Items where Subject is "Chemistry"

Jump to: Thesis
Number of items at this level: 316.

Thesis

Антиоксидантные свойства эфирных масел и экстрактов тимьяна ползучего.

Механохимическая активация извлеченного из серпентинитов силикагеля с алюминием и магнием и синтез мелкокристаллического кремния.

Реакция конденсации Михаэля в условиях межфазного катализа и определение технологических параметров.

Физико-химическое исследование обращенных мицеллярных систем Н-гептан-АОТ (диоктилсульфосукцинат натрия)-полярная фаза.

Антиокислительные свойства биоантиоксидантов лекарственных растений,кинетика и механизм.

Синтез полимерных композитов с заранее заданными свойствами методом фронтальной полимеризации.

Антиоксидантные свойства флавоноидов-кверцетина, морина, нарингина и рутина и их связывание с ДНК.

Регулирование фазового состава и микроструктуры продуктов сгорания при получении металлического молибдена, дисилицида молибдена и карбидов вольфрама.

Молекулярные взаимодействия в системах поверхностно-активное вещество-аминокислота/витамин-вода и их роль в реакциях окисления и комплексообразования.

Исследования и области технологически моделируемых реакций функционализации азолов и изучение свойств полученных соединений.

Изучение физикохимических и адсорбционных свойств природного клиноптилолита Ноемберяна.

Полимернопокрытые сорбенты для пробоподготовки при анализе некоторых лекарственных веществ.

Синтез и исследование антихолинэстеразных свойств диалкиламоноалкиламидов α,β-дегидропептидов.

Исследования в области аннелированных пиридинов с целью изыскания биологически активных веществ.

Получение кремнеземов из силиказолей, сформированных в переменном магнитном поле и изучение их сорбционных свойств.

Влияние электролитов на физико-химические свойства систем сывороточные альбумины-вода-диалкилсульфоксид.

Антиоксидантные свойства лекарственных растений Сюникского региона.

Синтез функционализированных трифенилфосфониевых солей и соответствующих дифенилфосфорильных соединений.

Синтез и биологическая активность новых ацет-и пропион-амидов, содержащих тетрагидропирановое кольцо.

Разработка эффективных технологий на основе отходов производства хлоропренового каучука.

Կողմնային ռադիկալում չհագեցած խմբեր պարունակող էնանտիոմերապես հարստացված ոչ սպիտակուցային նոր ամինաթթուների սինթեզ.

Պոլիանիլինի կոմպոզիտների սինթեզը, կառուցվածքի և հատկությունների հետազոտումը.

Исследование сульфонов и их растворов квантово-химическими и ИК спектроскопическими методами.

Վինիլային եթերների մոնոմոլեկուլային քայքայման երևույթի հիմնավորումը քվանտամեխանիկական մեթոդների և հաշվարկային ծրագրերի օգտագործմամբ.

Տետրաքլորացված պիրիդինների և պիրազինի բազմակի ֆունկցիոնալացումը պալադիում-կատալիզվող քրոս-համակցման ռեակցիաներով.

Исследование синтеза стирилпроизводных на базе конденсированных метилпиримидинов с мостиковым атомом азота.

Ազա-Միքայելի ռեակցիան ազոլների շարքում և ստացված ադդուկտների հետագա փոխարկումները.

Дубление меховой овчины под велюр алюминиевыми комплексными солями, стабилизированными диаминами и аминоспиртами.

Электрохимическая полимеризация азотсодержащих гетероциклических мономеров.

Բարձր ջերմաստիճաններում թթվային կոռոզիան կանխող ինհիբիտորների սինթեզումը և ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը.

Исследования структурных особенностей магнезальных ультраосновных пород и способа получения оксида магния.

Разработка легкоплавких припоечных стёкол на основе висмутборатных и теллурмолибдатных систем.

Фронтальная полимеризация дисперсно-наполненных смесей.

Синтез новых фосфорорганических экстрагентов на основе галогенсодержащих электронодефицитных олефинов и разработка важнейшего технологического узла.

Боратные и алюмоборатные фторсодержащие стекла, строение, свойства и применение.

Исследование особенностей межфазных явлений в полимерных нанокомпозитах.

Новые технологические подходы к синтезу полимеров и композиционных материалов.

Синтез и превращения новых биологически активных арилалифатических аминокетонов.

Исследование технологически моделируемых реакций на основе доступных формилпиразолов с целью синтеза новых соединений.

Восстановление кислородных соединений молибдена комбинированными восстановителями и получение молибдена и его карбида в режиме горения.

Синтез новых биологически активных конденсированных пиридинов на основе алициклических и гетероциклических кетонов.

Изменения ядерного аппарата клеток перевиваемых культур с различным уровнем трансформации при воздействии РНК вирусов и дериватов их репликации.

Механизмы оксидативного повреждения крови и других тканей млекопитающих и защитные факторы при гипо-и гипергликемии.

Синтез и исследование новых электроактивных и комплексообразующих полимеров.

Ազինների հիմքի վրա նոր չկոնդենսված բի- և տրիցիկլիկ հետերոհամակարգերի սինթեզը և դրանց ածանցյալների կենսաբանական ակտիվությունը.

