Items where Subject is "Sociology"

Jump to: Thesis
Number of items at this level: 50.

Thesis

Социологический анализ концепций детства.

Ղարաբաղյան կոնֆլիկտն արդի փուլում. ֆունկցիոնալ նախորոշումը և հնարավոր լուծումները.

Միջին խավը արդի հայ հասարակությունում. հիմնական բնութագրիչներ և զարգացման հեռանկարներ.

Հայ գյուղացու ինքնությունը արդի միգրացիոն գործընթացներում.

ՀՀ բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգում տեղական ինքնակառավարման մարմինների դերակատարման սոցիոլոգիական մոդելավորում.

Բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգը հետխորհրդային Հայաստանում. սոցիոլոգիական վերլուծություն.

Ամուսինների կողմից կանանց նկատմամբ բռնության երևույթը ժամանակակից Իրանում, սոցիոլոգիական վերլուծություն (Թեհրանի օրինակով).

Демографическая политика как фактор социально-экономического развития региона (на примере г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области).

Социальные аспекты старения в армянском обществе.

Հեռուստատեսության դերը Իրանի երիտասարդության մոտ արժեքների և դիրքորոշումների ձևավորման գործում.

Աղքատությունը և սպառողականությունը զարգացող երկրներում. աղքատության հաղթահարման ուղիների վերլուծություն (հետհեղափոխական Իրանի օրինակով).

Амбивалентность модернизации: опыт историко-социологической концептуализации.

Гендерные проблемы занятости в Нагорно-Карабахской Республике (НКР).

Հայաստանի գյուղաբնակ եզդիների սոցիալական վստահության առանձնահատկությունները.

Процесс институциональной демократизации Армении: структурно-функциональный анализ.

Социологический анализ проявлений коррупции в современном армянском обществе.

Социальная политика в трансформирующемся обществе: проблемы целеполагания.

Социально-экономические конфликты в современном армянском обществе: формы проявления и пути урегулирования.

Тенденции и перспективы развития взаимоотношений и связи поколений в семье.

Социальная стратификация и социальная политика в Армении переходного периода.

Проблема оценки социального контекста в социологическом знании: анализ и методы разрешения.

Формирование имиджа политического лидера в Армении: социологический анализ.

Теория и практика социальных трансформаций в Армении.

Проблемы и тенденции изменения социальной стратификации современного армянского общества: гендерный анализ.

Սոցիալական հարաբերությունները սթրեսային աշխատանքային պայմաններում.

Սոցիալական շարժումները ժամանակակից Իրանում.

Ժողովրդավարական անցման սոցիոլոգիական վերլուծության մեթոդաբանական հիմնախնդիրները.

Երեխաների սոցիալական պաշտպանության համակարգի զարգացումը Հայաստանում. պատմասոցիոլոգիական տեսանկյուն.

Օտարման հիմնախնդիրը ետխորհրդային հայ հասարակությունում.

Դասավանդումը որպես սոցիոլոգիական տեսության հասկացություն և հիմնախնդիր. կրթության սոցիոլոգիական վերլուծության հեռանկարներ.

Տեղական ինքնակառավարման սոցիալական հիմնախնդիրները.

Հայ ընտանիքի սոցիալական փոփոխությունների արդի փուլում /սոցիոլոգիական վերլուծություն/.

Հեռակրթության համակարգի ներդրման հիմնախնդիրները և զարգացման միտումները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Գործոնային վերլուծության կիրառելիության ընդլայնումը որպես սոցիոլոգիական կանխատեսման ռեգրեսիոն մոդելների զարգացման եղանակ.

Քաղաքաքացիական մասնակցությունը ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացման գործընթացում.

Սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտի դերը անցումային շրջանի արտադրական մենեջմենթում.

ՀՀ քաղաքական էլիտայի ձևավորման միտումները.

Համայնքի և համայնականության դրսևորումները և զարգացման միտումները Հայաստանում (սոցիոլոգիական վերլուծություն).

Իրանական հասարակության արդիականացման սոցիալական նախադրյալները.

Միգրացիոն գործընթացները հետխորհրդային Հայաստանում. կարգավորման ուղղությունները և հեռանկարները.

Հայաստանի սոցիալական ապահովության ռազմավարության սոցիոլոգիական վերլուծությունը.

Հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության արդիական մոտեցումները և դրանց իրագործման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Զբաղվածության գենդերային հիմնախնդիրները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում (ԼՂՀ).

Ծերացման սոցիալական ասպեկտները հայ հասարակությունում.

Ժողովրդագրական քաղաքականությունը որպես տարածաշրջանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործոն (Սանկտ-Պետերբուրգի և Լենինգրադի շրջանի օրինակով).

Սոցիալական շարժումները ժամանակակից Իրանում.

Համայնքների ձևավորումը և զարգացումը հայ հասարակության քաղաքացիական ինքնակազմակերպման գործընթացում.

Հայ սոցիոլոգիայի կայացման առանձնահատկությունները (XIX դարավերջ XX դարասկիզբ).

Теоретико-методологические основы анализа конфликта в западной социологии конца XX века.

«Մեթոդաբանական համապատասխանեցման» հիմնախնդիրը փոփոխվող հասարակության սոցիոլոգիական ուսումնասիրություններում (XX դարավերջի - XXI դարասկզբի ճապոնիայի օրինակով).

This list was generated on Tue Feb 27 03:45:58 2024 UTC.