Items where Subject is "Political Science"

Jump to: Thesis
Number of items at this level: 145.

Thesis

Քաղաքական իրավիճակների վերլուծության տեխնոլոգիաների կիրառումը ՀՀ-ում.

Քաղաքացիական հասարակության ձևավորման նախադրյալները Հայաստանում. քաղաքագիտական վերլուծություն.

Գործադիր իշխանությունը քաղաքական համակարգում.Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի համեմատական վերլուծություն.

Հայաստանի ազգային անվտանգության հայեցակարգի հիմնադրույթները (քաղաքագիտական վերլուծություն).

Չեզոքության ինստիտուտը աշխարհաքաղաքական գործընթացների համատեքստում.

Բիզնես-պետություն փոխգործակցության միջսեկտորիալ հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունում.

Քաղաքական ընտրարշավի կազմակերպման տեխնոլոգիան (ՀՀ օրինակով).

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական քաղաքականությունն անցումային փուլում (քաղաքագիտական վերլուծություն).

Պետական բյուրոկրատիայի ինստիտուտի գործունեությունը որպես ՀՀ հանրային անվտանգության ապահովման գործոն.

Քաղաքական բանակցությունները հասարակության քաղաքական կյանքում (ՀՀ օրինակով).

Հայաստանի եվրոպական ինտեգրման քաղաքական չափումները.

Ժողովրդավարացման հիմնախնդիրները և բանակի գործոնը հետ սառըպատերազմյան Թուրքիայում.

Պետական կառավարման ռազմավարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում գլոբալ փոխակերպումների արդի դարաշրջանում.

Քաղաքական ինստիտուտների փոխակերպումն ու զարգացումը Հայաստանի Հանրապետությունում.

ԱՄՆ-ի և Գերմանիայի հայկական և թուրքական համայնքների գործունեությունը Հայաստանի և Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության համատեքստում (համեմատական վերլուծություն).

Արտաքին քաղաքական գործոնների ազդեցությունը Հայաստանի ժողովրդավարացման գործընթացի վրա.

Մովսես Բաղրամյանի քաղաքական հայացքները.

ԶԼՄ-ների դերը հասարակական-քաղաքական կարծիքի ձևավորման գործընթացներում.

Հայաստանի էներգետիկ անվտանգությունը Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի աշխարհաքաղաքական շահերի համատեքստում.

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման համակարգի կատարելագործումը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ.

Հասարակական համակարգի հետխորհրդային տրանսֆորմացիա.

Կրթության էթնոքաղաքական արժեքայնությունը.

Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները եվրոպական կառույցների հետ և համագործակցության հիմնական ծրագիրը.

Տեղեկատվական հասարակության կայացումը Հայաստանի Հանրապետությունում.

Հետսառըպատերազմյան զարգացումները եվրատլանտյան համագործակցության շրջանակներում և Հայաստան-ՆԱՏՕ փոխհարաբերությունները.

Կանխատեսման պրոբլեմը քաղաքական ապահովագրության մեջ.

Հարավկովկասյան հակամարտությունները և նրանց լուծման ուղիները.

Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահերը հարավկովկասյան աշխարհաքաղաքական արդի զարգացումների համատեքստում.

Էթնիկ ինքնության հիմնախնդիրները ժողովրդավարական անցման գործընթացում.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական ինստիտուտների փոխակերպման գործընթացները քաղաքական համակարգի եվրոպականացման տեսանկյունից.

Կուսակցությունների սահմանադրական-իրավական կարգավիճակը և քաղաքական մասնակցության մեխանիզմը (Համեմատական վերլուծություն).

Քաղաքական ընտրանին Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարական անցման պայմաններում.

Քաղաքական կայունությունը որպես Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ապահովման գործոն.

Միջազգային քաղաքականության սուբյեկտների կարգավիճակի արդի հիմնահարցերը.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական վարչաձևը անցումային փուլում.