Ոչ իոնիզացնող ճառագայթների ազդեցությունը թորած ջրի և ֆիզիոլոգիական լուծույթի ֆիզիկաքիմիական հատկությունների վրա.

Физико-химические свойства систем водорастворимый витамин-поверхностно-активное вещество-вода.

Ակրիլաթթվի և ակրիլամիդի նոր համապոլիմերների սինթեզը և հատկությունների ուսումնասիրումը.

Միկրոալիքային ճառագայթման ազդեցությունը քրոմային հանքանյութերի նմուշապատրաստման վրա.

Բնական և սինթետիկ սիլիկահողերի մակերևույթի մոդիֆիկացման ազդեցությունը դրանց քրոմատոգրաֆիական հատկությունների վրա.

Միզանյութի նոր տիպի ածանցյալների, պոլիմերների, խելատային կոմպլեքսների ստացման կինետիկական օրինաչափությունները և ֆիզիկաքիմիական հատկությունները.

Էլեկտրաթաղանթային եղանակի կիրառումը կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի անջատման և մաքրման գործընթացներում.

Разработка рецептов синтеза водных дисперсий полимеров в статической безэмульгаторной системе винилацетат–вода.

Разработка методов синтеза водорастворимых поливинилацеталей и исследование их свойств.

Молекулярные взаимодействия и химические превращения в водно-сульфоксидных растворах цистеина.

Синтез физиологически активных производных α,β-дегидроаминокислот инициированием микроволновым облучением.

Взаимодействие моноксида азота с моделями активного центра окси-кобоглобина.

Особенности продуктов взаимодействия персульфата калия с четвертичными аммониевыми солями.

Экстракционно-абсорбциометрическое определение кадмия основными красителями трифенилметанового ряда.

Получение и исследование смешанных разноанионных солей аминокислот.

Նավթիլմեթիլ խումբ պարուանկող չորրորդային ամոնիումային աղերի վերախմբավորման-ճեղքման ռեակցիայի ուսումնասիրումը.

Պղնձի, նիկելի ու կոբալտի թթվածնավոր միացությունների վերականգման այրման ռեժիմում և փոշենման ու ձուլածո մետաղների ստացումը.

Ազոտ և մետաղի իոն պարունակող նոր տեսակի մոնոմերների, պոլիմերների և նրանց հիման վրա բաղադրանյութերի մշակում.

Ալկիլդիացետիլենների օքսիմեթիլացում իոնափոխանակիչ խեժերի ներկայությամբ.

Ֆունկցիոնալ տեղակալած լակտոնների սինթեզի նոր մեթոդներ.

Ակրիլաթթվի էսթերների պատվաստային համապոլիմերացումը պոլիէթիլենտերեֆտալատային մանրաթելերի վրա.

Արարատյան որդան կարմիրից ներկանյութի անջատումը և քրոմատոգրաֆիկական ուսումնասիրությունը.

Հիմնա Հալոգենիդ պարունակող ցինկալյումաբորատային համակարգերում ապակեկերպ նյութերի կառուցվածքային առանձնահատկությունները.

Նանոմասնիկների առաջացման էլեմենտար ակտերը և նրանց կարգավորման հնարավորությունները.

Ալիլային և պենտենիկային անոնիումային համակարգերի հալոգենային դեհիդրոհալոգենացման օրինաչափությունների և հակավիրուսային ակտիվության ուսումնասիրումը.

ԻՅուՊԱԿ-ի անվանակարգային կանոններն ու հայկական քիմիական անվտանգության առանձնահատկությունները.

Բարձր ֆիզիկա-մեխանիկական հատկություններով օժտված սոսինձների ստեղծում իզոցիանուրաթթվի նոր մոնոմերների և պոլիմերների հիման վրա.

Բրոմ պարունակող նոր քիրալային օժանդակ ռեագենտների և դրանց ամինաթթվային կոմպլեքսների սինթեզն ու հետազոտումը α-ամինաթթուների ասիմետրիկ սինթեզի ռեակցիաներում.

Электросинтез и изучение свойств полимеров и полимерных покрытий на основе различных мономеров.

Այրման արգասիքների ֆազային բաղադրության և միկրոկառուցվածքի կարգավորումը մետաղական մոլիբդենի, մոլիբդենի դիսիլիցիդի և վոլֆրամի կարբիդների ստացման պրոցեսներում.

Ազինիլօքսիպիրիդազոնների և ազինիլթիոպիրիդազինների շարքում պոտենցիալ պեստիցիդային ակտիվությամբ նոր ածանցյալների սինթեզ.

Էմուլգատորի բացակայությամբ մոնոմեր–ջուր ստատիկ համակարգերում լատեքսների սինթեզման մինիտեխնոլոգիական բաղադրատոմսերի մշակում.

Սերպենտիններից ստացված ամորֆ սիլիկահողի կառուցվածքային առանձնահատկությունների ազդեցությունը β-վոլաստոնիտի սինթեզի պայմանների և ելքի վրա.

Ֆլավոնոիդներ` քվերցիտինի, մորինի, նարինգինի և ռուտինի հակաօքսիդիչ և ԴՆԹ-ի հետ կապող հատկությունները.

Մատչելի ֆորմիլպիրազոլների հիման վրա տեխնոլոգիապես մոդելավորվող ռեակցիաների ուսումնասիրությունը նոր նյութերի սինթեզի նպատակով.

