տեղաբաշխման տեսական հիմունքների և գործիքամիջոցների մշակումը.

Разработка системы регистрации данных в реальном времени со спутниковым передатчиком.

Ճարտարագիտա-երկրաֆիզիկական մեթոդների կիրառման առանձնահատկությունները և արդյունավետությունը լեռնա-ծալքավոր մարզերում հիդրոտեխնիկական թունելների կառուցման նպատակով (նախագծվող Մեղրի ՀԷԿ-ի օրինակով).

Геолого-структурные особенности и генетическая модель формирования Тухманукского золото-полиметаллического месторождения.

Результаты изучения сильных землетрясений Армянского нагорья в комплексной интерпретации.

Петрология и геохимия базальтоидного вулканизма верхнемеловых рифтогенных структур Малокавказской островной дуги.

Разработка методики исследований методом вызванной поляризации в анизотропной среде.

Сравнительная характеристика гранитоидного магматизма кристаллического фундамента Египта и Армении.

Методы оптимизации систем наблюдений и обработки данных на примере сейсмологической сети Армении.

Геология горно-рудных районов и формационно-технологические основы повышения эффективности освоения месторождений цветных и благородных металлов Армении.

Фрагменты палеоокеанической коры-офиолитовая ассоциация пород в пределах Армении (Малый Кавказ).

Кристаллический фундамент Армении.

Пространственно-направленная палеомагнитная анизотропия геологических сред и прогнозирование направления разрушения горных пород.

Сравнительный литологический анализ каменноугольных отложений Сирии и Армении.

Կորիզավոր մրգերից թունդ ալկոհոլային ըմպելիքների արտադրման նոր տեխնոլոգիաների մշակում.

Գետնախնձորի բնական գինու արտադրական տեխնոլոգիայի մշակում.

Геолого-структурные особенности локализации оруденения и перспективы промышленного освоения руд Марцигетского золотополиметаллического месторождения.

Взаимодействие конструктивных элементов системы разработки нисходящими слоями с закладкой.

Пути повышения эффективности разработки маломощных крутопадающих рудных тел в сложных горно-геологических условиях.

Доочистка нефтесодержащих сточных вод сорбционным методом на вспученном перлите и разработка технологии.

Географическое исследование и разработка проекта атласа сельского хозяйства Сирийской Арабской Республики.

Исследование поясной структуры агропромышленного производства Республики Армения.

Исследование экологической составляющей устойчивого человеческого развития (на глобальном и национальном уровнях).

Геохимические особенности снежного покрова на территории города Еревана.

Сорбция анилина из водных растворов и дальнейшие химические превращения.

Исследования миграции тяжелых металлов в геосистемах города Еревана.

Геолого-структурные особенности Ереван-Вединского грабен-синклинория.

Разработка и исследование светодальномера "О" разряда для специальных геодезических работ.

Использование закономерностей естественного искривления скважин при направленном бурении.

Разработка принципиально новых способов и технологии переработки и утилизации отходов производств винилацетата и поливинилацетатных пластиков.

Геологическое строение комплекса моласс олигоцен-миоцена западного сектора Приараксинской тектонической зоны (междуречье низовьев рек Ахурян и Раздан).

Особенности геологических условий вулканических регионов в связи с охраной подземных вод (на примере исследований в РА).

Оценка экологического риска химических предприятий (на примере производств соляной кислоты и ацетилена).

Очистка сточных вод сорбентами, обладающими магнитными свойствами.

Литогеохимические ореолы Арманисского месторождения, их поисковое и геоэкологическое значение.

Биогеохимическая характеристика загрязнения территории г. Еревана тяжёлыми металлами.

Влияние географических факторов на интернационализацию туристических предприятий.

Разработка методики геохимических поисков уранового оруденения (на примере Пхрутского рудного поля).

Магнитоупругие, электромагнитные и электроупругие эффекты, предшествующие сильным землетрясениям на Араратском сейсмопрогностическом полигоне.

Разработка теоретических и технологических основ эколого-гидрохимической оценки природных вод Республики Армения.

Факторы радоновой опасности сейсмоактивных территорий на примере г. Еревана.

Оценка геотехнической уязвимости южных берегов Каспийского моря.

Выявление сейсмоактивных структур территории Армении по морфоструктурным данным.

Изменение стока рек Армении и его прогноз при глобальном потеплении климата.

Մարցիգետի հանքային դաշտի մագմատիզմը.

Проблема формирования и пути улучшения качества воды Севна-Разданской гидроэкосистемы.

Высококалийные риолит-дацитовые туфы Ташира (Лори, Армения) и их применение в качестве эффективного агроудобрения.

Ուժեղ երկրաշարժերի «սեյսմիկ անդորր» նախանշանի առանձնահատկությունները Կովկասում.

Защита атмосферного воздуха от загрязнения выбросов автомобилей в горных регионах.

Геология и структура Дрмбонского золото-медноколчеданного месторождения (Нагорно-Карабахская Республика).

Палеорельеф и распределение подземного стока центрального вулканического нагорья Армении.

Разработка методов определения некоторых химических веществ в воздухе и их применение для гигиенического нормирования.

Հայաստանի տարածքի սեյսմիկ ռեժիմը և վտանգի գնահատումը.

Геохимические особенности и петрогенезис магматического комплекса Гарца (ФРГ).

Статистические методы обработки геофизических данных при решении разведочных задач.

Сорбция фенола из водных растворов и его дальнейшие превращения.

Քլորոպրենի արտադրության կողմնակի արգասիք 1,3-դիքլոր-2-բութենից թթվային կոռոզիայի ինհիբիտորների սինթեզումը և տեխնոլոգիայի մշակումը.

Սպիտակի 1988թ. երկրաշարժի էպիկենտրոնային գոտու սեյսմանաբանա-տեկտոնական բնութագիրը.

Особенности динамики загрязнения почв г. Еревана тяжёлыми металлами (Ag, Pb, Cu, Zn, Ni, Co, Cr, Mo).

ՀՀ տարածքում CK-42 կոորդինատային համակարգից անցումը WGS-84 համաշխարհային երկրակենտրոն կոորդինատային համակարգին.

Ուսումնասիրություններ նվիրված Cr⁶⁺ պարունակող հոսքաջրերի վնասազերծման արդյունավետ եղանակի մշակմանը.

Синтез эффективных флокулянтов и разработка технологии очистки производственных сточных вод, содержащих Cu²⁺.

Իրանի Յազդի տարածաշրջանի մակերևութային հոսքի հաշվարկը և ստորգետնյա ամբարտակների վայրի ընտրությունը (RS, GIS եվ DSS համակարգերի միջոցով)).

This list was generated on Sat Sep 30 16:34:08 2023 UTC.