Անձի քաղաքական մասնակցության առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Ժամանակակից երկրաքաղաքական (գեոպոլիտիկական) տեսությունները և արդի Հայաստանի երկրառազմավարության (գեոստրատեգիայի) գերակայությունները.

Քաղաքական հաղորդակցման առանձնահատկությունների արտացոլումը Հայաստանի ԶԼՄ-ներում.

ՆԱՏՕ-ի քաղաքական փոխակերպման շարժընթացը հետսառըպատերազմյան ժամանակաշրջանում (քաղաքագիտական վերլուծություն).

Եվրոպական կառույցներին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության արդյունքները և հեռանկարները.

Քաղաքական մշակույթը Հայաստանում.

Տեղեկատվական հասարակության ձևավորման սոցիալ-քաղաքական խնդիրները (Հայաստանի օրինակով).

Քաղաքական-պետական հանրային հարաբերությունների ինստիտուցիոնալ կայացումը որպես ժողովրդավարության զարգացման երաշխիք.

Պետական կառավարման արդյունավետության բարձրացման քաղաքական գործոնները Հայաստանի Հանրապետության նյութերով.

Հայաստանի առաջին Հանրապետության քաղաքական համակարգը.

Քաղաքական կուսակցությունների տիպաբանությունը.

Իշխանության և ընդդիմության քաղաքական խոսույթի վերլուծություն (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով).

Հասարակության իրավագիտակցության դրսևորումը քաղաքական գործընթացներում (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով).

Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների զարգացման գործընթացը անկախ պետականության հաստատման պայմաններում.

Եվրոպայի պետաիրավական կառուցվածքի և սահմանների տարածաժամանակային փոփոխությունները (աշխարհաքաղաքական ուսումնասիրություն).

Հասարակական կազմակերպությունների դերը ՀՀ-ում քաղաքացիական հասարակության կայացման գործընթացում.

Էթիկական նորմերը պետական կառավարման համակարգում. առաջատար եվրոպական երկրների փորձի կիրառման հեռանկարները ՀՀ-ում.

Քաղաքական մշակույթի հիմնախնդիրները ժամանակակից դիվանագիտությունում.

Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանական բարեփոխումները ռազմաքաղաքական հիմնախնդիրների կարգավորման համատեքստում.

Քաղաքական երկխոսության հիմնախնդիրն արդի հասարակական-քաղաքական փոխակերպումների համատեքստում.

Հայաստանի Հանրապետության ռազմական անվտանգության ապահովման քաղաքական-իրավական արդի հիմնախնդիրները.

ԱՄՆ, ԵՄ և ՌԴ ռազմավարությունը Հարավային Կովկասում ընթացող աշխարհաքաղաքական զարգացումների համատեքստում.

Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ապահովման հիմնախնդիրները քաղաքական իշխանության լեգիտիմության համատեքստում.

Կուսակցական հասարակարգի ձևավորումը Թուրքիայում.

Концепция демократии Алексиса де Токвиля в контексте современности: критические аспекты.

Հարավային Կովկասի էթնոքաղաքական հակամարտությունների համեմատական վերլուծությունը.

Հայաստանի ազատագրության Հովսեփ Էմինի հայեցակարգը.

Էներգակիրների գործոնը Կասպից ծովի տարածաշրջանում գերտերությունների ու տարածաշրջանային պետությունների ռազմավարության ու աշխարհաքաղաքականության մեջ.

Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը և նրա դերը ՀՀ ազգային անվտանգության ապահովման գործում.

Քաղաքական ընդդիմության մոդելների տեսա-մեթոդաբանական վերլուծությունը (ՀՀ օրինակով).

Միգրացիոն գործընթացների արտացոլումը ՀՀ արդի քաղաքական դիսկուրսում և ազդեցությունը ՀՀ ազգային անվտանգության օրակարգի ձևավորման վրա.

Քաղաքական օտարումը և նրա հաղթահարման ուղիները փոխակերպվող հայ հասարակությունում.

Անձի քաղաքական ազատությունը որպես ժողովրդավարական համախմբման պայման Հայաստանի Հանրապետությունում.