Գալաթթվի ու դաբաղաթթվի հետ միոգլոբինի և հեմոգլոբինի փոխազդեցությունների ֆիզիկաքիմիական առանձնահատկությունները.

Տեղակալված տետրահիդրոպիրանային օղակ պարունակող նոր ացետ-և պրոպիոնամիդների սինթեզը և կենսաբանական ակտիվությունը.

Հինգանդամանի հետերոցիկլիկ համակարգերի շարքում պոտենցիալ պեստիցիդային ակտիվությամբ նոր միացությունների սինթեզը.

Ֆունկցիոնալացված տրիֆենիլֆոսֆոնիումային աղերի և համապատասխան դիֆենիլֆոսֆորիլային միացությունների սինթեզը.

Տրիազենային, տրիազենային և ազոխումբ պարունակող հիմնական շղթայում զուգորդված պոլիարիլենների սինթեզը և ուսումնասիրությունը.

Նոր էլեկտրաակտիվ և կոմպլեքսագոյացնող պոլիմերների սինթեզը և ուսումնասիրությունը.

Հետազոտություններ ազոլների ֆունկցիոնալացման տեխնոլոգիապես մոդելավորվող ռեակցիաների բնագավառում և ստացված միացությունների հատկությունների ուսումնասիրում.

Հետազոտություններ համակցված պիրիդինների բնագավառում՝ կենսաբանորեն ակտիվ միացություններ հայտնաբերելու նպատակով.

α,β-դեհիդրոպեպտիդների դիալկիլամինոալկիլամիդների սինթեզ ու հակախոլինէսթերազային հատկությունների ուսումնասիրություն.

ֆտոր պարունակող նոր քիրալային օժանդակ ռեագենտների և դրանց ամինաթթվային կոմպլեքսների սինթեզն ու հետազոտումը α-ամինաթթուների ասիմետրիկ սինթեզի ռեակցիաներում.

Կողքային ռադիկալում հետերոցիկլիկ տեղակալիչներ և ացետիլենային խմբեր պարունակող օպտիկապես ակտիվ նոր ոչ սպիտակուցային ամինաթթուների ասիմետրիկ սինթեզ.

Նոր հետերոցիկլիկ տեղակալված ոչ սպիտակուցային α-ամինաթթուների կենսամիմետիկ ասիմետրիկ սինթեզ.

Ֆունկցիոնալ տեղակալված ոչ սպիտակուցային α-ամինաթթուներ պարունակող դի-և տրիպեպտիդների սինթեզը և դրանց ազդեցությունը սերինային պրոտեազների ակտիվության վրա.

Синтез пиризолкарбоновых кислот и изучение биологических свойств модифицированных ими хитозанов.

Մանր եղջերավոր կենդանիների ազոտային փոխանակության տեսակային և միջցեղային առանձնահատկությունները.

Թիրեոտրոպ և թիրեոիդ հորմոնների կոնցենտրացիայի փոփոխության հասակային առանձնահատկությունները առնետների արյան մեջ ենթակլինիկական հիպոթիրեոզի ժամանակ.

Կովերի լակտացիայի սկզբնական շրջանում լյարդի ֆունկցիայի որոշ կենսաքիմիական ցուցանիշների ուսումնասիրությունը.

Որոշ դեղաբույսերի էքստրակտների ազդեցության կենսաքիմիական մեխանիզմները.

Նախանշված հատկություններով պոլիմերային կոմպոզիտների սինթեզ՝ ֆրոնտալ պոլիմերացման եղանակով.

Դեղաբույսերի կենսահակաօքսիդիչների հակաօքսիդիչ հատկությունները: Կինետիկա և մեխանիզմ.

Получение новых модифицированных хиральных карбонильных соединений пролина и их исследование в реакциях асимметрического синтеза. Эффективный асимметрический синтез аминокислот.

Պրոլինի նոր մոդիֆիկացված քիրալային կարբոնիլային ածանցյալների ստացումն ու հետազոտումը ասիմետրիկ սինթեզի ռեակցիաներում: ամինաթթուների արդյունավետ ասիմետրիկ սինթեզ.

Մթնային խմորում իրականացնող բակտերիաներում մոլեկուլային ջրածնի արտադրության և հիդրոգենազային ակտիվության խթանման ուղիները.

Исследования в области синтеза пиримидинов и полициклических азагетероциклов.

Ն-հեպտան–ԱՕՏ (նատրիումի դիօկտիլ սուլֆոսուկցինատ)–բևեռային ֆազ շրջված միցելային համակարգերի ֆիզիկաքիմիական ուսումնասիրությունը.

Органический основной краситель риванол как аналитический реагент для экстракционно-абсорбциометрического определения микроколичеств платины, и золота.

Влияние диоксида серы на окисление метана и его химическое превращение в цепном сопряженном процессе.

Некоторые синтезы на базе промышленных арилтрихлорметилкарбинолов.

Кинетика высокотемпературных диффузионных процессов азотирования тантала и азотирования и карбидизации ниобия.

Молекулярные взаимодействия в водных растворах ДНК в присутствии сульфоксидов и сульфонов.

Гибридные кремнеземные сорбенты с высокой воспроизводимостью структурных и хроматографических параметров.

Синтез и исследования новых производных кумаринов и хроменов.

Синтез и свойства новых пенициллинов и цефалоспоринов, на основе производных арил-и тетразолилуксусных кислот.

Формилирование пиразолов по методу Вильсмейера-Хаака и изучение химических превращений полученных соединений.

Синтез новых хиральных вспомогательных реагентов и комплексов и их исследование в реакциях асимметрического синтеза α-аминокислот.

Особенности механизма развития цепеи в процессах окисления ненасыщенных углеводородов в газовой фазе.

Кинетические закономерности полимеризации акриловой кислоты в обратной эмульсии, стабилизированной лецитином.

Исследование экстракции в системе ион металла-галогенид-органический основной краситель и аналитическое применение образующихся ионных ассоциатов.

Исследование реакций ацилирования, алкилирования и таутомерии β-или γ-гидроксилсодержащих иминов.

Исследование структур и устойчивости тепловых волн фронтальной полимеризации.

Кинетика и механизм реакции пероксида водорода с пергидроксид анионом в водных растворах и мицеллярных системах.

Физико-химические особенности водно-сульфоксидных растворов поверхностно-активных веществ.

Изучение межмолекулярных взаимодействий в системах, содержащих аминокислоту и поверхностно-активное вещество.

Низкотемпературное воспламенение смесей алифатических альдегидов, пропана и монооксида углерода с кислородом, инициированное адсорбированным пероксидным соединением.

Топохимические и кинетические особенности радикальных процессов полимеризации и окисления в водных эмульсиях.

Реакции присоединения пиразолов и их производных к кратным углерод-углеродным (с=с) связям и химические превращения полученных соединений.

Синтез и превращения ртутьорганических соединений на основе ацетиленовых систем.

Исследование процесса газофазного горения и разработка системы управления.

Пути стабилизации С-фосфонийбетаинов. О-ониобетаины.

Физико-химические исследования сульфоксидных растворов солей лития.

Химическое и лазерное модифицирование сорбентов для разработки методов разделения и концентрирования редких элементов.

Сольватация ионов в водно-диметилсульфоксидных растворах хлорида и нитрата алюминия, нитрата цинка и перхлората магния.

Синтезы на базе несимметричных оксидов.

Синтез и свойства новых аналогов природного противоопухолевого антибиотика саркомищина.

Синтез и биологическая активность некоторых β-аминокетонов и аминоспиртов.

Синтез и некоторые биологические свойства α,β,γ-аминокетонов и их производных.

Катализируемая основанием внутримолекулярная циклизация четвертичных аммониевых солей, содержащих π² группы наряду с π⁴ фрагментами различного типа.

Определение золота, платины и палладия некоторыми основными органическими красителями экстракционно-оптическими методами.

Изучение кинетики восстановления оксидов меди, никеля и кобальта десульфуризации сульфидов меди и молибдена в неизотермических условиях.

Физико-химические исследования взаимодействии биомакромолекул (белки, ДНК, липосомы) с диалкилсульфоксидами и их платиновыми комплексами.

Полигалогенорганические кислоты в синтезе карбоциклов.

Влияние межмолекулярных взаимодействий на кинетические закономерности радикальной полимеризации акриламида в эмульсиях.

Особенности взаимодействия паров пероксида водорода и гидропероксидов с галогенидами металлов.

Пути стабилизации С-фосфонийбетаинов О-ониобетаины.

Получение и спектральное исследование нитратокомплексов железопорфиринов, содержащих транс-электронодонорные лиганды.

Алкилирование вторичных фосфинов и фосфиноксидов ацетиленовыми углеводородами и винилгалогенидами в условиях межфазного катализа или в суперосновной среде.

Синтез и химические свойства смешанных (хлор, бром) пентагалогенпропиленоксидов.

Некоторые закономерности галоидирования, дегидрогалоидирования и щелочного расщепления непредельных аммониевых соединений.

Взаимодействие ненасыщенных аммониевых солей с фосфорными нуклеофилами.

Исследования в области химии моно-и бициклических пиримидинов.

Синтез и исследование некоторых электроактивных полимеров.

Концентрационные автоколебания в реакции окисления ацетальдегида.

Строение и динамическая изомеризация в ряду некоторых потенциально биологически активных ациклических и гетероциклических соединений.

Исследование нестационарных явлений при фронтальной полимеризации.

Синтез и некоторые превращения непредельных четвертичных фосфониевых солей и фосфиноксидов.

Структурные и термодинамические исследования водных растворов диэтилсульфоксида.

Термокислотная обработка серпентинизированных ультраосновных пород и выявление структурных особенностей серпентинов.

Получение карбидных катализаторов вольфрама и молибдена в режиме горения.

Применение органических основных красителей для определения микрограммовых количеств осмия, платины и золота.

Синтези изучение свойств триазинсодержащих полиамидов, метилолполиамидов и клеевые композиции на их основе.

Влияние воды на кинетику радикальной гомо-и сополимеризации ряда виниловых мономеров в органических растворителях и на физико-химические свойства полученных полимеров.

Синтез и биологическая активность арилалифатических β-аминокетонов и их производных.

Межмолекулярные взаимодействия и процессы сольватации в сульфоксидных растворах акрилонитрила: полимеризация и физико-химические свойства полученных полимеров.