Արդարության հիմնախնդիրը ժամանակակից փոխակերպվող հայ հասարակությունում (քաղաքագիտական վերլուծություն).

Проблемы становления и развития политической системы Нагорно-Карабахской Республики.

Համացանցային (վեբ) գործիքների կիրառումը ՀՀ քաղաքական կուսակցությունների կողմից.

Ազգի հիմնախնդիրը հնչակյանների քաղաքական հայեցակարգում.

Էներգետիկ շահերի ապահովման հիմնահարցը Հարավային Կովկասում Եվրոպական Միության քաղաքականության մեջ (քաղաքական չափումներ).

Հայաստանի Հանրապետության կուսակցական համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները կոալիցիոն կառավարության պայմաններում.

Էթնիկ խմբերը որպես գլոբալ քաղաքացիական հասարակության դերակատարներ.

ՀՀ պետական տեղեկատվակա կառավարումը.

Ազգային շահի արդիականացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

Արցախի պետականակերտման հայեցակարգի ձևավորման պատմա-քաղաքական նախադրյալները.

Сдерживание в Карабахском конфликте.

Проблема информационной безопасности в контексте обеспечения национальных интересов Республики Армения.

Прецедент Косово и перспективы международного признания Нагорно-Карабахской Республики.

Тенденции развития взаимоотношений между Арменией и ЕС в рамках «Восточное партнерство».

Проблемы информационного обеспечения институтов власти: концепции и процессы.

Հանրային քաղաքականության նոր սուբյեկտները. «ուղեղային կենտրոնները» քաղաքական գործընթացներում.

ՌԴ-ի նկատմամբ ԳԴՀ-ի քաղաքականությունն ու դրա փոխակերպումները ժամանակակից փուլում.

Երիտասարդության քաղաքական սոցիալականացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.

ՀՀ տեղեկատվական անվտանգության հիմնախնդիրները համաշխարհայնացման պայմաններում.

Процесс развития отношений между Арменией и Диаспорой в условиях утверждения независимой государственности.

Հայ-ռուսական փոխգործակցության ազդեցությունը Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորման գործընթացում.

«Արևելյան գործընկերություն» ծրագրի գործառման համեմատական վերլուծությունը Հայաստանի, Վրաստանի և Մոլդովայի օրինակով.

Проблемы политической культуры в современной дипломатии.

Քաղաքացիավարական ժողովրդաիշխանության կայացումը հետխորհրդային երկրներում.

Общественные организации в Республике Армения в контексте глобальных интеграционных процессов.

Քաղաքական փաստարկները Դարաբաղյան հիմնախնդրի փաստաթղթերում և կարգավորման գործընթացում.

Проблемы и стратегия защиты национальных интересов Республики Армения в процессе урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта.

Конфликтные коммуникации и проблемы информационной безопасности.

Обоснование в политических решениях.

Российская политика на Кавказе.

Политическая аргументация.

Информационная безопасность в процессе демократической консолидации.

Современные системы информационного противоборства государств (Международный опыт и региональные аспекты).

Проблема легитимации властных отношений в архаическом и современном общественных устройствах.

Полупрезидентализм на постсоветском пространстве.

Проблема государственного суверенитета в условиях современных интеграционных процессов (на материалах Республики Армения).

Идеологические основы социально-политических трансформаций в постсоветской Армении.

Антитеррористический фактор в концепции национальной безопасности Российской Федерации в контексте борьбы с международным терроризмом.

Проблемы интеграционной политики в контексте отношений России и ЕС.

Политические интересы Исламской Республики Иран на Южном Кавказе.

Политико-экономические проблемы оптимизации общественного развития.

Перспективы вступления Турции в Европейский Союз: позиция официальной Франции.

Քաղաքական էլիտայի հավաքագրման մեխանիզմները և պետական կառավարման արդյունավետությունը ՀՀ-ում.

Հարավային Կովկասում տարածաշրջանային քաղաքական գործընթացների վրա «փափուկ ուժի» ազդեցության մեխանիզմները.