Разработка новых методов химического модифицирования поверхности кремнеземов и изучение свойств полученных сорбентов.

Синтезы на базе насыщенных пятичленных моно-и дилактонов.

Исследование рециклизационных перегруппировок азолопиримидинов, содержащих мостиковый атом азота.

Кинетика быстропротекающих процессов карбидизации тантала и ниобия в изотермических и неизотермических условиях.

Синтез новых производных ненасыщенных γ-лактонов и бициклических систем, содержащих γ-и δ-лактонные циклы.

Экстракционно-абсорбциометрическое определение микрограммовых количеств меди основными красителями трифенилметанового ряда в природных и сточных водах.

Гетерофазный процесс химического превращения различных типов твердофазных неорганических соединений материалов под воздействием цепных газофазных реакций.

Перегруппировка Стивенса и антимикробная активность моно-и бисаммониевых солей, содержащих группы пропаргильного типа.

Исследование физико-химических особенностей известковой активации местных диатомитов и получение на их основе адсорбирующих и фильтрующих порошков.

Кинетические особенности окислительного превращения природного газа в присутствии добавок углеводородов.

Влияние некоторых биологически активных веществ на кинетику и механизм нерадикальных и радикально-цепных реакций.

Получение и исследование активности нанесенных на поверхность силикагеля и оксида алюминия металлических и металлоксидных катализаторов в превращениях н-гептана и диметилэтинилкарбинола.

Новые нитритные комплексы железопорфиринов и их спектральное исследование.

Исследование влияния структуры ненасыщенных четвертичных аммониевых солей на ход перегруппировки Стивенса и изучение на антимикробной активности.

Выявление некоторых аномальных реакций элиминирования в свете представлений обобщенного правила элиминирования.

Разработка водостойких клеев на основе поливинилацетатной водной дисперсии и изучение их свойств.

Ненасыщенные галогенсодержащие производные циануровой и изоциануровой кислот.

Низкотемпературные твердофазные детонационные реакции.

Синтез и исследование каталитической активности медьникелевых систем в процессах очистки технологических и выхлопных газов.

Сопряженный процесс химического превращения диоксида серы под воздействием цепной реакции окисления водорода.

Получение фосфобетаинов из этокси-, фенокси-, фенилацетиленов и метоксиаллена и выявление путей их стабилизации.

Экстракционно-фотометрическое определение анальгина основными красителями трифенилметанового ряда в лекарственных препаратах.

Исследование нуклеофильных изомеризационных рециклизаций пиримидинов.

Безэмульгаторная полимеризация хлоропрена в статических гетерогенных системах мономер-вода.

Экстракционно-абсорбциометрическое определение хрома основными органическими красителями акридинового ряда и аналитическое применение образующихся ионных ассоциатов.

Исследование методов синтеза и свойств производных α,β-дегидропептидов содержащих остатки аминобензойных кислот.

Перегруппировка Стивенса аммониевых солей, содержащих пропаргильного типа группы и синтезы на их основе.

Синтезы на базе некоторых циклических β-кетоэфиров.

Синтез и биологическая активность новых α-,β-аминокетонов и их производных.

Каталитические свойства и механизм деградации простых и сложных медьсодержащих оксидов.

Некоторые синтезы на основе функциональнозамещенных ненасыщенных лактамов и лактонов.

Взаимодействие с нуклеофилами четвертичных фосфониевых солей, содержащих α- и β-ацетиленовые или алленовые группы.

Исследование в области синтеза, химических свойств и биологической активности конденсированных пирролов и пиридинов.

Кинетика и механизм реакций распада гидропероксидов в присутствии аминокислот и ионов металлов в водной среде.

Кинетические особенности полимеризации акриламида в обращенных мицеллах, стабилизированных моноглицеридами стеариновой кислоты.

Влияние физико-химических свойств реакционной системы на взаимодействие некоторых α,β-ненасыщенных соединений со вторичными аминами.

Синтезы некоторых органических реактивов переработкой вторичного сырья химической промышленности сочетанием фото-и термохимических процессов.

Синтез новых производных изатина.

Разработка и применение новых методов анализа коньяка.

Исследование в области химии насыщенных и α,β-дегидроаминокислот.

Реакции галогенакриловых и дигалогенпропионовых кислот с Р-нуклеофилами.

Поверхностные и объемные свойства диалкилсульфоксидных растворов.

Макрокинетика процессов получения крупногабаритных полмерных изделий.

Основные органические красители в аналитической химии благородных металлов и редких элементов.

Особенности окисления простейших С₁-С₄ углеводородов, а также этилена в термических условиях и под воздействием ИК-лазерного и УФ-облучения.

Кинетические особенности окисления метана в неизотермическом режиме в двухсекционном проточном реакторе.

Закономерности химического транспорта оксида цинка и сульфида цинка с помощью пероксида водорода.

Синтез ненасыщенных третичных аминов перегруппировкой Стивенса и изучение антимикробной активности ряда полученных аммониевых солей.

Пути повышения точности структурных параметров в спектроскопии ЯМР ориентированных молекул.

Холоднопламенное окисления циклогексана.

Превращения диеновых и ацетиленовых систем посредством магний- и ртутьорганических соединений.

Численное моделирование и ценностный анализ механизмов жидкофазных ингибированных окислительных реакций.

Создание эффективного метода синтеза и изучение свойств 1,2-дизамещенных 4-арилиденимидазолин-5-онов.

1,3-диен-моно- и -бисфосфониевые соли в реакциях электрофильного и нуклеофильного.

1,4-бисфосфониобута-1,3-диендигалогениды и их некоторые превращения.

Ացետիլենային սպիրտների և 1,4-դիոլների հիդրոալյումինացում-հալոգենացում.

Внутримолекулярный 1,5-гидридный перенос в продуктах перегруппировки Стивенса аммониевых солей, содержащих группы пропаргильного типа и изучение их антимикробной активности.

Гомологизация и функционализация молекул на основе 1-алкокси-4-галоген-2-бутенов.

Ենոլների 1.3-բիս (սիլիլային եթերների) ցիկլացման ռեակցիաները.

Պոլիհիդրոքինոլինների հիման վրա ՑՕԳ-2 իզոֆերմենտի սելեկտիվ արգելակիչների դիզայն և սինթեզ.

Дизайн и синтез селективных ингибиторов ЦОГ-2 изофермента на основе полигидрохинолинов.

Синтез новых биологически активных конденсированных производных пиридо [2,3 d] пиримидинового ряда на основе 2,2-замещенных тетрагидропиран-4-онов.

Синтез и превращения новых биологически активных производных конденсированных тиено [2,3,-b] пиридинов.

2,3,3-տեղակալված 6,7-դիմեթօքսի-4-օքսո (կամ հիդրօքսի) -1,2,3,4-տետրահիդրոիզոխինոլինների և նրանց ացիկլիկ ածանցյալների սինթեզը և հատկությունները.

Синтез и превращения новых биологически активных производных конденсированных фуро [2,3-b] пиридинов.

Կոնդենսված թիենո [2,3-b] պիրիդինների նոր կենսաբանորեն ակտիվ ածանցյալների սինթեզը և փոխարկումները.

Исследования в области химических превращений и изучения биологических свойств 2-арил и 2-гетерилпирролидинов.

Синтез и превращения замещенных 2-бензил-4-хлор (гидразино) пиримидинов.

Реакции нуклеофильного замещения бенз-замещенных 2-метил-4-хлорхинолинов.

Реакции 2-нуклеофугетил-, 4-бром-3-хлор-2-бутенил--фосфониевых солей и дифенилвинилфосфиноксида с бинуклеофилами. Реакция дегидрирования.

Исследование в области химии 2-оксо-(2,5-дигидро-, тетрагидро) фуранов и 2-оксо-5,6-дигидропиранов.

Синтез замещенных 2-пиридонов и глутаримидов на основе ариламидов ацетоуксусной и малоновой кислот.

Синтез и некоторые превращения 2-этоксикарбонил-2,4-дизамещенных-4-пентанолидов.

Новые синтезы на базе 2-этоксикарбонил-4-алкоксиметилбутанолидов.

Նոր հիտերոպոլիտիցիկլիկ համակարգերի սինթեզ 2-մեթիլ-4-հիդրօքսիխինոլինների բազայի վրա.

Синтез, некоторые превращения конденсированных тиено [3,2-d] пиримидинов и их биологическая активность.

Антипероксирадикальные и антиоксидантные свойства биоактивных 3,5-замещенных салицилатных хелатов Cu(II), Zn(II), Fe(III), Mn(II) в модельных липидных средах.

Внутримолекулярная циклизация солей аммония, содержащих 3-алкенилпропин-2-ил или 1-аллил-3-фенилпропин-2-ил фрагменты наряду с β,γ непредельной группой различного типа, рецилизация хлоридов 4-гидроксиметилизоиндолиния.Обнаружение изомерии в дигидроизоиндолиниевых солях.

Катализируемая основанием внутримолекулярная циклизация солей аммония, содержащих 3-арил(или-алкенил) пропин-2-ильную группу, наряду с различными π²-фрагментами и водно-щелочное расщепление продуктов циклизации.

Получение полифункциональных производных пиразола на основе промышленного 3-метилпиразола.

Селективное восстановление С=С двойной связи лактонного кольца в 3-функционально замещенных 2-оксо-2.5-дигидрофуранах и 2-оксо-5.6-дигидропиранах и синтез новых производных ненасыщенных γ-лактонов.

3-Հալոգեն-1,3-դիենների սինթեզ ենինների հիման վրա.

3-էթօքսիկարբոնիլբենզատրիազոլ-1-օքսիդի սինթեզի եղանակների և քիմիական հատկությունների ուսումնասիրումը.

Физико-химические основы разработки новых материалов в сплавах церия и молибдена с 3d-переходными металлами.

4,4-диметокси-2Е-бутеналь в синтезе низкомолекулярных биорегуляторов.

Циклизация аммониевых солей, содержащих 4-гидроксибутан-2-ильную или 1,3-дихлорбутен-2-ильную группу наряду с различными π⁴-фрагментами рециклизация производных 4-гидроксимстилизоиндолиния.

Внутримолекулярная циклизация непредельных аммониевых солей, механизм реакции и внутримолекулярная рециклизация солей 4-гидроксиметилизоиндолиния.