Влияние Сирийского кризиса на решение курдского вопроса на Ближнем Востоке.

Возможности использования стратегического потенциала Республики Армения в контексте формирования международных коммуникационных коридоров.

Формы непосредственной демократии в рамках реализации государственной власти в Республике Армения (политико-правовой анализ).

Ղարաբաղի ինքնորոշման հիմնախնդրի արդիականացումը ժամանակակից քաղաքական գործընթացների համատեքստում.

Հակամարտությունների կարգավորման գործընթացի ժամանակ ժամանակավոր միջազգային կառավարման հնարավորություններն ու արդյունավետությունը.

Քաղաքական մասնակցության հիմնախնդիրները ժողովրդավարական համախմբման փուլում (ՀՀ օրինակով).

Эволюция Евразийских интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

Քաղաքական պահպանողականության ձևավորումը Անգլիայում (18-րդ դարի երկրորդ կես-19-րդ դարի սկիզբ).

Սիոնիստական կազմակերպության և հայ քաղաքական ուժերի փոխհարաբերությունները 19-րդ դարի վերջին-20-րդ դարի սկզբին.

Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության հարցը ազգերի լիգային 1920-1921 թթ.

Խորհրդային Հայաստանի արտաքին առևտրատնտեսական հարաբերությունները 1920-1922 թթ.

Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները Հայաստանում խորհրդային կարգերի հաստատումից հետո 1920-1922 թթ.

Թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունները 1920-1924 թթ.

Միավորված Ազգերի Կազմակերպության խաղաղապահ գործողությունները 1948-2005 թթ.

Նավթի գործոնը Իրանի արտաքին քաղաքականության մեջ/1974-2001 թթ./.

Թուրքիայի կուսակցական համակարգի կերպափոխումը 1980-90-ական թվականներին.

Динамика Нагорно-Карабахского конфликта (1988-1994 гг.).

Грузия в системе геополитических интересов России в контексте грузино-обхазского и грузино-осетинского конфликтов (1989-2008 гг.).

Ադրբեջանական գործոնի դերը հարավկովկասյան տարածաշրջանի 1990-2004 թթ. միջազգային քաղաքական գործընթացներում (քաղաքագիտական վերլուծություն).

Հայ-Բրիտանական հարաբերությունները 1991-2000թթ.

Армяно-американские взаимоотношения в контексте внешнеполитических приоритетов США на Южном Кавказе (1991-2001 гг.).

Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները Ուկրաինայի հետ 1991-2008 թթ.

Ժամանակակից եվրոպական անվտանգության համակարգը և Հայաստանի Հանրապետությունը (1991-2008 թթ.).

Թուրք-վրացական հարաբերությունները տարածաշրջանային քաղաքականության համատեքստում (1991-2008 թթ.).

Հայկական Սփյուռքի գաղափարա-քաղաքական հիմնախնդիրները 1991-2012 թվականներին.

Հայաստանը և եվրոպական ու տարածաշրջանային ինտեգրումը (1992-2003թթ.).

Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները Վրաստանի հետ 1998-2008 թթ.

Սիրիա-Թուրքական հարաբերությունները արդի փուլում (1998-2009 թթ.).

Հումանիտար ինտերվենցիաները ժամանակակից տարածաշրջանային հակամարտությունների կարգավորման համակարգում (1999-2008 թթ.).

Սամցխե-Ջավախքի հայ համայնքի սոցիալ-քաղաքական խնդիրները հայ-վրացական հարաբերությունների համատեքստում (2003-2012 թթ.).

Современный институциональный кризис в контексте основных тенденций развития политического проекта Modernity.

Թուրքիայի և Պարսից ծոցի Արաբական երկրների համագործակցության խորհրդի (ՊԾԱԵՀԽ) հարաբերությունների զարգացումը XX դարի վերջում - XXI դարի սկզբում.

Քաղաքացիական hասարակությունը Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ապահովման համատեքստում.

This list was generated on Mon Feb 26 14:09:53 2024 UTC.