Ցիան խումբ պարունակող լակտոնի հակաօքսիդանտային և թաղանթակայունացնող հատկությունների ուսումնասիրությունը հեպատոցիտներում և արյան էրիթրոցիտներում սարկոմա-45-ի ժամանակ.

Исследование реакции ненасыщенных 5(4H)-оксазолонов с 2-аминометилпиперидином.

5,5 դիմեթիլբենզո[h]խինազոլինի նոր ածանցյալների սինթեզը և կենսաբանական հատկությունները.

Синтез и биологические свойства 5,5-диметилбензо[h]хиназолинов.

5,5-դիմեթիլբենզո [h] խինազոլինների սինթեզը և կենսաբանական հատկությունները.

Карбоциклизация при реакции шиффовых оснований алкиламинов с β-дикарбонильными соединениями. Двух-и трехкомпонентные ситезы производных 5-N-алкиламино-4-циклогексен-1-олов.

Синтез и изучение противоопухолевых и антимоноаминоксидазных свойств 5-метил-5-этилбензо [h] хиназолинов.

Синтез и антихолинэстеразная активность функциональнозамещенных имидазол-5-онов.

Aspergillus niger R-3 բորբոսասնկերի L-ամինաթթվային օքսիդազի առանձնահատկությունները.

Aspergillus niger R-3 բորբոսասնկերում L-ամինաթթվային օքսիդազի ակտիվության դրսևորման հնարավորությունները.

B-Սեղակալված (R)-և(S)-a-ամինաթթուների ասիմետրիկ բիոմիմետիկ սինթեզը NI2+ իոնի դեհիդրոամինաթթվային քիրալային կոմպլեքսների միջոցով.

Исследование ванадатных стекол на основе стеклообразующих оксидов B₂O₃ и GeO₂ и разработка полупроводниковых материалов.

Функционализация непредельных эфиров C-, N- и Օ- нуклеофилами.

Չհագեցած եթերների ֆունկցիոնալացումը C-, N- և O- նուկլեոֆիլներով.

Մթնոլորտային աերոզոլային միացությունների մակերևույթի վրա CH₃ O₂ ռադիկալների հետ մեթանի և ացետալդեհիդի փոխազդեցության առանձնահատկությունները.

CoIII իոնի լիցքավորված քիրալային օկտաէդրիկ կոմպլեքսներն՝ որպես նոր տեսակի կենսամիմետիկ կատալիզատորներ, կարևոր ֆարմակոֆոր միացությունների ասիմետրիկ սինթեզի համար.

Կոմպլեքսագոյացումը կենսաիոն (Co²⁺, Cu²⁺, Mn²⁺)-կենսալիգանտ (նիկոտինաթթու, պիրիդօքսին)-նատրիումի պենտադեցիլսուլֆոնատ-ջուր համակարգում.

Զոլ-գել և քիմիական տեղափոխության ռեակցիաների միջոցով CuO/SiO₂ նանոմասնիկային կատալիզատորների ստացումը և հատկությունների ուսումնասիրությունը.

Խմորասնկային D-ամինաթթվային օքսիդազի անջատումը, բնութագրումը և անալիտիկ նպատակներով կիրառման հնարավորությունները.

Исследование поверхности потенциальной энергии взаимодействия атомов H и O, и радикалов OH и CH₃O с этиленом с применением методов теории функционала плотности.

Էթիլենի հետ H, O ատոմների և OH, CH₃O ռադիկալների փոխազդեցության պոտենցիալ էներգիայի մակերևույթի ուսումնասիրությունը խտության ֆունկցիոնալի տեսության կիրառմամբ.

HOECHST 33258-ի և դրա նոր ածանցյալների հետ ԴՆԹ-ի փոխազդեցության ֆիզիկաքիմիական ուսումնասիրությունը.

Низкотемпературные химические транспортные реакции с участием H₂O₂, H₂O и HCI.

Спектральное исследование низкотемпературного взаимодействия оксида азота (II) с порфиринатами ряда переходных металлов.

Определение микроколичеств палладия (II) серосодержащими реагентами.

Новые высокочувствительные фотометрические методы анализа алюминия, галлия и хрома (III) с применением комплексных ассоциатов их молибденовых гетерополикислот с кристаллическим фиолетовым.

Զուգորդված դիենների ռադիկալային ռեակցիաները քացախաթթու-քացախանհիդրիդ համակարգի հետ հարուցված մանգանի (III) ացետատով: Լոլիկի ցեցի սեռական ֆերոմոնի սինթեզ.

Получение сплавов металлов IVB группы и синтез их гидридов в режиме СВС.

Исследование механохимических окислительно-восстановительных реакций типа MeO(MeS)+Meᴵ=Me+MeᴵO(MeᴵS).

Պոտենցիալ կենսաբանական ակտիվությամբ օժտված միացությունների սինթեզը N,O,S-պարունակող հինգանդամանի հետերոցիկլերի հիման վրա.

N,S,O-պարունակող երկու հետերոցիկլերի համադրությամբ չկոնդենսված համակարգերի ածանցյալների սինթեզը և կենսաբանական ակտիվությունը.

N,S-պարունակող հետերոցիկլիկ համակարգերի շարքում նոր միացությունների սինթեզը և դրանց պեստիցիդային ակտիվությունը.

Создание эффективных методов синтеза N- и C-винилазолов. Исследование их полимеризации и сополимеризации, получение веществ с ценными свойствами.

Рециклизация производных N-алкилпиримидинил-2-уксусной кислоты под действием азотистых нуклеофилов.

Алкилирование N-альд- и N-кетиминов бутадиеном в присутствии металлического натрия.

Синтез и изучение свойств N-винил-и N-бутадиенилпиразолов.

Синтез и изучение свойств функционально замещенных N-винилпиразолов.

Синтез антихолинэстеразные свойства диалкиламиноалкиловых эфиров, тиоэфиров и амидов N-замещенных ɑ-аминокислот.

Синтез и химические превращения С-и N-замещенных гидроксиалкилпиразолов.

Взаимодействие производных акриловой кислоты с Р-и N-нуклеофилами и некоторые реакции полученных продуктов.

Դեհիդրոալանինի նոր մոդիֆկացված քիրալային Ni(II) կոմպլեքսների սինթեզը և դրանց հետազոտումը β-տեղակալված α-ամինաթթուների կենսամիմետիկ ասիմետրիկ սինթեզի ռեակցիաներում.

Алкилирование P-H кислот ненасыщенными соединениями в условиях межфазного катализа или в суперосновной среде. Прототропные превращения и взаимодействие с нуклеофилами четвертичных фосфониевых солей с ʆ-алленовыми и β-ацетиленовыми группами.

Взаимодействие β-ароилакриловых кислот и некоторых родственных соединений с P-и N-нуклеофилами.

Аргиназа и ферменты метаболизма пролина в различных органах радужной форели Parasalmo mikiss.

Асимметрический синтез небелковых (R)-и (S)-α-аминокислот через хиральные комплексы дегидроаминокислот с ионами Co³⁺ и Ni²⁺.

Երկկենցաղների լյարդի ուրեոթելիկ արգինազի կառուցվածքային առանձնահատկությունները՝ Rana ridibunda գորտի օրինակով.

Разделение и микроопределение ионов Re(VII), Mo(VI), V(V) и W(VI) методами жидкостной хроматографии на основе природных сорбентов Армении.

Асимметрический синтез алифатически и гетероциклически замещенных производных (S)- и (R)-цистеинов и всех возможных стереоизомеров 4-аминоглутаминовой кислоты.

Ծխագազերից SO₂ գազի կլանման պիլոտային սարքի մոդելավորում.

Закономерности активированного горения и структурообразования в системах Si-C-N₂, B-C-N₂, B-Al-N₂.

Ինուլազ ֆերմենտի անջատումը Taraxacum officinale Wigg խատուտիկի արմատներից և նրա որոշ ֆիզիկաքիմիական և կինետիկական հատկությունները.

Макрокинетика процессов горения фильтрационных систем Ti₅Si₃-N₂, Mo(W)-Si-N₂, B-TiN и синтез нитридных композиционных материалов.

Исследование комплексообразования элементов VI B-группы с некоторыми оксикислотами в водных растворах.

Закономерности горения в механохимически активированных системах металл (W.Mo, Cr)-Si-C и синтез композитов MeSi₂ -SiC.

Закономерности активированного горения и самораспространяющийся высокотемпературный синтез бинарных и композиционных порошков WC, TiN, TiN-TiC, SiC-AL₂O₃.

Ֆտոր պարունակող նոր քիրալային օժանդակ ռեագենտների և դրանց ամինաթթվային կոմպլեքսների սինթեզն ու հետազոտումը a-ամինաթթուների ասիմետրիկ սինթեզի ռեակցիաներում.

Ոչ սպիտակուցային a-ամինաթթուների բարձրսելեկտիվ և արագընթաց ասիմետրիկ սինթեզ.

Խմորասնկային d-ամինաթթվային օքսիդազի անջատումը, բնութագրումը և անալիտիկ նպատակներով կիրառման հնարավորությունները.

Синтез и изучение некоторых биологических и химических свойств бензо[h]хиназолинов, спиросвязанных с карбоциклами.

Синтез, свойства и квантовохимическое исследование бензо[h]хиназолинов, спиросвязанных с карбоциклами.

Синтез и свойства бензо[h]хиназолиновых соединений.

Синтез и свойства бензо[h]хиназолиновых соединений, содержащих спироциклический фрагмент.

Առնետի լյարդի և ուրցագեղձի բջիջների կորիզային կառուցվածքներում լիպիդների բաղադրության փոփոխությունները ցիսպլատինի in vivo ազդեցության ժամանակ.

Դափնու ազնվականի (laurus nobilis l.) էքստրակտի ազդեցությունն առնետների լյարդի ֆունկցիոնալ կարգավիճակի և կենսաքիմիական ցուցանիշների վրա տետրաքլորածխածնով ինտոքսիկացման ժամանակ.

Առնետի լյարդի արգինազի դարձելի ինակտիվացման առանձնահատկությունները ցածր pH-ի պայմաններում և ԷԴՏԱ-ի ազդեցությամբ.

Кинетика каталитических реакций жидкофазного окисления изопропилбензола и бензальдегида в присутствии металлокомплексных соединений азотсодержащего угля s-и 3d-металлов.

This list was generated on Fri Sep 29 20:07:08 2023 UTC.